تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی مطالعه موردی: محلات منطقه 18 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

امروزه هدف مدیریت شهری، دستیابی عموم شهروندان به رفاه اجتماعی، یافتن چگونگی ارتقای سطح زندگی و راه‌های دریافت خدمات عمومی و در نهایت تأمین نیاز اساسی جامعه شهری است. هدف این پژوهش سنجش متغیرهای عملکرد مدیریت شهری در رابطه با دسترسی شهروندان به شاخص‌های رفاه اجتماعی در محلات منطقه 18 شهر تهران است. روش پژوهش، از نوع «تحلیل محتوا» و «پیمایشی» است. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری‌شده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS, GIS استفاده‌شده است. بر اساس نتایج مدل تلفیقی میانگین رتبه‌ها در این پژوهش عملکرد مدیریت شهری و تأثیر آن بر میزان برخورداری از رفاه شهروندان با استفاده از مدل‌های تاپسیس، فازی، ویکور و WASPAS نشان داد که محلات بهداشت، ولیعصر شمالی، صاحب‌الزمان، ولیعصر جنوبی، در رتبه برخورداری، و محلات شهرک فردوس، شهرک امام خمینی، هفده شهریور، شهید رجایی در رده نیمه برخوردار از رفاه شهری و محلات یافت‌آباد، شمس‌آباد، در ردیف برخوردار کم و محلات خلیج‌فارس و صادقیه نیز در رتبه عدم برخورداری از رفاه شهری قرار می‌گیرند. اختلاف معناداری بالاتر از 05/0 بیانگر آن است که در محلات صادقیه با اختلاف میانگین 2/5-، خلیج‌فارس با اختلاف میانگین 88/4- و محله شمس‌آباد با اختلاف 83/4- بیشترین نارضایتی شهروندان به چشم می‌خورد. شاخص‌های بعد کالبدی در محلات موردمطالعه متفاوت است و در محلات بهداشت با اختلاف میانگین (27/0-) ولیعصر شمالی (32/0-)، صاحب‌الزمان (34/0-)، ولیعصر جنوبی (41/0-) با اختلاف کمتری و در سطح معناداری بالاتر از 05/0 بیانگر آن است که عملکرد مدیریت شهری در رفاه شهروندان بیشتر از محلات دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Management Performance on Citizens' Access to Social Welfare Services the Case Study of Neighborhoods in Region 18 of Tehran City

نویسندگان [English]

 • Esmael Nasiri HandehKhaleh 1
 • Hassan Ahmadi 2
 • Seyedeh Yasaman Mohagheghpour 3
 • fazlollah esmaeili 4
1 . Department of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Urban Planning, Gilan University, Rasht, Iran
3 Department of Urban Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 . Department of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Today, urban management aims to achieve social welfare for all citizens, to find ways to improve the standard of living and ways to receive public services, and finally to provide the basic needs of urban society. This research aims to measure the performance variables of urban management regarding citizens' access to social welfare indicators in the 18th district of Tehran. The research method is "content analysis" and "survey". Data were collected using a questionnaire. SPSS and GIS software were used for data analysis. Based on the results of the integrated model of the average ranks in this research, the performance of urban management and its effect on the level of welfare of citizens using TOPSIS, FAZI, VIKOR and WASPAS models showed that the health neighbourhoods, Valiasr North, Sahibulzaman, and Valiasr South are in the rank of enjoyment. The areas of Ferdous Town, Imam Khomeini Town, Hefdeh Shahrivar, and Shahid Rajaei are in the category of semi-enjoyed urban welfare. The neighbourhoods of Yaftabad, and Shamsabad, are in the category of low enjoyment, and the neighbourhoods of Khaleej Fars and Sadeghieh are also in the rank of not enjoying urban welfare. A significant difference higher than 0.05 indicates that in Sadeghieh neighbourhoods with an average difference of -5.2, Gulf of Fars with an average difference of -4.88, and Shamsabad neighbourhood with an average difference of -4.83, the most dissatisfaction of citizens is seen. The indicators of the physical dimensions are different in the studied localities and health localities with an average difference (-0.27), Northern Valiasr (-0.32), Sahibul Zaman (-0.34), Southern Valiasr (-0.41) with a smaller difference and At a significance level higher than 0.05, it indicates that the performance of urban management in the welfare of citizens has been more than other localities
Extended Abstract
Introduction
Providing the welfare of citizens and other related services is one of the social rights of citizens which was considered in the 20th century, and that is why municipalities also seek the best quality in providing services to citizens. In recent years, the concept of social welfare has been seriously considered by sociologists, economists and other fields related to the development of the city and the quality of life. It can be said that social welfare provides the needs and desires of people in society.
Therefore, urban management as the most important governing institution of the city that is directly related to the citizens should play its role in raising the welfare indicators of citizens. A role that urban management of region 18 of Tehran city should also play. The purpose of this study is to examine and measure the performance variables of urban management in relation to citizens' access to social welfare indicators, and to focus the attention of officials and urban planners on the indicators of social welfare in the study areas and to provide solutions in order to improve current problems by identifying and analyzing the performance, role and position of urban management in relation to citizens' access to social welfare.
 
Methodology
The method of the present research is analytical and comparative and its analysis is in the form of content and survey. The data collection method is a combination of library and survey methods in the form of questionnaires, interviews and observations. The library method was through the analysis of collecting documents, notes, tables and maps. In the survey method, direct observation, a questionnaire and face-to-face interviews with citizens were used. To determine the sample size in the study area, Cochran's method was used, based on which 384 questionnaires among the neighborhoods were distributed and the results entered into SPSS software. The studied neighborhoods were examined using four physical, socio-cultural, economic and environmental indicators in the form of 20 items. The obtained data were analyzed by statistical tests in SPSS software. Fuzzy Topsis, Vikor and WASPAS models were used in this study.
 
Results and discussion
In this study, the performance of urban management and its effect on the citizens' access to social welfare services were evaluated using Fuzzy TOPSIS, VIKOR and WASPAS models, and the results showed that the study neighborhoods obtained different rankings. The results of data analysis by fuzzy TOPSIS technique showed that the performance of urban management on urban welfare in the study areas was different. Aamong the neighborhoods in the study area, Behdasht (0.742), northern Valiasr (0.643), Sahib al-Zaman (0.589), southern Valiasr (0.563), are among the neighborhoods that the performance of urban management on the urban welfare of citizens has been evaluated positively.
The results of the VIKOR method in the region 18 of Tehran city shows that among the neighborhoods of this region, two neighborhoods of Behdasht and Valiasr North are fully possessed of urban welfare (0.000) and four neighborhoods of Sahib Al-Zaman (0.496), Valiasr South (0.371), Imam Khomeini (0.518), and Ferdows (0.552) are partly possessed of urban welfare and four neighborhoods of 17 Shahrivar (0.721), Shahid Rajaei (0.614), Yaftabad (0.889) and Shams abad (0.975) are at the level of low possession of urban welfare and the four neighborhoods of Khalijefars (0.871), Sadeghieh (0.982), Tolid Daru (0.989) and Shad Abad (0.995) do not possess urban welfare services.
The study of WASPAS method in the study area shows that the Behdasht, North Valiasr, Sahib al-Zaman neighborhoods are in a state of urban welfare possession and the neighborhoods of Valiasr South, Ferdows, Imam Khomeini, 17 Shahrivar are partly possessed of urban welfare, and Shahid Rajaee, Yaft Abad, Shams Abad and Khalije Fars neighborhoods have low possession urban welfare and Sadeghiyeh, Tolid Daru and Shad Abad do not possess urban welfare.
 
Conclusion
Considering that most of the indicators that have been used for determining the effectiveness of urban management performance on the citizens' access to social welfare services have a high level of meaning, so it can be said that the satisfaction in most neighborhoods are significantly below average. The amount of explanatory items in the social and cultural dimension in the Behdasht (17.38), Valiasr North (17.31), Valiasr South (17.28) neighborhoods are highest and Shams Abad (13.38), Khalije Fars (13.23), Sadeghieh (12.21) neighborhoods have the lowest values.
Physical dimension indicators are different in the study area and in the Behdasht (-0.27), North Valiasr (-0.32), Sahib al-Zaman (-0.34), South Valiasr (-0.41) neighborhoods with Less difference and at a significant level higher than 0.05 indicates that the performance of urban management in the welfare of citizens has been more than other neighborhoods and in Sadeghieh neighborhoods with an average difference of -5.2, Khalije Fars with an average difference of -4.88 and the Shams Abad neighborhood with a difference of 4.83 has the most dissatisfied citizens. Comparing the effectiveness of urban management performance in the welfare of citizens in the environmental dimension in the neighborhoods shows that only in Behdasht area with an average difference of -0.8 and North Valiasr neighborhood with an average difference of -1.1 The effectiveness of urban management performance is quite significant. And Shamsabad, Khalije Fars and Sadeghieh neighborhoods have the most differences with the current average.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
 Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance of urban management
 • Social welfare
 • Urban neighbourhoods
 • Region 18 of Tehran city
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی و قاسمی، عزت‌الله. (1394). ارزیابی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سامان). فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای،7 (26)، 104-83.
 2. امانپور، سعید؛ صفایی‌پور، مسعود و عباس‌پور، مریم. (1394). بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 7(23)،72-53.
 3. باری، نورمن. (1389). رفاه اجتماعی. ترجمه سیداکبرمیرحسینی و سید مرتضی نوربخش، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
 4. بمانیان، محمدرضا و محمودنژاد، هادی. (1387). تحقیقی در سنجش عوامل تاثیرگذار بر احساس امنیت شهری/ نمونه موردی: شهر کرمان. نشریه مدیریت شهری،6(19)،72-59
 5. بیگ پور، مریم؛ شریعت پناهی، مجیدولی و فرجی راد، عبدالرضا. (1400). ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران. فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی،13(2)، 24-1.
 6. پورطاهری، مهدی. (1389). کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در جغرافیا. چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
 7. تقوایی، مسعود و صفرآبادی، اعظم. (1390). نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(4)،52-35.
 8. حق‌جو، ناصر. (1381). رفاه اجتماعی و توسعه (مروری بر کارکرد برخی نهادهای حمایتی در ایران). فصلنامه رفاه اجتماعی ،2(6)،96-75.
 9. حکمت‌نیا، حسن و موسوی، میر نجف. (1386). سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر یزد). مجله جغرافیا و توسعه، 9(5)، 208-181.
 10. حیاتی، زهیر. (1381). بررسی رضایت شغلی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های شیراز، علوم پزشکی شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(1)،30-15.
 11. خستو، مریم و یاحقی، مرضیه. (1397). تحلیل و ارزیابی شاخص‌های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعه موردی: نواحی منطقه 1 شهر قزوین). پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 50(2)، 315-297.
 12. خلیل‌آبادی، حسن؛ شاهمرادی، سودابه و خانی زاده، محمدعلی. (1397). تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان). فصلنامه انسان و محیط‌زیست، 16(45)، 15-1.
 13. راستی، هادی و جهان تیغ، راضیه. (1393). سنجش میزان رفاه اجتماعی خانوارها در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زهک). فصلنامه پژوهش‌های روستایی،5 (4)، 778-759.
 14. رجب‌صلاحی، حسین. (1381). ساختار حکومت محلی مدیریت شهری و شهرداری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش‌های تجربی. چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 15. رخشانی نسب، حمیدرضا و قاسمی‌وند، عزت‌الله. (1394). ارزیابی کیفی مکان گزینی وضع موجود فضاها با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره. فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 7(27)،60-43.
 16. زیاری، کرامت اله؛ حاجی بابایی، سعید و ذاکرحقیقی، کیانوش. (1400). تحلیل کالبدی-فضایی مناطق شهر همدان بر اساس تلفیق شاخص‌های رشد هوشمند. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا،11(42)، 142-127.
 17. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. (1392). آمارنامه شهرداری تهران 1391: سالنامه آماری شهرداری تهران. تهران: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
 18. ستاوند، محمدهادی؛ حاجی‌زاده، فاضل و غفوری، حسین. (1398). واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تأکید بر خدمات عمومی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،19(52)،192-171.
