دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز

صفحه 89-104

10.30488/gps.2022.351226.3561

آرزو مومنیان؛ مرتضی میرغلامی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ آیدا ملکی


تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل

صفحه 123-139

10.30488/gps.2022.331673.3515

میلاد حسنعلی زاده؛ محسن احد نژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی