بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی مسکن و شناسایی عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر آینده این بخش در کلان‌شهر تبریز می‌باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و توصیف روند تکاملی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در 40 سال گذشته و تحلیل عوامل موثر بر وضعیت آینده این بخش منجر شده است که پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی باشد. به‌منظور گردآوری داده از سالنامه‌های آماری، سرشماری‌های ادوار مختلف و روش پویش محیطی و جهت تحلیل داده‌ها و تعیین عوامل کلیدی از روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری با نرم‌افزار MICMAC بهره گرفته‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد طی دوره 1395-1355 اغلب شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در کلان‌شهر تبریز بهبودیافته است. همین‌طور با روش پویش محیطی 61 عامل در پنج حوزه که بیشترین تأثیر را بر وضعیت آینده مسکن در کلان‌شهر تبریز دارند انتخاب گردید که از میان عوامل مذکور با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری 11 عامل کلیدی که بیشترین نقش را در وضعیت آینده مسکن کلان‌شهر تبریز دارند استخراج شدند که عبارت‌اند از: رشد اقتصادی، تورم، درآمد و پس‌انداز خانوار، قیمت زمین و مسکن، تحریم، تحولات نرخ ارز، تسهیلات بانکی، نرخ بیکاری، تحولات سیاسی، قدرت خرید و شیوه مدیریت. از میان 11 عامل فوق، عوامل اقتصادی با سهم 82 درصدی بیشترین سهم را داشته و عوامل سیاسی- مدیریتی با سهم 18 درصدی در مرتبه بعدی قرار دارند. لذا بهبود وضعیت مسکن در کلان‌شهر تبریز تا حد بسیاری در گرو بهبود شرایط اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the factors affecting the future situation of housing in the Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

 • rasoul ghorbani 1
 • hooshmand alizadeh 2
 • sonya karami 1
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Urban Planning and Desing, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The current research aims to investigate the status of quantitative and qualitative indicators of housing and to identify the key and influencing factors on the future of this sector in the Tabriz metropolis. The current research method is practical in terms of its purpose, and the description of the evolutionary process of quantitative and qualitative indicators of housing in the last 40 years and the analysis of factors affecting the future state of this sector have led to the fact that the current research is descriptive-analytical in terms of research method. To collect data from statistical yearbooks, censuses of different periods and the environmental survey method, and to analyze the data and determine the key factors, the interaction/structural effects analysis method with MICMAC software was used. The results of the research show that from 1976 to 2016, most of the quantitative and qualitative indicators of housing in the metropolis of Tabriz have improved. In the same way, 61 factors in five areas that have the greatest influence on the future state of housing in the municipality of Tabriz were selected using the method of environmental scanning. Among the mentioned factors, using the mutual/structural effects analysis method, 11 key factors that play the most significant role in the future state of housing in the metropolis were selected. Tabriz has been extracted, which includes: economic growth, inflation, household income and savings, land and housing prices, sanctions, exchange rate changes, banking facilities, unemployment rate, political changes, purchasing power and management style. Among the above 11 factors, economic factors have the largest share with 82% share and political-management factors are the next with 18% share. Therefore, the improvement of the housing situation in the metropolis of Tabriz depends to a large extent on the improvement of the economic conditions.
Extended Abstract
Introduction
Housing as a heterogeneous, durable, immovable, capital consumer with side effects has a significant role in employment and value-added of countries. Therefore, the foresight of this important economic sector to identify critical indicators affecting the housing situation, provide adequate and affordable housing, adapt it to household needs, and prevent capital wastage are the main priorities of planning and policy-making in the field of housing.
In recent years, Tabriz metropolis has experienced many problems in the field of housing, including the lack of housing units, rising prices, lack of proper quality and non-compliance of housing with household needs.
Therefore, foresight and recognizing the indicators affecting the housing situation are among the needs of housing planning and management, especially in metropolitan areas, which have always been involved in the problem of housing shortage.
