ارزیابی پتانسیل تهدید شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، پدافند غیرعامل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهمیت روز‌افزون و در عین حال، نوظهور بودن موضوع پدافند غیرعامل و پراکندگی و کمبود اطلاعات دراین زمینه از یک سو و اهمیت حیاتی شبکه حمل‌ونقل که در زمان بروز بحران‌های انسانی از قبیل جنگ و طبیعی از قبیل سیل و زلزله از آسیب‌پذیری بالایی برخوردارند، از سوی دیگر، موجب گردیده تا ضرورت ارائه الگو و روشی جامع برای شناسایی پتانسیل تهدید در این شبکه با رویکرد پدافند غیرعامل کاملا مشهود باشد. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک-های تصمیم‌گیری با رویکرد پدافند غیرعامل در راستای شناسایی و ارزیابی پتانسیل تهدید در شبکه حمل‌و‌نقل جاده‌ای می‌باشد. بدین منظور ابتدا 13 معیار در سه دسته طبیعی، انسانی و حمل‌و‌نقلی شناسایی و با روش دیماتل ارتباطات علی و معلولی آن‌ها ارزیابی شد. سپس با روش فرایند تحلیل شبکه وزن‌دهی شدند و در سیستم اطلاعات جغرافیایی و با بکارگیری منطق فازی، روش ترکیب خطی وزنی، تخمین تراکم کرنل و تابع لکه‌های داغ به منظور تولید نقشه‌های پتانسیل تهدید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مهمترین معیارها، تراکم شبکه جاده‌ای با 141/0، پل‌ها با 133/0، وجود ریل با 124/0 و موقعیت نسبت به شهرها با 104/0 بودند. همچنین نتایج روش‌های فازی و ترکیب خطی وزنی محدوده پتانسیل تهدید را در دامنه 21/0 تا 87/0 شناسایی کردند. بخش‌هایی از شبکه که نزدیک شهرها هستند و پل‌ها دارای بیش‌ترین پتانسیل تهدید بود. همچین تابع لکه‌داغ نشان داد که مناطق شهری و مناطقی که شبکه دارای تراکم بالا بوده جزو لکه‌های داغ هستند که جاذب تهدید می-باشند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شد که در برنامه‌ریزی‌های جدید برای توسعه شبکه حمل‌و‌نقل از اصول پدافندغیرعامل در طراحی شبکه و به ویژه پل‌ها استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Potential Threat of Road Transport Networks with Passive Defense Approach in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • Rasoul Afsari 1
 • JAHANBAKHSH balist 2
 • Hassan Darabi 2
 • Mohammad reza Mirzaei 3
1 Assistant Professor, Department of Urban PlanningPassive Defense,Superme National Defense,University of Tehran, Tehran, Iran
2 School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 department of geography, Ferdosi university of Mashhad
چکیده [English]

The growing importance and simultaneously, the emergence of passive defense and the dispersion and lack of information in this area on the one hand and the vital importance of the transportation network in times of humanitarian crises such as war and natural disasters such as floods and earthquakes are highly vulnerable. On the other hand, the need to provide a comprehensive model and method for identifying the threat potential in this network with a passive defense approach is obvious. This study aims to present a model using GIS and decision-making techniques with a passive defense approach to identify and evaluate the potential threat in the road transport network. For this purpose, 13 criteria were identified in three categories: natural, human, and transportation, and their causal relationships were evaluated by the DEMATEL method. Then, to generate potential threat maps, they were weighed by the network analysis process method and evaluated in GIS using fuzzy logic, weighted linear combination method, kernel density estimation, and hot spot function. The results showed that the most important criteria were the density of road network with 0.141, stairs with 0.133, the presence of rails with 0.124 and location relative to cities with 0.104. Also, the results of fuzzy methods and weighted linear composition identified the threat potential range in the range of 0.21 to 0.87. The hot spot function also showed that urban areas and areas where the network has a high density are among the threatening hot spots. Based on the research results, it was suggested that in the new planning for the development of the transportation network, the principles of passive defense be used in the design of the network, especially bridges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive defense
 • GIS
 • MCDM
 • vital arteries
 • road transport network
 • Asadpour, G., & Hejami, M. (2011). An introduction to the principles and basics of crisis management. Tehran: Runas Publishing. [in Persian].
 • Astani, S., Hosampour, M., & Talebzadeh, Fateme. (2011). The application of multi-criteria decision-making methods in the environment. The first national conference on environmental protection and planning, March 3, 2011, Farda Environment Associates Company, Hamedan, 27-38. [in Persian].
