بررسی آنومالی حرارتی و رطوبتی بین زمان حال و پلیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی با استفاده از شواهد ژئومورفیک(مطالعه موردی: ارتفاعات شمال شرقی بینالود)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

تغییرات اقلیمی پلیستوسن با توجه به زمان وقوع و نقش آن در شکل گیری چشم اندازهای فعلی کره زمین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچال های کواترنر در شمال شرقی ارتفاعات بینالود است. ارتفاع برف مرز با روش رایت و روش پورتر شامل نسبت ارتفاع، ارتفاع کف سیرک و نسبت مساحت تجمعی برآورد گردید. براساس فرم خطوط منحنی میزان در نقشه‌های توپوگرافی، 55 سیرک در بخش‌های شمالی، شرقی و غربی منطقه تحقیق شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل ارتفاعات برآورد شده گواه این است که ارتفاع برف مرز دائمی در روش پورتر و رایت، به دلیل انعکاس اثرگذاری جهت ناهمواری بر ارتفاع برف مرز نسبت به سایر روش‌ها با واقعیت انطباق بیشتری دارد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که این منطقه در دوره‌های سرد تحت حاکمیت سیستم شکل زایی یخچالی بوده است. برحسب همبستگی بین ارتفاع و متوسط دمای سالانه و ارتفاع و مقدار بارش سالانه، گرادیان حرارتی و رطوبتی محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد خط برف مرز دائمی با روش‌های رایت و پورتر، در ارتفاع 2600 و 2100 متری واقع شده است. باتوجه به این خط و افت آهنگ دما به مقدار 7/0 درجه به ازای هر100 متر ارتفاع، مقدار تفاوت دمای کنونی با دوره پلیستوسن، معادل 4/6 درجة سانتی گراد محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقدار بارش سالانه در دوره پلیستوسن 130 میلی متر نسبت به میانگین امروزی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of thermal and humidity anomalies between the present and Pleistocene and reconstruction of climatic conditions using geomorphic evidence (Case study: Northeastern heights of Binalood)

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Naemi Tabar
 • Mohammadali Zanganeh Asadi
Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Abstract
Pleistocene climate change is of particular importance given its timing and role in shaping the Earth's current landscape. The purpose of this study is to investigate the geomorphological evidence of Quaternary glaciers in the northeast of Binalood heights. The height of the border snow was estimated by Wright and Porter methods including height ratio, circus floor height and cumulative area ratio. Based on the shape of the curve lines in the topographic maps, 55 circuses were identified in the northern, eastern and western parts of the research area. Analysis of the estimated altitudes shows that the permanent boundary snow height in Porter and Wright method is more relevant to reality than other methods due to the reflection of the effect of unevenness on the boundary snow height. The analysis of the findings shows that this region has been under the rule of glacial formation system in cold periods. Thermal and humidity gradients were calculated according to the correlation between altitude and average annual temperature and altitude and annual rainfall. Findings show that the permanent border snow line with Wright and Porter methods is located at an altitude of 2600 and 2100 meters. According to this line and the drop in temperature of 0.7 degrees per 100 meters of altitude, the difference between the current temperature and the Pleistocene period was calculated to be equal to 6.4 degrees Celsius. The results showed that the amount of annual rainfall in the Pleistocene period was 130 mm more than the current average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geomorphological evidence
 • Circus
 • Border snow
 • Quaternary glaciers
 • Climate change
 • احمدآبادی، علی؛ عمادالدین، فاطمه؛ کیانی، طیبه و فتح اله زاده، محمد. (1397). تعیین و بررسی سیرک‌های یخچالی اشترانکوه با استفاده از شاخص سطح نرمال شده پوشش برف (NDSI). هیدروژئومورفولوژی، 5 (19)­، 18-1.
 • بیرانوند، حجت اله و سیف، عبدالله. ­(1399)­. شناسایی، طبقه‌بندی و مورفومتری سیرک‌های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 8 (4)­، 80 -63.
 • شمسی پور، علی اکبر؛ باقری سیدشکری، سجاد؛ جعفری اقدم، مریم و سلیمی­منش،­ جبار. (1394)­. بازسازی برف‌مرزهای آخرین دوره یخچالی با شواهد دوره‌های یخچالی در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس- قلاجه). جغرافیا و توسعه، 13 (39)­، 61-40 ­.
 • جعفری، غلامحسن و حضرتی، نسرین. ­(1398). برآورد ارتفاع برف مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی. جغرافیا و توسعه، 17 (55)، 210-193.
 • جعفری، غلامحسن و حضرتی، نسرین. ­(1398). مرز سیستم شکل‌زای یخچال کواترنری در حوضه‌های آبریز شمال غرب ایران. هیدروژئومورفولوژی،­ 5 (18)، 96-79 ­.
 • جعفری، غلامحسن و حضرتی، نسرین. (1399). تجزیه‌وتحلیل روش‌های برآورد ارتفاع برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری در ایران. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 33، 239-262.
 • جعفری، غلامحسن و عباسی، مهدی. (1398). بررسی فضایی پادگانه‌های حوضه قزل‌اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب‌وهوایی. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 9 (33)، 61-76.
 • جعفـری، غلامحسن. (1392). روش برآورد ارتفاع خط برف مرز دائمی ایران و مقایسه آن با روش رایت. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 24 (4)­، 188-99.
 • شریفی نجف‌آبادی، رسول. ­(1397). شواهد یخچالی و زمین ساختی کواترنر پسین در حوضه چشمه لنگان اصفهان. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33 (2)، 237- 225.
 • صلحی، سینا و سیف، عبدالله. ­(1397). مورفومتری دره‌های طولی سهند. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 6 (4)­، 69-53.
 • قربانی شورستانی، علی؛ خسروی، عذرا و نور محمدی، علی‌محمد. (1395). بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته‌کوه بینالود)­. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 5 (1)، 13-1.
 • معیری، مسعود؛ رامشت، محمدحسین؛ تقوایی، مسعود و تقی زاده، محمدمهدی. (1387). مواریث یخچالی در حوضه صفاشهر- استان فارس. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، (32)، 130-109­.
 • ملکی، امجد؛ جباری، ایرج و حسینی، هاشم. (1396). بازسازی قلمروهای مورفودینامیکی بر اساس شواهد ژئومورفولوژی یخچالی و مجاور یخچالی (مطالعه موردی: کوه‌های چهل چشمه و سارال در استان کردستان). فصلنامه کواترنری ایران، 3 (2)، 130-117.
 • نظم فر، حسین و رحیمی، امید. (1394). بازسازی شرایط اکوژئومورفولوژی دیرینه و عهد حاضر دریاچه زریوار بر اساس ویژگی‌های دیاتومه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 5 (16)، 105-117.
 • نیل فروشان، هانیه و ابراهیمی، بابک. ­(1396). استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور در تعیین محدوده یخچال‌های زرد کوه. فصلنامه کواترنری ایران، 3 (3)، 314-301 ­.
 • یمانی، مجتبی؛ شمسی‌پور، علی‌اکبر و جعفری اقدم، مریم. (1390). بازسازی برف مرزهای پلیستوسن در حوضه جاجرود. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 35، 76-50.

 

References

 • Ahmedabadi, A., Emaduddin, F., Kiyani, T., & Fathullah Zadeh, M. (2017). Determining and investigating Ashtrankoh glacier cirques using the normalized snow cover level index (NDSI). Hydrogeomorphology, 5 (19), 1-18. [In Persian].
 • Ahmedabadi, A., Sarkisian, V., & Karam, A. (2017). Identification of Zardkoh glacial cirques with emphasis on geomorphometric features. Hydrogeomorphology, 4 (15), 1-16. [In Persian].
 • Barr, Matteo. (2015). Glacial cirques as palaeoenvironmental indicators: Their potential and limitations. Earth-Science Reviews. 151, 48–78.
 • Biranvand, H., & Saif, A., (2019). Identification, classification, and morphometry of glacial cirques in Jopar heights of Kerman. Quantitative geomorphological researches, 8 (4), 63-80. [In Persian].
 • Brook, M. S., & Kirkbride, M. P. (2018). Reconstruction and paleoclimatic significance of late Quaternary glaciers in the Tararua Range, North Island, New Zealand. Quaternary International, 470, 53-66.
 • Z., Krızek. M., Kasprzak. M., Traczyk. A., Hlozek, M., & Krbcova, K. (2017). Geomorphological and sedimentary evidence of probable glaciation in the Jizersk´e hory Mountains, central Europe. Geomorphology, 280, 39-50.
 • Ghorbani Shurestani, A., Khosravi, O., & Noor Mohammadi, A. M. (2015). Investigating geomorphological evidence of Quaternary glaciation in the highlands of northeastern Iran (case study: Binaloud mountain range). Quantitative geomorphology researches, 5 (1), 1-13. [In Persian].
 • Hendrickx, H., Jacob, M., Frank, A., & Nyssen, J. (2015). Glacial and periglacial geomorphology and its paleoclimatological significance in three North Ethiopian Mountains, including a detailed geomorphological map. Geomorphology, 246, 156–167.
 • Iestyn D, B., & Matteo, S. (2015). Glacial cirques as palaeoenvironmental indicators: Their potential and limitations. Earth-Science Reviews, , 151, 7-48.
 • Jafari Aghdam, J., & Salimi, M. (2014). Reconstruction of the ice boundaries of the last glacial period with the evidence of glacial periods in the northwestern Zagros (case study: Anticline-Kalajeh). Geography and Development, 39, 40-61. [In Persian].
 • Jafari, Gholamhasan & Abbasi, Mehdi. (2018). Spatial investigation of barracks in Qezel-Ozen basin to tectonics and climate changes. Journal of Geographical Survey of Space, 9 (33), 61-76. [In Persian].
 • Jafari, G., & Hazrati, N. (2018). Estimation of the snow height of the border of Central Iran geomorphic unit. Geography and Development, 55, 210-193. [In Persian].
 • Jafari, Gh., & Hazrati, N. (2018). The boundary of the Quaternary glacier forming system in the watersheds of northwestern Iran. Hydrogeomorphology, 5 (18), 96-79. [In Persian].
 • Jafari, Gh., & Hazrati, N. (2019). Analysis of methods for estimating the snow height of the permanent border of quaternary glaciers in Iran. Geography and Environmental Hazards, 33, 239-262. [In Persian].
 • Jafari, Gh. (2012). The method of estimating the height of the snow line of Iran's permanent border and its comparison with Wright's method. Geography and environmental planning, 24 (4), 188-99. [In Persian].
 • Maleki, A., Jabbari, I., & Hosseini, H. (2016). Reconstruction of morphodynamic territories based on the evidence of glacial and near-glacial geomorphology (case study: Chehl Cheshme and Saral mountains in Kurdistan province). Iran Quaternary Quarterly, 3 (2), 117-130. [In Persian].
 • Meiri, M., Ramsht, M. H., Tagwayi, M., & Taghizadeh, M. M., (2008). Glacial heritage in Safashehr basin - Fars province. Isfahan University Research Journal, 1 (32), 109-130. [In Persian].
 • Nazm Far, H., & Rahimi, O. (2014). Reconstruction of past and present ecogeomorphological conditions of Zarivar Lake based on the characteristics of diatoms and satellite images. Journal of Geographical Survey of Space, 5(16), 105-117. [In Persian].
 • Neel Foroshan, H., & Ebrahimi, B. (2016). Use of remote sensing data in determining the range of Zard Kouh glaciers. Iran Quaternary Quarterly, 3 (3), 301-314. [In Persian].
 • Palma, P., Oliva, M., & García-Hernández, C. (2017). Spatial characterization of glacial and periglacial landforms in the highlands of Sierra Nevada (Spain). Science of The Total Environment, 585, 1256-1267.
 • Porter, S. C. (2001). Snowline Depression in the Tropics during the Last Glaciations. Quaternary Science Reviews, 20, 117-131.
 • Serrano, E., González-Trueba, J. J., Pellitero, R., & González-García, M. (2013). Quaternary glacial evolution in the Central Cantabrian Mountains (northern Spain). Geomorphology, 196, 65-82.
 • Sharifi Najafabadi, R. (2017). Late Quaternary glacial and tectonic evidence in the Langan spring basin of Isfahan. Geographical Research Quarterly, 33 (2), 225-237. [In Persian].
 • Solhi, S., & Seif, A. (2017). Morphometry of the longitudinal valleys of Sahand. Quantitative geomorphology research, 6 (4), 53-69. [In Persian].
 • Yamani, M., Shamsipour, A. A., & Jafari Aghdam, M. (2011). Snow reconstruction of Pleistocene boundaries in Jajrud basin. Natural Geography Research, 35, 76-50. [In Persian].