تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد نامطلوب بازارچه‌های مرزی در عدم توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیرامون مرز باشماق مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بازارچه‌های مرزی به‌عنوان راهبردی که موجب پویایی و تنوع‌بخشی اقتصاد روستایی می‌گردند، توانایی حل بسیاری از معضلات کنونی روستاهای مرزی و حرکت آن‌ها در مسیر توسعه را دارند. اما تحقق این امر، نیازمند تدارک بسترها، زیرساخت‌ها و رفع موانع و مشکلاتی است که فراروی عملکرد مطلوب این بازارچه‌ها قرار دارند. در این راستا؛ پژوهش کمی - کیفی حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی انجام و سعی گردید که مهم‌ترین موانع و مشکلاتی که کارایی و اثرگذاری مطلوب بازارچه‌های مرزی شهرستان مریوان در تغییر وضعیت توسعه‌یافتگی نواحی روستایی موردمطالعه را با چالش، مواجه ساخته‌اند، شناسایی شوند تا رهیافت این امر، تدوین برنامه‌های کاربردی و اتخاذ راهکارهای عملی در راستای پویایی بازارچه‌ها باشد. در ابتدا؛ مهم‌ترین موانع و مشکلات از طریق مصاحبه‌ها با دو گروه مسئولین و آگاهان روستایی به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی گلوله برفی، شناسایی شد و سپس از طریق توزیع 360 پرسشنامه (بهره‌گیری از فرمول کوکران) در میان سرپرستان خانوار دهستان‌های خاوومیرآباد و زریوار به‌عنوان جامعه آماری پژوهش، این موانع و مشکلات، مورد تأیید واقع گردیدند. درنهایت؛ با تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده با آزمون تحلیل عاملی؛46 متغیر یا مانع اثرگذار در قالب 5 عامل: نارسایی‌های مدیریتی؛ ضعف و کمبود در خدمات، امکانات و زیرساخت‌های بازارچه؛ ضعف در مشارکت و همکاری مردم محلی؛ کیفیت نازل توسعه روستایی منطقه و مکان گزینی نادرست بازارچه‌ها، خلاصه گردیدند. همچنین آزمون تحلیل مسیر نیز، نشان داد که عامل مکان گزینی نامناسب، دارای بیشترین تأثیر مستقیم، عامل نارسایی‌های مدیریتی؛ دارای بیشترین تأثیر غیرمستقیم و درمجموع نیز؛ عامل نارسایی‌های مدیریتی بیشترین تأثیر را بر عملکرد نامطلوب بازارچه‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effective Factors on the Poor Performance of Border Markets in Socio-Economic Development of Villages Around Bashmaq Border Case Study: Border Villages of Marivan County

نویسنده [English]

 • saadi mohammadi
Assistant professor,Department of Geography, University of Payam Noor,,Tehran,Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Kurdistan province is one of the border provinces of the country with a large border population. The natural and morphological conditions of the villages, along with the distance from the center and the lack of economic diversity, have created a difficult living situation for the border villages of this province. The study area is the villages of Khavomirabad and Zarivar rural districts in the west of Marivan county, one of the ten counties of Kurdistan province at the zero point of the border with Iraq. The distance from the center and the low efficiency of agricultural production have led to the spread of poverty, unemployment and migration along with an increase in the tendency to informal activities (trafficking) in the region. At the same time, the geographical location and the similarity of cultural and social conditions with the people across the border have created a favorable situation for the creation of a border market.
 Due to this high potential of the region in cross-border trade, along with the official customs of Bashmaq, in 1390, border markets for the villagers of these villages were established to reduce informal activities, improve livelihood, and slow down the rural-urban migration rate. Now, after eleven years of activity of these markets, the field situation shows the lack of favorable impact and the quality and low performance of the markets in the process of development and deprivation in the region. This matter is the main problem of the current research that tries to find and explain the research problem.