 • Ballist, J., Heydarzadeh, H., & Malek Mohammadi, B. (2016). Modeling evaluation and zoning of ecotourism potential with fuzzy logic, FAHP and TOPSIS (case study: Shahrood city). Environmental Research, 15, 17-30. [in Persian].
 • Ballist, J., Karimi, S., & Jafari, H. (2015). Environmental vulnerability assessment of Ahvaz-Shiraz railway. Environmental Science and Engineering Quarterly, 3 (1), 69-82. [in Persian].
 • Bazargan, M., & Khakpour, B. (2018). Investigating the vulnerability of Mashhad metropolis from the point of view of passive defense using FAHP method in GIS. The 3rd International Congress on Civil Engineering, Architecture and Contemporary Urbanism, 5 January 2018, University of Tehran, Tehran, 469-457. [in Persian].
 • Chokhachizade Moghadam, M. B., & Amini Qashlaghi, D. (2009). The military importance of border communication networks of East Azarbaijan province. Natural Geography Research (formerly Geographical Research), 41 (68), 104-85. [in Persian].
 • Dadashpour, H., Khodabakhsh, H., & Rafiyan, M. (2011). Spatial analysis and location of temporary accommodation centers using the integration of network analysis process (ANP) and geographic information system (GIS). Geography and Environmental Hazards, 1(1), 111-131. [in Persian].
 • Eskandari, M., Omidred, B., & Tavakoli, M. S. (2013). Damage analysis of vital arteries considering dependency effects due to targeted attacks (case study of water and electricity network in an urban area). Two Quarterly Journals of Crisis Management, Special Issue of Non-Available Defense Week, 19-30. [in Persian].
 • Faraji Sobkbar, H. A., Badri, S. A., Matiei Langroudi, S. H., & Sharfi, H. (2009). Measuring the stability of rural areas based on network analysis model, using vector technique, case study of rural areas of Fasa city. Human Geography Research, 72, 156-135. [in Persian].
 • Ghorbanzadeh, V., & Bagheri, S. (1390). Crisis management for infrastructure. Crisis Prevention and Management Knowledge, 1(1), 121-165. [in Persian].
 • Gilasgar, R., Saeb, K., Arjamandi, R. & Khorasani, N. (2011). Compilation of integrated environmental strategy of Safaroud Forest Park by ANP method. Natural Resources Science and Technology Quarterly, 6 (1), 111-125. [in Persian].
 • Golordzadeh, R., Sohami, H., Pour Mousavi, S. M. (2017). Strategic planning of dilapidated urban tissues from the point of view of passive defense (case study: Yazd city). Space Geographic Survey, 8 (27), 216-201. [in Persian].
 • Hamada, M., Koike, T., Suzuki, C., Scawthorn, N., Suzuki, K., Ohtomo, Y., Shumuta, J., Koseki, R., Kuwano, H., Horikawa, F., & Sugino, K. S. (2015). Critical Urban Infrastructure handbook. Japan Society of Civil Engineers, CRC press.
 • Heydarzadeh, H., Ballist, J., Karimi, S., & Jafari, H. (2015). Resilience zoning of urban tissues against earthquakes using fuzzy logic and FAHP (case study: District 12 of Tehran Municipality). Environmental Research, 14, 61-72. [in Persian].
 • Jalalfar, F. (2016). Investigating the vulnerability of the transportation network due to an earthquake and its importance in crisis management. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Contemporary Iran, August 10, 2016, Asveh University, 1020-1034. [in Persian].
 • Kayani, A., & Salari Sardari, F. A. (201). Reviewing and evaluating the landscape priorities of public spaces in Asalouye using the ANP model. Bagh Nazar Quarterly, 8 (18), 25-38. [in Persian].
 • Mamdohi, A., Masoudi, M. M., Mahpour, A., Norouz Aliai, M. H., & Pouraiei, M. (2012). Estimating road capacity during crisis using traffic bottleneck simulation. Transportation Engineering Quarterly, 4(3), 273-263. [in Persian].
 • Manafi, S., & Saraei, M. H. (2015). Integrated crisis management with emphasis on the safety of vital arteries in Tehran. Knowledge of crisis prevention and management, 6 (2), 120-132. [in Persian].
