تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

4 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

بی‌عدالتی می‌تواند سبب افزایش فاصله بین افراد، مشاغل و خدمات عمومی گردد؛ به‌منظور تحقق مفهوم عدالت اجتماعی، خدمات عمومی باید به‌گونه‌ای توزیع شوند که نیازهای جوامع آسیب‌دیده اجتماعی را تسهیل کنند؛ پژوهش حاضر با هدفِ سطح‌بندی نواحی محروم و برخوردار از منظر توزیع خدمات شهری و شناسایی الگوی فضایی پراکنش خدمات عمومی در سطح نواحی شهری جهرم، انجام‌گرفته؛ روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش نواحی چهارگانه شهر جهرم و شاخص‌های موردنظر، کاربری‌های بهداشتی-درمانی، تجاری، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری، فضای سبز، ورزشی، گردشگری-پذیرایی و فرهنگی-مذهبی، هستند. به‌منظور بررسی وضعیت کمیت توزیعی در نواحی چهارگانه شهر، از سه مدلِ تاپسیس، ویکور و کوپراس بهره گرفته شد؛ بر این اساس نواحی یک و دو با امتیاز 46/0 در رتبه نخست، ناحیه چهار با امتیاز 41/0 در رتبه دوم و ناحیه سه با امتیاز 36/0 در رتبه سوم از نظر توزیع خدمات شهری قرار گرفتند؛ در مرحله دوم به‌منظور بررسی کیفیت توزیعی، با استفاده از آماره موران I معین شد:عدالت در کیفیت توزیعی شهر جهرم، کاملاً برخلافِ عدالت در کمیت توزیعی است و نواحی دارای تراکم خدمات در جوار یکدیگر به‌صورت الگوی خوشه‌ای قرارگرفته‌اند؛ در نهایت با تحلیل نقشه خوشه‌ها و نا خوشه‌ها در سطح شهر مشخص گردید، خدمات عمومی در شهر جهرم از الگوی مرکز-پیرامونی تبعیت می‌کنند به‌گونه‌ای که خوشه‌های خدمات عمومی به‌صورت متمرکز در بخش میانی، با غلبه خوشه‌های سرد (تجاری، ورزشی، گردشگری-پذیرایی و فرهنگی-مذهبی)، تجمع دارند و هرچه از ناحیه مرکز به پیرامون شهر حرکت می‌کنیم، شاهد کاهش یافتن خوشه‌های خدمات عمومی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Public Service Dispersion Pattern Based on Spatial Justice Approach the Case Study of Jahrom City

نویسندگان [English]

 • Omid Piryan Kalat 1
 • Ali Shakoor 2
 • Somaye Rasti fard 3
 • Samane Teymoori 4
1 Department of Urban and Regional Planning and Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Human Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Maroodasht, Iran
3 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
4 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Injustice can increase the distance between people, businesses, and public services. In order to realize the concept of social justice, public services must be distributed in such a way as to facilitate the needs of socially disadvantaged communities. The current research has been carried out with the aim of leveling deprived and privileged areas from the point of view of the distribution of urban services and identifying the spatial pattern of distribution of public services at the level of urban areas of Jahrom. The research method is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. The study's statistical population is the four districts of Jahrom city. The desired indicators are health-therapeutic, commercial, educational, urban facilities and equipment, green space, sports, tourism, and cultural-religious land uses. In order to investigate the distribution quantity situation in the four districts of the city, three models of TOPSIS, VIKOR, and COPRAS were exerted. Accordingly, Districts 1 and 2 ranked first with a score of 0.46, District 4 ranked second with a score of 0.41, and District 3 ranked third with a score of 0.36 regarding the distribution of urban services. In the second step, to check the quality of distribution, using Moran's I statistic, it was determined that the justice in the quality of distribution in Jahrom city is completely opposite to the justice in the quantity of distribution. Moreover, the areas with a density of services are placed next to each other in a cluster pattern. Finally, by analyzing the map of clusters and non-clusters at the city level, it was determined that public services in Jahrom follow the center-periphery model. In such a way that the clusters of public services are concentrated in the middle part, with the dominance of cold clusters (commercial, sports, tourism, and cultural-religious), and as we move from the center area to the periphery of the city, we see a decrease in the clusters of public services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Services
 • Spatial Justice
 • Analysis of Clusters and Non-Clusters
 • Spatial Autocorrelation
 • Jahrom City
 • احمدپور، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ زیاری، کرامت الله؛ فرجی سبکبار، حسنعلی و وفایی، ابوذر. (1393). بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (موردمطالعه: کاشان). مجله آمایش سرزمین، 6 (2)، 208-179.