 
Methodology
The present quantitative-qualitative research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of research method. In this research, the documentary method in the theoretical section and the survey method based on interviews and the distribution of questionnaires in the field section have been used to collect information. According to the comprehensive approach of the research, an attempt was made to identify the problems and weaknesses of the market from all stakeholders. Therefore, the two groups of villagers as the main stakeholders and officials related to the establishment and management of the market were interviewed using the non-probable snowball sampling method. In order to collect information, in addition to group discussion, semi-structured interviews were used. Then, through analysis, the interviews using the fundamental theory technique; Extracted and in the form of a questionnaire on a five-point Likert scale, the degree of agreement of rural residents with them was assessed. The statistical population of this study consists of heads of households in the villages of western rural areas (Khavomirabad and Zarivar) in Marivan county. Due to the size of the region and the difficulty of access, 20% of all villages were selected as sample villages by lottery method and questionnaires were distributed by village classification method and simple random sampling among heads of households to determine the sample size first, from the formula Cochran and then using the correction method from among 5223 households, 360 households were selected to distribute the questionnaires.
Marivan county is one of the ten counties of Kurdistan province in the west of the province. This county has six villages; two villages, Khavomirabad and Zarivar, are in the vicinity of Iraq. Khavomirabad village has 11407 thousand people and 2736 households, and Zarivar village has 2486 households and 9733 thousand people.
 
Results and discussion
The findings show the aggregation of the research variables into five main factors, which had the most significant impact on the lack of favorable influence of the market. In total, these factors explain 82% of the variances, which shows that the factor analysis is satisfactory.
The first factor is the most critical in explaining the unsuccessful performance of the market by explaining 33.2% of variances and loading 20 indicators. Eighteen indicators of this factor are related to the view and performance of managers and development planners of the region and market management officials; so, this factor can be called "management failures". 20.2 variances explain the second factor, and the accumulation of 10 indicators in itself is the second important and effective factor in the unsuccessful performance of the market. Of the ten indicators this factor accumulated, eight are related to the lack or absence of services and accommodation and welfare facilities. Therefore, this factor can be called "weakness in services, facilities and amenities and accommodation in the market". The third factor explaining 11.7 variances and loading ten indicators is the third important factor explaining the market failure. Nine out of ten indicators uploaded in this factor are related to the shortcomings of the villagers' participation, activities and views. Therefore, this factor can be called "weakness in the participation and cooperation of local people". The fourth factor is formed by explaining 9.82% of the variances and loading six indicators. The factor is the "low quality of rural development in the region", and the fifth factor includes 7.7 total variance and four indicators. Three of four indicators indicate the weakness and inappropriateness of market location, so this factor can be called the "inappropriate location" of the market.
 
Conclusion
Summarizing the problems identified through factor analysis in five main factors showed that in addition to internal factors and inadequacies of the market such as weakness and lack of services, infrastructure and accommodation and welfare facilities, managerial inadequacies, inappropriate location, external factors, such as the low level of rural development in the region and the weakness in the participation and cooperation of local people have also contributed to such a situation. Among these, management failures had the highest number of loaded indices and the highest amount of explained variance.
The results of the path analysis test showed that the factor of inappropriate location has the most direct impact, the factor of managerial failure has the most indirect impact, and in general, managerial failures have the greatest impact on poor market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Border Markets
 • Socio-Economic Development
 • Border Villages of Marivan County
 1. احمدی، منیژه؛ سلیمی سبحان، محمدرضا؛ دهقانی، ندا و جهانسوزی، مهری. (1398). اثرات بازارچه‌های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان). پژوهشنامه جغرافیا انتظامی، سال 7، شماره 27، صص.122-101.
 2. احمدی، عبدالمجید و ویسی، فرزاد. (1396). تأثیر راهکارهای اصلاحی مدیریت بازارچه مرزی در بهبود سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی پیرامون (مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 10، شماره 18، صص. 190-171.
 3. احمدیان، مهدی. (1390). تحلیل فضایی و سنجش توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان میاندوآب با استفاده از مدل تاپسیس فازی، مجله علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال 1، شماره 3، صص. 154- 131.
 4. اسماعیل‌زاده، خالد. (1392). ارزیابی اثرات ایجاد بازارچه‌های مرزی بر توسعه اقتصادی روستاهای پیرامون آن‌ها نمونه موردمطالعه: دهستان ننور، شهرستان بانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به راهنمایی حسین فراهانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان.
 5. اسماعیلی، خالد. (1391). بازارچه‌های مشترک مرزی مکانیسمی برای سالم‌سازی اقتصاد مناطق مرزنشین و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، نهم و دهم خردادماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 6. اکبرپور، محمد، عبادی نژاد، سید علی و کردی، زهرا. (1398). تأثیر بازارچه‌های مرزی تمرچین بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1(28)، صص. 191-163.
