دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1402 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر وضعیت محلات شهر از منظر مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری مطالعه موردی: محلات شهر تنکابن

صفحه 21-39

10.30488/gps.2023.360912.3576

حسین مبری؛ داریوش ستارزاده؛ آرش ثقفی اصل؛ مسعود حق لسان


تحلیل مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در مناطق چهارگانه شهر ساری

صفحه 61-83

10.30488/gps.2023.374359.3599

عیسی قسمی طوسی؛ کیا بزرگمهر؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ امنه حقزاد


ارزیابی شاخص‌های عینی شهر سبز در کلان‌شهر مشهد

صفحه 135-150

10.30488/gps.2023.381265.3610

سید مصطفی حسینی؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ امید علی خوارزمی


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

صفحه 151-171

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر