گرمایش جهانی و اثرات ‌آن بر سیستم‌های ژئوپولیتیک نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

گرمایش‌جهانی یکی از چالش برانگیزترین پدیده‌های محیطی در سیستم‌های اقلیمی است که امروزه توجه بسیاری از کشورها را در رابطه‌ با‌ مسائل زمین به خود جلب‌ نموده است. این پدیده، امروزه به دلیل تبدیل شدن به یک عامل در ایجاد فضای رقابت در نظام بین‌الملل، وارد مباحث روابط بین‌الملل و ژئوپولیتیک شده است و آن را کانون مطالعات امنیتی سده‌ی بیست و یکم قرارداده است. مقاله حاضر می‎کوشد پیامدهای گرمایش جهانی و چالش‌های بین‌المللی ناشی از آن را در راستای موقعیت‌ ژئوپولیتیک کشورها و نیز‌ نگرش و موضع‌گیری آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. به همین منظور ابتدا روند تغییرات دما و تراز آب دریا با استفاده از خروجی مدل‎های گردش عمومی جو تحت سناریوهای A و B و با استفاده از مدل MAGICC-SCENGEN شبیه‎‌سازی شد. در گام‌ بعد آثار گرمایش‌جهانی بر سیستم‎های‌ ژئوپولیتیک در نظام بین‌الملل با استفاده از نتایج حاصل از سناریوهای انتشار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد تفاوت این سناریوها تا سال 2100 در شدت بیشتر و یا کمتر در تغییرات دمای جهان‌ و یا بالاآمدن سطح آب دریاهاست. به طوری که که هر دو سناریو روند افزایشی را مورد تایید قرار دادند. در عین حال برخی مناطق، از درجه آسیب پذیری بیشتری برخوردار خواهند بود و در مجموع توزیع نابرابری را در سطح جهان خواهد داشت. از طرفی این شرایط ارتباط معناداری با موقعیت ژئوپولیتیک کشورها دارد و دیدگاه‌های مختلفی را بر سیاست خارجی کشورها تحمیل نموده است. در این راستا ارائه برخی راهکارها مانند تنظیم نمودن طرح‌های ملی، مدیریت محلی تولید گازهای گلخانه‎ای و...، از جمله راهکارهای ایجاد توازن در آرایش نظام ژئوپولیتیک جهانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Warming and its Effects on Systems to the Geopolitical of International System.

چکیده [English]

In recent decades, as different countries with various economic crises, social, political, etc. have been facing What is the present age, and rolled borders on the international level and to the learner that threatens the entire nation, in the relationship One of the most central issues between global warming and the global system on earth In recent decades, interest has attracted many governments and powers. The overall structure of the study is based on analysis of the position of Global Warming and the effects of this phenol-menon on the global system leaves geopolitical developments .In order to simulate changes in temperature and sea level, and output model MAGICC SCENGEN atmosphere general circulation model (GCM) under the emission scenario used P50. also, the method used was a descriptive-analytical study based on a library and search Internet databases. In this study the environmental consequences of global warming and its implications in terms of geopolitics, were studied. What the present paper is the consequences of the unequal distribution of rising sea levels, melting glaciers and et al Between the different countries of the world. and due to the location of the geopolitics of countries like Barry, Marines, Coast and across situations, it is geographical. This policy orientation and often confli-cting requirements for strength to create. The reactive power due to power more competitive environment or avoid serious injury is a consequence of global warming. In other words, due to different national interests, global geopolitical systems affected by significant changes will be in the coming decades. In general we can say that global warming is a phenomenon sweeping geopolitical influence and power in the world will create a competitive atmosphere and From a central position in the global system will be among the factors in geopolitical developments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Global warming
 • Geopolitics
 • Competitiveness of nations and powers
 • International System
 • Geopolitical change
 1. آرلی، جیمز. 1390. ژئوپلیتیک تغییرات جوّی، ترجمه‌ محمدحسن نامی، تهران: زیتون سبز، انتشارات سهره.
 2. اطاعت، جواد. 1385. ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران،‌ تهران: انتشارات انتخاب.
 3. ببران، صدیقه. 1386. تغییر اقلیم، بزرگ‌ترین چالش قرن بیست و یکم، تهران: انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین‌الملل. 
 4. حافظ نیا، محمدرضا. 1385. ‌اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،‌ مشهد: انتشارات پاپلی.
 5. رحیمی، نسترن. 1383.  تغییر آب‌وهوا و اثرات زیست‌محیطی آن،  تهران: انتشارات اخوان.
 6. روشن، غلامرضا. 1390). شبیه‌سازی اثر گرمایش جهانی بر نیاز آبی گندم در ایران،  رساله دکتری اقلیم‌شناسی، به راهنمایی فرامرز خوش‌اخلاق، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 7. روشن، غلامرضا. محمدسعید نجفی. 1390. بررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیم بر خشک‌سالی‌های آینده کشور با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جوّ. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ش 6. صفحات 106-87.
 8. شائمی برزکی، اکبر. 1383. ارزیابی اثر گرمایش جهانی بر مناطق بیوکلیمایی ایران، رساله‌ دکتری در رشته‌ جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم‌شناسی، راهنمایی دکتر قاسم عزیزی.  دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
 9. شائمی برزکی، اکبر. 1387. ارزیابی حساسیت مناطق بیوکلیمایی ایران به گرمایش جهانی با استفاده از مدل هولدریج، مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره 2، تابستان1387، صفحات 117-98.
 10. شائمی برزکی، اکبر. مجید حبیبی‌نوخندان. 1388. گرمایش جهانی (پیامدهای زیستی- اکولوژیکی)، مشهد: انتشارات ترجمان خرد.