 19. سعیدنیا، احمد. (1382). کتاب سبز شهرداری‌ها جلد یازدهم (مدیریت شهری). چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
 20. شایگان، فریبا. (1389). نگرش نسبت به رفاه اجتماعی – اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،2(3)،176-145.
 21. شکوئی، حسین. (1389). دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری. چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.
 22. صرافی، مظفر. (1379). ضرورت بازنگری در نظام اداره کلان‌شهرهای ایران با استفاده از تجارب جهانی. مجله آبادی، وزارت مسکن و شهرسازی،9(32)52-39
 23. طلا، حسین؛ محمودزاده، امیر و زیاری، کرامت اله. (1400). ارزیابی کارایی پیشنهادی «میز خدمت» در مدیریت کلان‌شهرها از منظر حکمروایی خوب شهری (نمونه پژوهی: کلان‌شهر تهران). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21(61)، 371-393.
 24. عباسپوراسفدن، قنبر؛ شجاعی، امیرعباس و شیری، مهران. (1389). سنجش و اولویت‌بندی کیفیت خدمات واحد آموزش ایران‌خودرو با استفاده از ابزار سروکوال (SERVQUAL) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). پژوهش‌نامه اقتصاد و کسب‌وکار، 1(1)،44-32.
 25. علیان، مهدی؛ فرجی، امین و سرایی، محمدحسین. (1396). تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر پایه معیارهای پایداری محله‌ای در بافت تاریخی شهری یزد. فصلنامه جغرافیایی و آمایش شهری منطقه‌ای، 7(24)،214-195.
 26. غفاریان، محمد؛ پریزادی، طاهر؛ شمایی، علی؛ خطیبی زاده، محمدرضا و شهسوار، امین. (1395). تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری موردمطالعه: منطقه 18 تهران. پژوهش‌های محیط‌زیست، 7(14)، 85- 45.
 27. قاسمی اردهایی، علی. (1387). بررسی تطبیقی وضعیت رفاه در خانواده‌های شهری و روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، 11(12)، 1-20.
 28. کاظمیان، غلامرضا؛ مشکینی، ابوالفضل و بیگلری، شادی. (1390). ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای ناحیه دو شهرداری منطقه 4 تهران (محله‌های مجیدیه، شمس‌آباد و کالاد). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 (21)،7-28.
 29. لطیفی، غلامرضا. (1387). مدیریت شهری. چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی.
 30. مدنی، سعید. (1379). به‌سوی نظام رفاه اجتماعی. چاپ اول، تهران: سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی.
 31. مرادی مکری، سیاوش و حیدری کیا، مریم. (1397). تحلیل مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اسدآبادی). مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، 115-98.
 32. معتمدی، محمد؛ رسولی، سید حسن و نصیری، محمد. (1398). ارزیابی میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری، (مطالعه موردی: شهر فاروج). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(55)، 116-99.
 33. مهدوی، شهرام؛ نجفی، علی‌اکبر و مسیبی، سمانه. (1393). بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 29(2)،121-103.
 34. میرفخرالدینی، سیدحیدر و ابوالحسنی، سمانه. (1394). ارزیابی عملکرد فرایندهای حوزه خدمات شهری با استفاده از تاپسیس و دیمتل. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک، 8 مرداد 1394 شیراز، صص 385-368.
 35. نصیری هنده خاله، اسماعیل. (1397). تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل ویکور، مطالعه موردی: شهر قزوین. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا،8 (28)،154-133.
 36. نیک‌پور، امین؛ منظری توکلی، علیرضا و حسینی‌نژاد، محمدرضا. (1390). بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کنار سازمان بنیاد شهید شهر کرمان. فصلنامه فراسوی مدیریت، 4(16)،172-155.
 37. هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1390). رفاه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، (مطالعه موردی: تهران). مجله پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری، 2(5)، 23-1.
 38. یاری، حمید. (1391). مروری بر روش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرداری. چاپ اول، تهران: سازمان شهرداری های کشور،راه دان.
 1. Abbaspurasafdan, Q., Shujaei, A. A., & Shiri, M. (2010). Measuring and prioritizing the service quality of Iran Khodro training unit using SERVQUAL tool and Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Economics and Business, 1(1), 32-44. [In Persian].
