ارزیابی توان تفرجی اراضی ملی بخش میانی حوضه دورود-بروجرد در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم جغرافیایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

بررسی و تحلیل توان محیطی موجب پیشگیری از بروز موانع و مشکلات توسعه گردشگری شده و از تخریب محیط زیست جلوگیری می‌کند. امروزه صنعتی شدن، توسعه شهرها و افزایش مشغله‏های زندگی سبب تقاضای چشمگیر برای محیط‏های طبیعی و به طبع آن نیاز به تفرج شده است. در این تحقیق باهدف ارزیابی توان تفرجی، بخش میانی اراضی ملی حوضه دورود- بروجرد با منابع متنوع محیطی مانند آب کافی، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، زیرساخت‌های ارتباطی و پدیده‌های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی که در بخش‌های مختلف از مطالعات میدانی نیز بهره گرفته شده است. از ابزارهایی مانند نقشه‌های توپوگرافی 1:25000، زمین شناسی 1:100000، داده‌های اقلیمی و منابع آب، پوشش گیاهی، نقشه و نمونه‌های خاک جهت مطالعات آزمایشگاهی، تصاویر ماهواره‌ای، تصاویر گوگل ارث و نرم افزار Arc GIS جهت تهیه نقشه‌ها و تحلیل‌های مکانی استفاده شده است. با استفاده از استانداردهای مشخص شده توسط اداره استعدادیابی و بهره‌وری سازمان جنگل‌ها و مراتع، مدل اکولوژیکی مخدوم به‌عنوان مدل پایه، نظرات کارشناسان جهت تغییر آستانه متغیرها با در نظر گرفتن شرایط محلی، مناطق دارای پتانسیل تفرج گسترده و متمرکز مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد که محدوده مورد مطالعه دارای پتانسیل بیشتری جهت تفرج گسترده در مقایسه با تفرج متمرکز است، به‌طوری که 7581 هکتار دارای درجه شایستگی اول تفرج گسترده و 666 هکتار دارای شایستگی درجه اول تفرج متمرکز هستند. هم چنین اراضی مستعد تفرج گسترده منطبق بر واحدهای تپه‌ای با رخنمون و بدون رخنمون سنگی در بخش شرقی و شمالی و واحد اراضی دشتی مناسب‌ترین پهنه جهت توسعه تفرج متمرکز در جنوب محدوده مورد مطالعه به شمار می‌روند. بر اساس یافته‌های تحقیق، پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی و تعیین کاربری‌های مختلف اراضی ملی حوضه مورد مطالعه و به‌طور کلی اراضی ملی، از روش استفاده شده در این تحقیق یا روش‌های مشابه استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Recreational Potential of National Land in the Central Part of Dorud-Borujerd Basin, Lorestan Province

نویسنده [English]

 • siyamack sharafi
Department of Geographical Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Investigation and analysis of environmental potential prevent obstacles and problems in tourism development and the destruction of the environment. Today, industrialization, urban development, and increased preoccupation with life have led to significant demand for natural environments and, of course, the need for recreation. In this study, to evaluate recreational potential, the central part of Dorud-Broudjerd basin with various potentials and environmental resources such as sufficient water, favorable climatic conditions, vegetation, communication infrastructure, and natural and human phenomena beings attracted to tourism have been studied. The descriptive-analytical research method has been used in various sections of field studies. Tools such as topographic maps 1: 25000, geology 1: 100000, climatic data and water resources, vegetation, maps and soil samples for laboratory studies, satellite images, Google Earth images, and Arc GIS software for Spatial analysis have been exerted. Using the guidelines and standards of the Organization of Forests and Rangelands of the country, the ecological model as a basic model, and experts' opinions to change the threshold of variables taking into account local conditions, areas with extensive recreational potential concentrated in national lands Determined. The results showed that the study area has more potential for extensive recreation than concentrated recreation, so 7581 hectares have the first competence of extensive recreation, and 666 hectares have the first competence of concentrated recreation. Also, lands prone to extensive recreation correspond to hilly units with outcrops and without rock outcrops in the eastern and northern parts. Plain land units are the most suitable area for developing concentrated recreation south of the study area
Extended Abstract
Introduction
Nowadays, industrialization, the development of cities, and the increase in the busyness of life have caused a significant demand for natural environments and, by nature, the need for recreation. Recreation is one of the spiritual and psychological needs of every human being, which relieves fatigue, calms the nerves and soul, and flourishes talents. Considering the ever-increasing population growth and the human need for recreational areas, it seems necessary to analyze the land's capability to develop and promote nature-related recreation. In the studied area, the potential for recreation is high due to the diversity of topography and geology and, consequently, the formation of different landforms, diverse vegetation, forests, water sources, etc. However, the location of most areas prone to recreation within the boundaries of national lands, whose use or change of use is possible based on specific rules and regulations, has caused these areas to be used for other uses, such as pasture and agriculture, considering that before any use of a resource, it is necessary to know its capability and capacity so that policy making and planning can be done based on the capacity of the resource and in a sustainable manner. Therefore, it is necessary to identify and examine the recreational potentials of the studied area based on the available variables and guidelines so that they can be optimally exploited based on land development approaches. Therefore, this article aims to identify areas prone to recreation in the national lands of a part of the Dorud-Broujerd basin based on environmental capabilities using variables affecting this type of land use.