 • احمدی، محمد و شمسی‌پور، علی‌اکبر. (1399). تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی:شهر بجنورد). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 8 (1)، 98-73.
 • امانپور، سعید، ملکی، سعید و حسینی شه‌پریان، نبی‌الله. (1396). بررسی و تحلیل پراکنش خدمات با رویکرد عدالت فضایی در کلان‌شهر اهواز (با استفاده از تکنیک ادغام). فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7 (25)، 68-55.
 • بشارتی فر، صادق و میرآبادی، مصطفی. (1399). تبیین الگو و تحلیل نحوه توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت‌خیز (مطالعه موردی: آبادان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52 (4)، 1381-1295.
 • توکلی‌نیا، جمیله، کانونی، رضا، خاوریان گرمسیر، امیررضا و پاسبان عیسی‌لو، وحید. (1394). تحلیل نابرابری‌های توسعه منطقه‌ای در بخش بهداشت و درمان استان اردبیل. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5 (18)، 1-14.
 • جرفی، محمدامین؛ مدیری، مهدی و مهدوی حاجیلویی، مسعود. (1399). برنامه‌ریزی راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز). فصلنامه آمایش محیط، 13 (50)، 170-151.
 • جعفری، فیروز؛ رسول‌زاده، زهرا و حمیدی، اکبر. (1398). تحلیل توزیع پارک‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر بناب). دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 6 (1)، 56-43.
 • داداش پور، هاشم؛ رستمی، فرامرز و علیزاده، بهرام. (1395)، آیا نابرابری در توزیع تسهیلات شهری ناعادلانه است؟ بررسی روشی برای شناسایی نابرابری فضایی در یک شهر ایرانی. شهرداری­ها، 52، 159-172.
 • داداش پور، هاشم و رستمی، فرامرز. (1390). بررسی و تحلیل نحوه توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی:شهر یاسوج). جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 9 (1)، 171-198.
 • روشن؛ کوشا، عزت پناه؛ بختیار و موسوی؛ میرنجف. (1398). تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(4)، 205-221.
 • ساسان‌پور، فرزانه؛ حیدری، سامان؛ پیری، اسماعیل و احمدی، باقر. (1397). تحلیل عدالت فضایی استان‌های کشور با روش‌های MADM مطالعه موردی: بخش شبکه‌های ارتباطی استان کرمان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 8 (30)، 1-18.
 • سالنامه آماری شهرستان جهرم. (1395). مرکز آمار ایران.
 • عبدی، علی، رحمانی، بیژن و تاج، شهره. (1398). تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهرستان قرچک). فصلنامه جغرافیای گردشگری فضا، 9 (33)، 88-69.
 • عسگری، علی. (1390). تحلیل‌های آمار فضایی با ArcGis. تهران: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
 • علی جانی، اکبر و نظری، وحید. (1395). تحلیل نقش الگوی توزیع و پراکنش کاربری تجاری-خدماتی در توسعه فضایی-کالبدی شهر (مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری قزوین). کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و برنامه‌ریزی شهر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • کامران، حسن، پریزادی، طاهر و حسینی امینی، حسن. (1389). سطح‌بندی خدمات شهری در مناطق کلان‌شهر تهران. دو فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1 (1)،147-164.
 • محمدی کاظم‌آبادی، لیلا؛ خانی زاده، محمدعلی و بابایی چله بری، محسن. (1398). تحلیلی بر پراکنش خدمات و جمعیت شهری با تأکید بر عدالت فضایی و برخورداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام). دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 6 (1)، 191-175.
 • مشفقی‌فر، شکوفه؛ عزت­پناه، بختیار و موسوی، میرنجف. (1400). ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 10 (37)، 98-79.
