یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
توسعه شهرنشینی، پیامدهای ناگواری را برای سکونتگاه‌ها در پی داشته است. هسته‌های قدیمی شهرها از آن پس در فرایند پالایش جمعیت و فعالیت، دچار فرسودگی شده‌اند و مداخلات بهسازی، بازسازی و نوسازی را با غلبه بعد کالبدی و رویه غیر مشارکتی تجربه کرده‌اند. در قرن بیستم، رویکرد بازآفرینی با راه‌حل‌ جامع‌نگر و با تأکید بر رویه مشارکتی برای حل مشکلات بافت‌های فرسوده شهری مطرح شد. در کنار نقاط قوت رویکرد بازآفرینی، نقاط ضعفی نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن، عدم توجه به یکپارچگی فضایی است. هدف این مقاله، بررسی جایگاه یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری تهران است. داده‌های این تحقیق، کیفی و کمی بوده و به روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده است. جامعه‌ آماری این تحقیق را کارشناسان برنامه‌ریزی شهر تهران تشکیل می‌دهند. تکنیک مورد استفاده در این راستا "دلفی" می‌باشد. اطلاعات به دست آمده، با استفاده از روش "تحلیل تم" و تکنیک "تاپسیس" تحلیل ‌شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برنامه‌های بازآفرینی مناطق شهری تهران اجرا نشده و در حد سند باقی مانده و اقداماتی که با عنوان بازآفرینی اجراشده‌اند فقط در حد بهسازی و بازسازی و نوسازی می‌باشند. همچنین، در این اسناد، به پیوند فضایی محدوده‌های هدف بازآفرینی، توجه نشده است.
کلید واژگان: بافت‌ فرسوده شهری، بازآفرینی، یکپارچگی فضایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial integration in the regeneration of urban deteriorated texture case study Tehran

نویسندگان [English]

 • mousa kamanroodi
 • mohammad soleimani
 • Ahmad zanganeh
 • Shahrzad sharifjahed
phd
چکیده [English]

Abstract
Urbanization development has incurred various unpleasant consequences on urban settlements. Old urban centers have thereafter deteriorated ed during population and activity refinement and undergone improvement, reconstruction, and renovation actions by the dominance of a physical dimension and non-participatory practice. In the 20th century, a regeneration approach with a holistic solution focused on participatory practice was proposed to solve the urban deteriorated problems. The approach has several strengths as well as weaknesses among which lack of spatial integration is the most important one. The paper aims at investigating the role of spatial integration in Tehran urban deteriorated regeneration. The research data were qualitative and quantitative, collected through library and field methods. The statistical population included Tehran’s planning experts. Delphi method was also used in this research. The obtained data were analyzed by theme analysis and TOPSIS model. The results showed that Tehran urban regeneration plans have not been implemented and have been merely documented, and actions taken towards regeneration were limited to improvement, reconstruction, and renovation. Spatial connection of the target areas has also not been taken into consideration in these documents.
The research data are quantitative and qualitative, collected through library and field methods. The statistical population included 25 planning experts and authorities of Tehran. The Delphi method was used for experts to come to a consensus. Non-probability, snowball sampling was used in which senior managers of Iranian Urban Regeneration Company and Tehran Municipality and university professors as the first level of experts introduced other experts of urban regeneration documents, and the next levels of the sample were similarly identified and selected.
Discussion and Results

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban deteriorated
 • regeneration
 • spatial integration. tehran
 • منابع

