ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری،گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی گردشگری کشاورزی است. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی استراوس و کوربین انجام شده­است. محدوده مطالعات، استان گلستان و مشارکت‌کنندگان خبرگان دانشگاهی­، علمی و سازمانی آگاه به حوزه گردشگری و کشاورزی بودند. در این راستا مصاحبه­های عمیق با استفاده از نمونه­گیری هدفمند با تکنیک گلوله­برفی صورت گرفت. در این پژوهش، داده­ها بعد از انجام دادن پانزده مصاحبه بـه مرحله اشباع نظری رسیدند. با این حال، جهت اطمینان از کفایت، پنج مصاحبه دیگر بـه انجام رسید .­جهت تعیین روایی­ از معیار لینکلن و گوبا و جهت تعیین پایایی از روش حسابرسی فرایند و توافق درونی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام و سپس بر اساس نظریه داده­بنیاد، الگوی نهایی تبیین شد. بر این اساس" جاذبه­های اقلیمی و محیط زیست ، تنوع الگوی کشت و تجربه و نگرش گردشگران " به عنوان شرایط علّی گردشگری کشاورزی،  "نظام خط مشی­گذاری و مهاجرت روستائیان" به عنوان شرایط مداخله­گر ­و " ظرفیت­سازی و حمایت دولت" به عنوان شرایط زمینه­ای از دیدگاه ­مشارکت­کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها نیز شامل "تبلیغات و برندسازی، مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و توانمندسازی و به گزینی الگوهای گردشگری" و پیامدهای حاصل شامل "توسعه کارآفرینی و اشتغال زائی ،و رشد و رفاه اقتصادی" می­باشد. بنابراین واضح ترین و ابتدایی ترین دستاورد فعالیت در این حوزه می­تواند دلالت‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه استان به ویژه مناطق روستایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of agricultural tourism with a grounded theory approach

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Karimi 1
 • Mohammadbagher Gorji 2
 • Rohoolah Samiei 2
1 Department of Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Considering the location of Golestan province with a privileged geographical position on the Tehran-Mashhad Asian road, proximity to international borders, being located along the Caspian Sea and also having ethnic and cultural diversity, how can it be one of the most important areas? Be considered a country tourist.
The purpose of this study is to provide a model of agricultural tourism. This research is a qualitative research using data-based theory. Scope of study: Golestan province and the participants of academic, scientific and organizational experts were aware of the field of tourism and agriculture. In-depth interviews were conducted using purposive sampling using the snowball technique. In this study, the data reached a theoretical saturation stage after conducting fifteen interviews. Five more interviews were conducted to ensure adequacy. To determine the validity of the Lincoln and Guba criteria and to determine the reliability of the process audit method; Internal agreement was used. Data analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding and then the final model was explained based on data-based theory. Accordingly, "climatic and environmental attractions, diversity of cultivation patterns and experience and attitudes of tourists" as causal conditions, "policy-making system and rural migration" as intervening conditions and "capacity building and support" "Government" were identified as the underlying conditions from the perspective of the research participants. Strategies also include "advertising and branding, management and planning, training and empowerment, and optimization of tourism patterns" and the implications include "entrepreneurship development and job creation and economic growth and prosperity." Therefore, it is suggested that by using the potential of agricultural hub and turning agricultural farms into self-harvesting farms, it will provide an opportunity for customers to pick farm products and at the same time it will be profitable for the farmer with the aim of saving time and money. Farmers who can not sell their produce on the farm can also sell their produce through farm stalls or small to large scale markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Agriculture
 • Golestan Province
 • Granded Theory
 1. منابع

  1. امیری، صبا، احسانی فر، تهمینه. نادری، نادر و رستمی، فرحناز ۱۳۹۵. ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی. نشریه کار آفرینی در کشاورزی، 3. ۱۶-۱.
