دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-150 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز

صفحه 1-17

10.30488/gps.2021.252181.3318

رسول قربانی؛ هوشمند علیزاده؛ سونیا کرمی