  • اردستانی، زهرا. (1394). تبیین الگوی بومی بازآفرینی شهری به‌منظور احیای بافت‌های فرسوده. رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی دکتر محمدرضا پور جعفر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
  • اسفندیاری، محمد اسماعیل و رئیسی جلودار، حامد. (1391). طراحی فرایند انسجام فضایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای. فصلنامه هفت حصار، 1 (1)، 12-5.
  • ایزدی، محمد سعید. (1379). روند دگرگونی سازمان فضایی بافت‌های شهری ایران، فصلنامه شهرداری‌ها، 2 (18)، 13-14.
  • پوراحمد، احمد. (1389). سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به‌عنوان رویکردی نو در بافت‌های فرسوده شهری. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی، 1 (1)، 92-73.
  • جعفری، داریوش؛ باقری، مجتبی؛ گلردی، میثم و امان اله پور، انور. (1393). برنامه‌ریزی فضایی و توسعه پایدار شهری. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، 13 دی 1393، صص 6-1.
  • رفیعیان، مجتبی؛ مرتضی، توکلی؛ هانیه، هودسنی. (1386). کاربرد متدولوژی گروه‌های بحث در مطالعات توانمندسازی محلات غیررسمی شهری. فصلنامه هنرهای زیبا، 1 (26)، 56-47.
  • روشنی، پریسا؛ حبیبی، کیومرث و سعیده زرآبادی، زهرا سادات. (1395). ارائه الگوی مفهومی انسجام‌بخشی شبکه فضاهای شهری و به‌کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران. فصلنامه باغ نظر، 14 (48)، 42-31.
  • رضایی، میثم و زنگی‌آبادی، علی. (1399). ارزیابی و تحلیل نقش کنشگران مدیریت شهری در مدیریت یکپارچه بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز با استفاده از مدلANP. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 10 (36)، 197-179.
  • زیاری، کرامت االه. (1386). مکتب‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های برنامه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای. چاپ اول، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
  • ساسان­پور، فرزانه. (1390). مبانی پایداری کلان‌شهرها با تأکید بر کلان‌شهر تهران. چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران.
  • سعیدی، عباس. (1390). پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه‌ریزی فضایی. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 1 (1)، 18-1.
  • شیعه، اسماعیل. (1389). برنامه‌ریزی فضایی راهبردی، رویکردی کارا در نظام برنامه‌ریزی شهری. فصلنامه معماری و شهرسازی ایران، 2 (2)، 52-43.
  • شماعی، علی و تلخابی، حمیدرضا. (1394). ظرفیت سنجی بافت‌های فرسوده به‌منظور مدیریت بهینه نوسازی مورد پژوهی: بخش مرکزی شهر اراک. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 (16)، 149-137.
  • عندلیب، علیرضا. (1389). مقایسه تطبیقی الگوهای نوسازی خارجی و داخلی و راهکار گزینی برای بافت‌های فرسوده ایران. فصلنامه هفت شهر، 39 (40)، 67-56.
  • لطفی، سهند. (1390). تبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی. چاپ اول، تهران: انتشارات آذرخش.
  • مهندسان مشاور شاران. (1384). راهنمای شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. نشریه ایده پردازان فن و هنر، 1 (1)، 70-1.
  • دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی. (1393). سند چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار. نشریه وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی، 1 (1)، 32-1.
  • دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی. (1393). گزارش توسعه درونی، بازآفرینی شهری با تکیه‌بر شناخت و توسعه مجدد فرصت‌های موجود درون شهر. نشریه وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی، 1 (1)، 73-1.
  • دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی. (1395). سند بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری در ایران. نشریه وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری، 1 (1)، 22-1.
  • دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی. (1393). سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری. نشریه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، 1 (1)، 19-1.
  • وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور. (1396). شیوه‌نامه تعیین محلات و محدوده‌های هدف بازآفرینی. نشریه شورای علی شهرسازی و معماری، 1 (4)، 58-1.

   

