دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-167 

مقاله علمی پژوهشی

یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران

صفحه 1-16

10.30488/gps.2020.223657.3210

موسی کمانرودی کجوری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ شهرزاد شریف جاهد