The present study aims to determine the indicators affecting the future of housing in Tabriz using a prospective approach to inform policy makers and housing planners of these influential factors.
Thus, considering the importance of future study in the present research, we intend to find out:
-What is the situation of quantitative and qualitative indicators of housing in the metropolis of Tabriz in recent decades?
-What are the effective and influential factors in the future of the housing situation in Tabriz metropolis?
 
Methodology
The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and research method. In order to collect data, statistical yearbooks, censuses of different periods, and environmental scanning methods have been used. The environmental scanning was done through a group of experts, so the first 40 specialists and experts in the field of urban housing (professors of geography and urban planning, housing and urban planning experts and consulting engineers) were
 
selected, then during the meetings (in the form of meetings, private meetings and interviews), the steps of research process and extracting their opinions were performed. In the next step, specialists and experts were asked to judge the relationships between the research variables as well as the opinions of other members of the group. Finally, after extracting the opinions and monitoring the variables, 61 factors in 5 areas were selected as factors affecting the housing future situation in Tabriz metropolis. Then using the Cross-structural impacts analysis method with MICMAC software, the relationships between the factors were investigated and the key and influential factors on the housing future situation in Tabriz metropolis were identified.
 
Results and discussion
In relation to the quality condition of housing, all indicators indicate an improvement in the trend in the last 40 years, and the only indicator of the ownership, despite the increase in the number of owner households, shows a decrease in the percentage of owners and an increase in the percentage of tenants.
According to the data of the last 40 years, among the 12 indicators affecting the quantitative and qualitative status of housing, Tabriz metropolis in five indicators, the ratio of household growth to the housing unit, the density of people per residential unit, the density of people per room, building materials and facilities and equipment is in a better condition than urban areas of the province and Iran, in four indicators of household density per residential unit, average room per residential unit, number of housing with an area of ​​80-200 meters and housing with a lifespan of fewer than 30 years have a worse situation than urban areas of the province and Iran. In three indicators of the average room for each household, the households’ density per room and the form of housing ownership have an intermediate position compared to urban areas of the province and Iran.
Finally, among the 61 factors affecting the future housing situation in Tabriz metropolis, ten key factors (Economic growth, Inflation, Income and savings, Price of land and housing, Sanctions, Currency changes, Bank facilities, Unemployment rate, Political changes and Purchasing power) affecting the future of housing situation in Tabriz metropolis has been identified. Also, the factor of housing market management style as the eleventh factor, according to experts, after the above factors, is recognized as one of the most important factors affecting the future status of the housing.
 
Conclusion
According to the results of the research, among the 5 main economic, social, physical, environmental and managerial-political areas affecting the future state of housing in Tabriz metropolis, most of the key and influencing factors on the future state of housing are located in the economic field. So that among the 11 indicators that have the most direct and indirect impact on the housing future situation in the metropolis of Tabriz, nine factors are in the category of economic ones and two other factors are in the category of managerial-political ones. Therefore, the future state of the housing in Tabriz metropolis depends more than anything on economic factors. Actually, the economic index with a long-distance is at the highest level, political-managerial, social, and physical indicators are in almost the same position in the next rank and finally, the environmental index is in the lowest level of impact on the housing future situation in Tabriz metropolis.
Therefore, the economic factors with the share of 82% of the key factors are known as the most important factors affecting the housing situation, and the political-management factors with the share of 18% of the key factors are in the next order.
The results of the present study can help the planners and policy makers recognize the factors affecting the housing situation and prioritize the development of variables and remind them that the housing programs and schemes may not be successful in the end in the country until the economic situation in the country improves. Therefore, in the conditions of economic growth, removing sanctions, controlling inflation and exchange rate, providing banking facilities, increasing employment and improving the income status of households and their purchasing power, along with the new way of managing the housing market, we will witness the highest level of prosperity in the housing sector of the Tabriz metropolis.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
 Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing
 • Structural Analysis
 • MICMAC
 • Tabriz Metropolis
 1. احدنژاد، محسن و نجفی، سعید. (1399). شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده کیفیت زندگی سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر کاربرد آینده‌پژوهی نمونه موردی: محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 10 (35)، 126-105.
