ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لند فرم‌ها مطالعه موردی منطقه پنج دانگ ساری با مدل پرالونگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه شاندیز

3 دانشگاه زنجان

چکیده

ژئوتوریسم یا گردشگری زمین‌شناسی، یکی از رشته‌های گردشگری وابسته به طبیعت یا طبیعت گردی است که به معرفی پدیده‌های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن‌ها می‌پردازد. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از مدل پرالونگ بوده است. در این مدل لندفرم های ژئومورفولوژیکی با چهار معیار (زیبایی ظاهری، علمی، فرهنگی – تاریخی و اقتصادی – اجتماعی) با توجه به نظر کارشناسان خبره و آشنا به محل مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان گردشگری بوده است. نمونه انتخابی 10 کارشناس گردشگری از منطقه مورد مطالعه است. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به مقادیر بدست آمده از محاسبه ارزش گردشگری لندفرم های ژئومورفولوژیکی منطقه چشمه‌های باداب سورت با 7/0 می‌باشد بنابراین منطقه باداب سورت تقریباً داری ارزش بالای گردشگری می‌باشد. همچنین منطقه چورت با میانگین ارزش گردشگری 44/0 دارای ارزش گردشگری کمتری برخوردار است. همچنین ارزش‌های زیبایی شناختی و علمی هر دو منطقه در سطح بالایی قرار دارد اما ارزش بهره برداری در سطح پایین‌تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Zhyvmvrfvtvrysmy evaluation forms capabilities, Sari dengue case study of five models Praloong

چکیده [English]

Geo-tourism or tourism geology, one of the disciplines related to nature tourism or ecotourism is to introduce tourists to maintain their local identity's geological phenomena. To conduct this study, using the model has been Praloong. Landform in this model with the four criteria (aesthetic, scientific, cultural - historical and socio - economic) According to the experts, familiar with the study area is examined. The population of this research is tourism experts. 10 tourism expert sample of the study area. The results show that, according to values ​​obtained from the calculation of tourism value Landform springs area with 7/0 Badab Surat Surat therefore, Badab area is almost no high value tourism. Churet area with an average value of tourism is also a tourism value is less 44/0. In addition aesthetic and scientific values ​​both in the region is high but is worth exploiting at a lower level. Such status indicator remain unknown pristine tourist attractions in these two areas and poor management and inadequate facilities and welfare services tourism related organizations in the region. value is less 44/0. In addition aesthetic and scientific values ​​both in the region is high but is worth exploiting at a lower level. Such status indicator remain unknown pristine tourist attractions in these two areas and poor management and inadequate facilities and welfare services tourism related organizations in the region. value is less 44/0. In addition aesthetic and scientific values ​​both in the region is high but is worth exploiting at a lower level. Such status indicator remain unknown pristine tourist attractions in these two areas and poor management and inadequate facilities and welfare services tourism related organizations in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .Keywords: Badab springs Surat
 • Lake Chvrt
 • Geotourism
 • Pralvng
 1. اسکندری، سعیده.اولادی قادیکلایی،جعفر و یخکشی، علی. 1390.ارزیابی توانتفرجی پارک­های جنگلی باتکیه برفاکتورهای مؤثردرتفرج،مطالعه موردی: پارک جنگلی سرخه حصار. فصلنامه جغرافیاوآمایش سرزمین،سال اول،شماره دوم، تهران.
 2. آیتی، فریماه.غفاری،رامین. 1390.ژئوتوریسموقابلیت‌هایآندرتوسعهمنطقهمشایخ. اولین همایش زمینشناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
 3. حاجعلیلو،بهزاد.نکوییصدر، بهرام. 1390.ژئوتوریسم.تهران، انتشاراتدانشگاهپیامنور.
 4. روستایی،شهرام.بهرامی، زینب.1392.ارزیابیتوانمندی‌هایژئوتوریستیتالاب‌هایپلدختربهروشپرالونگ.مجله جغرافیاوآمایششهریمنطقه‌ای،شمارهنهم، زاهدان.
 5. ریاحیخرممهدی.محجوب،حسین.1386.آمایشسرزمینواکوتوریسمدراستانهمدان. همایشملیجغرافیاوآمایشسرزمین، دانشگاه آزادهمدان.
 6. شایان،سیاوش.شریفیکیا،محمد وزارع،غلامرضا و امیری، شهرام. 1390. تحلیلمیزانتوانمندیگردشگریلندفرم‌هایژئومورفولوژیک،مطالعهموردی: شهرستانداراب. فصلنامهجغرافیاوآمایشسرزمین، سالاول، شمارهدوم، تهران.
 7. شایان، سیاوش.زارع، غلامرضا و شریفی‌کیا،محمد و امیری،شهرام. 1392.ارزیابیقابلیتگردشگریلندفرم‌هایژئومورفولوژیمطالعةموردی: گنبدنمکیکرسیا - دشتداراب.پژوهش‌هایژئومورفولوژیکمی،شماره چهارم، تهران.
 8. شایان، سیاوش. شریفی‌کیا، محمد و غلامرضا زارع. 1390. ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها بر اساس روش پرالونگ مطالعه موردی شهریتان داراب. مطالعات جغرافیایی خشک، سال اول، شماره دوم، سبزوار.
 9. طالب، مهدی.بخشیزاده، حسن ومیرزایی،حسین. 1387. مبانینظریمشارکتاجتماعروستاییدربرنامهریزیگردشگریروستاییدرایران، فصلنامهروستاوتوسعه،سالیازده،شماره چهارم، تهران.
 10. عبداله زاده، محمود. 1379. برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی. تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

