تحلیل تطبیقی شهرهای ایران با تأکید بر شهر دوستدار کودک (مورد پژوهی: کلانشهرهای تهران و اصفهان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه جغرافیای آمایش دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران-ایران

3 گروه جغرافیا و آمایش دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

10.30488/gps.2024.430897.3704

چکیده

کودکان به عنوان بخشی از جامعه بشری نسل آینده هر کشوری را شکل داده‌اند و تعامل کودک با محیط پیرامون نیازمند رشد جسمانی و ذهنی اوست. بنابراین توجه به محیطی که باعث رشد ذهنی و جسمانی کودک شود حائز اهمیت است. به منظور بررسی محیط مناسب برای کودکان ابتکار شهر دوستدار کودک مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی این پژوهش ارتقای وضعیت دو شهر از منظر شهر دوستدار کودک و شناسایی شاخص‌های مناسب شهر دوستدار کودک و مقایسه تطبیقی در دو کلانشهر تهران و اصفهان است. روش پژوهش توسعه‌ای و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، بررسی‌های میدانی و مصاحبه بوده است نتایج ارزیابی نشان می‌دهد در مقایسه دو شهر تهران و اصفهان از نظر شاخص‌های مورد بررسی (اجتماعی و کالبدی، اقتصادی، زیست محیطی، مدیریت شهری و اوقات فراغت) شهر تهران در متغیر ایمنی و حفاظت و شهر اصفهان در متغیر مشارکت و شهروندی دارای سطح مطلوبند. هر چند تهران در سایر شاخص‌ها در مقایسه با اصفهان در وضعیت مناسبتری قرار دارد ولی به طور کلی هر دو شهر از نظر شاخص‌های استاندارد فاصله دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Iranian Cities with Emphasis on Child-Friendly City The case of Tehran and Isfahan metropolises

نویسندگان [English]

  • Romina Alami 1
  • Jamileh tavakolinia 2
  • hasan mohammadian mosammam 3
1 Graduated from Shahid Beheshti University
2 Applied Geography Department, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Geography and Studies, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

As a part of human society, children have formed the future generation of every country, and the child's interaction with the surrounding environment requires her physical and mental development. Therefore, it is important to pay attention to the environment that promotes mental and physical development of the child. The purpose of examining the suitable environment for children, the initiative of the child-friendly city, has been taken into consideration. The general purpose of this research is to improve the status of two cities from the perspective of a child-friendly city and to identify the appropriate indicators of a child-friendly city and to make a comparative comparison in the two metropolises of Tehran and Isfahan. The research method is developmental and based on library and documentary studies, field investigations and interviews. The results of the evaluation show that comparing the two cities of Tehran and Isfahan in terms of the investigated indicators (social and physical, economic, environment, urban management and leisure time) Tehran city in the variable of safety and protection and Isfahan city in the variable of participation and citizenship have a favorable level. Although Tehran is in a better situation compared to Isfahan in other indicators, in general, both cities are far apart in terms of standard indicators.

As a part of human society, children have formed the future generation of every country, and the child's interaction with the surrounding environment requires her physical and mental development. Therefore, it is important to pay attention to the environment that promotes mental and physical development of the child

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child friendly city
  • Tehran metropolis
  • Isfahan metropolis
  • Mann-Whitney test