 2. پورمحمدی، محمدرضا؛ حسین‌زاده دلیر، کریم؛ قربانی، رسول و زالی، نادر. (1389). مهندسی مجدد فرایند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده‌نگاری. جغرافیا و توسعه، 8 (20)، 58-37.
 3. جعفری، فیروز و شری‌زاده، عادل. (1397). اهمیت مطالعات آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی مسکن. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز.
 4. جعفری، فیروز و شری‌زاده، عادل. (1398). شناسایی عوامل کلیدی موثر بر قیمت مسکن با رویکرد آینده‌نگاری مورد پژوهی: کلان‌شهر تبریز. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23 (67)، 89-67.
 5. خلیلی عراقی، منصور و نوبهار، الهام. (1390). پیش‌بینی قیمت مسکن در شهر تبریز: کاربرد مدل‌های قیمت هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(60)، 138-113.
 6. سلطانی، علی؛ قضایی، محمد؛ حسینی، عبدالله و عسکری، سجاد. (1393). تحلیلی بر ویژگی های اجتماعی– اقتصادی ساکنان مسکن مهر، مطالعه موردی شهرهای شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان. مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، 6 (22)، 84-67.
 7. شری‌زاده، علی؛ روستایی، شهریور و حکیمی، هادی. (1398). شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم‌درآمد کلان‌شهر تبریز با رویکرد آینده‌پژوهی. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 10(38)، 50-39.
 8. علوی، سید علی و کیانی مولان، مریم. (1397). پیش‌بینی قیمت مسکن به روش تحلیل تأثیر بر روند (TIA)، مطالعه موردی شهر تبریز. جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، 568-552.
 9. فتحی، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن و رضوانی اصل، وحید. (1396). آینده‌نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با به‌کارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تأثیرات متقاطع. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 28(111)، 28-11.
 10. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن. (1395-1335).
 11. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومت. (1397). آینده‌پژوهی جهان. تهران.
 12. نعیمی، کیومرث و پورمحمدی، محمدرضا. (1395). شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تأکید بر کاربرد آینده‌پژوهی. فصلنامه مطالعات شهری، 5 (20)، 64-53.
 13. Ahadnejad, M., & Najafi, S. (2020). Identifying key factors affecting the future status of quality of life in urban settlements with emphasis on the application of futures research Case study: Employees and Islamabad neighborhoods Zanjan. Geographical planning space, 10 (35), 105-126. [In Persian]
 14. Alavi, S. A., & Kiani Molan, M. (2018). Projection of Housing Price by Impact Analysis Method [TIA] Case Study: Tabriz. Geography and Human Relationships, 1 (1), 552-568. [In Persian]
 15. Andreasen, M. H., Agergaard, J., & Møller-Jensen, L. (2017). Suburbanisation, homeownership aspirations and urban housing: Exploring urban expansion in Dar es Salaam. Urban Studies, 54 (10), 2342-2359.
 16. Baker, D.M., Lopez, E., & J.Greenlee, A. (2021). Transit development and housing displacement: The case of the Chicago Red Line Extension. Cities, 115, 103212.
 17. Burgess, B. (1932). Petty Commodity Housing or Dweller control? A Critique of John Turner is view on Housing Policy" in P. world (Ed). Self Help Housing A Critique, London: Alexandrine Press, Mansell Publishing Co.
 18. Castells, M. (1978). Advanced Capitalism, Collective Consumption, and Urban contradictions: New Sources of Inequality and New Models for Change. Stress and Contradiction in Modern Capitalism, USA, Lexington Books.
 19. Chen, J., & Wu, F. (2020). Housing and land financialization under the state ownership of land in China. Land Use Policy, 112, 104844.