 • نصیری هنده خاله، اسماعیل. (1397). تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی:شهر قزوین). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 8 (28)، 154-133.
 • نعیمی، کیومرث و بابایی اقدم، فریدون. (1396). شهر و عدالت فضایی؛ تحلیلی بر پراکنش خدمات عمومی شهری در نواحی بیست و دوگانه شهر سنندج. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 7 (23)، 186-173.
 • نوروزی، فریبا؛ صالحی، اسماعیل و خستو، مریم. (1398). فرا تحلیل مطالعات انجام‌شده در حوزه عدالت فضایی. فصلنامه جغرافیای آمایش شهری- منطقهای، 9 (33)، 104-83.
 • وارثی، حمیدرضا، زنگی‌آبادی، علی و یغفوری، حسین. (1387). بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی، نمونه موردی: زاهدان. جغرافیا و توسعه، 11، 139-156.

 

References

 • Alinezhad, A., & Khalili, J. (2019). COPRAS Method. In New Methods and Applications in Multiple Attribute Decision Making (MADM). Springer, Cham. 87-91.
 • Beriaji, F., Hatami Nezhad, H., & Eghbali, N. (2019), Spatial inequality and its impact on urban space quality. Journal of New Attitudes in Human Geography, 11(3):1-24.
 • Blondel, C., & Evrard, E. (2019). Territorial development+ local autonomy= spatial (in) justice?. Justice spatiale-Spatial justice, 13, 1-12.
 • Borén, T., & Schmitt, P. (2022). Knowledge and place-based development–towards networks of deep learning. European Planning Studies, 30(5), 825-842.
 • Buettner‐Schmidt, K., & Lobo, M. L. (2012). Social justice: A concept analysis. Journal of advanced nursing, 68(4), 948-958.
 • Chatterjee, P., & Chakraborty, S. (2016). A comparative analysis of VIKOR method and its variants. Decision Science Letters, 5(4), 469-486.
 • Cho, C. M., & Hwang, S. N. (2013). Realization strategy of convergence GIS based on spatial hierarchy. Spatial Information Research, 21(5), 83-91.
 • Cho, Chun Man. (2003). Study on effects of resident-perceived neighborhood boundaries on public services: Accessibility & its relation to utilization: Using Geographic Information System focusing on the case of public parks in Austin, Texas A & M university texas.
 • Davoudi, S., & Brooks, E. (2014). When does unequal become unfair? Judging claims of environmental injustice. Environment and Planning A, 46(11), 2686-2702.
 • Davoudi, S., & Madanipour, A. (Eds.). (2015). Reconsidering localism. Routledge.
 • Elmira, N., Roodsari, P.,. (2021). An assessment of the correlation between urban green space supply and socio‑economic disparities of Tehran districts—Iran.
 • Getis, A., & ORD, J. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. Geographical Analysis 24 (3), 189–206.
 • Hämäläinen, P., & Németh, S. (2022). The Finnish way of CLLD: place-based or half-hearted implementation?. European Planning Studies, 30(5), 879-898.
 • A., Anna, L. K., & Badriah, M. H. (2018). Assessing Spatial Equity and Accessibility of Public Green Spaces in Aleppo City, Syria. Forests, 9, 706. 1-22.
 • Israel, E., & Frenkel, A. (2018). Social justice and spatial inequality: Toward a conceptual framework. Progress in Human Geography, 42(5), 647-665.
 • Lampropoulos, N. (2018). Regions and Cities Worried about Cohesion Cuts, Co-finance and ESF. URL: https://www. euractiv. com/section/economy-jobs/news/regions-and-cities-worried-about-cohesion-cuts-co-finance-and-esf.
 • Le, K. G., Liu, P., & Lin, L. T. (2022). Traffic accident hotspot identification by integrating kernel density estimation and spatial autocorrelation analysis: a case study. International Journal of Crashworthiness, 27(2), 543-553.
 • Liao, C. H., Chang, H. S., & Tsou, K. W., (2009), Explore the Spatial Equity of Urban Public Facility Allocation Based on Sustainable Development Viewpoint. 14th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society, 22–25, Spain: Sitges Management and Planning Organisation of Iran.
