دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-167 

مقاله علمی پژوهشی

یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران

صفحه 1-16

10.30488/gps.2020.223657.3210

موسی کمانرودی کجوری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ شهرزاد شریف جاهد


تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر)

صفحه 31-44

10.30488/gps.2022.292180.3424

محمدرضا اخوان عبداللهیان؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی؛ فاطمه محمدنیای قرائی


آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم

صفحه 65-82

10.30488/gps.2022.326356.3507

زینب محبی؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب ا... فصیحی