  References

  • Andalib, A. (2010). Comparative comparison of external and internal renovation patterns and choosing solutions for Iran's worn-out fabrics. Haft Shahr Quarterly, 39 (40), 67-56. [In Persian]
  • Ardestani, Z. (2014). Explaining the local pattern of urban regeneration in order to revive worn-out tissues, doctoral dissertation in geography and urban planning. under the guidance of Dr. Mohammad Rezapour Jafar, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University. [In Persian]
  • Esfandiari, M. I., & Raisi Jolodar, H. (2011). Designing spatial integration process in regional planning. Haft Hisar Quarterly, 1 (1), 5-12. [In Persian]
  • Graciela Metternicht. ‌(2018). L & Use & Spatial Planning- Enabling Sustainable Management of L& Resources. First Edition, Australia: Publications Springer.
  • Healey, p. (2004). The treatment of space & place in the new strategic spatial planning in Europe. International journal of urban & regional research, 28 (1), 45-67.
  • Healey, p. (2011). Civic Capacity, progressive localism and the role of planning. First Edition, Malaysia: RTPI Nathaniel Lichfield Memorial Lecture Publication
  • Hepu, D., Chung-Hsing, Y., & Robert J. Willi. (2000). Inter-company comparison using modied TOPSIS withobjective weights. Journal of Computers & Operations Research, 27 (10), 963-973.
  • Israd, W. (2003). History of Regional Science & the Regional Science Association. International: The Beginning & Early History. First Edition, Berllin: Publications Springer.
  • Izadi, M. S. (1379). The transformation process of the spatial organization of urban tissues in Iran. Municipal Quarterly, 2 (18), 13-14. [In Persian]
  • Jafari, D., Bagheri, M., Golardi, M., & Amanollahpour, A. (2013). Spatial planning and sustainable urban development. the first national conference on sustainable development in the sciences of geography and planning, architecture and urban planning, January 13 2013, pp. 1-6. [In Persian]
  • Le Galès, P. (1998). Regulations & Governance in European Cities. International Journal of Urban & Regional Research, September1998, Wiley Blackwell, 482-506.
  • Lotfi, S. (2011). Genealogy of urban regeneration from reconstruction to regeneration. first edition, Tehran: Azarakhsh Publications. [In Persian]
  • Ministry of Roads and Urban Development and Ministry of Interior (2016). Methodology for determining the localities and scopes of the regeneration target. Shoura Ali Urban Planning and Architecture, 1 (4), 1-58. [In Persian]
  • Nigel, T. (2010). What is this thing called spatial planning. An analysis of the British government’s view. Journal of The Town Planning Review, 81 (2), 194-207.
  • Office of applied studies and promotional affairs. (2014). Document of the comprehensive framework of urban regeneration of Bishndar. Ministry of Roads and Urban Development and specialized parent company, 1 (1), 1-32. [In Persian]
  • Office of applied studies and promotional affairs. (2014). Internal development report, urban regeneration based on the recognition and redevelopment of existing opportunities within the city. Ministry of Roads and Urban Development and Specialized Parent Company, 1 (1), 1-73. [In Persian]
  • Office of applied studies and promotional affairs. (2014). National strategic document for revitalization, improvement and modernization and empowerment of worn out and inefficient urban tissues. Ministry of Roads and Urban Development and Ministry of Interior, 1 (1), 1-19. [In Persian]
  • Office of applied studies and promotional affairs. (2015). Document on regeneration and empowerment of inefficient urban areas and neighborhoods in Iran. Ministry of Roads and Urban Development and specialized parent company and secretariat of the national headquarters of urban regeneration, 1 (1), 1-22. [In Persian]
  • Pourahmad, A. (2009). The evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts. Iranian-Islamic City Studies Quarterly, 1 (1), 92-73. [In Persian]
  • Rafieian, M., Tavakoli, M., Hudson, H. (2016). Application of discussion groups methodology in studies of empowerment of informal urban areas. Fine Arts Quarterly, 1 (26), 56-47. [In Persian]
  • Rezaei, M., & Zangiabadi, A. (2019). Evaluation and analysis of the role of urban management actors in the integrated management of the historical context of Shiraz metropolis using the ANP model. Space Geographical Analysis Quarterly, 10 (36), 179-197. [In Persian]
  • Roberts, P. & Sykes, H. (2000). Urban Regeneration. First Edition, London: SAGE Publication,
  • Roshani, P., Habibi K., & Saeedeh Zarabadi, Z. S. (2015). Presenting the conceptual model of the integration of the network of urban spaces and its application in the 6th district of Tehran. Bagh Nazar Quarterly, 14 (48), 31-42. [In Persian]
  • Saidi, A. (2010). Structural-functional scanning: an alternative approach in spatial planning. Journal of Spatial Economics and Rural Development, 1 (1), 1-18. [In Persian]
  • Sasanpour, F. (2018). Fundamentals of metropolitan sustainability with an emphasis on Tehran metropolis. first edition, Tehran: Tehran City Planning Studies Center Publications. [In Persian]
  • Shamaei, A., & Talkhabi, H. (2014). Capacitance measurement of worn-out structures for the purpose of optimal management of renovation of the case study: Central part of Arak city. Journal of Space Geospatial Analysis, 5 (16), 137-149. [In Persian]
  • Sharan Consulting Engineers. (2005). A guide to identifying and intervening in dilapidated structures, approved by the Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran. Idepardozan Fan and Art, 1 (1), 1-70. [In Persian]
  • Shie, I. (2010). Strategic spatial planning, an efficient approach in the urban planning system. Journal of the Architecture and Urban Planning of Iran, 2 (2), 52-43. [In Persian]
  • Sue, K. (2007). Towards a Framework of Integration in Spatial Planning: An Exploration from a Health Perspective. Journal of Planning Theory & Practice, 8 (2), 161-180.
  • V, Clarke. & V, B. (2006). Using thematic analaysis in psychology. Journal of Qualitative Research in psychology, 3(101), 77-101.
  • Ziari, K. (2007). Schools, theories and models of program and regional planning. first edition, Yazd: Yazd University Press. [In Persian]