دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آبان 1402 

مقاله علمی پژوهشی

ابعاد پایه موثر بر آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه

صفحه 89-103

10.30488/gps.2023.363705.3585

محمد زنگوئی دوم؛ محسن جان پرور؛ اکبر حیدری؛ علی محمدپور