 2. Akther, M., Islam, I., & Uddin Hassan, M. (2009). Evaluation of municipal services in selected wards of Dhaka city corporation: Citizen, s perspective. First edition, UKpress, Bangladesh.
 3. Alian, M., Faraji, A., & Saraei, M. H. (2016). Analyzing the performance of urban management based on neighborhood sustainability criteria in the historical urban context of Yazd. Journal of Geography and Urban Planning, 7(24), 214-195. [In Persian].
 4. Alla, A. K. & Evgeniya, V. S. (2015). Justice as an Indicator of Well-Being in Modern Society. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166(1), 122- 126.
 5. Amanpour, S., Safaipour, M., & Abbaspour, M. (2014). Investigating the level of satisfaction of citizens with the performance of Hendijan municipality. Journal of Zagros Landscape Geography and Urban Planning, 7(23), 72-53. [In Persian]
 6. Bannet, F (2004). Development of social security. First edition, the policy press, NewYork.
 7. Barry, N. (2010). Social Welfare. Translated by Seyyed Akbarmir Hosseini & Seyyed Morteza Nourbakhsh, third edition, Tehran: Samet Publications. [In Persian].
 8. Bemanian, M. R., & Mahmoudnejad, H. (2007). A research on measuring the factors affecting the sense of urban security / case study: Kerman city. Journal of Urban Management, 6(19), 59-72. [In Persian].
 9. Bigpour, M., Shariat Panahi, M., & Faraji Rad, A. (2021). Evaluation of the role of urban management in the sustainable development of Tehran metropolis. Quarterly magazine of new attitudes in human geography, 13(2), 1-24. [In Persian].
 10. Brehm, J. (2003). Amenity migration and social change. Utah state University, Department of Sociology.
 11. Ebrahimzadeh, I., & Ghasemi, E. (2014). Evaluation of the physical indicators of urban housing with a sustainable development approach (case study: Saman city). Journal of Urban and Regional Studies and Research, 7 (26), 83-104. [In Persian]
 12. Edelenbos, J., & Meerkerk, I.V. (2017). Finding common ground in urban governance networks: what are its facilitating factors?, Journal of Environmental Planning and Management, 1(1),5-20.
 13. Edelenbos, J., & Meerkerk, I.V. (2017). Finding common ground in urban governance networks: what are its facilitating factors?. Journal of Environmental Planning and Management, 1(1), 5-20.
 14. Gao, L., Bohdan Durnota, Yongsheng Ding, Hua Dai, (2012). An agent-based simulation system for evaluating gridding urban management strategies. Knowledge-Based Systems, 26(1), 174-184.
 15. Ghaffarian, M., Prizadi, T., Shamai, A., Khatibizadeh, M. R., & Shaheswar, A. (2015). Spatial analysis of the livability of the studied urban areas: District 18 of Tehran. Environmental Research, 7(14), 45-85. [In Persian].
 16. Ghasemi Ardahai, A. (2008). A comparative study of the state of well-being in urban and rural families. Journal of Village and Development, 11(12), 1-20. [In Persian].
 17. Giddens, A. (2006). Sociology. Fifth Edition, Cambridge, polity press.
 18. Gordon, R., (2000). An Introduction to Social Policy: Values in Social Policy. the Robert Gordon University, First Edition,UKpress.
 19. Greve, B. (2008). What is welfare?. Central European Journal of Public Policy, 1(2), 50-73.
 20. Gronroos, C. (2000). Service management and marketing: a customer relationship approval. second edition, john wily England.
 21. Hagerty, M. (2001). Quality of life indexs for National Policy. Journal Social Research, 1(55), 1-16.
 22. Haqjo, N. (2012). Social welfare and development (a review of the functioning of some support institutions in Iran). Social Welfare Scientific Research Quarterly, 2(6), 75-96. [In Persian].
 23. Hayati, Z. (2002). Examining the job satisfaction of Shiraz university library staff, Shiraz medical sciences. Journal of Social and Human Sciences of Shiraz University, 19(1), 15-30. [In Persian].
 24. Hazarjaribi, J., Safari Shali, R. (2011). Social welfare and factors affecting it, (case study: Tehran). Urban Planning Research Journal, 2(5), 1-23. [In Persian].