 
Methodology
First, the data needed for the research, such as national land area, water, and soil resources characteristics, geological data, etc., were collected by library and field methods from related organizations. Further, based on the research purpose, extensive and concentrated recreation uses were determined in each homogeneous environmental unit. At this stage, based on the standards specified by the talent search and productivity department of the country's forests and pastures organization in 2014, the ecological model as the basic model, the opinions of experts and specialists to change the threshold of variables, taking into account local conditions, areas with extensive recreation potential and concentrated in national lands. Various variables such as temperature, slope, species and forest type, soil characteristics, geomorphic units, lithology characteristics, and quantitative and qualitative characteristics of water have been used to evaluate recreational potential and identify susceptible areas. The maps, weighting, and overlapping variables were prepared using fuzzy logic and analytical hierarchy (AHP) in Arc GIS software. Then, based on the minimum necessary ecological variables, each of them was classified into three levels of competence S1 (first level of competence), S2 (second level of competence), S3 (third level of competence), and land capability. In the following, by evaluating the degree of competence of each factor in the area of the target land, it was decided to determine its final degree of competence for recreational use.
 
Results and discussion
In the next step, the areas prone to recreational use were determined based on the homogeneous units' environmental characteristics. Based on this, out of the 60 different zones that were separated based on land units, 17 ecologically homogeneous units within the limits of the national land plates in the separation area and 17 studied units were found to be susceptible to recreational use. In the following, the areas prone to widespread recreational use in the study area were determined by removing the land area with garden, residential, and exceptions (personal land) in three levels S1, S2, and S3. Based on the obtained results, the most significant area is related to the S1 level (the first level of competence). These areas are in the northern and eastern parts and correspond to hilly land units with and without outcrops and slope lands. Also, the examination and evaluation of areas prone to concentrated recreation show that 666 hectares of the studied area (one area) in the southern part and corresponding to plain lands have the first degree of merit (S1). These areas have been identified mainly around rivers. The reason for the absence of many zones with the first degree of merit in other sectors is that this type of recreation requires infrastructure and facilities if these infrastructures have yet to be created despite the environmental capabilities of the studied area.
 
Conclusion
The results showed that 17 identified homogeneous environmental units are suitable for extensive or concentrated recreation. However, the distribution of recreation in national lands differs according to topography and geology. So that due to the high slope, uneven topography, and rocky outcrops, a large part of the studied area is suitable for extensive recreation. These ranges are located in large areas, mainly in the east and north of the range, which can be attributed to the lack of facilities and infrastructure for extensive recreation. Also, the assessment of the ability of concentrated recreation in the national lands indicates that 666 hectares in the south of the studied area are suitable for concentrated recreation with the first degree of competence. These lands are located according to the unit of plain lands, plains, and river beds, which have a slope between 5-8% and suitable soil. The comparison of areas prone to extensive and concentrated recreation shows that the largest area of the national land range for extensive recreation with the first degree of merit and the least with the first degree of merit for concentrated recreation have been identified.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recreation Potential
 • National Land
 • Tourism
 • Dorud-Borujerd Basin
 1. اسکندری، سعیده، جعفر اولادی قادیکلایی و علی یخکشی. 1390. ارزیابی توان تفرجی پارک‌های جنگلی با تکیه بر فاکتورهای مؤثر در تفرج، مطالعه موردی: پارک جنگلی سرخه‌حصار، جغرافیا و آمایش سرزمین، 1(2)، 58-37.