  2. باقری، رحمان ۱۳۹۱. گردشگری در محیط روستا و نقش آن در توسعه پایدار روستایی، اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی، همدان
  3. پاپ زن، عبد الحمید، قبادی. پرستو، زرافشانی، کیومرث و گراوندی، شهپر. ۱۳۸۹. مشکلات و محدودیت­های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مورد: روستای حریر: استان کرمانشاه). فصلنامه پژوهش­های روستائی 1 (3)، ۵۲-۲۵
  4. ترک جورن. طاهره. ۱۳۹۳. تأثیر گردشگری کشاورزی بر اقتصاد محلی و کارآفرینی (منطقه (مورد مطالعه: دهستان کترا شهرستان تنکابن). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، گروه مدیریت جهانگردی.
  5. حسن دوست. زهرا. ۱۳۹۴. گردشگری کشاورزی: منبع مالی نهفته در متنوع سازی پرتفوی کشاورزی، دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان.
  6. حیدری ساربان. وکیل. ۱۳۹۱. تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری مردانه شهرستان اردبیل. فصلنامه جغرافیا ومطالعات محیطی، 1(1) ۶۸-۸۱
  7. رهبر، یعقوب. ۱۳۹۲. اکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار مناطق روستایی اولین همایش ملی مدیریت گردشگری طبیعت گردی و جغرافیا، همدان.
  8. عبد­الله زاده غلامحسین، صالحی، خدیجه، شریف‌زاده، محمد شریف و خواجه شاهکوهی، علیرضا. ۱۳۹۴. بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 4(15)، 148-169.
  9. فیروز آبادی، احمد و قاسمی، معصومه. ۱۳۸۸. مطالعه نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای حسنلو، بالیقچی، کوزه گران و شیخ معروف. مجله علمی - پژوهشی مطالعات جامعه شناختی، ۳۷، ۹۱-۱۱۴.
  10. قنبری، سیروس، دهقان، محمد حسین و میرکی اناری: حسین. ۱۳۹۴. عوامل موثر بر توسعه کار آفرینی در گردشگری روستایی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۰(۳۲) ۱-۲۰.
  11. مطیعی لنگرودی، حسن و حیدری، زهرا. ۱۳۹۱. تبیین قابلیت­های گردشگری کشاورزی بر اساس دیدگاه گردشگران (مطاله موردی: دهستان بلده­ی شهرستان تنکابن). مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. 1(3)،. ۱- ۲۳
  12. میر کتولی، جعفر و مصدق، راضیه. ۱۳۸۹. بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان - مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه ای، ۲(۷)، ۱۳۷- ۱۵۴.
  13. ورزیده، ابوبکر. ۱۳۹۲. توسعه گردشگری در راستای توسعه روستایی و کشاورزی، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان
  14. Downing, S.M. 2004. “Reliability: on the reproducibility of assessment data”, Medical Education, 38(9):1006-1012.
  15. Ghasemi, Moslem, and Amran Hamzah. "An Investigation of the Appropriateness of Tourism Development Paradigms in Rural Areas from Main Tourism Stakeholders’ Point of View." Procedia - Social and Behavioral Sciences 144: 15-24.
  16. Hatley, L. 2009. The nature of agritourism in the Buffalo City Municipality. Dissertation Thesis, Cape Penisula University of Technology. Business.
  17. Henderson, J.C. 2009. A gro-tourism in unlikely destinations: a study of Singapore. Managing Leisure, 14(4): 258-268.
  18. Jenkins, R.G. 2014. Agriculture and Tourism Development: The Case of St. Kitts. Dissertation Thesis, University of Waterloo. Geography - Tourism Policy and Planning.
  19. Parkar, P. 2015. Developing agritourism in Ratnagiri district of Konkan (Maharashtra): issues and challenges. Online International Interdisciplinary Research Journal, 5(2), 145-152.
  20. Torres, R. 2003. Linkages Between Tourism and Agiculture in Mexico. Annals of Tourism Research, 30 (3): 546-566.