 25. Hekmatnia, H., & Mousavi, M. (2007). Measuring the amount and factors affecting citizens' satisfaction with the performance of the municipality (case study: Yazd city). Journal of Geography and Development, 9(5), 181-208. [In Persian].
 26. Hewstone, B., & strobe, W. (2001). Introduction to Social Psychology. Third edition, Blackwell publishers.
 27. Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality. (2012). Statistical Yearbook of Tehran Municipality 2013: Statistical Yearbook of Tehran Municipality. Tehran: Publications of Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality. [In Persian]
 28. Ipsos, A. (2009). Citizen Satisfaction Survey. the City of Calgary, Canada.
 29. Johns, N. & Pine, R. (2002). Consumer behavior in the citizen’s service industry. Journal of Hospitality Management, 21(1), 119–134.
 30. Kazemian, Gh., Mishkini, A., & Bigleri, Sh. (2011). Evaluation of the performance of urban management in the sustainability of the neighborhoods of two municipal districts of the 4th district of Tehran (Magidieh, Shams-Abad and Kalad neighborhoods). Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18 (21), 7-28. [In Persian]
 31. Khalilabadi, H., Shahmoradi, S., & Khanizadeh, M. A. (2017). The effect of urban management performance on the improvement of citizens' quality of life (case example: new city of Baharestan). Quarterly Human and Environment, 16(45), 1-15. [In Persian].
 32. Khastu, M., & Yahaghi, M. (2017). Analysis and evaluation of social welfare indicators in urban areas with an emphasis on the justice approach (case study: District 1 of Qazvin city). Human Geographical Research, 50(2), 315-297. [In Persian].
 33. Latifi, Gh. (2008). Urban management. First edition, Tehran: Publications of the Cultural, Information and Press Institute. [In Persian].
 34. Lees, A. (1976). The Urbanization and Economic Development in Germany 1815- 1919: Town in Societies: Essay in Economic history and historical Society. First edition, Cambridge University press.
 35. Lewis, D., & jaanamioch, A. (2005). urban vulnerability and good governance. journal of contingencies and crisis management, 6(1), 45-55.
 36. Lubov, I., & Tatjana, L. (2015). Modern Social Welfare in The Light of The Sustainability Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166(1), 111–115.
 37. Madani, S. (2000). Towards a social welfare system. First edition, Tehran: Welfare Organization of the country and University of Welfare Sciences. [In Persian].
 38. Mahdavi, Sh., Najafi, A. A., & Moseibi, S. (2013). Investigating and analyzing the level of citizens' satisfaction with the performance of the municipality and the city council. Geographical Research Quarterly, 29(2), 103-121. [In Persian].
 39. Marti-Costa, M., & Tomas, M. (2017). Urban governance in Spain: From democratic transition to austerity policies. Urban Studies 59 (5), 2107–2122.
 40. Midgely, J. (2000). Context of welfare theory: a develop mentalist in perpetration. Center for social development”, First edition, Washington university Pup.
 41. Mirfakhredini, S. H. & Abolhasani, S. (2014). Evaluation of the performance of processes in the field of urban services using TOPSIS and DIMTEL. The fourth national conference on management and sustainable economy with strategic focus, August 8, 2014, Shiraz, pp 368-385. [In Persian].
 42. Mokhlis, S., Aleesa, Y., & Mamat, I. (2011). Municipal Service Quality and Citizen Satisfaction in Southern Thailand. Journal of Public Administration and Governance, 1(1), 122-137.
 43. Moradi Makri, S., & Haydari Kia, M. (2017). Analysis of urban management and its role in sustainable urban development (case study: Shahr Asadabadi). Journal of Geography and Human Relations, 1(1), 115-98. [In Persian]
 44. Motamedi, M., Rasouli, S. H., & Nasiri, M. (2018). Evaluation of citizens' satisfaction with the performance of urban management in the field of urban services (case study: Faruj city). Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 19(55), 116-99. [In Persian]
 45. Nasiri Hande Khale, E. (2017). Analysis of spatial inequalities in the distribution of urban services and the distribution of spatial justice using the Vicor model, case study: Qazvin city. Quarterly of the Geographical Survey of Space, 8 (28), 133-154. [In Persian].