 20. Chen, M., Wu, Y., Liu, G., & Wang, X. (2020). The effect of the housing provident fund on housing consumption and inequity risks. Cities, 104, 102812.
 21. Chen, Y., & Zhao, F. (2021). Alternative characterizations of the top trading cycles rule in housing markets. Economics Letters, 201, 109806.
 22. Donner, C. (2000). Housing policies in the European Union: Theory and Practice. Vienna, Austria.
 23. Fathi, M., Maleki, M. H., & Rezvani Asl, V. (2017). Foresight of Investment in Iran's Housing Industry Using Scenario Writing and Cross-Effects Matrix Approach. Management Futures Research, 28 (111), 11-28. [In Persian]
 24. Ghaedrahmati, S., & Zarghamfard, M. (2021). Housing policy and demographic changes: the case of Iran. International Journal of Housing Markets and Analysis, 14 (1), 1-13.
 25. Grimes, J. R., & Orville, F. (1976). Housing for Low Income Urban families. Economics and Policy in the Developing World. IBRD Research Publication, Baltimore: Te Johns Hopkins University Press.
 26. Gu, L., Rosenberg, M., Yang, L., Yu, J., & Wei, B. (2020). A spatial multilevel analysis of the impacts of housing conditions on county-level life expectancy at birth in China. Applied Geography, 124, 102311.
 27. Guo, S., & Jiang, Z. (2021). The welfare implications of housing-related tax policies in China. International Review of Economics & Finance, 72, 135-153.
 28. Han, X., Shen, H., & Zhao, B. (2021). Winning at the starting line: The primary school premium and housing prices in Beijing. China Economic Quarterly International, 1 (1), 29-42.
 29. Jafari, F., & Sherizadeh, A. (2019). Identifying the key factors affecting housing prices with a futuristic approach case study Tabriz metropolis. Geography and planning, 23 (67), 67-89. [In Persian]
 30. Jaupart, P. (2020). The elusive quest for social diversity: Public housing, diversity, and politics in France. Economics Letters, 197, 109626.
 31. Jevons, W. S. (1871). The Theory of Political Economy. London: Macmillan and Co.
 32. Karami, S., Hajisharifi, A., Zarghamfard, M., & Armagan, S. (2021). Structural analysis of factors affecting the housing in Tabriz metropolis: a future study approach. Housing Markets and Analysis, 9 (5), 1-12.
 33. Khalili Iraqi, M., & Nobahar, E. (2011). Housing Price Prediction in Tabriz: Application of Hedanik Price Models and Artificial Neural Network. Journal of Economic Research and Policy, 19 (60), 113-138. [In Persian]
 34. Lata, L. N. (2020). Neoliberal Urbanity and the Right to Housing of the Urban Poor in Dhaka. Bangladesh. Environment and Urbanization ASIA, 11 (2), 218-230.
 35. Lau, K.Y. (2005). Report of the Study on Home Ownership Promotion Policy Development in Hong Kong: Statistics and Interpretations on Home Ownership Scheme and the Private Section Participation Scheme. Retrieved from: Department of Public and Social Administration, City University of Hong Kong, Hong Kong.
 36. Lawal, A. O., & Adekunle, I. A. (2018). Access to Land and the Delivery of Affordable Housing in Nigeria: An Assessment of the Federal Housing Authority (FHA) in Abuja, 1991 to 2013. SAGE Open.
 37. Liang, C., Hui, E.C., & Yip, T.L. (2018). Time on market (TOM): The impact of new residential stamp duty. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 503, 1117–1130.
 38. Marchesi, M., & Tweed, Ch. (2021). Social innovation for a circular economy in social housing. Sustainable Cities and Society, 71, 102925.
 39. Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan and Co.
 40. Meen, G. (1999). Regional house prices and the ripple effect: A new interpretation. Housing Studies, 14 (6), 733-753.
 41. Melnikas, B. (1998). Management and modernization of housing facilities: specific features of central and eastern European countries. Facilities, 16 (11), 326-333.
 42. Murie, A., & Rowlands, R. (2008). The New Politics of Urban Housing. Environment and Planning C: Government and Policy, 26 (3), 644-659.
 43. Myrmo, M. (2012). Does population growth affect housing bubbles? a study on population growth’s influence on the U.S. housing market during the 2000’s. Norwegian School of Economics. Bergen.
 44. Naeimi, K., & Pourmohammadi, M. R. (2016). Identifying key factors affecting future status of low-income urban settlements in Sanandaj with emphasis on the use of futures research. Urban Studies, 5 (20), 53-64. [In Persian]
 45. Nientied P., & Van der Lindeni, J. (1987). Evaluation of squatter settlement upgrading in baldia, Karachi, in R. J. Skinnerld, shelter upgrading for the urban, evaluation of third world experience. Publishing house.
 46. Pour Mohammadi, M. R., Hosseinzadeh Dalir, K., Ghorbani, R., & Zali, N. (2010). Re-engineering the planning process with emphasis on the application of foresight. Geography and development, 8 (20), 37-58. [In Persian]
 47. Raj, V., Teja, S., & Rama, K. (2021). Housing with low-cost materials and techniques for a sustainable construction in India-A review. Materials Today: Proceedings, 43 (2), 1850-1855.
 48. Reher, M. (2021). Finance and the Supply of Housing Quality. Journal of Financial Economics, 142 (1), 357-376.
 49. Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Office of Fundamental Studies of the Government. (2018). the Future of World Research, Tehran. [In Persian]
 50. Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, Albemarle Street.
 51. Shaw, M. (2004). Housing and public health. Annual Review of Public Health, 25, 397-418.
 52. Sheibani, G., & Havard, T. (2005). Housing concept, problem, and policies. Research Institute for Building and Human Environment, University of Salford, Salford M7 1NU.
 53. Sherizadeh, A,. Rostaeei, S., & Hakimi, H. (2019). Identifying the key factors affecting the future status of low-income housing planning in the metropolitan area of Tabriz with the approach of future research. Research and urban planning, 10 (38), 39-50. [In Persian]
 54. Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co., Ltd.
 55. Soltani, A., Ghazaei, M., Hosseini, A., & Askari, S. (2014). An Analysis of Socio-Economic Characteristics of Mehr Housing Residents, A Case Study of Shiraz, Firoozabad, Abadeh, Noorabad and Estahban. Regional Urban Studies and Research, 6 (22), 67-84. [In Persian]
 56. Statistics Center of Iran, General Population and Housing Census. (1656-2016). [In Persian]
 57. Sultana, S., & Nazem, N. I. (2020). Housing Affordability of Ready-made Garment Workers in the Dhaka Metropolitan Area. Environment and Urbanization ASIA, 11 (2), 313-325.
 58. Torgersen, U. (1987). Housing: the wobbly pillar under the welfare state. Scandinavian Housing and Planning Research, 4 (1), 116-126.
 59. Turner, J. (1972). Housing as a Verb, in Turner, J., and Ficher, R. (eds). Freedom to Build, New York, Macmillan company.
 60. Wang, Z., Wang, C., & Zhang, Q. (2015). Population Ageing, Urbanization and Housing Demand. Journal of Service Science and Management, 8 (4), 516-525.
 61. Wetzstein, S. (2017). The global urban housing affordability crisis. Urban Studies, 54 (14), pp. 3159-3177.
 62. Zarghamfard, M., Meshkini, A., Pourahmad, A., & Murgante, B. (2020). The pathology of housing policies in Iran: a criterion-based analysis. International Journal of Housing Markets and Analysis, 13 (3), 453-473.
 63. Zhao, Q., Li, G., Gu, X., & Lei, C. (2021). Inequality hikes, saving surges, and housing bubbles. International Review of Economics & Finance, 72, 349-363.
 64. Zhu, L., & Zhang, H. (2021). Analysis of the diffusion effect of urban housing prices in China based on the spatial-temporal model. Cities, 109, 103015.