بازتولید شهرهای پساکرونا با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان تهران، تهران، ایران

چکیده

شروع یک بیماری ویروسی ناشناخته به نام کووید 19 در شهر ووهان چین در ژانویه 2020 و گسترش آن در سراسر جهان در مدتی کمتر از چند ماه، همه کشورها را نگران کرده و موجب خسارات بی‌شمار جانی و مالی شده است. تکرار چنین رویدادی به شکلی دیگر در آینده ممکن است میزان آسیب را بالاتر و کنترل را مشکل‌تر سازد، بر این اساس شهرها نیازمند بازتولید جدید جهت بالا بردن تاب‌آوری در صورت موارد مشابه کوید-19 می‌باشند. بر این اساس تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی عوامل اثرگذاری در بازتولید شهر زنجان بعد از کوید-19، وضعیت‌های احتمالی شهر در آینده را نیز مورد تحلیل قرار دهد، برای این منظور 26 شاخص در 4 بعد که بر اساس مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای استخراج‌شده‌اند، در محیط نرم‌افزار میک‌مک جهت بررسی جایگاه و عملکرد شاخص‌ها و شناسایی عوامل کلیدی، از سناریویزارد برای استخراج سناریوهای محتمل استفاده‌شده است. ازآنجاکه تحقیق مبتنی بر خبرگان بوده است، نمونه تحقیق 20 نفر به روش هدفمند (گلوله برفی) انتخاب‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که الگوی شهر زنجان در برابر شیوع بیماری عفونی کوید -19 آسیب‌پذیر بوده است، اما درک عمیق جوانب سبب بازتولید شهر در وضعیت مطلوب خواهد شد، به‌طوری از 28 سناریو محتمل، سناریوهای مطلوب بیشترین فروانی و ضریب تحقق را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Position of Activists in the Realization of the Concept of Harmony in a Smart City the Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

 • Sadegh Barzegar 1
 • Mohammad Rasoli 2
 • asad hejazi 3
1 Department of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Faculty of Literature and Human Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Geography, Farhangian University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The beginning of an unknown viral disease called Covid-19 in the Chinese city of Wuhan in January 2020 and its spread throughout the world in less than a few months has worried all countries and caused countless human and financial losses. The repetition of such an event in another form in the future may make the amount of damage higher and the control more complex, so cities need a new reproduction to increase resilience in cases similar to Covid-19. Therefore, the current research tries to analyze the factors affecting the post-corona reproduction of Zanjan city, as well as analyze the possible situations of the city in the future. For this purpose, 26 indicators in 4 dimensions, which were extracted based on field-library studies, were used in the Mic Mac software environment to check the location and performance of the indicators and to identify key factors. Scenario Wizard was used to extracting possible scenarios. Since the research was based on experts, the research sample of 20 people was selected by a targeted method (snowball). The research results have shown that the model of Zanjan city was vulnerable to the spread of the infectious disease Covid-19. Understanding the depth of the disaster will lead to the reproduction of cities in a favorable state so that out of 28 possible scenarios, the favorable scenarios have the highest frequency and realization coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproduction
 • Post-Corona
 • Covid-19
 • Zanjan City
 • اسکندری نوده، محمد؛ قلی‌پور، یاسر؛ فلاح حیدری، فاطمه و احمدپور، ایوب. (­1398). شناسایی ابعاد تاب‌آوری و تأثیر آن بر پایداری شهری رشت. جغرافیا و پایداری محیط، 9(32)، 77-63.
 • بهرامی، سیروان. (­1396). ارزیابی و تحلیل تاب‌آوری محلات شهری سنندج. پایان‌نامه ارشد جغرافیا، به راهنمایی رحیم سرور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد.
 • حسینی، سید هادی. (­1400). تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدامی کرونا. اقتصاد و مدیریت شهری، 9(34)، 99-85.
 • رسولی، محمد؛ احدنژاد، محسن و حیدری، محمدتقی. (1400). تحلیل اهمیت-عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان). فصلنامه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، 6(16)، 178-149.
 • ستاد پیشگیری و کنترل کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی زنجان. (­1399). http://corona.zums.ac.ir/.
 • سرشماری نفوس و مسکن. (1395). مرکز آمار ایران.
 • فولادوند، امیررضا. (­1400). نقش سازمان‌های مردم‌نهاد برای راهبری باندمی کرونا و بینش‌هایی برای آینده. ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، تهران، صص 14-1.
 • قاسمی، ایرج. (1399). پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده. فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی، 1(2)، 253-227.
 • معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی. (1399). درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا بررسی ابعاد آثار گسترش ویروس کرونا بر حوزه شهری و شهرسازی، دفتر مطالعات زیربنایی.
 • مهردانش، گونا و آزادی‌زاده، نامدار. (­1399). مفهوم تاب‌آوری شهری مدیرت و برنامه‌ریزی آینده شهرها (کرونا 19). جغرافیا و روابط انسانی، 3(1)، 161-132.

 

References

 • Acuto, M. (2020). COVID-19: Lessons for an Urban (izing) World. One Earth, 1-3.
 • Baby, S. (2013). AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources. International Journal of Innovation, Management and Technology, 4(2), 218-227.
 • Bahrami, s. (2017). Assessment and analysis of the resilience of Sanandaj urban areas. senior thesis in geography, Islamic Azad University Science and Research Unit, Azad University. [In Persian]
 • Bereitschaft, B., & Scheller, D. (2020). How Might the COVID-19 Pandemic Affect 21st Century Urban Design. Planning, and Development, Urban Sci, 4(56), 1-22.
 • Brondizio, y., Eduardo, p., & Opha, S. (2020). The nature of cities and the Covid-19 pandemic. Current Opinion in Environmental Sustainability, 20, 1–5.
 • (2020). Global COVID-19 Case Fatality Rates. Centre for Evidence-Based Medicine. (www.cebm.net); at www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates
 • Corona virus prev32ention and control headquarters. (2020). Zanjan University of Medical Sciences. http://corona.zums.ac.ir/. [In Persian].
 • Davidson, H., Kuo, L., & McCurry, J. )2020(. The longest holiday: parents coping with coronavirus school closures in east Asia. Guardian [Internet] 2020; Mar 3. Available from: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/the-longest-holidayparents-­coping-with-coronavirus -school-closures-in-east-asia.
 • Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z. (2020). Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics, 58(4), 1-30.
 • Eskandari Nodeh, M., Gholipoor, Y., Fallah Heydari, F., & Ahmadpour, A. (2019). Identifying Resilience Dimensions and its Impact on Urban Sustainability of Rasht City. Geography and Environmental Sustainability, 9 (3), 63-77. [In Persian]
 • Fooladvand, A.R. (2021). The role of non-governmental organizations in managing the Corona pandemic and visions for the future. New achievements in humanities studies, Tehtan, 6, 1-14. [In Persian].
 • Ghasemi, E. (2020). Consequences of Corona on the city and future urban development Social Impact Assessment Quarterly. Geography and environmental sustainability, 1(2), 227-253. [In Persian]
 • Hosseini, H. (2021). Developing a structural-interpretive model from good urban governance during the covid-19. Economics and urban management, 9(34), 85-99. [In Persian]
 • Krishna, R., Kummitha, R. (2020). Smart technologies for fighting pandemics: The techno- and human- driven approaches in controlling the virus transmission, Government Information Quarterly, 37­, 101481.
 • Martí, P., García-Mayor,C,. Serrano-Estrada, L. (2019), identifying opportunity places for urban regeneration through LBSNs, Cities, 90, 191-206.
 • Mehrdanesh, G., & Azadi Zadeh, N. (2020). The concept of urban resilience, management and future planning of cities (Corona 19). Geography and Human Relationships3(1), 132-161. [In Persian].
 • Melillo, p. & Pecchia, l. (2016). What is the appropriate sample size to run AHP in a survey based research?. Conference: The International Symposium on the Analytic Hierarchy Process.
 • Mousavi, M., Ghaderi, R., Taghilo, A.A., & Kahaki, F. (2018), Scenario Development in Realizability Territorial Spatial Arrangement, Case Study: Khorasan-e-Razavi. Town and Country Planning, 10 (1), 65-91.
 • Nieuwenhuijsen, M. (2021). New urban models for more sustainable, liveable and healthier cities post covid19; reducing air pollution, noise and heat island effects and increasing green space and physical activity. Environment International, 12, 12-23.
 • Onyishi, C. J., Ejike -Alieji, A. U., Ajaero, C. K., Mbaegbu, C. C., Ezeibe, C. C., Onyebueke, V. U., & Nzeadibe, T. C. (2020). Covid -19 pandemic and informal urban governance in Africa: A political economy perspective. Journal of Asian and African Studies, 0021909620960163.
 • Population and Housing Census. (2016). Statistical Center of Iran. [In Persian]
 • Rasooli, m., ahadnejad, m., heidari, m. t. (2021). Analysis of the importance-function of the key factors of success in the regeneration of inefficient urban tissues with an emphasis on the beneficiaries (Case study: Zanjan city). Urban and Regional Planning Quarterly, 6(16), 149-178. [In Persian]
 • Sharifi, A. (2020). Urban resilience assessment: mapping knowledge structure and trends. Sustainability, 12(15), 1-18.
 • Shorfuzzaman, M., Hossain, M., Alhamid, M. (2020). Towards the sustainable development of smart cities through mass video surveillance: A response to the COVID-19 pandemic. Sustainable Cities and Society, 12, 1-12

25) Singh, I. )2020(. How Smart Cities are Fighting the COVID-19 Pandemic. Virtual Geospatial World Awards 2020. https://www.geospatialworld.net/

 • Storper, M. (2021). Cities in a post-COVID world. Urban Studies, 12, 1-23.
 • Vice President of Infrastructure Research and Production Affairs. (2020). about dealing with the spread of the Corona virus. investigating the dimensions of the effects of the spread of the Corona virus on the urban area and urban development. Office of Infrastructure Studies. [In Persian]
 • World Health Organization. )2020). WHO Announces COVID-19 Outbreak a Pandemic. Available at: http://www.euro.who.int/en/heps//­:­ coronavirus.­jhu.edu/­map.alth-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/ 2020 /3/ World Health Organization
 • Yang, , Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of Tourism Research, 12, 1-22.