 • Mina Bassett, S. (2013). The Role of Spatial Justice in the Regeneration of Urban Spaces: Groningen. The Netherlands, Network of European-United States Regional and Urban Studies (NEURUS) Program and Master of Urban Planning Capstone Project, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • O’Sullivan, D., & Unwin, D. J. (2010). The pitfalls and potential of spatial data. Geographic information analysis, 33-53.
 • Omer, I., (2005), Evaluating Accessibility Using House-Level Data: A Spatial Equity Perspective, Computers. Environment and Urban Systems,. 30, 254–274.
 • Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European journal of operational research, 178(2), 514-529.
 • Rodrigues, M., Fonesca, P., & Ranhola, R. (2020). In Portugal, 15 ‘Cohesion Countries’ Call for Stronger EU Budget
 • Setianto, M. A. S., & Gamal, A. (2021). Spatial justice in the distribution of public services. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 673(1), 012024.
 • Shucksmith, M., Brooks, E., & Madanipour, A. (2021). LEADER and spatial justice. Sociologia Ruralis, 61(2), 322-343.
 • Sohe Rana M.D. (2009). Status of Water Use Sanitation and Hygienic Condition of Urban Slums Khulna. 322-328.
 • Soja, E., (2009). The City and Spatial Justice. Paper Prepared For Presentation at the Conference Spatial Justice, Nanterre, Paris, March 12-14.
 • Sriroop, C., & Mimi, R. (2017), “Rural-urban spatial inequality in water and sanitation facilities in India: A cross-sectional study from household to national level. Applied Geography, 85(1) , 27-38.
 • Tait, M., & Inch, A. (2016). Putting localism in place: Conservative images of the good community and the contradictions of planning reform in England. Planning Practice & Research, 31(2), 174-194.
 • Talen, E & Anselin, M., (1998). Accessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playground. Environment and Planing A, 30 (1), 595-613.
 • Talen, E., & Anselin, L. (1998). Assessing spatial equity: an evaluation of measures of accessibility to public playgrounds. Environment and planning A, 30(4), 595-613.
 • Tsou, K., Hung, Y., & Chang, Y., (2005), An Accessibility-Based Integrated Measure of Relative Spatial Equity in Urban Public Facilities. Cities, 22 (6), 424–435.
 • Tuqa R. Alrobaee. (2021). Measuring Spatial Justice Indices in the Traditional Islamic Cities by Using GIS, An-Najaf Holy City, Iraq, A Case Study. Alrobaee / Journal of Geoinformatics and Environmental Research 1(2), 1 –13.
 • Weck, S., Madanipour, A., & Schmitt, P. (2022). Place-based development and spatial justice. European Planning Studies, 30(5), 791-806.
 • Zavadskas, E. K., Mardani, A., Turskis, Z., Jusoh, A., & Nor, K. M. (2016). Development of TOPSIS method to solve complicated decision-making problems—An overview on developments from 2000 to 2015. International Journal of Information Technology & Decision Making, 15(03), 645-682.
 • Abdi, A., Rahmani, B., & Taj, Sh. (2018). Analysis of spatial inequalities in the distribution of urban services from the perspective of spatial justice (case study: Qarchak city). Space Tourism Geography Quarterly, 9 (33), 88-69. [in persian].
 • Ahmadi, M. & Shamsipour, AA. (2019). Analysis of distribution of public services with the approach of spatial justice (case study: Bojnord city). urban planning geography researches, 8 (1), 73-98. [in persian].
 • Ahmedpour, A., Hataminejad, H., Ziari, KM., Faraji Sobkbar, HA., & Wafai, A. (2013). Survey and evaluation of urban land use from the perspective of social justice (case study: Kashan). Amayesh Sarzemin scientific journal, 6(2), 179-208. [in persian].
 • Ali Jani, A., & Nazari, V. (2015). Analysis of the role of commercial-service use distribution pattern in spatial-physical development of the city (Case study: District 3 of Qazvin Municipality). International Conference on Civil Engineering, Architecture and City Planning, Shahid Beheshti University, Tehran. [in persian].