 46. Nikpour, A., Manzari-Tavakoli, A., & Hosseini-Nejad, M. (2011). Investigating the relationship between the spirituality of the work environment and organizational citizenship behaviors in the organization of Shahid Shahr Foundation of Kerman. Quarterly Beyond Management, 4(16), 155-172. [In Persian].
 47. Osman, M., Bakri, N. I. M., Bachok, S., Ibrahim, M., & Mohamed, M. Z. (2015). Assessing social welfare department service delivery system towards vulnerable and disadvantages group in Malaysia: case study of Perak. Procedia Environmental Sciences, 28(1), 418-426.
 48. Portahari, M. (2010). The application of multi-criteria decision making methods in geography. 6th edition, Tehran: Samt Publications. [In Persian]
 49. Rajab Salahi, H. (2002). Local government structure, urban management and municipality, planning and urban management, theoretical issues and experimental challenges. First edition, Tehran: Publications of the Organization of Municipalities of the country. [In Persian].
 50. Rakhshani Nesab, H., & Ghasemi Vand, E. (2014). Qualitative evaluation of the location of existing spaces using multi-criteria decision models. Journal of Urban and Regional Studies and Research, 7(27), 60-43. [In Persian]
 51. Rasti, H., & Jahan Tigh, R. (2013). Measuring the level of social welfare of households in rural areas (case study: Zahak city). Rural Research Quarterly, 5 (4), 778-759. [In Persian].
 52. Sadashiva, M. (2017). Effects of civil society on urban planning and governance in Mysore. First edition, India (Doctoral dissertation, Technical University of Dortmund).
 53. Saeednia, A. (2012). The Green Book of Municipalitie Volume 11 (Urban Management). Second edition, Tehran: Publications of the Organization of Municipalities and Villages of the country. [In Persian].
 54. Sarafi, M. (2000). The necessity of revising the administration system of Iranian metropolises using global experiences. Abadi Magazine, Ministry of Housing and Urban Development, 9(32), 52-39. [In Persian]
 55. Shaygan, F. (2010). Attitude towards socio-economic welfare and its relationship with political trust in Tehran. Social Development and Welfare Planning Journal, 2(3), 145-176. [In Persian].
 56. Shekoi, H. (2010). New perspectives in urban geography. Thirteenth edition, Tehran: Samt Publications. [In Persian].
 57. Stavand, M. H., Hajizadeh, F., & Aghfouri, H. (2018). Spatial analysis of urban areas of Shiraz from the perspective of social justice with emphasis on public services. Applied Research Journal of Geographical Sciences, 19(52), 171-192. [In Persian].
 58. Taghvai, M., & Safarabadi, A. (2011). The role of urban management in achieving the sustainable development of urban tourism, case study: Kermanshah city. Journal of Arid Regions Geographical Studies, 1(4), 52-35. [In Persian]
 59. Tala, H., Mahmoudzadeh, A., & Ziari, K. (2021). Evaluation of the proposed efficiency of "service desk" in the management of metropolises from the perspective of good urban governance (case study: Tehran metropolis). Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 21(61), 371-393. [In Persian]
 60. Van, S. (1993). The Reality of welfare Concept. First edition, Oxford University Press.
 61. Wolfram, M. (2017). Grassroots niches in Urban contexts: exploring Governance in Novation’s for sustainable development in Seoul. Urban Transitions Conference, Shanghai, Procedia Engineering 198, First edition, Pekan, Pekan perss.
 62. Yari, H. (2012). An overview of financing and investment methods in municipal projects. first edition, Tehran: Organization of Municipalities of the country, Rahdan. [In Persian].
 63. Zetter, M. (2012). Designing Sustainable Cities In developing word. edition1, Ashgate Publishing Ltd.
 64. Zhang, Z. (2013). community-Based disaster Management. Journal Natural Hazards, 65(3), 2215-2239.
 65. Ziyari, K., Haji Babaei, S., & Zaker Haqiqi, K., (2021). Physical-spatial analysis of Hamadan city areas based on the integration of smart growth indicators. Journal of Geographical Survey of Space, 11(42), 127-142. [In Persian].