ارزیابی مؤلفه‌های ساختار فضایی مؤثر در اجتماع‌پذیری مجتمع‌های مسکونی در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

اجتماع‌پذیری، با برقراری ارتباط اجتماعی بین بهره‌برداران فضاهای عمومی و مشترک معماری شکل می‌گیرد. در نتیجه، جدا از جنبه عملکردی محیط و ویژگی‌های اجتماعی بهره‌وران از آن، ویژگی‌های محیطی و عملکرد فضایی آن نیز اهمیت بسیار فراوان دارد. پژوهش‌های زیادی انجام‌شده که از جنبه‌های کالبدی، فعالیتی یا ذهنی، اجتماعی و فرهنگی و بصری موردبررسی قرار داده‌اند. پژوهش حاضر ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری گردیده است، درروش میدانی، جمع‌آوری داده‌های اولیه با توجه به پرسش‌های پژوهش از طریق طراحی پرسش‌نامه طیف لیکرت 5 مقیاسی انجام‌شده، جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن مجتمع‌های مسکونی کسری، آزادی، رضوان، راهان، هشت‌بهشت و زیتون که مشتمل بر 6588 نفر تشکیل می‌داد و حجم نمونه با فرمول کوکران 364 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه‌ها در این پژوهش از عواملی چون سهولت دسترسی به مجتمع‌ها، میزان تمایل و همکاری ساکنین و مدیریت مجتمع‌ها نیز تأثیرگذار بوده‌اند. نتایج حاصل از بررسی مجتمع‌های مسکونی موردمطالعه از منظر شاخص‌های هم پیوندی فضایی حاکی از آن بود که از بین مجتمع‌های موردبررسی مجتمع مسکونی راهان کم‌ترین میزان برخورداری از شاخص ارتباط پذیری را نسبت به بقیه مجتمع‌ها داشته و بیشترین سهم از این مقایسه به مجتمع مسکونی کسری می‌رسد. از مقایسه مجتمع‌ها بر اساس شاخص هم پیوندی به این نتیجه می‌رسیم که موقعیت قرارگیری فضاها و دسترسی‌ها در مجتمع راهان بسیار ضعیف بوده و نسبت به بقیه مجتمع‌ها در سطح پایین‌تری قرارگرفته است. افزایش هم پیوندی در فضاهای عمومی با افزایش اجتماع‌پذیری رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the spatial structure components affecting the sociability on residential complexes in Kermanshah city

نویسندگان [English]

 • Zohreh Khamoushi
 • Sara Jalalian
 • Mohammadmehdi Soroush
Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The current research is descriptive-analytical. In terms of purpose, it is in the category of applied research. Both library and field methods have collected the information required for this research. The statistical population of the research consisted of citizens living in Kasra, Azadi, Rezvan, Rahan, Hasht Behesht and Zeytoun residential complexes, which consisted of 6588 people, and the sample size according to the Cochran formula was 364. The study results of the studied residential complexes from the perspective of spatial connectivity indicators indicated that among the investigated complexes, Rahan residential complex had the lowest connectivity index compared to the rest of the complexes, and the highest share of this comparison goes to Kasra residential complex. From the comparison of the complexes based on the interconnection index, we conclude that the location of spaces and accesses in Rahan complex is very weak. Compared to the rest of the complexes, the location of access and communication in Kasra complex is lower. Moreover, Rezvan has been suitable and successful. It is said that the increase of connection in public spaces occurs with increase of sociability. Among the other results of this research, the spatial order component with the path coefficient value of 0.368 has the highest path coefficient among the investigated components. In the first place, the playability component with a path coefficient of 0.253 is in the second place, the multi-purpose component with a path coefficient of 231 0.0 in the third place, the security component with a path coefficient of 0.162 is in the fourth place and the environmental comfort component is in the fifth place with a path coefficient of 0.153
Extended Abstract
Introduction
In the public space of neighborhoods and residential environments, the issue of sociability has been less addressed. Public spaces can boost the social life of citizens by strengthening social interactions and being involved in social sustainability. The residential environment conveys the residents a sense of well-being and satisfaction through physical, social or symbolic features. In each residential complex, according to the different arrangements of the blocks in it, it is possible to reach different influential indicators of the public space in it, which, according to the way they are arranged, have different potentials from the point of view of sociability in them. Declining sociability causes many problems in relationships between people and reduces the sense of belonging to a place, security, and other issues caused by not paying attention to the quality of collective life in housing. The main question is:
- What are the components of the spatial structure affecting the sociability of residential complexes in the city of Kermanshah?
