دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق‌پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد‌پژوهی شهر تهران

صفحه 1-19

10.30488/gps.2023.363475.3584

لاله توانایی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل

صفحه 39-56

10.30488/gps.2022.340310.3533

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجاه؛ توحید حاتمی خانقاهی


مقاله علمی پژوهشی

تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم

صفحه 113-134

10.30488/gps.2022.347408.3553

امید پیریان کلات؛ علی شکور؛ سمیه راستی فرد؛ سمانه تیموری


مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 135-153

10.30488/gps.2022.314251.3474

سعید امینی ورکی؛ فرزانه ساسان پور؛ طهمورث بهروزی نیا؛ حبیب ا... فصیحی