 • Amanpour, S., Maleki, S., & Hosseini Shah-Parian, N. (2016). Survey and analysis of distribution of services with spatial justice approach in Ahvaz metropolis (using integration technique). Regional Planning Quarterly, 7 (25), 55-68. [in persian].
 • Askari, A. (2011). Spatial statistics analysis with ArcGis. Publications of Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality. [in persian].
 • Bashartifar, S., & Mirabadi, M. (2019). Explaining the pattern and analysis of the distribution of urban services in oil-rich cities (case study: Abadan). human geography research, 52(4), 1295-1381. [in persian].
 • Dadashpour, H., & Rostami, F. (2018). Measuring the integrated spatial justice of urban public services based on population distribution, accessibility and efficiency in Yasouj city. urban and regional studies and researches, 3 (10). [in persian].
 • Dadashpour, H., & Rostami, F., & Alizadeh, B. (2015). is inequality in the distribution of urban facilities unfair? Investigating a method to identify spatial inequality in an Iranian city. Shahrha, 52, 159-172. [in persian].
 • Jafari, F., Rasulzadeh, Z., Hamidi, A. (2018). Analyzing the distribution of urban parks with the approach of spatial justice (case study: Benab city). Urban Social Geography bi-quarterly, 6(1), 43-56. [in persian].
 • Jarfi, M.A., Moderi, M., & Mahdavi Hajiloyi, M. (2019). Strategic planning of urban service distribution from the perspective of spatial justice (case study: Ahvaz metropolis). Amash Mohit Quarterly, 50, 151-170. [in persian].
 • Kamran, H., Parizadi, T., & Hosseini Amini, H. (1389). Leveling of urban services in metropolitan areas of Tehran. Two quarterly magazines of geography and regional planning, 1(1). 147-164. [in persian].
 • Mohammadi Kazemabadi, L., Khanizadeh, M.A., & Babaei Chelebari, M. (2018). An analysis on the distribution of services and urban population with an emphasis on spatial justice and urban prosperity (case study: Ilam city). two quarterly journals of urban social geography, 6 (1). 175-191. [in persian].
 • Mushfiqfar, Sh., Ezzatpanah, B., & Mousavi, M. (1400). Evaluation of urban services in ten regions of Tabriz metropolis. Journal of Geography and Environmental Studies, 10(37), 79-98. [in persian].
 • Naimi, K., & Babaei Aghdam, F. (2016). City and spatial justice; An analysis on the distribution of urban public services in the twenty-two districts of Sanandaj. Journal of Geospatial Analysis of Space, 7 (23), 173-186. [in persian].
 • Nasiri Hande Khale, I. (2017). Analysis of spatial inequalities in the distribution of urban services with the approach of spatial justice using the Vicor model (case study: Qazvin city). Journal of Geographical Analysis of Space, 8 (28), 133-154. [in persian].
 • Nowrozi, F., Salehi, I., & Khastu, M. (2018). Meta-analysis of studies conducted in the field of spatial justice. Journal of Urban-Regional Geography, 9 (33), 83-104. [in persian].
 • Roshan; K., Ezzat Panah; B. Mousavi; M. (2018). Analysis of the spatial distribution of urban public service uses using the Williamson index method (case study: Tabriz metropolis. quarterly of new attitudes in human geography, 11(4), 2-16. [in persian].
 • Sasanpour, F., Heydari, S., Piri, , & Ahmadi, B. (2017). Analysis of the spatial justice of the country's provinces with MADM methods, a case study: Kerman province's communication networks department. Journal of Geographical Survey of Space, 8 (30), 1-18. [in persian].
 • Statistical yearbook of Jahrom city. (2015). Statistical Center of Iran. [in persian].
 • Tovkalinia, J., Kanuni, R., Khavarian Garmsir, A. & Pasban Isa-Lo, V. (2014). Analysis of regional development inequalities in the health sector of Ardabil province. Regional Planning, 5 (18). 1-14. [in persian].
 • Warsi, H.R., Zangibadi, Ali., & Yaghfouri, H. (2007). Comparative study of urban public service distribution from the perspective of social justice, case example: Zahedan. Geography and Development, 11, 139-156. [in persian].