 
Methodology
The current research is descriptive-analytical. In terms of purpose, it is in the category of applied research. Two library and field methods have collected the information needed for this research. In the field method, primary data collection has been done according to the research questions by designing a 5-scale Likert scale questionnaire. The statistical population of the study consisted of citizens living in Kasra, Azadi, Rezvan, Rahan, Hasht Behesht and Zeytoun residential complexes, which consisted of 6588 people, and the sample size was estimated to be 364 people using the Cochran formula. Factors such as the ease of access to the complexes, the willingness and cooperation of the residents and the management of the complexes were also influential in selecting the samples studied in this research. In this research, in order to investigate the sociability of residential complexes based on the
 
theoretical framework prepared in the present research, the physical indicators affecting this issue include five indicators of "connectivity, interconnectedness, control, selection and depth" in each of The studied samples have been evaluated and analyzed in public spaces including the playground, gathering space, parking lot, and lobby. This research used Depthmap analytical software and structural equation modeling software to analyze the data.
 
Results and discussion
In this research, the relation of sociability of public spaces of residential complexes in Kermanshah, which includes Kasra residential complex, Azadi residential complex, Rezvan residential complex, Rahan residential complex, Hasht Behesht residential complex and Zeytoun residential complex as the basis of the research case. Among the samples studied, Rahan residential complex has the lowest connectivity index compared to other complexes; the largest share of this comparison goes to Kasra residential complex. In the meantime, Zeytoun residential complex, then Azadi, Hasht Behesht and Rezvan have the lowest to the highest amount. It can be seen that the public spaces of Rahan residential complex do not have the desired level of connectivity. As the communication increases, the spaces will become more sociable. From the comparison of the complexes based on the interconnection index, we conclude that the location of the spaces and accesses in the Rahan complex is very weak and lower than the rest of the complexes. According to the numbers extracted, Zeytoun complex and following that Kasra and Rezvan complexes are at the same level of performance, and Azadi and Hasht Behesht complexes have the best performance in this aspect; the placement of access and communications in Kasra and Rezvan complexes has been appropriate and successful. It is said that the increase of connection in public spaces occurs with the increase of sociability.
Among the investigated sociability components, the spatial order component with the path coefficient value of 0.368 has the highest path coefficient. In the first place the playability component with a path coefficient of 0.253 is in the second place, and the multipurpose component with a path coefficient of 0.231. In the third place, the security component, with a path coefficient of 0.162, is in the fourth place, and the environmental comfort component is in the fifth place, with a path coefficient of 0.153.
 
 
Conclusion
Living in the common spaces of residential complexes allows one to be with others comfortably and effortlessly. A person can take a usual walk to be among people, sit on a bench near the door for a short time, and even sometimes look out of the window can be a worthwhile activity. In this research, an attempt was made to examine the condition of the studied residential complexes from the perspective of sociability. The results showed that Rahan residential complex had the lowest level of connectivity index compared to the rest of the complexes and the largest share of this. The comparison reaches Kasra residential complex. In the meantime, Zeytoun residential complex, then Azadi, Hasht Behesht and Rezvan have the lowest to the highest amount. It can be seen that the public spaces of Rahan residential complex do not have the desired level of connectivity. As the communication increases, the spaces will become more sociable. From the comparison of the complexes based on the interconnection index, we conclude that the location of spaces and accesses in Rahan complex is very weak. Compared to the rest of the complexes, the location of access and communication in Kasra complex is lower. And Rezvan has been suitable and successful. It is said that the increase of connection in public spaces occurs with the increase of sociability.