11. صادقی، حسین. مجید اسلامی‌اندارگلی. 1390. رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در کشورهای عضو پیمان کیوتو ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 30، صفحات 32-1.

12. عباسی ، فاطمه. ایمان بابائیان.، مجید حبیبی نوخندان. لیلا مختاری گلی. شراره ملبوسی. شمس‌اله عسکری. 1389. ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه‌های آینده با کمک مدل MAGICC-SCENGE، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 72، تابستان 1389، صصفحات 109-91.

 1. عزتی، عزت‌اله. 1380. ژئوپلیتیک، ‌تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.
 2. عزیزی، قاسم. 1383. تغییر اقلیم، تهران: انتشارات قومس.
 3. علیجانی، بهلول. 1390. تحلیل فضایی دماها و بارش‌های بحرانی روزانه در ایران، شماره 11، بهار 1390، صفحات 29-1

16. قالیباف،‌ محمدباقر. سیدموسی پورموسوی. 1387. ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 66، زمستان 1387. صفحات 69-53.

 1. قنبرزاده، هادی. ابوالفضل بهنیافر. 1386. مبانی تغییرات محیطی، مشهد: انتشارات سخن‌گستر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. 
 2. کاویانی راد، مراد. 1391. امنیت زیست‌محیطی از منظر ژئوپلیتیک، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23،‌ زمستان1390، صفحات 106-85.
 3. گزارش توسعه انسانی. 1390. مبارزه با تغییرات آب و هوایی، ترجمه محمدحسن فطرس و جواد براتی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
 4. مجتهدزاده،‌ پیروز. 1381. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
 5. مجتهدزاده، پیروز. 1391. فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سمت.  

22. محمدی حسین. مقبل معصومه. رنجبر فیروز. 1389. مطالعه تغییرات بارش و دمای ایران با استفاده از مدل MAGICC SCENGEN، جغرافیا، شماره 25، صصفحات 142-125.

 1. محمدی، حسین. 1384. مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی،‌ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

24. مساح بوانی، علیرضا. سعید مرید. محسن محمدزاده. 1385. مقایسه روش‌های کوچک‌مقیاس کردن و مدل‌های AOGCM در بررسی تأثیر تغییر اقلیم در مقیاس منطقه‎ای، فیزیک زمین و فضا، دوره 36، ش 4، صصفحات 110-99.

25. مقبل، معصومه. 1388. بررسی تأثیر گرمایش جهانی بر نوسانات سطح آب دریای خزر (مطالعه موردی: غرب دریای خزر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی حسین محمدی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

 1. هاردی،‌ جان تی. 1387. تغییر اقلیم (علل، اثرات و راه‌حل‌ها)، ترجمه‌ لیلی خزانه‌داری، منصوره کوهی، شهزاد  قندهاری، مهدی آسیائی، مشهد: انتشارات پاپلی. 

27. Alexiadis, A. 2007. Global Warming and Human Activity: A Model for Studying The Potential Instability of The Carbon Dioxide/Temperature Feedback Mechanism, Ecological Modelling No, .203: 243–256.

28. Barnett, J. 2007. The Geopolitics of Climate Change, Geography Compass, 6: 1361-1375.

29. Chung Lau, L., Teong, K., and Mohamed, A.R. 2012. Global Warming Mitigation and Renewable Energy Policy Development From the Kyoto Protocol to the Copenhagen AccordA comment, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 5280-5284.

30. Cohen, S.B. 2009. Geopolitics, Rowman and Littlefield Publishers.

31. Dalby, S. 2009. Security and environmental change. Cambridge: Polity Pub.

32. Depledge, D. Feakin, T. 2010, International Dimensions of Climate Change, Report 2: The Implications of Climate Change for Global Governance and International Institutions.

