برآیند تولید فضا؛ مساله‌شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

دیرهنگامی است که شهر؛ این فضای تمدن ساز و آزادی ساز؛ از رسالت نهایی خود بازمانده و به عرصه‌ای برای انباشت بی‌پایان سرمایه تقلیل یافته است. به همین دلیل، تفسیر فرایندهای شهری در چارچوب سرمایه، به گفتمان انتقادی بدل گشته که مبارزه برای دگرگونی رژیم انباشتِ مرسوم را آرمان خود می‌پندارد. نقد اصلی بر اقتصاد سیاسی فضا یا رژیم انباشت کنونی، بر مسئله تحول تمام‌عیار زیست شهروندان از طریق محیط انسان‌ساخت توسط سرمایه تکیه دارد که حوزه بلاواسط آن فضای پنداشته است. در همین راستا این پژوهش تلاش دارد تا با ترسیم نیمرخ فضای انباشت در منطقه سه کلان‌شهر تهران، ماهیت آن را به روش داده بنیاد و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته به چالش کشد. نتایج پژوهش که بر اساس 17 مصاحبه و بررسی 37 مقاله استخراج‌شده؛ نشان می‌دهد که پیامدهای فضای سرمایه در هر دو سطح خرد و کلان گرایش خاصی به‌نوعی تعمیم‌یافتگی و جهان‌شمولی دارد و دوپارگی فضا از کلی‌ترین واژگانی است که می‌توان در قالب این مدل تعمیم‌یافته نام‌گذاری کرد. در تمامی مقوله‌های اصلی، زهکشی اقتصادی-اجتماعی و حتی مدیریتی در حال رخ دادن است و نوعی دگردیسی و دوگانگی در فضای تولیدشده منطقه سه رخ‌داده که بازتاب فرایند تولید فضا است. درواقع ساختار فضای سرمایه در مرحله کنش فضایی با رقابت نابرابر بر سر تسخیر فضا آغاز گشته و عملکرد آن نیز مطابق دیدگاه کارشناسان وابستگی تمام و کمالی به ساختار سرمایه دارد به‌گونه‌ای که سرمایه در جایگاه سوژه و شهروندان در مقام ابژه قرارگرفته‌اند و فضای سرمایه التقاطی یا تولید فضای سرمایه محور دقیقاً در تضاد با مزیت‌های سرمایه‌داری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Result of Space Production and Problematic of Space Representation a Case Study the District 3 of Tehran

نویسندگان [English]

 • Parviz Aghaei
 • Jamileh Tavakolinia
 • mohsen kalantari
 • Zohreh Fanni
Department of Human Geography and Science, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

It has been a long time since the city became a tool for capital accumulati
Space Production,
Built Environment,
Space Representation, Grounded Theory,
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space Production
 • Built Environment
 • Space Representation
 • Grounded Theory
 1. Acun, A. & Yilmazer, S. (2018). A grounded theory approach to investigate the perceived soundscape of open-plan offices. Applied Acoustics, 131, 28–37.
 2. Aghaei, P., Tavakolinia, J., Kalantari, M., & Fanni, Z. (2020). Production and Reproduction of Space in the Second Cycle of Capital Accumulation; A Critique of Everyday Life in Lived Space. Bagh- E Nazar, 16(80), 29-40.
 3. Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. Business Research Methods, 2(1), 1-10.
 4. Amzat, J., & Olutayo, O. (2009). Nigeria, Capitalism and the Question of Equity. The Anthropologist, 11(4), 239–246.
 5. Asadi, M. (2012). Capitalism’s social graveyard. International Critical Thought, 2, (3), 340–348.
 6. Beswick, K., Parmar, M., & Sil, E. (2015). Towards a Spatial Practice of the Postcolonial City, Interventions. International Journal of Postcolonial Studies, 17 (6), 789-801.
 7. Burity, J. (2008). Brazil’s rise: Inequality, culture and globalization. Futures, 40 (8), 735–747.
 8. Buscher, B., & Fletcher, R. (2014). Accumulation by Conservation. New Political Economy, 20(2), 273–298.
 9. Cassirer, E. (1994). An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven: Yale University Press.
 10. Castells, M. (1972). The Urban Question: A Marxist Approach (Social structure and social change). Massachusetts: MIT Press.
 11. Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13 (1), 3–21.
 12. Das, R. (2009). Capital and Space. International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier Science.
 13. Fu, A. (2016). Connecting urban and environmental catastrophe: linking natural disaster, the built environment, and capitalism. Environmental Sociology, 2 (4), 365–374.
 14. Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. California: The Sociology Press.
 15. Glaser, S., & Strutzel, A. (1968). The Discovery of Grounded Theory; Strategies for Qualitative. Nursing Research, 17 (4), 364-381.
 16. Graziadei, D. (2017). On sensing island spaces and the spatial practice of island-making: introducing island poetics. Island Studies Journal, 12 (2), 239-252.
 17. Grinberg, N. (2013). Capital accumulation and ground-rent in Brazil: 1953–2008. International Review of Applied Economics, 27(4), 449–471.
 18. Harper, K. (2008). “Wild Capitalism” and “Ecocolonialism”: A Tale of Two Rivers. American Anthropologist, 107(2), 221–233.
 19. Harriss-White, B. (2006). Poverty and Capitalism. Economic and Political Weekly, 41(13), 1241-1246.
 20. Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. John Hopkins University Press.
 21. Harvie, J. (2009). Theatre and the City. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 22. Isidro, L., & Victor, M. (2016). The persistence of Poverty in Capitalist Countries. Economía Informa, 400, 67–82.
 23. Khan, D., & Karak, A. (2019). Urban development by dispossession: planetary urbanization and primitive accumulation. Studies in Political Economy, 99(3), 307-330.
 24. Lee, J., (2001). A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
 25. Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell.
 26. Ley, D. (2004). Transnational spaces and everyday lives. Transactions of the Institute of British Geographers, 29(2), 151–164.
 27. Limoncelli, S. (2009). The trouble with trafficking: Conceptualizing women’s sexual labor and economic human rights. Women’s Studies International Forum, 32 (4), 261–269.
 28. Lin, G. (2009). Scaling-up Regional Development in Globalizing China: Local Capital Accumulation, Land-centred Politics, and Reproduction of Space. Regional Studies, 43 (3), 429–447.
 29. Massey, D. (2005). For Space. London: Sage.
 30. Mendieta, E. (2008). The production of urban space in the age of transnational mega‐urbes. City, 12 (2), 148–153.
 31. Meng, X. (2007). Wealth Accumulation and Distribution in Urban China. Economic Development and Cultural Change, 55 (4), 761–791.
 32. Michl, T. (2016). Rentier Consumption and Neoliberal Capitalism. International Journal of Political Economy, 45 (3), 182–199.
 33. Mills, M. (2009). Globalization and Inequality. European Sociological Review, 25(1), 1-8.
 34. Moreno, L. (2014). The urban process under financialised capitalism. City, 18(3), 244–268.
 35. Naess, P. (2006). Unsustainable Growth, Unsustainable Capitalism. Journal of Critical Realism, 5 (2), 197–227.
 36. Naidu, S., & Manolakos, P. (2010). Primary Accumulation, Capitalist Nature and Sustainability. Economic and Political Weekly, 45 (29), 39-45.
 37. Ng, M., Tang, W., Lee, J., & Leung, D. (2010). Spatial practice, conceived space and lived space: Hong Kong’s “Piers saga” through the Lefebvrian lens. Planning Perspectives, Vol. 25(4), 411–431.
 38. Oztimur, N. (2007). WOMEN AS STRATEGIC AGENTS OF GLOBAL CAPITALISM. International Review of Modern Sociology, 33(1), 117-128.
 39. Pandit, N. (1996). The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. the Qualitative Report, 2(4), 1-15.
 40. Park, J. (2015). Climate Change and Capitalism. Consilience, 14, 189-206.
 41. Patnaik, U. (2012). Capitalism and the Production of Poverty. Social Scientist, 40 (2), 3-20.
 42. Petras, J. (2013). Brazil: Extractive Capitalism and the Great Leap Backward. World Review of Political Economy, 4 (4), 469-484.
 43. Richard, J. (2015). The dangerous dynamics of modern capitalism (from static to IFRS’ futuristic accounting). Critical Perspectives on Accounting, 30, 9–34.
 44. Richards, C., Kjarnes, U., & Vik, J. (2016). Food security in welfare capitalism: Comparing social entitlements to food in Australia and Norway. Journal of Rural Studies, 43, 61–70.
 45. Saunders, P. (1981). Social Theory and Urban Question. Hutchinson University Library
 46. Selden, Lars. (2005). On grounded theory - with some malice. Journal of Documentation, 61(1), 114-129.
 47. Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research (4th Ed.). New York: Sage.
 48. Soja, E. (1996). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Othe er Real-and-Imagined Places. Oxford: Blackwell.
 49. Stephenson, M., & Zanotti, L. (2017). Neoliberalism, academic capitalism and higher education: Exploring the challenges of one university in rural Haiti. International Journal of Educational Development, 65, 115-122.
 50. Toffanin, T. (2011). The Role of Neoliberal Capitalism in Reproducing Gender Inequality in Italy. Journal of Contemporary European Studies, 19(3), 379–392.
 51. Vlachou, A. (2004). Capitalism and ecological sustainability: the shaping of environmental policies. Review of International Political Economy, 11(5), 926–952.
 52. Wang, Y. (2018). A critique of the socio-spatial debate and the publicness of urban space. Norwegian Journal of Geography, 72(3), 161–175.
 53. Watts, P., Ivankova, N., & Moss, J. (2017). Faculty Evaluation of Undergraduate Nursing Simulation: A Grounded Theory Model. Clinical Simulation in Nursing, 13 (12), 616–623.
 54. Wharf, B., & Santa, A. (2009). The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. London: Routledge.
 55. Whitehead, J. (2003). Space, Place and Primitive Accumulation in Narmada Valley and Beyond. Economic and Political Weekly, 38 (40), 4224-4230.
 56. Williams, C., & Round, J. (2010). The Shallow and Uneven Diffusion of Capitalism into Everyday Life in Post-Soviet Moscow. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 18 (1), 53–69.
 57. Wilson, J. (2011). Colonising Space: The New Economic Geography in Theory and Practice. New Political Economy, 16 (3), 373–397.
 58. Winter, G. (2000). A comparative discussion of the nation lf validity in qualitative and quantitative research. the qualitative Report, 4 (3), 1-14.
 59. Yarina, L. (2017). How Architecture became Capitalism’s Handmaiden: Architecture as Alibi for The High Line’s Neoliberal Space of Capital Accumulation. Architecture and Culture, 5 (2), 241–263.
 60. Ye, Ch., Chen, M., Duan, J., & Yang, D. (2017). Uneven development, urbanization and production of space in the middle-scale region based on the case of Jiangsu province, China. Habitat International, 66, 106-116.
 61. Zieleniec, A. (2007). Space and Social Theory. New York: Sage