Extended Abstract
Introduction
In the public space of neighborhoods and residential environments, the issue of sociability has been less addressed. Public spaces can boost the social life of citizens by strengthening social interactions and being involved in social sustainability. The residential environment conveys the residents a sense of well-being and satisfaction through physical, social or symbolic features. In each residential complex, according to the different arrangements of the blocks in it, it is possible to reach different influential indicators of the public space in it, which, according to the way they are arranged, have different potentials from the point of view of sociability in them. Declining sociability causes many problems in relationships between people and reduces the sense of belonging to a place, security, and other issues caused by not paying attention to the quality of collective life in housing. The main question is:
- What are the components of the spatial structure affecting the sociability of residential complexes in the city of Kermanshah?
 
Methodology
The current research is descriptive-analytical. In terms of purpose, it is in the category of applied research. Two library and field methods have collected the information needed for this research. In the field method, primary data collection has been done according to the research questions by designing a 5-scale Likert scale questionnaire. The statistical population of the study consisted of citizens living in Kasra, Azadi, Rezvan, Rahan, Hasht Behesht and Zeytoun residential complexes, which consisted of 6588 people, and the sample size was estimated to be 364 people using the Cochran formula. Factors such as the ease of access to the complexes, the willingness and cooperation of the residents and the management of the complexes were also influential in selecting the samples studied in this research. In this research, in order to investigate the sociability of residential complexes based on the theoretical framework prepared in the present research, the physical indicators affecting this issue include five indicators of "connectivity, interconnectedness, control, selection and depth" in each of The studied samples have been evaluated and analyzed in public spaces including the playground, gathering space, parking lot, and lobby. This research used Depthmap analytical software and structural equation modeling software to analyze the data.
 
Results and discussion
In this research, the relation of sociability of public spaces of residential complexes in Kermanshah, which includes Kasra residential complex, Azadi residential complex, Rezvan residential complex, Rahan residential complex, Hasht Behesht residential complex and Zeytoun residential complex as the basis of the research case. Among the samples studied, Rahan residential complex has the lowest connectivity index compared to other complexes; the largest share of this comparison goes to Kasra residential complex. In the meantime, Zeytoun residential complex, then Azadi, Hasht Behesht and Rezvan have the lowest to the highest amount. It can be seen that the public spaces of Rahan residential complex do not have the desired level of connectivity. As the communication increases, the spaces will become more sociable. From the comparison of the complexes based on the interconnection index, we conclude that the location of the spaces and accesses in the Rahan complex is very weak and lower than the rest of the complexes. According to the numbers extracted, Zeytoun complex and following that Kasra and Rezvan complexes are at the same level of performance, and Azadi and Hasht Behesht complexes have the best performance in this aspect; the placement of access and communications in Kasra and Rezvan complexes has been appropriate and successful. It is said that the increase of connection in public spaces occurs with the increase of sociability.
Among the investigated sociability components, the spatial order component with the path coefficient value of 0.368 has the highest path coefficient. In the first place the playability component with a path coefficient of 0.253 is in the second place, and the multipurpose component with a path coefficient of 0.231. In the third place, the security component, with a path coefficient of 0.162, is in the fourth place, and the environmental comfort component is in the fifth place, with a path coefficient of 0.153.
 
 
Conclusion
Living in the common spaces of residential complexes allows one to be with others comfortably and effortlessly. A person can take a usual walk to be among people, sit on a bench near the door for a short time, and even sometimes look out of the window can be a worthwhile activity. In this research, an attempt was made to examine the condition of the studied residential complexes from the perspective of sociability. The results showed that Rahan residential complex had the lowest level of connectivity index compared to the rest of the complexes and the largest share of this. The comparison reaches Kasra residential complex. In the meantime, Zeytoun residential complex, then Azadi, Hasht Behesht and Rezvan have the lowest to the highest amount. It can be seen that the public spaces of Rahan residential complex do not have the desired level of connectivity. As the communication increases, the spaces will become more sociable. From the comparison of the complexes based on the interconnection index, we conclude that the location of spaces and accesses in Rahan complex is very weak. Compared to the rest of the complexes, the location of access and communication in Kasra complex is lower. And Rezvan has been suitable and successful. It is said that the increase of connection in public spaces occurs with the increase of sociability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Structure
 • Sociability
 • Environmental Comfort
 • Spatial Order
 • Kermanshah City
 1. برهانی فر، سحر؛ مظهری، محمدابراهیم؛ تقوایی، ویدا؛ وثیق، بهزاد و اشرف­زاده، رضا. (1400). بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اجتماع‌پذیری مجتمع‌های مسکونی با رویکرد حفظ خلوت (نمونه موردمطالعه: مجتمع مسکونی شش‌صد دستگاه مشهد. فصلنامه مطالعات شهری،10(38)، 91-106. Doi:10.34785/J011.2021.982
 2. بهزادفر، مصطفی و قاضی‌زاده، سیده ندا. (1390). حس رضایت از فضای باز مسکونی، نمونه موردمطالعه: مجتمع‌های مسکونی شهر تهران. فصلنامه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 3(45)، 15-24.