33. Douglas B.C., Kearney M.S. and Leathermant S.P. 2001. Sea Level Rise, History and Consequences, New yorcAcademic press.

34. Drexhage, J. Murphy, D. Brown, O. Cosbey, A. Dickey, P. Parry, J,E. Van ham, J. Tarasofsky, R. and Darkin, B. 2007. Climate Change and Foreign Policy,Canad: International Institue For Sustainable Development Pub.

35. Freedman, M. and Jaggi, B. 2005. Global Warming, Commitment to the Kyoto Protocol and Accounting Disclosures by the largest Global Public Firms From Polluting Industries, The Journal of Accounting, 40: 215– 232.

36. Goudie, A.S. 2006. Global Warming and Fluvial Geomorphology, Geomorphology, 79: 384–394.

37. Hansen, J. 2006. Global Warming: Is There Still Time to Avoid Disastr-ous Human-Made Climate Change, National Academy of Sciences, Washin-gton, DC.

38. Harvey, L.D.D., Gregory, J., Hoffert, M., Jain, A., Lal, M., Leemans, R., Raper, S.B.C., Wigley, T.M.L. Wolde, J. 1997. An Introduction to Simple Climate Models Used in the IPCC, Second Assessment Report: IPCC Technical Paper 2(eds J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, D.J. Griggs and M. Noguer), Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland, pp. 40-50.

39. Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Callander, B.A., Harris, N., Kattenberg A. and Maskell K., eds. 1996. Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Cambridge University Press, New York, pp:554-572.

40. Http://www.Decc.Gov.Uk/ Chris Huhne: The Geopolitics of Climate Change.

41. Http://www.khabaronline.ir/detail/242906/science/technology

42. IPCC, 2007. Climate change. The physical Science Basis. Cambridge University Press, Cambridge Jones CA.

43. Kiniry J. 1986. CERES-Maize:a Simulation Model of Maize Growth and Development. Texas A&M University Press, College Station.

44. Liu, X. Vedlitz, A. and Alston, L. 2010. Regional News Portrayals of Global Warming and Climate Change, environmental science & pol icy, 11: 379–393

45. Mowery, D.C., Nelson, R.R. and Martin, B.R. 2010. Technology Policy and Global Warming: Why New Policy Models Areneeded (or Why Putting New Wine in Old Bottles Won’t Work), Research Policy 39: 1011–1023.

46. Mowery, D.C. Nelson, R.R. and Martin, B,R. 2010. Technology Policy and Global Warming: Why New Policy Models Areneeded (or Why Putting New Wine in Old Bottles Won’t Work), Research Policy 39: 1011–1023.

47. Murota, Y. and Ito, K. 1996. Global warming and developing countries, Energy Policy, 24(12): 1061 1077.

48. Nopens, P. 2010. The Impact of Global Warming on the Geopolitics of the Arctic. A Historical Opportunity for Russia, March 2010, Egmont Royal Institute for International Relations, pp. 1-9.

49. Qader Mirza, M.M. 2002. Global Warming and Changes in the Probability Ofoccurrence of Floods in Bangladesh and Implications, Global Environmental Change 12: 127–138.

50. Roshan Gh.R., Khoshakh lagh, F., Azizi, Gh., and Mohammadi, H. 2011. Simulation of Temperature Changes in Iran under the Atmosphere Carbon Dioxide Duplication Condition, Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng, 8 (2): 139-115

51. Wigley, T.M.L. 2008. MAGICC/SCENGEN User Manual (Downloaded FromHttp:// wwwcgd.ucar.edu/cas / wigley/magicc/).

52. Wigley, T.M.L., 1994. The Contribution from Emissions of Different Gases to theEnhanced Greenhouse Effect, (In) Climate Change and the Agenda for Research (ed.T. Hanisch), Westview Press, Boulder, CO, 193-222.

53. Wigley, T.M.L., Raper, S.C.B., Hulme, M. and Smith, S. 2000. The MAGICC/SCENGENClimate Scenario Generator: Version 2.4, Technical Manual, Climatic Research Unit, UEA, Norwich, UK, pp. 2-48.

54. Wigley, T.M.L. 1993. Balancing the Carbon Budget, Implications for projections of future carbon dioxide concentration changes. Tellus 45B, 409-425.

55. Witherick,M. Ross, S, Small, J. 2001. A Modern Dictionary of Geography, Oxford University Press Inc., NewYork.

56. Wolf, J., Adger, W., Lorenzoni, I., Abrahamson, V., and Raine, R. 2010. Social Capital, Individual Responses to Heat Waves and Climate Change Adaptation: An Empirical Study of Two UK Cities, Global Environmental Change, 20: 44–52.