 2. اسمعیل نژاد، مرتضی و فاطمه شهرکی. (1395). کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در برنامه ریزی گردشگری. چاپ اول، تهران: انتشارات ماهواره.
 3. اردکانی، طاهره. دانه کار، افشین. کرمی، محمد. عقیقی، حسین. رفیعی، غلامرضا و ملیحه عرفانی. 1390. زون بندی خلیج چابهار با استفاده از مدل تصمیم گیری چند متغیره جهت کاربری تفرج متمرکز، جغرافیا و آمایش سرزمین، 1(1)، 20-1.
 4. ایرجی، فریدا و محمودرضا همامی. (1390). ارزیابی روش های تصمیم گیری قطعی و فازی برای مکان یابی تفرج گسترده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، مرکز ایران).سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 2(3)، 19-1.
 5. ایلدرمی، علیرضا. علی دلال اوغلی و محمد قربانی. (1395). ارزیابی توان اکولوژیکی و اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده لشگر در شهرستان ملایر. فضای جغرافیایی، 54(16)، 347-325.
 6. بلند رفتار صیقلانی، شیوا. (1391). ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی گیسوم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی، به راهنمایی ایرج حسن زاده ناورودی، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، دانشگاه گیلان.
 7. جهانگیریان، شکیبا و علیرضا صالحی. (1396). پهنه بندی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در GIS. نشریه محیط زیست طبیعی، 1(70)، 51-37.
 8. جوزی، سیدعلی. سحر رضایان و کاوه آقامیری. (1391). ارزیابی توان محیط زیستی منطقه حفاظت شده ورجین به منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCEM. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1(14)، 96-83.
 9. خراسانی، محمدامین و قاسم حیدری. (1398). مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار با اتکا به مدلPESTE. گردشگری شهری، 4(6)، 94-73.
 10. دشتی، سولماز. سید مسعود منوری، سید محمود شریعتی و غلامرضا سبزقبائی. (1389). ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز زاخرد جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از GIS. انسان و محیط زیست، 3(8)، 26-19.
 11. رضوانی، محمدرضا و حدیث ظاهری. (1399). ارزیابی توان اکولوژیک پارک جنگلی برای تفرجی گسترده با روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر منطقه 22 تهران). جغرافیا و توسعه، 18(60)، 156-137.
 12. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور .(1392). دستورالعمل و استانداردهای شناسایی کاربری های اراضی ملی، تهران.
 13. فرجی، امین و فریبا صحنه. (1399). ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعه کاربری های کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین. آمایش سرزمین، 12(2)، 274-253.
 14. فیروزی، محمدعلی. مجید گودرزی، رضا زارعی و عبدالمطلب اکبری. (1392). ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 13(28)، 176-153.
 15. قدیمی، مجتبی. منصوره ملکیان و علیرضا سفیانیان . (1395). ارزیابی توان منطقۀ حفاظت شده قرخود برای گردشگری گسترده و متمرکز. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، 6(18)، 68-53.
 16. میرکریمی، سید حامد، محمدزاده، مرجان و سمیه گلدوی. (1395). الگوی بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(4)، 118-103.
 17. مجنونیان، هنریک. (1381). نواحی حفاظت شده دریایی و ساحلی(کارکردها و ارزش ها)، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 18. مجیدی ده شیخ، حکیمه. اعظم صفرآبادی و علی گلی. (1396). آمایش منطقه‌ای جاذبه‌های گردشگری با تأکید بر توان‌های اکوتوریسم (استان کهگیلویه و بویراحمد). پژوهش و برنامه ریزی شهری، 8(29)، 82-61.
 19. محمودی، بیت الله و افشین دانه‌کار. (1388). تحلیل معیارها و عوامل محیطی ـ اکولوژیک مؤثر بر توان تفرجی سامان عرفی منج در جنگل‌های شهرستان لردگان از طریق ارزیابی چند معیاره (با بهره‌گیری از GIS). آمایش سرزمین، 1(1)، 69-55.
 20. منصوری، معصومه. زهرا حواسی ابدالانی، ضیاء‎الدین باده‏یان و محمد جواد عزیزی. (1395). ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(4)، 333-319.
 21. موسوی، سید حجت. نجمه نظری و یونس غلامی. (1397). تحلیل مکانی و قابلیت‌سنجی پهنه‌های مستعد توسعة گردشگری در شهرستان فسا. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 4(29)، 168-145.