 7. بیات، فاطمه؛ محمدی، رضا و گزمه، علیرضا. (1395). بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت، اشتغال و توسعه مناطق مرزی (مطالعه موردی بازارچه مرزی میلک زابل)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 3، صص. 101-79
 8. پاشالو، احد؛ گهرپور، دلشاد زاد، جلیل و پاشالو، احمد. (1393) بررسی تطبیقی آثار بازارچه‌های مرزی در توسعه نواحی مرزی بازارچه‌های مرزی رازی و سرو، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 3، شماره 9، صص. 120-91.
 9. ثقفی، مهدی. (1396). بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی. پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 5، شماره 1، صص. 13-2.
 10. جلالیان، حمید و نعیم‌آبادی، نازنین (1399) توسعه اقتصادی روستاهای مرزی با تأکید بر بازارچه‌ها ) موردمطالعه: مرز باشماق مریوان). فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، سال 1، شماره 1، صص. 94-79
 11. جهانی دولت‌آبادی، اسماعیل. (1391). بررسی تأثیرات اقتصادی بازارچه‌های مرزی در توسعه مناطق مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، 30- 31 فروردین 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 12. رحیمی بروجردی، علیرضا. (1385). همگرایی اقتصادی ترتیبات تجاری منطقه‌ای و بازارهای مشترک، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
 13. زارع، ذکریا؛ عبده زاده، سیروان و احمدی، هیوا. (1395). نقش بازارچه‌های مرزی در احساس امنیت روانی مرزنشینان استان کردستان (موردی: بازارچه‌های مرزی شهرستان بانه). پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 4، صص. 179-161.
 14. زرقانی، سید هادی. (1391). تحلیل سیاسی فضایی بازارچه‌های مرزی (نمونه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان). فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 16، شماره 1، صص. 23-2.
 15. سعادتی، حسن. (1391). بررسی نقش و کارکرد کنترل مرز استان خراسان رضوی با افغانستان و تأثیر آن بر امنیت استان. فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 8، شماره 3، صص 181-154.
 16. سعیدی، علی‌اصغر؛ اسماعیل‌زاده، خالد و عبدالله پور، جمال. (1388). بررسی جامعه‌شناختی اقتصادی بازارچه‌های مشترک مرزی (مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی سردشت و پیرانشهر). فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 16، شماره 45، صص. 133-93.
 17. شماعی، علی؛ صالحی، عبدالله و حسین پور، مناف. (1394). تحلیل فضایی اثرات بازارچه‌های مرزی در توسعه‌یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال 5، شماره، 18، صص. 216-205
 18. صادقی، موسی. (1394). تحلیل مکان‌یابی استقرار بهینه بازارچه مرزی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان گنبدکاووس. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 4، شماره 1، پیایی 11، صص.73-57.
 19. طالبی، طهماسب؛ نظری، علی‌اکبر و رنگر، توران. (1394). نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه گردشگری؛ (مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر). پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 3، شماره 3، صص.201-189.
 20. ظاهری، محمد؛ کریم زاده، حسین و علی پور، خالد. (1398). برنامه‌ریزی مشارکتی توسعه روستاها با تأکید بر بازارچه‌های مرزی (موردی: شهرستان سردشت). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 9، شماره 35، صص.120-105.
 21. ظفری، داریوش؛ حسینی، محمدحسین؛ خلیجی، محمدعلی و فتحی، محمدحسین. (1389). رتبه‌بندی توسعه اجتماعی شهرستان‌های استان همدان. مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 2، شماره 8، صص.141-129.
 22. علی پور، خالد؛ کریم زاده، حسین و ظاهری، محمد. (1398). راهبردهای مشارکت روستاییان در بازارچه‌های مرزی (مورد: شهرستان سردشت). اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 8، شماره 2، صص. 94-73.
 23. کهنه پوشی، سید هادی و عنابستانی، علی‌اکبر. (1391). بررسی رابطه بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا (نمونه موردی: بخش خاوومیرآباد- مریوان). مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال 4، شماره 15، صص. 20-1.
 24. گلچینی، سحر و طالشی، مصطفی. (1397). آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی-کالبدی در پایداری شهرهای کوچک (موردی: بازارچه مرزی سیران بند بانه). نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 10، شماره 3، صص.398-381.