 3. جباری، ایرج و عبدلی، شکوفه. (1398). بهره‌برداری‌های اقتصادی و گردشگری از رودخانه‌های استان کرمانشاه و تأثیر آن در ویژگی‌های زیبایی‌شناختی. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 9(33)، 71-88. Doi:10.30488/GPS.2019.91061
 4. جلالیان، سارا؛ حبیب، فرح و ذاکرحقیقی، کیانوش. (1401). تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان). هویت شهر، 16(50)، 46-35. https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2015.20198
 5. خاک‌زند، مهدی و بقالیان، آلاله. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه‌باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه 22). معماری و شهرسازی ایران،7(11)، 19-28.
 6. دانشپور، سیدعبدالهادی و چرخچیان، مریم. (1386). فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات عمومی. باغ نظر. 7(12)، 19-28.
 7. سیاوش پور، بهرام؛ آبرون، علی‌اصغر و موسوی، سیده مهسا. (1398). رهیافت‌های طرّاحی فضاهای عمومی اجتماع‌پذیری شهری برگرفته‌شده از ویژگی‌های مکان سوم. شباک، 5(46)، 141-148.
 8. شاطریان، محسن و حیدری سورشجانی، رسول و ورفی‌نژاد، ژیلا. (1398). مدل‌سازی تأثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه. مجله آمایش جغرافیایی فضا،9(33)، 51-60. Doi:10.30488/GPS.2019.100765
 9. شجاعی، دلارام و پرتوی، پروین. (1394). عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع‌پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس‌های مختلف شهر تهران (نمونه موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران). باغ نظر، 2(34)، 93-108.
 10. علمی، زهرا؛ هاشم‌پور، پریسا و مدقالچی، لیلا. (1399). اجتماع‌پذیری کالبدی مجتمع‌های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی ستارخان, آسمان, علامه امینی و سپیدار). معماری و شهرسازی ایران، 11(19)، 187-207.  https://doi.org/10.30475/isau.2020.156546.1125
 11. علیتاجر، سعید؛ سعادتی وقار، پوریا؛ حیدری، احمد،؛ فرخی، امیرمحمد و سجادزاده، حسن. (1398). سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 12(27)، 99-109.  Doi:10.22034/AAUD.2019.92452
 12. فرگاس، جوزف. (1399). روانشناسی تعامل اجتماعی (رفتار میان فردی). ترجمه مهرداد فیروز بخت؛ خشایار بیگی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات ابجد.
 13. کرمی، اسلام و محمدحسینی، پریسا. (1397). بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اردبیل. نشریه مطالعات شهری، 7(26)، 43-56. Doi: 10.34785/J011.2018.031
 14. گل، یان. (1389). فضاهای عمومی و زندگی جمعی. ترجمه علی غفاری و صادق سهیلی‌پور، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 15. لنگ، جان. (1397). آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. مترجم: علیرضا عینی فر، چاپ دهم، تهران. انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 16. محبی‌نژاد، سارا؛ موحد، خسرو؛ حیدری، علی‌اکبر و تقی‌پور، ملیحه. (1401). نقش سازمان‌دهی فضایی بر افزایش اجتماع‌پذیری فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردمطالعه: مجتمع‌های مسکونی شهر شیراز). نشریه مطالعات شهری، 11 (43)، 27-40. Doi:10.34785/J011.2022.754
 17. نعیمی ناظم‌آباد، زهرا؛ فرج‌پور، مریم و امیرشقاقی، محمدرضا. (1394). میزان سنجی سطح تعاملات اجتماعی در بافت‌های قدیمی با همستان‌های شهری، نمونه موردی: محله درب نو گرگان. نشریه مدیریت شهری، 4(14)، 133-15.
 18. هاشم‌پور، پریسا و سامی، زیبا. (1398). کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی امام، چمران، آسمان شهر تبریز). مطالعات شهری، 8(30)، 55-68.  Doi:10.34785/J011.2019.969
 19. Alitajer, S., Saadati Vaghar, P., Heidari, A., Farrokhi, A. M., & Sajjadzadeh, H. (2019). Evaluation of sociability of urban environment using “Cognitive maps” and “Spatial configuration maps”. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(27), 99-109. Doi: 10.22034/AAUD.2019.92452
 20. Alitajer, S., Saadati Waghar, P., Heydari, A., Farkhi, A.M., Sajjadzadeh, H., (2018). Measuring the sociability of the urban environment through the matching of cognitive maps and spatial configuration maps. Utopia Architecture and Urbanism, 12(27), 99-109. Doi:10.22034/AAUD.2019.92452 [In Persian]
 21. Behzadfar, M., & Ghazi-zadeh, S.N., (2013), The sense of satisfaction from residential open space, case study: residential complexes of Tehran, Fine Arts-Architecture and Urban Planning Quarterly, 3(45), 15-24.[In Persian]
 22. Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G. (1985). Responsive Environment, a Manual for Designers (pp. 85-95). Oxford: Butterworth Architecture.
 23. Borhanifar, S., Mazhari, M.E., Taghvai, V., Vathigh, B.,bAshrafzadeh, R., (2021). Investigating the factors affecting the sociability of residential complexes with the approach of preserving privacy (Study example: residential complex of 600 units in Mashhad). Quarterly Journal of Urban Studies, 10(38), 91-106. Doi:10.34785/J011.2021.982 [In Persian]
 24. Bowen, J. P. (2018). A provincial frost fair: urban space, sociability and spectacle in Shrewsbury during the great frost of 1739. Midland History, 43(1), 43-61. https://doi.org/10.1080/0047729X.2018.1461748
 25. Car, S., Francis, M., Rivlin, L., Stome, A., (1991). Public Space. Massachusetts: Cambrige university press.
 26. Carmona, M. (2003). Public places – urban spaces. The dimention of urban design. Oxford: Architectural press.
 27. Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: The dimensions of urban design. Routledge. Academic Center for Education, Culture and Research (Jahade Daneshgahi), 227 Pages.
 28. Daneshpour, S.A.H., & Charkhchian, M., (2016). public spaces and factors affecting public life. Bagh Nazar, 7, 19-28. [In Persian]
 29. Elami, Z., Hashempour, P., & Madghalchi, L., (2019). Physical sociability of residential complexes for the elderly in Tabriz (case study: Sattarkhan, Aseman, Allameh Amini and Sepidar residential complexes). Architecture and Urban Planning of Iran, 11(19),187-207. https://doi.org/10.30475/isau.2020.156546.1125 [In Persian]
 30. Fergas, J., (2019). Psychology of social interaction (interpersonal behavior).Ttranslate by: Mehrdad Firouzbakht and Khashayar Beigi, 8th edition, Tehran: Abjad Publications. [In Persian]
 31. Gehl, J. (1987). Life Between Buildings: Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold.
 32. Gehl, Y., (2000). public spaces and collective life. translate by: Ali Ghafari and Sadegh Sohailipour, Tehran: Shahid Beheshti University Press.[In Persian]
 33. Ghanbarpour, M., Soroush, M.M., Jahanbakhsh, H., & Foroutan, M., (2022). Architectural capacity of environments based on identity-making motifs with the aim of enhancing the sense of place of educational spaces. Islam Art Stud, The Institute of Islamic Art, 19(46), 393-405.
 34. Hajian Zeidy, M., Ghadarjani, R., Sadegh Saberi, M.J., Gomar, M., (2017), Analysis of identity elements in Islamic cities. Case Study: Isfahan Poetry. The 4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Urban Management, February, 1-19.
 35. Hajian Zeidy, M., Ghadarjani, R., & Zaheri, M., (2021). Sustainable Urban Reconstruction in Historical Texture. Academic Center for Education, Culture and Research (Jahade Daneshgahi), 154 Pages.
 36. Hajian Zeidy, M., Mehrabi, M., Vatandoost, M.M., Ghadarjani, R., Fazli, M., Tabatabaee, M., (2020), Designing of folk art museum of sari city drawing attention to the context-oriented architecture. Journal of Critical Reviews, 7(04), P.P. 2069-2078.
 37.  Hajian Zeidy, M., Sufinejad, A., Ghafourian, M., & Hemmatian, N., (2022), Analysis of Iranian Houses in First Pahlavi Period with Architectural Aesthetics Role (Case Study: Amir Asefi's House in Sanandaj). Tobacco Regulatory Science, 8(1), 1782-1796.
 38. Hamzenejad, M., Noghrekar, A., Jahanbakhsh, H., (2020). "human, nature, architecture". Payam Noor university.
 39. Hashempour, P., & Sami, Z., (2018). Environmental quality affecting the viability of residential complexes (a case study of Imam Residential Complex, Chamran, Aseman Shahr, Tabriz). Urban Studies, 8(30), 55-68. Doi:10.34785/J011.2019.969 [In Persian]
 40. Jabari, I., & Abdoli, S., (2019). economic and tourism exploitations of the rivers of Kermanshah province and its effect on aesthetic features. Geographical planning of space quarterly journal, 9(32), 71-88. Doi:10.30488/GPS.2019.91061 [In Persian]
 41. Jacobbs, J. (1961). The death and life of Great American cities. Translated to Persian by Parsi, H & Aflatooni, A. Tehran: University of Tehran.
 42. Jahanbakhsh, H., & Gholipourdomyeh, T., (2022), Identifying and explaining the components of landscape quality improvement based on sustainable urban design indicators under the clean city approach (Case study: Pardis city),. Urban Design Discourse a Review of Contemporary Litreatures and Theories, 2(4), 45-58.
 43. Jahanbakhsh, H., Raeisi Nejad, A.A., & Mirhoseini, S.M., (2021), Study the Relationship between Architecture Structure of Eco_tourist Residence with Tourist Satisfaction (Case Study: Residence of Janat Rudbar Village, Ramsar, Mazandaran, Journal of tourism and development, 10(1), 81-94
 44. Jalalian, S., Habib, F., & Zakerhaghighi, K., (2022). Explaining the role of physical elements of the environment in the security of residential complexes (Study example: residential complexes of Hamadan city). City Identity, 16(50), 35-46. https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2015.20198 [In Persian]
 45. Karami, I., & Mohammad Hosseini, P., (2017), investigating the effect of sociability of public spaces on the social sustainability of residential complexes, case example: Mehr Ardabil housing complexes. Urban Management Journal, 7(26), 56-43.[In Persian]
 46. Khak-Zand, M., & Baghalian, A., (2016). investigation of factors affecting the promotion of social interactions in open and semi-open spaces of residential complexes (case example: residential complex in area 22). Architecture and Urban Planning of Iran, 7(11), 19-28. [In Persian]
 47. Lang, J. (2017). Creation of Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in Environmental Design. Translate by: Alireza Einifar, 10th Publisher: Tehran University Printing and Publishing Institute. [In Persian]
 48. Latham, A., & Layton, J. (2019). Social infrastructure and the public life of cities: Studying urban sociality and public spaces. Geography Compass, 13(7), 20-34. https://doi.org/10.1111/gec3.12444
 49. Lennard & Lennard (1984). Public life in urban places. Southampton: Godlier.
 50. Link, F., Señoret, A., & Valenzuela, F. (2022). From community to public familiarity: Neighborhood, sociability, and belonging in the neoliberal city. Urban Affairs Review, 58(4), 960-995.
