دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز

صفحه 89-104

10.30488/gps.2022.351226.3561

آرزو مومنیان؛ مرتضی میرغلامی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ آیدا ملکی