 25. لطفی، حیدر. (1397). نقش بازارچه‌های مرزی در موازنه سازی و تقارن فضای اقتصادی مناطق مرزی ایران (موردی: بازارچه مرزی مریوان). برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، سال 3، شماره 7، صص. 110-94.
 26. محمدی، سعدی و هوشنگی، هیمن. (1397). تحلیلی بر نقش بازارچه‌های مرزی در زیست پذیری نواحی روستایی (مورد شناسی: دهستان‌های خاومیرآباد و دزلی در غرب استان کردستان)، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، سال 8، شماره 28، صص 90-69
 27. منوچهری، سوران؛ امانپور سعید، اکبری، مهناز و عباسی، زهرا. (1394). تحلیلی بر تأثیرات حذف قاچاق کالا بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان). فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 24، شماره 96، صص.134-122.
 28. هاشمی، مصطفی؛ حکمت نیا، حسن و اسمعیل زاده عبدالسلام. (1398). سطح‌بندی پایداری امنیتی شهرستان‌های مرزی با استفاده از تحلیل خوشه‌ای نمونه موردی: شهرستان‌های استان خراسان شمالی. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال 9، شماره 32، صص.180-163
 29. یغفوری، حسین و بهشتی فر، جاسم. (1391). تحلیل ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها در راستای توسعه منطقه‌ای با تأکید بر آمایش مناطق مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، 30- 31 فروردین 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 30. Ahmadi, Abdolmajid., & Vaisi, Farzad. (2017). The Impact of Border Market Management Reform Strategies on Improving the Economic and Social Development Level of Surrounding Rural Areas (Case Study: Khavomirabad District, Marivan County), Rural Research Quarterly, Vol.10, No. 18, pp. 190-171. [In Persian]
 31. Ahmadi, Manijeh., Salimi, Sobhan., Mohammad, Reza, Dehghani., & Jahansuzi, Mehri. (2019). Effects of Temporary Border Markets on Economic and Social Security of Rural Border Areas (Border Villages of Marivan County), Journal of Disciplinary Geography, Vol.7, No.27, pp. 122-101. [In Persian]
 32. Ahmadian, Mehdi. (2011). Spatial analysis and assessment of rural development of Miandoab county using fuzzy TOPSIS model, specialized scientific journal of spatial planning, first year, third issue, pp. 131-154. [In Persian]
 33. Ahmadipour, Zahra. (2013). The Role Of Border Markets In Regional Security Case study: Bashmagh Border Market in Marivan, Iran, Geopolitics Quarterly, Vol. 8, No. 4, pp. 72-92. [In Persian]
 34. Ahmadypour, Zahra. (2013). The Role Of Border Markets In Regional Security Case study: Bashmagh Border Market in Marivan, Iran. Geopolitics Quarterly, Vol. 8, No. 4, pp. 72-92.
 35. Akbarpor, Mohamad., ebadinejad, sayed Ali., & kordi, Zahra. (2019). The Impact of Tamarchin Border Markets on the Economic and Social Development of Rural Areas (Case Study: West Azerbaijan Province), border sciences and technology, Vol.8, No.1(28), pp. 163-191. [In Persian].
 36. Alipour, Khald, Karimzadeh, Hossain and Zaheri, Mohammad (2019). Strategies of villagers' participation in border markets (case: Sardasht county), space economy and rural development, Vol. 8, No.2, pp. 94-73. [In Persian]
 37. Bayat, Fatimeh., Mohammadi, Reza., & Gazmeh, Alireza. (2016). Examining the role of border markets in the security, employment and development of border areas (a case study of Milk Zabul border markets), Research Journal of Border Studies, Vol.8, No.3, pp. 79-10. [In Persian].
 38. Elder, S. (2009). Sampling methodology. ILO school-to-work transition survey: A methodological guide, Module 3, International Labour Organization.
 39. Esmaili, Khalid. (2012). Joint border markets are a mechanism for improving the economy of border areas and developing regional cooperation, the second national conference on economic development strategies with a focus on regional planning, 9th and 10th of June 2012, Islamic Azad University, Sanandaj branch. [In Persian]
 40. Esmailzadeh, Khalid. (2013). Evaluating the effects of creating border markets on the economic development of the surrounding villages Sample: Nanvar village, Baneh county, Master's thesis in geography and rural planning under the guidance of Hossein Farahani, Faculty of Humanities, Zanjan University. [In Persian]
 41. Filippa, Francesca. (2010). rdp and quality of life in rural areas: evaluation of the possible effects in piedmont ‘Rural development: governance, policy design and delivery.
