سناریوهای بهینه برای بهبود تاب‌آوری زیست‌محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده‌نگری مطالعه‌ی موردی: شهر ساحلی دیر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و تمرکز سرمایه‌های متنوع اقتصادی در شهرهای ساحلی بدون در نظر گرفتن توان محیطی این مناطق، سبب شده است تا این شهرها به‌طور گسترده تحت تأثیر انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی قرار گیرند و اکوسیستم‌های آن‌ها وضعیتی ناپایدار و آینده پیچیده و مبهم داشته باشند. از طرفی تاب‌آوری در ابعاد مختلف به‌عنوان گفتمان غالب محافل علمی جهت مقابله با تهدیدهای حال و آینده جوامع انسانی مانند شهرها شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر به‌منظور بهبود آن به‌ویژه در مناطق ساحلی تلاش‌های گسترده‌ای در ابعاد جهانی و محلی صورت گرفته است. بر این اساس این پژوهش باهدف تعیین سناریوهای بهینه در جهت بهبود تاب‌آوری زیست‌محیطی شهرهای ساحلی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت کیفی با استفاده از مصاحبه و تشکیل پنل دلفی با حضور 35 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع انجام شد. به‌منظور تعیین عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر تاب‌آوری زیست‌محیطی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار میک مک و برای استخراج و ارائه سناریو بهینه نیز از نرم‌افزار سناریو ویزارد بر اساس نظر کارشناسان و مدیران شهری و خبرگان مسائل زیست‌محیطی ساحلی استفاده‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تأثیرگذارترین عامل بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهرهای ساحلی عبارت‌اند از کاهش توسعه بر مبنای صنایع آلاینده محیطی و حفاظت از تنوع زیستی موجود در این مناطق و همچنین از بین سناریوهای اخراج شده، سناریو شماره 2 با مطلوبیت همه وضعیت‌های مربوط به عوامل پیشران در آن به‌عنوان سناریو بهینه شناخته شد و درنهایت به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش و بهبود تاب‌آوری زیست‌محیطی این شهرها، پیشنهادهای لازم بر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optimal scenario for improving environmental resilience of coastal cities with a foresight approach Case study: Dayyer coastal city

نویسندگان [English]

 • masoud Safaei Poor
 • aghil gankhaki
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The increase in population and more concentration of diverse economic capital in coastal cities have caused these cities to be widely affected by various natural and unnatural hazards and their ecosystems have a vague future. On the other hand, resilience in various dimensions is known as the dominant discourse of scientific circles to deal with the present and future threats of human societies such as cities. Accordingly, this study has been conducted with the aim of improving environmental resilience in coastal cities with a futuristic approach and determining optimal scenarios in a descriptive-analytical method. In this study, in order to determine the key factors affecting environmental resilience and use data analysis, Mic Mac software was used, and to extract and present the optimal scenario, the wizard scenario software was used based on the opinion of experts and urban managers and also coastal environmental activists in NGOs. According to the results, the most influential factors on the environmental resilience of coastal cities are the "reduction of development based on environmental polluting industries" and the "protection of biodiversity in these areas". Also, among the extracted 160 scenarios, Scenario No. 2 was recognized as the optimal scenario with the desirability of all situations related to the driving factors in it, and finally, in order to achieve the research objectives, the necessary suggestions were presented based on this scenario.
Also, among the extracted 160 scenarios, Scenario No. 2 was recognized as the optimal scenario with the desirability of all situations related to the driving factors in it, and finally, in order to achieve the research objectives, the necessary suggestions were presented based on this scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Resilience
 • Foresight
 • Scenario writing
 • Coastal City of Dayyer
 • Ahadnejad, M., Hazeri, S., Meshkini, A., Piry, I. (2018). identifying the key Factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis. Journal of Geographical Urban Planning Research, 9 (32), 15-30. [In Persian]
 • Allen, T. R., Crawford, T., Montz, B., Whitehead, J., Lovelace, S., Hanks, A. D., & Kearney, G. D. (2018). Linking Water Infrastructure, Public Health, and Sea Level Rise: Integrated Assessment of Flood Resilience in Coastal Cities. Public Works Management & Policy, 24 (1), 110-139.
 • Amiri Fahlyiani, M., Amanpour, S., Maleki, S., & Safaepor, M. (2019). Analysis of the Situation and Future Scenarios of Resilience in Metropolises of Iran: Case Study (Ahvaz Metropolise). Journal of Geographical Urban Planning Research, 9 (35), 31-46. [In Persian]
 • Arasteh, M., Baghban, A., & Baghban, S. (2020). Identification of key Factors affecting urban resilience with a foresight approach (case study: Mashhad Metropolis). Journal of spatial planning, 7 (2), 63-78. [In Persian]
 • Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecological Monographs, 81(2), 169-193.
 • Barragán, J. M., & de Andrés, M. (2015). Analysis and trends of the world's coastal cities and agglomerations. Ocean & Coastal Management, 1(14), 11-20.
 • Brown, K. (2013). Global environmental change I: A social turn for resilience?. Progress in Human Geography, 38(1), 107-117.