 • Mohammadi De Cheshme, M., Alizadeh, M., & Parvizian, A. (2018). Locating urban shelters based on passive defense principles. subject of study E: The city of Koh Dasht. Geographical analysis of space, 9 (32), 162-149. [in Persian].
 • Molazadeh, M., Lashkarian, H., Sheikh Mohammadi, M., & Mirzaei, K. (2018). Evaluating network-oriented operation criteria based on Dimtel method. Electronic and Cyber ​​Defense, 7(1), 153-139. [in Persian].
 • Mousavi, M., Bagheri Kashkouli, A., Moghimi, M., & Kayani, J. (2017). Strategies for organizing and reducing the vulnerability of vital arteries with a crisis management approach (case study: Yazd-Shiraz communication axis). Journal of Police Geography, 22, 29-62. [in Persian].
 • Nakhai Kamalabadi, I., Amirabadi, M., & Mohammadipour, H. (2009). Choosing the optimal strategy based on SWOT analysis and network analysis process method. Industrial Management Quarterly, 5(11), 21-34. [in Persian].
 • Pious, R., Nakoui, M. A., & Islami Varnamkhashidi, M. (2018). Assessing the vulnerability of the transportation network in earthquake conditions to determine alternative water supply centers (case study: Hamadan city). Safe City, 2 (8), 1-17. [in Persian].
 • Portahari, M. (2014). Application of multi-criteria decision making methods in geography. Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt). [in Persian].
 • Prizadi, T., Hosseini Amini, H., & Shahriari, M. (2009). Investigation and analysis of "passive defense" measures in Saqqez city in an analytical approach. Urban Management, 8 (26), 191-202. [in Persian].
 • Qadsipour, H. (2010). Hierarchical analysis process. 8th edition, Tehran: Amirkabir University of Technology Publications. [in Persian].
 • Rahmani, M. T., Pourahmad, A., & Ashrafi, Y. (2011). Evaluation of the urban development capabilities of Maragheh using the combined SWOT-ANP model. Geography and Development, 24, 100-77. [in Persian].
 • Razavi, Abulfazl. (2008). Trade routes in the era of Ilkhani. Research Journal of History, 3 (11), 71-90. [in Persian].
 • Romina, E. & Hosseini, M. (2017). Investigating passive defense criteria in the location of industrial activities (case study: industries of Qom province). Strategic Science Quarterly, 9 (34), 163-183. [in Persian].
 • Sehat, Saeed and Prizadi, Isa. (1388). Applying the technique of network analysis process in the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (Case study of Iran Insurance Company). Journal of Industrial Management, 1 (2), 105-120. [in Persian].
 • Shabani, M., Zand Moghaddam, M. R., & Saheed, S. (2017). Analysis of vital arteries of Tehran city with crisis management approach (case study of region 9). Quarterly Journal of Geography (Regional Planning), 8 (4), 466-449. [in Persian].
 • Shahbazian, A., & Sajdi, S. F. (2015). Presenting Ramcap method for risk analysis and determining the vulnerability indicators of roads and bridges from the point of view of passive defense. The 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, January 9, 2015, Shahid Beheshti University, 186-200. [in Persian].
 • Sheng, L., & Si Hu-Chen, L. (2018). DEMATEL Technique: A Systematic Review of the State-of-the-Art Literature on Methodologies and Applications. Mathematical Problems in Engineering, 1, 1-33.
 • Stanisław W. (2018). Kernel density estimation and its application. ITM Web of Conferences 23, 00037.
 • The inactive defense organization of the country. (2015). Strategic document of cyber defense of the country, Tehran. [in Persian].
 • Valisamani, J., & Delavar, M. (2009). The application of network analysis process (ANP) in prioritizing shrimp breeding facilities. Iran Water Resources Research, 6 (2), 46-56.
 • Vice President of Planning and Economic Affairs. (2006). Economic, social and cultural development operational plan of South Khorasan province. [in Persian].
 • Yarahmadi, D., & Sharfi, S. (2016). Assessment of natural hazards of Khorram Abad-Pul Zal freeway with passive defense approach. Geography and Environmental Hazards, 23, 21-45. [in Persian].
 • Zanganeh, M. (2015). Evaluation and analysis of risks and passive defense solutions in the road network of Alborz province using IHWP and SWOT methods. Sepehr Geographic Information Quarterly, 25, 128-113. [in Persian].
 • Ziari, K., Mahdi, A., & Mahdian Behnmiri, M. (2012). An analysis of the security of public spaces. Geographical analysis of space, 3(7), 25-51. [in Persian].