 42. Golchini, Sahar., & Taleshi, Mostafa. (2018). Acquisition of border markets in western Iran Economic-physical model in the sustainability of small cities (Case: Siranband Baneh border market), New attitudes in human geography, Vol.10, No.3, pp. 398-381. [In Persian]
 43. Hashemi, Mostafa., Hekmatnia, Hassan., & Ismailzadeh, Abdul Salam. (2019). Leveling the security stability of border cities using cluster analysis. Case Study: Cities of North Khorasan Province, Quarterly Journal of Space Geography, Vol.9, No. 32, pp. 180-163. [In Persian]
 44. Hazuda, M., Gotra, V., & Hazuda, L. (2016). Advancing the convergence and integration of rural border areas,Economic Annals, Vol.162, No. (11-12), pp. 18-21
 45. Hossainzadeh Dlir, Karim. (2009). Regional Planning, Tehran: Samat Publications. [In Persian]
 46. Illenberger, Johannes. (2008). An approach to correct biases induced by snowball sampling, journal of, Statistical Software, Vol.24, No.1, pp.1-12.
 47. Jahani Dolatabadi, Ismail. (2012). Investigating the Economic Impact of Border Markets on the Development of Border Areas, National Conference on Border Cities and Security; Challenges and Approaches,April 31, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan. [In Persian]
 48. Jalalian, Hamid., & Naimabadi, Nazanin. (2019). Economic development of border villages with emphasis on markets (case study: Bashmaq border, Marivan). Quarterly journal of geographical studies of mountainous regions, Vol.1, No. 1, pp. 79-94. [In Persian].
 49. Kadir Basboga, Kadir. (2020). The role of open borders and cross-border cooperation in regional growth across Europe, REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE, 7, No. 1, pp. 532-549.
 50. Kohnaposhi, Seyed Hadi., & Anabestani, Ali Akbar. (2012). Investigating the relationship between distance from the border and the amount of income and employment in smuggling of goods (case study: Khavomirabad-Marivan section), urban and regional studies and research, Vol.4, No.15, pp. 1-20. [In Persian]
 51. Laine, J. (2006). Perceptions toward the opening of the finnish Russian border – border as a barrier among actors involved. University of Joensuu.
 52. Lotfi, Haidar. (2018). The role of border markets in balancing and complementing the economic space of border areas of Iran (Case: Marivan border market), Physical Development Planning, Vol.3, No.7, pp: 110-94. [In Persian]
 53. Manouchehri, Soran., Amanpour Saeid, Akbari, Mahnaz., & Abbasi, Zahra. (2015). Analysis of the effects of eliminating smuggling of goods on changes in the quality of life of villagers (Case study: border villages of Marivan county), Journal of Geographical Information (Sepehr), Vol.24, No. 96, pp. 134-122. [In Persian]
 54. Mohammadi, S., & Rostami, Kh. (2018). The evaluation of the effects of borderline markets establishment on the changes of villagers’ life quality level (Case study: Dezli Villages of Sarvabad County). Journal of Research & Rural Planning, Vol.7, No.2, pp.115-134.
 55. Mohammadi, Saadi., & Hoshangi, Heman. (2017). An Analysis on the Role of Borderline Markets in Rural Areas Livability (Case Study: Khawmirabad and Dezli Districts in the West of Kurdistan Province)), Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol.8, No.28, pp. 69-90. [In Persian]
 56. Moraczewska, A. (2010). The changing interpretation of border functions in international relations. revista rom ână de geografie politic ă, Vol.132, No.2, pp. 329-359.
 57. Nahar,S. (2014). of Texas at Arlington. Texas. United States of America. Retrieved December 15,2016 from: https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/bitstream/handle/10106/.../Nahar_uta_2502M_12925.pd.
 58. (2005). Report on cross border activities of market intermedlares in emerging markets, emergining markets committee of the internatinal organization of securities commission.
 59. Pál, ágnes. (2001). The impact of border-zone location on spatial features of szeged’s trade, new results of cross-border co-operation, the department of social geography and regional development planning of the university of Debrecen.
 60. Pashalo, Ahad., Gaharpour, Delshadzad, Jalil., & Pashalu, Ahmad. (2013). Comparative study of the effects of border markets in the development of border areas (Razi and Saro border markets), Border Science and Technology Quarterly, Vol.3, No.9, pp. 91-120. [In Persian]
 61. Petronela, A. (2012). Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge, Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol.1, No.15, pp.6-71.
 62. Rahimi Brojerdi, Alireza. (2006). Economic Convergence of Regional Trade Arrangements and Common Markets, Samat Publications, First Edition, Tehran. [In Persian]
 63. Saadati, Hassan. (2012). Investigating the role and function of border control of Khorasan Razavi province with Afghanistan and its impact on the security of the province. Geopolitical Quarterly of the eighth year, No.3, pp. 181-154. [In Persian]
 64. Sadeghi, Mosa. (2015). Location Analysis of Optimal Establishment of Border Market in Rural Settlements of Gonbad Kavous County, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, No.50, No. 1, pp. 73-57. [In Persian]
 65. Saedi, Ali Asghar., Esmailzadeh, Khald., & asbdolahpour, Jamal. (2009). Socio-economic study of common border markets (Case study. Border markets of Sardasht and Piranshahr), Social Sciences Quarterly, Vol.16, No.45, pp. 93-133. [In Persian]
 66. Saghafi, Mehdi. (2016). Investigating the role of border markets in the economic development of South Khorasan province, Journal of Border Studies, Vol.5, No.1, pp. 13-2. [In Persian]
 67. Sahneh, B., & Mousavi Parsaie, S. M. (2018). An analysis of the economic and physical effects of border markets on the development of rural areas (Case study: Incheh Borun Border Market). Journal of Research & Rural Planning, Vol.7, No.3, pp.123-139.
 68. Shahriar, Saleh. (2021). Bangladesh-India border issues: A critical review, Geoforum, Vol.124, No.5, pp.10-19.
 69. Shamaei, Ali., Salehi, Abdollah., & Hossainpour, Manaf. (2015). Spatial analysis of the effects of border markets on the development of Baneh and Piranshahr cities, Quarterly Journal of Spatial Planning, No.15, No. 18, pp. 216-205. [In Persian]
 70. Sharaldaev, B B., Belomestnov, V G., Sharaldaeva, I A., Romanova, I V., Budazhapov, V V., & Grebnev, Y Y. (2021). Economic and social activities: basis for a model of development of rural border areas, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 885 (2021), doi:10.1088/1755-1315/885/1/012010
 71. Slusarciuc, Marcela. (2015). The economic potential of crossborder areas. Opportunities and threats, Procedia Economics and Finance, Vol.32, No.3, pp.801-801.
 72. Talebi, Tahmasb., Nazari, Ali Akbar., & Rangar, Toran. (2015). The Role of Border Markets in Tourism Development; (Case study: Tamerchin border Market in Piranshahr county), Journal of Border Studies, Vol.3, No.3, pp. 201-189. [In Persian].
 73. Erik. (2009). indicators for sustainable development of rural municipalities – Case studies: Gagnef and Vansbro: (Dalarna, Sweden),university Oldenburg.
 74. Yaghfouri, Hossein., & Beheshtifar, Jassem. (2012). Analysis of capacities and constraints in the direction of regional development with emphasis on border management, National Conference of Border Cities and Security; Challenges and approaches, April 31, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan. [In Persian]
 75. Zafari, Daruosh, Hossaini., Mohammad Hossain, Haliji, Mohammad Ali., & Fathi, Mohammad Hossain. (2010). Ranking of social development of Hamedan counties. Sociological Studies, Vol.2, No.8, pp. 141-129. [In Persian]
 76. Zaheri, Mohammad., Karimzadeh, Hossain., & Alipour, Khalid. (2019). Participatory rural development planning with emphasis on border markets (case: Sardasht county), regional planning, Vol. 9, No.35, pp. 120-105. [In Persian]
 77. Zareh, Zakaria., Abdeh Zadeh, Sirvan., & Ahmadi, Hiva. (2016). The Role of Border Markets in the Sense of Psychological Security of Border Residents of Kurdistan Province (Case: Border Markets of Baneh County), Journal of Border Studies, Vol. 4, No.4, pp. 179-161. [In Persian]
 78. Zarghani, Sayed Hadi. (2012). Spatial Political Analysis of Border Markets (Case Study of Bashmaq Marivan Border Market), Quarterly Journal of Human Scinces Modares, Volume 16, Number One, pp: 23-2. [In Persian]