 • Patrick Heidkamp, J. M. (2019). Towards Coastal Resilience and Sustainability, Routledge; 1st edition (June 30, 2020).
 • Cimellaro, G. P., Scura, G., Renschler, C. S., Reinhorn, A. M., & Kim, H. U. (2014). Rapid building damage assessment system using mobile phone technology. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 13(3), 519-533.
 • Conservancy, T. T. N. (2015). Urban Coastal Resilience, Valuing Nature’s Role. In (pp. 118).
 • Divsalar, A., Aliakbari, E., & Bakhshi, A. (2018). The role of smart growth in sustainable development of coastal cities (case study: Babolsar). Journal of Geographical Planning of Space, 8 (29), 181-200. [In Persian].
 • Dixon, T., Montgomery, J., Horton-Baker, N., & Farrelly, L. (2018). Using urban foresight techniques in city visioning: Lessons from the Reading 2050 vision. Local Economy. The Journal of the Local Economy Policy Unit, 33, 026909421880067.
 • Duxbury, J., & Dickinson, S. (2007). Principles for sustainable governance of the coastal zone: In the context of coastal disasters. Ecological Economics, 63, (2), 319-330.
 • Duy, P. N., Chapman, L., & Tight, M. (2019). Resilient transport systems to reduce urban vulnerability to floods in emerging-coastal cities: A case study of Ho Chi Minh City, Vietnam. Travel Behaviour and Society, 2(15), 28-43.
 • Esmailzadeh, H. (2015). Theoretical foundations in urban studies; Volume 1: Urban management (looking at Iran's circumstance). Tehran: Tisa Publications. [In Persian].
 • (2015). Report on the Environment. Environmental Resilience: Exploring Scientific Concepts for Strengthening Community Resilience to Disasters. Public Review Draft.
 • U. (2011). An initial assessment of territorial forward planning. Brussels.
 • Hosseini, A., Zarei, B., Ahmadi, A., & Rostami, R. (2021). Futures study of regional development with emphasis on employment in the marine economy, A case study of Bushehr province. Journal of Geographical Planning of Space, 11(39), 129-152. [In Persian]
 • Hynes, W., Coaffee, J., Murtonen, M., Davis, P., & Fiedrich, F. (2013). The drive for holistic urban resilience. Publisher : Fraunhofer Verlag
 • JM, F. n. G. e. (2009). Can foresight studies strengthen strategic planning processes at the urban and regional level?. Paper presented at the Paper presented at the City Futures Conference in Madrid, Madrid.
 • Mee, L. (2012). Between the Devil and the Deep Blue Sea: The coastal zone in an Era of globalisation. Estuarine. Coastal and Shelf Science, 11, (96), 1-8.
 • Meerow, S., & Newell, J. P. (2019). Urban resilience for whom, what, when, where, and why?. Urban Geography, 40(3), 309-329.
 • S., & Garna, R.K. (2018). Countries' classification by environmental resilience. Journal of Environmental Management. 230, 345-354.
 • Noonan, E. (2020). Foresight for resilience. The European Commission's first annual Foresight Report. 5.
 • Parizadi, T., Mostafavi Saheb, S., & Shah Mohamadnejad, S. (2017). Foresight Settlement System in Scenario Planning, Improvement Regional Planning (Case Study: Isfahan Province). Town and Country Planning, 9(1), 81-110. [In Persian]
 • Resilience Alliance. (2013). http://www.resalliance.org/576.php.
 • Riitta Molarius, N. W., & Jaana Keränen, M. M. (2018). Urban Disaster Resilience and Security. Springer.
 • Saja, A. M. A., Goonetilleke, A., Teo, M., & Ziyath, A. M. (2019). A critical review of social resilience assessment frameworks in disaster management. International Journal of Disaster Risk Reduction, 35, 101096.
 • Salehi, E., Aghababaei, M R., Sarmadi, H., Farzad Behtash, M. T. (2011). Considering the Environment Resiliency by Use of Cause Model. Journal of Environmental Studies, 37(59), 99-112. [In Persian]
 • Shearer, A. W. (2005). Approaching Scenario-Based Studies: Three Perceptions about the Future and Considerations for Landscape Planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 32 (1), 67-87.
 • Sooriyaarachchi, P., Sandika, A. L., & Madawanarachchi, N. (2018). Coastal community resilience level of Tsunami prone area: a case study in Sri Lanka. Procedia Engineering, 212, 683-690.
 • Sutton-Grier, A. E., Wowk, K., & Bamford, H. (2015). Future of our coasts: The potential for natural and hybrid infrastructure to enhance the resilience of our coastal communities, economies and ecosystems. Environmental Science & Policy, 51, 137-148.
 • Szpilko, D. (2020). Foresight as a Tool for the Planning and Implementation of Visions for Smart City Development. Energies, 13, 1782.
 • UNISDR, (U. N. O. f. D. R. R.) (2009). Terminology on disaster risk reduction.
 • WEF (world economic forum). (2017). the Global Risks Report, 2017 12th Edition.
 • Weichselgartner, J., & Kelman, I. (2014). Geographies of resilience: Challenges and opportunities of a descriptive concept. Progress in Human Geography.