تحلیل رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اسفراین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مشارکت و دخیل کردن مردم در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری و رضایت‌مندی ساکنان در هر بافت، ضامن موفقیت طرح‌های شهری می‌باشد. رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط در رابطه با اجرای طرح‌های عمرانی مهم‌ترین دستاورد مشارکت شهروندان محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان اسفراینی از اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده این شهر پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری ساکنان بافت فرسوده شهر اسفراین می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص کیفیت اقتصادی کمترین نقش را با میانگین 2.12 در میزان رضایتمندی ایفا می‌کند. شاخص کیفیت اجتماعی با میانگین 3.32 بیشترین میانگین را داراست و میانگین شاخص کیفیت کالبدی و کیفیت زیست‌محیطی نیز با 85/2 و 78/2 کمتر از سطح متوسط ارزیابی می‌شود. درمجموع میانگین کل شاخص‌ها با مقدار 2.71 و خطای 0.001 نشان‌دهنده آن است که برای تقویت سطح رضایتمندی ساکنان باید همه شاخص‌های کیفیت محیطی تقویت شوند تا به میانگین بالاتری برسند. همچنین ازنظر مشارکت ساکنین در بهبود کیفیت محیطی بیشترین میانگین مربوط به مشارکت فیزیکی و کمترین میانگین مربوط به مشارکت مالی بوده است. همچنین نتایج نشان داده که ضریب همبستگی میان متغیر رضایتمندی از اجرا با متغیرهای مشارکت مالی (407/0 = r)، مشارکت ذهنی (318/0 = r) و مشارکت (325/0 = r) مثبت و معنادار بوده است. نتایج نشان داده است که با افزایش متغیرهای مشارکت مالی، مشارکت ذهنی و مشارکت، رضایتمندی از اجرا افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residents' satisfaction analysis of the urban environment quality case study the worn-out texture of Esfarayen

نویسندگان [English]

 • hadi zari
 • katayoon Alizadeh
 • Hamid Jafari
Department of Geography, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The participation and involvement of people in urban plans and planning and the satisfaction of residents in any context is a guarantee of the success of urban plans. Citizens' satisfaction with the quality of the environment during the implementation of construction projects is considered the most important achievement of citizens' participation. This research aims to evaluate the level of satisfaction of the citizens of Esfraini with the implementation of the improvement and renovation plan for the worn-out tissues of this city. The current research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of research method. The statistical population is the residents of the worn-out fabric of Esfrain city, who were selected by the simple random method as a sample size of 384 people using Cochran's formula. The findings show that the economic quality index plays the least role with an average of 2.12 in the level of satisfaction. The social quality index has the highest average with an average of 3.32, and the average of the physical quality index and the environmental quality index are also lower than the average level with 2.85 and 2.78. In total, the average of all indicators with a value of 2.71 and an error of 0.001 indicates that to strengthen the satisfaction level of residents, all environmental quality indicators should be strengthened to reach a higher average. Also, in terms of residents' participation in improving environmental quality, the highest average is related to physical participation and the lowest average is related to financial participation. Also, the results showed that the correlation coefficient between the variable of satisfaction with implementation and the variables of financial participation (r = 0.407), mental participation (r = 0.318) and participation (r = 0.325) was positive and significant. The results have shown that by increasing the variables of financial participation, mental participation and participation, satisfaction with the simple
Extended Abstract
Introduction
The issue of environmental deterioration of neighborhoods has become a more pervasive phenomenon than the depreciation of the building, poor quality construction, instability of the building, the deterioration of infrastructure, and the lack of services and green space. Because it has covered all the different aspects of the city, from social harms to the body and dissatisfaction of the residents, etc., and has caused the decline of various aspects of the quality of the environment in these textures.
The study of environmental quality indicators in worn-out structures is critical because the reasons for the satisfaction or dissatisfaction of its residents with the environment depend on it. Satisfaction is an essential criterion for evaluating environmental quality. Therefore, recognizing residents' preferences in relation to environmental qualities and values ​​has a fundamental impact on planning and decision-making on environmental quality improvement plans.
Esfarayen, as one of the cities adjacent to the border cities in the east of the country and far from development and central programs, faces the challenges of unplanned growth. The horizontal expansion of the city and the lack of attention to the inner city textures have caused many of the old textures of the city to face significant limitations in terms of environmental quality indicators. As a result, the quality of the urban environment has declined. In the present study, citizens' satisfaction with the environmental quality of worn-out structures was assessed using statistical methods (correlation) and various dimensions of citizen participation in the improvement and renovation of urban structures and various problems of worn-out structures. This research seeks to answer the following question:
- What is the level of satisfaction of the residents of Esfarayen with the environmental quality of this city?
 
 Methodology
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. Data collection method is one of the two dominant documentary methods - library and field and research tool is a questionnaire. The statistical population of the present study is the total population of dilapidated neighborhoods in Esfarayen, which includes 11590 people. Cochran's formula was used to determine the sample size, which according to the statistical population, 384 people were obtained as a statistical sample. The validity of the questionnaire was formal, so it was done by 20 professors and doctoral students who have studied and researched in the field. The reliability of the questionnaire was 0.749 with Cronbach's test, which indicates the reliability of the questionnaire. The method used for data analysis was in SPSS software based on correlation coefficient tests.
 
 Results and discussion
The analysis of the collected data shows that the economic quality index plays the lowest role from the residents' point of view, with an average of 2.12 in the level of satisfaction. The social quality index with an average of 3.32 has the highest average, and the average of physical quality and environmental quality index with 2.85 and 2.78 is less than the average level. In total, the average of all indicators with a value of 2.71 and an error of 0.001 indicates that in order to strengthen the level of residents' satisfaction, all environmental quality indicators should be strengthened to reach a higher average.
According to the results of skewness test, among the components of participation, the highest average is related to "physical participation" equals 3.525 and the lowest average is related to "financial participation" and is equal to 2.593. The skewness and elongation coefficients for all indicators are in the range (2 and 2-), so the assumption of normal data for these indicators is confirmed according to the skewness and elongation coefficients. Also, the correlation coefficient between the variable of performance satisfaction with the variables of financial participation (r = 0.407), from mental participation (r = 0.318) is positive and significant. The significance value corresponding to these coefficients is less than 0.05, increasing financial participation variables, mental participation, performance satisfaction, and vice versa.
 
 Conclusion
The results show that the active participation of residents and owners concerning other actors is significant because the legitimacy of decisions in urban regeneration depends on the presence of this group and local knowledge that exists at the local community level. This process is based on local knowledge and awareness, which leads to a sustainable urban regeneration strategy in the neighborhood through a bottom-up process. Also, in the field of institutional planning, studies show that urban regeneration management processes are currently not based on institutional planning. They are based on the general tasks of each department without considering the need for cooperation between its various actors and going through social learning processes in local policies and decision-making. So, collaboration and participation in implementing the urban renewal plan from all responsible institutions are required.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
 Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Quality
 • Satisfaction
 • Worn-Out Texture
 • Esfarayen City
 1. اکبری، اسماعیل و امینی، مهدی. (1389). کیفیت زندگی شهری ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 10 (36)، 148-121.
 2. براتی، ناصر و کاکاوند، الهام. (1392). ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان (مطالعه موردی: شهر قزوین). نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 18 (3)، 32-25.
 3. بهرام پور، عطیه و مدیری، آتوسا. (1394). مطالعه رابطه میان رضایتمندی ساکنان از محیط زندگی و میزان حس تعلق آن‌ها در مجتمع مسکونی بلندمرتبه شهرک کوثر تهران. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 20 (3)، 94-85.
 4. حاتمی نژاد، حسین؛ قربانی، رامین و فرهادی، ابراهیم. (1398). بررسی روند توسعه فیزیکی کلان‌شهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 112-91.
 5. حاتمی نژاد، حسین؛ حمیدی، اکبر و محمدی کاظم‌آبادی، لیلا. (1396). سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری در بافت‌های فرسوده پس از فرآیند نوسازی (مطالعه موردی: محلات اسدی و صفا منطقه 13 تهران). پژوهش‌های دانش زمین، 8 (3)، 27-15.
 6. حجازی، سید جعفر. (1399). سنجش میزان مشارکت بازاریان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 9 (33)، 118-105.
 7. خادمی، امیرحسین و جوکار سرهنگی، عیسی. (1392). ارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر آمل. جغرافیا و مطالعات محیطی، 1 (4)، 117-100.
 8. زارع، علیرضا؛ رضایی، محمدرضا و لقائی، حسنعلی (1398). تبیین مؤلفه‌های موثر بر ارتقاء کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهرها (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 10(38)، 12-1.
 9. زیاری، کرامت الله؛ روستا، مجتبی؛ رفیعیان، سجاد و دلوی، مرجان. (1400). نقش مشارکت‌های مردمی در سامان‌دهی بافت فرسوده شهر جهرم. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53 (1)، 46-35.
 10. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی (1399) سند توسعه شهرستان اسفراین 1396-1400.
 11. شکری فیروزجاه، پری؛ احمدی، حسن؛ مهدوی، مائده و خسروی، عباس. (1396). سنجش میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محله‌های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر بابلسر). فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4 (14)، 52-31.
 12. طاهرلو، طاهر و جلیل نژاد، اکبر. (1400). بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و نقش شهرداری در احیای آن‌ها؛ موردمطالعه: شهرستان خوی، محله خاماچیلار. شباک، 7 (1)، 142-125.
 13. علی زاده، جابر و محمدی، جمال. (1399). تحلیلی بر تأثیر سطح رضایت از پایداری کالبدی – محیطی بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی ساکنان در محلات شهری. نمونه موردی: محلات مرکزی شهر اردبیل. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 10 (38)، 218-197.
 14. علیپور، درسا و شهابیان، پویان. (1398). ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی از کیفیت محیطی محلات مسکونی (نمونه موردی: شهر جدید پردیس). فصلنامه آمایش محیط، 12 (46)، 39-21.
 15. کرکه آبادی، زینب؛ سیدعلیان، انسیه و عبدی، کمیل. (1398). بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی شهری: مطالعه موردی: شهر سمنان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 9 (32)، 248-233.
 16. مهندسین مشاور کاوش معماری. (1397). شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه‌ریزی محدوده‌ها و محلات نیازمند بازآفرینی شهر اسفراین با دیدگاه شهرنگر. اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی.
 17. میرزایی ارچنگی، فاطمه و شبانی شهرضا، امیرحسین. (1399). ارزیابی طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی در محله همت‌آباد اصفهان. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 9 (34)، 119-134.
 18. هادیان، اکرم و دانشپور، سید عبدالهادی. (1387). نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان. همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، 20 و 21 آذرماه 1388، مشهد مقدس.
 19. Akbari, I., & Amini, M. (2009). Quality of urban life in Iran. Social Welfare Quarterly, 10 (36), 148-121. [In Persian].
 20. Alipour, D. & Shahabian, P., (2019).  Evaluation of the effective factor of environmental quality in satisfaction rate of residential environment neighborhood (Case study: Pardis new town). Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning, 12 (46), 21-40. [In Persian].
 21. Alizadeh, J., & Mohammadi, J. (2021). Analysis the Effect of Satisfaction from Physical Stability of city space on the Indicators Quality of Life Residents in Urban Neighborhoods (Case Study: Central Neighborhoods of Ardabil City). Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 10 (38), 197-218. [In Persian].
 22. Almond, G. A. & Verba, S. (2015). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. edition 1, Princeton University Press.
 23. Amerigo, M. (2002). A psychological approach to the study of residential satisfaction. In book: Residential Environments, Editors: Aragones, J.I., Francescato, G., Garling, T. (Eds), Bergin & Garvey, Westport.
 24. Architectural Exploration Consulting Engineers. (2018). Identifying and preparing a document for planning the areas and neighborhoods in need of re-creation of Esfarayen city with Shahrnagar perspective. General Directorate of Roads and Urban Development of North Khorasan. [In Persian].
 25. Bahrampour, Atiyeh. & Modiri, Atoosa. (2015). Study of Relationship Between Residents Satisfaction from Living Environment and their Attachment Sense In Kowsar High-Rise Residential Complex. HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI, 20 (3), 85-94. [In Persian].
 26. Barati, N., & Kakavand, E. (2013). Comparative Evaluation of the Environmental Quality of Residential Place with an Emphasis on Citizens' Image (Case Study: Qazvin City). HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI, 18 (3), 25-32.[In Persian].
 27. Bonaiuto, M.& Fornara, F., Ariccio, S.& Cancellieri, U. G. & Rahimi, L. (2015). Perceived residential environment quality indicators (PREQIs) relevance for UN-HABITAT City Prosperity Index (CPI). Habitat International, 45, 53-63.
 28. Bonaiuto, N. & Forrara, F. & Bonnes, M. (2003). Perceived Residential Environment Quality and Neighborhoods Attachment in Urban Environmental: a Confirmation Study on the City of Rome. Landscape and Urban Planning, 65 (1), 41-52.
 29. Bramley, G. & Power, S. (2009). Urban Form and Social Sustainability: the Role of Density and Housing Type. SAGE Journal, 36 (1), 1-15.
 30. Chapman, D.P., & Strine, T.W., & Balluz, L.S. & Moriarty, D.G. & Mokdad, A.H. (2008). The Associations Between Life Satisfication and Health – Related Quality of Life. Journal of Community Health, 33 (1), 40-50.
 31. C.L. (2008). Social capital, neighbourhood attachment and participation in distressed urban areas: A case study in The Hague and Utrecht the Netherlands. Housing Studies, 22 (3), 355-379.
 32. Eiweida, A. R., & Okazawa, Y. (2018). Cultural heritage, sustainable tourism and urban regeneration: capturing lessons and experience from Japan with a focus on Kyoto. edition 1, Washington, D.C.
 33. Erfani, G., & Roe, M. (2020). Institutional stakeholder participation in urban redevelopment in Tehran: An evaluation of decisions and actions. Land Use Policy, 91 (1), 23-34.
 34. Hadian, A., & Daneshpour, S. A. H. (2008). Renovation of worn-out urban structures and citizen participation. Conference on Improvement and Renovation of Urban Dilapidated Textures, December 10 and 11, 2009, Holy Mashhad. [In Persian].
 35. Hatami Nejad, H., Hamidi, A., & Mohammadi Kazemabadi, L. (2017). Evaluation of residents' satisfaction with the quality of the urban environment in the Deteriorated after Renewal process (Case study: Shahid Asadi and Safa neighborhoods in Region 13 of Tehran). Researches in Earth Sciences, 8 (3), 15-27. [In Persian].
 36. Hataminejad, H., Ghorbani, R., & Farhadi, E. (2019). Surveying the trend of Kermanshah Metropolis physical development and developing optimal growth directions. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9 (31), 91-112. [In Persian].
 37. Hejazi, S. J. (2020). Evaluation of Market Participation in Improvement and Renovation of Worn Urban Textures) Case study: Central worn-out fabric of Ahvaz city). Journal of Geography and Environmental Studies, 9(31), 105-118. [In Persian].
 38. Karkehabadi, Z., Ensieh, S. A., & Abdi, K. (2019). Evaluation of environmental indicators affecting citizens' satisfaction with the quality of urban living environment (Case study: Semnan). Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 8(32), 233-248. [In Persian].
 39. Khademi, A. H., & Jokar Sarhangi, I. (2012). Assessing the quality of urban life Case study: Worn texture of Amol city. Geography and Environmental Studies, 1(4), 100-117. [In Persian].
 40. Korkmaz, C., & Balaban, O. (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project. Habitat International, 95, 1021-1039
 41. Kowaltowski, D.C., Da Silva, S.A., Labaki, L.C. & Rusche, R.C. & De Carvalho, M.D. (2006). Quality of Life and Sustainability Issues as seen by the Population of Low – Income Housing in the Region of Campinas, Brazil. Habitat international, 30(4), 1100-1114.
 42. Lee, Y.J. (2008). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, 43 (7), 1205-1215.
 43. Mirzaei Arjanki, F., & Shabani Shahreza, A. H. (2020). Evaluating the Worn-Out Urban Texture Regeneration Plan with an Approach Towards Public Participation (Case Study of Hemmatabad Neighborhood of Isfahan). Journal of Geography and Environmental Studies, 9 (34), 119-134. [In Persian].
 44. North Khorasan Province Management and Planning Organization. (2020). Esfarayen city development document 2017-2021. [In Persian].
 45. Sedaghatnia, I.V., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & Hollander, A.D. (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; A Literature Study. Landscape and Urban Planning, 65 (1-2), 5-18.
 46. Shokri, P., Ahmadi, H., Mahdavi, M., & Khosravi, A. (2017). Measuring Citizens' Satisfaction with the Quality of Residential Environment in Urban Neighborhoods (A Case study of Babolsar). Journal of Urban structure and Function Studies, 4 (14), 31-52. [In Persian].
 47. Taherloo, T., & Jalil Nejad, A. (2021). Improvement and renovation of worn-out urban structures and the role of the municipality in their rehabilitation; Case study: Khoy city, Khamachilar neighborhood. Shabak, 7 (1), 142-125. [In Persian].
 48. Zare, A., Rezaei, M., & Laghai, H. (2019). Explaining the Effective Factors on Improving the Environmental Quality of Urban Historical fabrics (Case Study: historical fabrics of Shiraz). Research and Urban Planning, 10 (38), 1-12. [In Persian].
 49. Ziari, K., Rusta, M., Rafieian, S., & Dalvi, M. (2021). The Role of Public Contribution in Restoration of Urban Decay in Jahrom City. Human Geography Research Quarterly, 53 (1), 35-46. [In Persian].