11. فخری،سیروس. هدائیآرانی،مجتبی و رحیمیهرآبادی،سعید. 1392. ارزیابیقابلیتژئومورفوسایت‌هایناحیهمرنجابدرتوسعهگردشگریازطریقمقایسهمدل‌هایژئومورفوتوریستی. دوفصلنامهژئومورفولوژیکاربردیایران، سالاول،شماره یک، سبزوار.

12. کوزه گر، مریم. 1390.پتانسیلسنجیژئوتوریسمدرسواحلدریایعماندراستانسیستانوبلوچستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد رهنما: دکتر صمد فتوحی، دانشگاه زاهدان، دانشگده جغرافیا گروه طبیعی.

13. مختاری،داود. 1389. ارزیابیتوانمندی‌هایاکوتوریستیمکان‌هایژئومورفیکیحوضهآبریزآسیابخرابهدرشمالغربایرانبهروشپرالونگ.فصنامهجغرافیاوتوسعه،شماره هجده، تهران.

14. نصیری زاده، حمیدرضا. توتونچی، جلیل. ۱۳۸۲. جهانگردی و اشتغال. سمینار بررسیسیاست‌ها و برنامه‌های توسعة جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، تهران.

15. یمانی، مجتبی. نگهبان،سعید و رحیمیهرآبادی،سعید وعلیزاده، محمد. 1391.ژئومورفوتوریسمومقایسهروش‌هایارزیابیژئومورفوسایت‌هادرتوسعهگردشگریمطالعهموردی:استانهرمزگان.مجلهبرنامهریزیوتوسعهگردشگریسالاول،شمارهیک، بابلسر.

16. Brandolini, P., Faccini, F. and Piccazzo, M. 2006. Geomorphologicalhazard and tourist vulnerability along Portofine Paek trails(Italy). Natural Hazards and earth system sciences.

17. Dowling, R.K.,and Newsome, D. 2006. Geotourism, oxford, Burlington (Elsevier Butter worth-Heinemann).

18. Dowling, R.K.,and Newsome, D. 2010. Geotourism: The tourism of geology and landscapeGood fellow, Book Review. Publishers Ltd, Oxford.

19. Heggi, Travis W.2009. Geotourism and volcanoes: Health hazards facing touristsatvolcanic and geothermal destinations, Travel Medicine and Infectious Disease.

20. Jerry Ho, W.R. 2010. CombinedDematel technique with a novel MCDMmodel for exploring portfolio selection basedon CAPM. Expert Systems with Applications.

21. Pralong, J.2005. A method for assessing the tourist potential and use of geomorphological sites. Geomorphologie, Rrlief, processus, environment 3.

22. Tsai,Wen-Hsien, et al. 2010. Anintegrated approach for selecting corporatesocial responsibility programs and costsevaluation in the international tourist hotel,International Journal of HospitalityManagement, 29.