تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

چکیده

مدیریت و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از طریق فرآیند «شناسایی، ارزیابی، مستندسازی و ثبت، آگاهی افزایی، احیا، ارتقا و انتقال جنبه‌های میراث در همه نمودهای آن» صورت می‌پذیرد. با توجه به غنای کشور ایران از نظر وجود میراث ناملموس، هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در ایران در راستای حفاظت و توسعه میراث فرهنگی کشور است. با بررسی اسناد مربوطه و استخراج اطلاعات از دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی به‌عنوان تنها مرجع معتبر موجود در این زمینه، پایگاه داده‌ای از موقعیت‌های جغرافیایی میراث ناملموس در ایران شکل گرفت و از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی، توزیع فضایی میراث ناملموس تحلیل گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌طورکلی تاکنون 1065 میراث ناملموس در ایران ثبت‌شده است و بیشترین تعداد ثبت‌شده مربوط به گونه "مهارت در هنرهای دستی و سنتی" و کمترین آن مربوط به "سنت‌ها و نمودهای شفاهی شامل زبان (رسانه میراث)" بوده است. همچنین استان سمنان با 66 اثر ثبتی (7%)، بیشترین تعداد و استان قم با 14 اثر (% 4/1)، کمترین میزان ثبت را داشتند. به‌علاوه، در گونه میراث ناملموس"دانش و رفتارهای وابسته به طبیعت و کیهان"، سه استان و در گونه میراث "سنت‌ها و نمودهای شفاهی شامل زبان (رسانه میراث)"، 12 استان وجود دارند که هیچ میراث مرتبطی را ثبت نکرده است. می‌توان این نتیجه را گرفت توزیع فضایی میراث ناملموس در ایران نامتعادل است و مدیریت و حفاظت از میراث ناملموس در اولویت سیاست‌گذاران این حوزه نبوده و رویکردشان منفعلانه می‌باشد. در انتها، مبتنی بر یافته‌ها و نتایج، پیشنهادهای نظری و کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial Distribution of Intangible Cultural Heritage in Order to Preserve and Develop Heritage in Iran

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 1
 • Mohammadamin Khorasani 2
 • Bahareh Khalaj 3
1 Department of Geography, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Remote sensing and Geographic Information Systems (GIS), Faculty of Geographical Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The Managing and Protection of intangible cultural heritage is done through the process of “identifying, evaluating, documenting and recording, raising awareness, reviving, promoting and transmitting aspects of heritage in all its manifestations.” Considering the richness of Iran in terms of the existence of intangible heritage, the purpose of this study is to investigate the spatial distribution of the protection of intangible cultural heritage in Iran. By examining the relevant documents and extracting information from them, a database of geographical locations of intangible heritage in Iran was formed, and the spatial distribution of intangible heritage was analyzed through the GIS. Findings indicate that a total of 1065 intangible heritage has been registered in Iran and the highest number recorded was related to “skills in handicrafts and traditional arts” and the lowest was related to “traditions and oral manifestations including language (heritage media).” Also, Semnan province, with 66 registered heritages (7%), had the highest number, and Qom province, with 14 heritages (1.4%), had the lowest number of registrations. In addition, in the intangible heritage type of “knowledge and behaviors related to nature and the universe,” there are three provinces. In the heritage type of “traditions and oral manifestations including language (heritage media),” there are 12 provinces that have not registered any related heritage.It can be concluded that the spatial distribution of intangible heritage in Iran was unbalanced, so managing and protecting intangible heritage is not a priority for policymakers in this area, and their approach is passive. Finally, theoretical and practical suggestions were presented based on the findings and results
Extended Abstract
Introduction
Although intangible cultural heritage creates many advantages for a region, policymakers ignore it, and their position is passive in this regard. Due to a lack of culture and heritage, some countries want to create, imitate, and even steal it from other countries to develop and stabilize themselves. In fact, "not having or lacking heritage" has become a challenge for them. On the other hand, some countries are full of heritage due to their ancient wealth and civilization, but this heritage has no place and importance in their development plans. In fact, "diversity of heritage" has become a challenge for them under the title of "accumulation of heritage." Our country, Iran, is in the second group and is facing the challenge of "accumulation of heritage." In closer regard, the accumulation of heritage in Iran is associated with "abandonment." Of course, the accumulation and abandonment of intangible cultural heritage in different areas of Iran are not the same, and there are differences. The lack of accurate understanding of this spatial distribution, both at the managerial level and at the community level, can be the source of neglect and ignorance, which results such as the gradual deterioration of intangible heritage, the lack of content production in accordance with the quantity and quality for education and social awareness in relation to With this heritage at the level of provinces and regions, and weakness in the link will be organized and complementary to heritage and tourism. The present research results can lead to the identification of the spatial arrangement (balanced/unbalanced - balanced/unbalanced) of intangible cultural heritage management and protection. Therefore, the main question of the current research is: What is the spatial distribution of Iran's intangible cultural heritage?
 