 22. میکاییلی تبریزی، علیرضا و سمانه دزیانی. (1393). ارزیابی منابع سرزمین به منظور توسعه کاربری گردشگری (مطالعه موردی: آبخیز زیارت گرگان). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(1)، 379-371.
 23. نظرنژاد، حبیب. مرتضی حسینی و , رئوف مصطفی زاده. (1398). ارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماس. آمایش جغرافیایی فضا، 9(34)، 66-53.
 24. یاراحمدی، محبوبه. جعفر اولادی قادیکلایی و جاهده تکیه خواه . (1393). ارزیابی تفرجی با مدل ارتقاء یافته تجزیه و تحلیل سیستمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعة موردی: پارک جنگلی شوراب- خرم آباد). سنجش ‌از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 5(1)، 27-15.
 25. Ardakani, T., Danehkar, A., Karami, M., Agheghi, H., Rafei, G.H., & Erfani, M. (2011). Chabahar Golf Zoning Using Multiple Criteria Decisionfor Central Recreation. Geographical Planning of Space, 1(1), 1-20.
 26. Bartczak, A., Lindhjem, H., Navrud, S., Zandersen, M., & Żylicz, T. (2008). Valuing forest recreation on the national level in a transition economy: The case of Poland. Forest Policy and Economics, 10(7-8): 467-472, Netherlands.
 27. Bezuglova, M. S., & Sharova, I. S. (2016). Cultural and Historical Tourist and Recreational Capacity of the Astrakhan Region and Features of Its Use. European Geographical Studies, (2): 38-50, Switzerland.
 28. Binns, T., & Nel, E. (2002). Tourism as a local development strategy in South Africa. Geographical Journal, 168(3): 235-247, United Kingdom.
 29. Boland Raftar Seyghalani, SH. (2012). Evaluation of the recreational potential of Gisum Forest Park. Master's thesis on natural resources, University of Guilan. [In Persian]
 30. Chhetri, P., & Arrowsmith, C. (2008). GIS-based modelling of recreational potential of nature-based tourist destinations. Tourism Geographies, 10(2): 233-257, United Kingdom.
 31. Dashti, S., Monavari, M., Shariat, M., & Sabzghabaei, G. (2010). Ecological Capability Evaluation on Zakherd Watershed for Ecotourism Development by application of GIS. Human & Environment, 8(3), 19-26. [In Persian]
 32. Dudek, T. (2013). Assessment of recreational potential of forests in areas with diverse orography: Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park case study. Sylwan, 157(10): 775-779, Poland.
 33. Dudek, T. (2017). Recreational potential as an indicator of accessibility control in protected mountain forest areas. Journal of Mountain Science, 14(7): 1419-1427, China.
 34. Eldarmi, A., Dalal Oghli, A., & Ghorbani, M. (2016). Evaluation of the ecological and ecotourism potential of Lashgar protected area in Malair county. Geographic Space, 16(54), 325-347. [In Persian]
 35. Eraji, F., & Homami, M.R. (2011). Evaluation of deterministic and fuzzy decision-making methods for the location of extensive excursions (Case study: Abbas Abad Wildlife Sanctuary, Central Iran). Journal of RS and GIS for Natural Resources, 2(3), 1-19. [In Persian]
 36. Eskandari, S., Oladi Ghadikolaei, J., & Yakhkoshi, A. (2011). Evaluation of Outdoor Recreation Potential with Emphasis on Effective. Geographical Planning of Space, 1(2), 37-58. [In Persian]
 37. Esmaeil neghad, M., & Shahraki, F. (2016). Applied RS and GIS in tourism planning. First edition, Tehran: Mahvareh publication. [In Persian]
 38. Faraji, A., & Sahneh, F. (2020). The Ecologic Capability Evaluation of Golestan Province Lands through a Land Use Approach to Develop Agricultural Uses. Town and Country Planning, 12(2), 253-274. [In Persian]
 39. Firouzi, M.A., Goudarzi, M., Zarei., R & Akbari, A. (2013). Evaluation of ecological potential of Shahid Abbaspour dam tourist area with emphasis on sustainable development of tourism. Journal of Applied researches in Geographical. 13(28), 153-176. [In Persian]
 40. Ghadimi, M., Malekian, M., & Safanian, A.R. (2016). Assessing the ability of Gharkhod protected area for extensive and focused recreation. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(18), 53-68. [In Persian]
 41. Gül, A., Örücü, M. K., & Karaca, Ö. (2006). An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Gölcük Nature Park. Environmental management, 37(5): 606-625, United States.