 51. Mehrabi, M., Hajian Zeidy, M., Ghadarjani., R., Vatandoost. M.M., & Jalilian., S. (2020). Investigation of Various Types of Passive Solar Cooling Systems in the Optimal Energy Performance in the Building. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 546-558.
 52. Memarian, Gh., Jahanbakhsh, H., & Mirkazemi, F. (2009). Methodology for Teaching Human, Nature and Architecture’Course. Technology of Education Journal (TEJ), 3(2), 133-149.
 53. Mohibinejad, S., Movahed, Kh., Heydari, A.A., & Taghipour, M., (2022). the role of spatial organization on increasing the sociability of open spaces in residential complexes (case study: complexes Residential of Shiraz city). Scientific Journal of Urban Studies, 11 (43), 27-40. Doi:10.34785/J011.2022.754 [In Persian]
 54. Naimi Nazmabad, Z., Farajpour, M., & Amirshaghaghi, M.R., (2014), measuring the level of social interactions in old contexts with urban neighbors, case example: Darb No Gorgan neighborhood, Urban Management Journal, 14(38), 150-133. [In Persian]
 55. Oldenburg, R. (1999). The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and how they Get You Through the Day. New York: Paragon House.
 56. Pereira, V. B. (2018). Urban distinctions: Class, culture and sociability in the city of Porto. International Journal of Urban and Regional Research, 42(1), 126-137. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12532
 57. Sadegh Sabery, M.J., Ghadarjani, R., & Hajian Zeidy, M. (2016). Designing a social space for children in the open spaces of residential complexes with an approach to creativity and social interactions. Shabak Scientific-Specialized Journal, 2(6), 13-27.
 58. Sadegh Sabery, M.J., Zahedi Yegane, A., Hajian Zeidy, M., & Ghadarjani, R. (2018). Evaluation of Quality of Life Indices in "Maskan-e Mehr" Housing Plan Using the Sustainability Approach (Case Study: Beheshti Neighborhood of Hamedan). Journal of Geography and Environmental Studies, 7(27), 1-24. [In Persian]
 59. Shaterian, M., Heydari Sureshjani, R., & Varfinejad, Z., (2020). Modeling the effects of urban tourism on the quality of life and creative city in Kermanshah, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, Vice-Presidency for Research and Technology of Golestan University, 9(33), 51-60. Doi:10.30488/GPS.2019.100765 [In Persian]
 60. Shojaei, D., Pertovi, P., (2014). factors affecting the creation and promotion of sociability in public spaces of different scales in Tehran city (case example: public spaces of two neighborhoods and one district in the 7th district of Tehran). Bagh Nazar, 12(34), 93-108. [In Persian]
 61. Siavashpour, B., Abron, A.A., & Mousavi, S.M., (2018). The design approaches of public spaces of urban sociability derived from the characteristics of the third place. Shabak, 5(7 (series 46)),. 141-148. [In Persian]
 62. Vanky, A., & Le, R. (2023). Urban-semantic computer vision: a framework for contextual understanding of people in urban spaces. AI & SOCIETY, 1-15.
 63. Willems, W. (2019). ‘The politics of things’: digital media, urban space, and the materiality of publics. Media, Culture & Society, 41(8), 1192-1209.
 64. Wu, S. (2023). Building Community Through Urban Renovation on Pittsburgh's Riverfront (Doctoral dissertation, Rochester Institute of Technology).
 65. Zaheri, M., Saremi, H.R., Hajian & Zeidy, M. (2022). Measuring the Impact of Technology Components on Islamic-Iranian Culture to Build New Sustainable Urban Settlements in Dorud, Geography (Regional Planning), 13(1), 359-373.
 66. Zarghani, M., Bakhshi, A., Hajian Zeidy, M., & Rasouli, S.H. (2022). Relationship Between Geographical-Environmental Factors and Job Stress of Employees of Large Construction Projects (Case Study: Iranmal Tehran). Geography (Regional Planning), 12(4), 617-635.