Methodology
The current research is descriptive and quantitative in terms of purpose and nature, respectively. The statistical population of the research was the documents available
 
on the website of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts in the section of the Register of Works and Preservation and Revitalization of cultural and Natural Heritage, where the list of intangible cultural heritage works of Iran's provinces was published. Therefore, the data used in this research were secondary data that were extracted from this document and classified in an Excel file. Then, this file was defined as a database in the geographic information system (GIS). Finally, using the database created in the system, the spatial distribution pattern of intangible cultural heritage was prepared in general and separately by types of intangible heritage. This distribution was compared based on location and type.
 
Results and discussion
Based on the list of intangible cultural heritage works of Iran's provinces, 1065 works were registered nationally, of which 983 works were at the provincial level, 21 were at the regional level, and 61 were at the national level. According to the findings, the frequency and percentage of national-regional works, respectively, from more to less are related to "social customs, religious ceremonies and celebrations" (48 cases - 59%), "skills in manual and traditional arts" (16 cases - 19.5%), "traditions and oral manifestations including language (heritage media)" (7 cases - 8.5%), "performing arts" (6 cases - 7%) and "knowledge and behaviors related to Nature and Cosmos" (5 items - 6%). Examining registered works of intangible cultural heritage based on geographical separation (provinces) showed that Semnan province had the most works (66 cases) and Qom province had the least works (14 cases). In addition, the provinces of the country were placed in five groups, which in order of "most to least" registered works include the following:
Diamond group: Semnan, Qazvin, Khorasan Razavi and Khuzestan;
Amethystine group: Gillan, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Mazandaran, Kurdistan, Isfahan, Kerman;
Golden group: South Khorasan, North Khorasan, East Azerbaijan, Yazd, Chaharmahal and Bakhtiari;
Silver group: Ardabil, Tehran, Fars, Bushehr, Hamedan, Illam, Markazi and Kermanshah; and
Bronze group: Alborz, Hormozgan, West Azerbaijan, Sistan and Baluchistan, Lorestan, Golestan, Zanjan and Qom.
 
Conclusion
The distribution of spatial management and protection of intangible heritage in Iran is unbalanced, and the management and protection of intangible heritage is not the priority of the policymakers in this area, and their approach is passive. Considering the variety and abundance of intangible heritage in the country on the one hand and considering the society's low awareness of this heritage, attention to it at the national and regional management levels of tourism and cultural heritage has a high priority. The research findings show that different regions of the country have taken different paths in presenting, introducing, managing, and protecting intangible heritage with very different levels of concern and somehow in a divergent flow. It is certain that if the macro policy is to ignore the intangible heritage, this amount of it should not be included in the national register. Therefore, the damage should be sought in the regional management of intangible cultural heritage. Therefore, the suggestions of this research are presented based on the level of each province and in the form of a priority:
For the provinces of the Diamond Group: focus on the production of first-hand and luxurious content in the field of intangible heritage recorded in the national written, visual, and audio media;
For the provinces of the amethystine group: focus on recognizing and registering the existing intangible heritage in view of the significant amount of tangible heritage in these provinces, and in order to complete it;
For the provinces of the Golden Group: Emphasis on the competitive advantages of the tourism sector in these provinces to brand places and regions that benefit from a significant amount of intangible heritage;
For the provinces of the silver group: focus on and emphasize creating a value chain of businesses based on intangible heritage in these provinces according to the border location and available cross-border markets or the metropolitan location and suitable access to tourist routes;
For bronze group provinces: focus and emphasis on recognition and promotion of the intangible heritage of these regions, relying on the territorial succession of the peoples living in these provinces in neighboring countries, as well as creating a value chain of businesses based on intangible heritage in these provinces according to the location border and cross-border markets available;
With a holistic approach, launching an online geographic information system under the title "Mirath-Yar (Heritage-Helper)" is suggested. Individuals or groups enter information and documents related to heritage into the system in a process, and city experts perform the next steps for evaluation and verification.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
 Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Distribution
 • Intangible Heritage
 • Registered Heritages
 • Preservation and Development of Cultural Heritage
 • Regional Differences
 1. ابویی، رضا؛ یادگاری، زهره و افاضت، شهاب. (1395). آسیب‌شناسی میراث زبانی از طریق بازشناسی جایگاه و عملکرد آن در میراث فرهنگی. مرمت و معماری ایرانی، 6 (11)، 29-40.
 2. احمدی، رضا؛ ترابی، ذبیح‌الله؛ ملکی، سعید؛ ولی‌زاده، زینب و رضایی، عبدالعلی. (1395). بررسی توزیع فضایی امکانات و زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان‌های استان خوزستان. مجلس و راهبرد، 23 (85)، 199-221.
 3. افخمی، بهروز و زینالی‌اُناری، محمد. (1396). بازنمایی میراث ناملموس «سارای» در فرهنگ شهروندان زن اردبیل. فرهنگ و ادبیات عامه، 5 (14)، 1-22.
 4. افخمی، بهروز. (1395). راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 4 (14)، 27-48.
 5. افراخته، حسن و حجی‌پور، محمد. (1394). اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه‌ای ایران. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، ۴ (۱۴)، ۸۷-۱۱۰.
 6. افراخته، حسن. (1391). اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت). اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 1 (۱)، ۳۹-۵۴.
 7. امیرخانی، غلامرضا. (1393). در برابر میراث فرهنگی ناملموس، موضعمان انفعالی است. نامه شورا، 78، 87-88.
 8. ایمانی‌خوشخو، محمدحسین. (1393). بایسته‌های حفظ، انتقال و ثبت میراث فرهنگی ناملموس. نامه شورا، 78، 86-87.
 9. باستانی‌راد، حسن. (1395). زنجیره پایگاه‌های میان فرهنگی و میراث جهانی جاده ابریشم در کشورهای عضو سازمان اکو. تاریخ روابط خارجی، 17 (66)، 169-184.
 10. پرمون، یدالله. (1393). جامعه با میراث فرهنگی ناملموس احساس هویت می‌کند. نامه شورا، 78، 68-73.
 11. پورفرج، اکبر. (1399). میراث جهانی ایران. تهران: الکا.
 12. تیموتی، دالن جی. و نیائوپان، گیان‌پی. (1389). میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه اکبر پورفرج و جعفر باپیری، تهران: مهکامه.
 13. چراغچی، سوسن. (1383). کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس (17 اکتبر 2003). اثر، شماره‌های 36 و 37، 245-258.
 14. حسن‌زاده، علیرضا. (1398). توجه به میراث ناملموس مهم‌ترین راه به‌سوی هویت پایدار در جوامع محلی ایران. نشست بزرگداشت روز مردمان بومی جهان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بازیابی شده از: http://richt.ir/Portal، تاریخ دسترسی ]20/10/1399[.
 15. دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی. (1397). دستورالعمل پاسداری (شناسایی، معرفی و ترویج) میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای کشور با مشارکت شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. بازیابی شده از: http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1397/11/3/21315_775.pdf، تاریخ دسترسی ]20/10/1399[.
 16. رجایی، سیّد عباس؛ خدابنده‌لو، حسن و حسن عباسی فلاح. (1397). تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های جاذب گردشگری در مقصدهای گردشگری، مطالعه موردی: شهر زنجان. جغرافیا و روابط انسانی، 1 (1)، 479-502.