 42. jahangiri, S., & Salehi, A. (2017). Zoning the recreational capacity of Yasuj’s forest park, using multi criteria decision methods in GIS. Journal of Natural Environment, 70(1), 37-51. [In Persian]
 43. Jozi, S., Rezaian, S., & Aghamiri, K. (2012). Evaluation of Environmental Capability of Varjin Protected area for Implementation of Tourism by Using Spatial Multi Criteria Evaluation Method (SMCEM). Journal of Environmental Science and Technology, 14(1), 83-96. [In Persian]
 44. Khorasani, M., & Heidari, G. (2020). Strategic Management of Shahriar Recreational Tourism Development Based on PESTEL Model. Urban tourism, 6(4), 73-94. [In Persian]
 45. Mahmoudi, B., & Daneh-kar, A. (2009). Determining of Ability Outdoor Recreation in Traditional Section of Mondje in Forests Region of Lordegan Town by multi criteria Evaluation. Town and Country Planning, 1(1), 55-69. [In Persian]
 46. Majidi, H., Safarabadi, A., & Goli, A. (2017). Regional Spatial Planning of Rural Tourism Attractions with an Emphasis on Ecotourism Potentials of Kohgiluyeh-BoyerAhmad Province. Reaserch and urban planning, 8(29), 61-82. [In Persian]
 47. Majnounian, H. (2002). Marine and coastal protected areas (functions and values). First edition, Tehran: Department of Environmental publication. [In Persian]
 48. Mansouri, M., Havasi Abdalani, Z., Badehian, Z., & Azizi, M. (2016). Evaluation of Outdoor Recreation Capacity and Recreational Demand in Morineh Forest Park in Noorabad City-Lorestan Province. Journal of Environmental Science and Technology, 18(4), 319-333. [In Persian]
 49. Mariani, M. M., Buhalis, D., Longhi, C., & Vitouladiti, O. (2014). Managing change in tourism destinations: Key issues and current trends. Journal of Destination Marketing & Management, 2(4): 269-272, United Kingdom.
 50. Mazhitova, G. Z., Pashkov, S. V., & Wendt, J. A. (2018). Assessment of landscape-recreational capacity of North Kazakhstan Region. GeoJournal of Tourism and Geosites, 23(3): 731-737, Romania.
 51. Mikaeili Tabrizi, A., & Deziani, S. (2014). Resources assessment for tourism landuse development Case study: Ziyarat Watershed of Gorgan. Journal of Environmental Science and Technology, 16(1), 371-379. [In Persian]
 52. Mirkarimi, S., Mohammadzadeh, M., & Galdavi, S. (2016). A Model for Evaluation of Forest Parks Visitors’ Recreational Needs (Case Study: Daland's Forest Park). Journal of environmental Science and Technology, 18(4), 103-118. [In Persian]
 53. Mousavi, S. H., Nazari, N., & Gholami, Y. (2019). Spatial Analysis and Capability Assessment of Tourism Susceptible Zones in Fasa County. Geography and Environmental Planning, 29(4), 145-168. [In Persian]
 54. Natural Resources and Watershed Management Organization. (2013). Guidelines and standards for identification of national land uses. Tehran. [In Persian]
 55. Nazar Neghad, H., Hosseine, M., & Mostafazadeh, R. (2020). Assessment of Changes in Landuse Connectivity and Pattern using Landscape Metrics in the Zolachai Watershed, Salmas. Geographical Planning of Space, 9(34), 53-66. [In Persian]
 56. Rezvani, M., & Zaheri, H. (2020). Forest park ecological ability assessment using hierarchical analysis process Case study: chitgar forest park, (Tehran 22 district). Geography and Development, 18(60), 137-156. [In Persian]
 57. Williams, A. M., & Shaw, G. (2009). Future play: tourism, recreation and land use. Land Use Policy, 26: 326-335, United Kingdom.
 58. Yarahmadi, M., Oladi Ghadikolaei, J., & Tekyekhah, J. (2014). Recreation assessment with enhanced systematic model and GIS (Case study: Shourab forest park-Khoramabad). Journal of RS and GIS for Natural Resources, 5(1), 15-27. [In Persian]
 59. Zucca, A., Sharifi, A. M., & Fabbri, A. G. (2008). Application of spatial multi-criteria analysis to site selection for a local park in Bergamo Province, Italy. Environmental Management, 88 (4): 752-769, United States.