 17. رحیم‌نیا، رضا؛ قرائتی، مهران و زمانی‌فرد، علی. (1394). کاربرد نظریه زمینه‌ای در پژوهش‌های مرتبط با دانش بومی حفاظت؛ رویکردی برای صیانت میراث فرهنگی ناملموس. دانش‌های بومی ایران، 2 (4)، 143-175.
 18. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی و درخشان، مهدی. (1399). تحلیلی بر توزیع فضایی بازی‌های بومی و محلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش خورش رستم شهرستان خلخال). گردشگری و توسعه، 9 (1)، 235-251.
 19. زنگی‌آبادی، علی؛ نسترن، مهین و رضایی تالارپشتی، فاطمه. (1398). اولویت‌بندی راهبردهای باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری. آمایش جغرافیایی فضا، 9 (34)، 261-276.
 20. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه. (1396). سالنامه 1396 سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
 21. سلیمانی، قهرمان. (1393). آنچه در ثبت میراث فرهنگی ناملموس روی می‌دهد، نقطه مقابل هدف یونسکو است. نامه شورا، 78، 82-85.
 22. ضیایی، محمود؛ جاودان، مجتبی و کاظمی ازغدی، سیمین. (1393). ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه شاندیز. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3 (9)، 83-110.
 23. طلایی‌شکری، شهاب و زرندیان، ندا. (1399). بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بودجه بخش میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ (گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری). بازیابی شده از: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1636235، تاریخ دسترسی ]20/10/1399[.
 24. عیوضلو، محمود؛ عیوضلو، قربانعلی؛ علی‌محمدی، فاطمه و عیوضلو، مهدی. (1389). بررسی و تحلیل فضایی میراث ادبی زبان فارسی، با نگرش جغرافیایی. نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، بیرجند.
 25. فیاض، ابراهیم؛ سرفراز، حسین و احمدی، علی. (1391). نشانه‌شناسی چشم‌اندازهای فرهنگی در جغرافیای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنا. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 4 (4)، 91-116.
 26. کلانتری، محسن و ملک، مرضیه. (1393). تحلیل فضایی و سطح‌بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت ارتباطی و شبکه راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 5 (۱۷)، ۵3-71.
 27. محمودی بختیاری، بهروز. (1389). مستندسازی و بررسی گویش‌های ایرانی به‌عنوان میراث فرهنگی. زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، 2 (2)، 85-103
 28. مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی. (1397). میراث فرهنگی چیست؟ بازیابی شده از: http://www.tichct.org. تاریخ دسترسی ]20/10/1399[.
 29. مزیدی، هاجر؛ منشی‌زاده، رحمت‌اله؛ عزیزپور، فرهاد و رحمانی، بیژن. (1400). تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری؛ موردمطالعه: شهرستان علی‌آباد کتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل. آمایش جغرافیایی فضا، 11 (39)، 45-68.
 30. مشهدی، علی. (1394). تأملی بر رویکردهای حمایتی از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی. فقه و حقوق اسلامی، 5 (10)، 127-144.
 31. مؤمنی، آتوسا. (1396). بررسی و تحلیل مطالعات پاسداری از میراث ناملموس در ایران (نمونه: اکوموزه زنده میراث روستایی گیلان). مطالعات ایران‌شناسی، 2 (4)، 31-64.
 32. مهدوی، مسعود و احمدی، علی. (1390). جغرافیای فرهنگی؛ تبیین نظری و روش‌شناختی- کاربرد در مطالعات نواحی فرهنگی. نامه پژوهش فرهنگی، 12 (13)، 155-183.
 33. میرتقیان‌رودسری، سیّدمحمّد و پوراحمد، احمد. (1400). ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر. آمایش جغرافیایی فضا، 11 (39)، 153-166.
 34. میرواحدی، سیدسعید و قائدی‌ها هونجانی، نفیسه. (1399). رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس. گردشگری و توسعه، 9 (2)، 131-144.
 35. ولایتی، علی‌اکبر. (1393). میراث فرهنگی ملموس نمی‌تواند بدون مراجعه به میراث فرهنگی ناملموس وجود داشته باشد. نامه شورا، 78، 53-54.
 36. Abouei, R., Yadegari, Z., & Shahab E. (2016). Pathology of Linguistic Heritage through Reunderstanding of its Status and Function in the Cultural Heritage. Maremat & memari-e Iran, 6 (11), 29-40. [In Persian].
 37. Afkhami, B. (2016). Strategy for economic development based on cultural heritage. Journal of the Macro and Strategic Policies, 4 (14), 27-48. [In Persian].
 38. Afkhami, B., & Zeinali Onari, M. (2017). Representation of intangible heritage "SARAY" in the cultural Ardabil female citizens. Culture and Folk Literature, 5 (14), 1-22. [In Persian].
 39. Afrakhteh, H. (2012). Space Economy and Rural Development. journal space economy & rural development, 1 (1), 39-54. [In Persian].
 40. Ahmad, Y. (2006). The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible. International Journal of Heritage Studies, 12 (3), 292-300.
 41. Ahmadi, R., Torabi, Z., Maleki, S., Valizadeh, Z., & Rezaei, A. (2016). The study of spatial distribution of infrastructure and facilities cultural t in the cities of Khuzestan province. Majlis and Rahbord, 23 (85), 199-221. [In Persian].
 42. Amirkhani, G. (2014). In front of intangible cultural heritage, our position is passive. Nameh-Shora, 78, 87-88. [In Persian].
 43. Bastani-Rad, H. (2016). Silk Road's Chain of Inter-Cultural Bases and World Heritage in ECO Members. History of Foreign Relations, 17 (66), 169-184. [In Persian].
 44. Cheraghchi, S. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (October 17, 2003). Athar Journal, 36 & 37, 245-258. [In Persian].
 45. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Planning and Budget Office. (2017). 2016 Yearbook of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. Tehran: Cultural Heritage and Tourism Research Institute. [In Persian].
 46. Dimitriyadis, I., Akyuz, S. O., & Basturk, F. H. (2012). A proposition for a mechanism to provide supplemental funding for cultural heritage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 1332-1336.
 47. Drummond, S., & Yeoman, I. (2001). Quality Issues in Heritage Visitor Attractions. First edition, oxford, Butterworth-Heine