نقش لیتولوژی در شکل‌گیری اینسلبرگ‌های دشت صفی‌آباد در شمال خاوری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مورفولوژی هر منطقه با لندفرم‌های آن ارتباط دارد، مورفولوژی نواحی هموار با اینسلبرگ‌ها مرتبط است. وجود اینسلبرگ‌ها در نواحی بیابانی و خشک چهره خاصی به مورفولوژی این مناطق می‌دهد. مطالعه این لندفرم‌ها و عوامل موثر در شکل‌گیری آن‌ها ازنظر گردشگری، تغییرات اقلیمی، زیست‌محیطی و عمران منطقه‌ای یک ضرورت محسوب می‌شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده عوامل و فرایندهای مختلفی در شکل‌گیری اینسلبرگ‌ها نقش دارند که نقش لیتولوژی در این زمینه برجسته‌تر به نظر می‌رسد. در این تحقیق که با روش مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای انجام‌شده، ما با شناسایی و مطالعه 18 اینسلبرگ در دشت صفی‌آباد به این نتیجه رسیدیم که اینسلبرگ‌های این دشت، عمدتاً در سنگ‌های رسوبی ازجمله سنگ‌های آهکی، کنگلومرا و ماسه‌سنگ به وجود آمده‌اند، در بین سازندهای زمین‌شناسی، بیشترین و متنوع‌ترین اینسلبرگ‌های دشت صفی‌آباد در سازند کنگلومرای توده‌ای با سخت شدگی خوب (Mc) تشکیل‌شده‌اند زیرا این سازند بیشترین گسترش را در این دشت دارد اما تیپیک‌ترین اینسلبرگ‌های این دشت در سنگ‌آهک توده‌ای ضخیم لایه چرت‌دار (ماستریشتین) به وجود آمده‌اند. زیرا این سازند در مقابل فرایندهای فرسایشی مقاومت بیشتری دارد. سازندهای لار، واحد آپسین-آلبین شامل سنگ‌آهک اوربیتولینادار و آهک‌های ضخیم تا توده‌ای دولومیت و سازندهای دلیچای نیز نقش مهمی در شکل‌گیری اینسلبرگ‌های این دشت داشته‌اند. هرچند وسعت این سازندها قابل‌توجه نیست، اما به دلیل مقاومت زیاد در برابر فرایندهای فرسایشی سبب شکل‌گیری اینسلبرگ‌های تکامل‌یافته‌ای در این دشت شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of lithology in the formation of inselbergs in Safi Abad plain in northeastern Iran

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Maghami Moghim 1
 • Mohamad Reza Ghdri 2
1 Department of Geomorphology, School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
2 Department of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabrizu, Tabrizu, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The morphology of each region is related to its landforms, the morphology of flat areas is related to inselbergs. The presence of inselbergs in desert and dry areas gives a special appearance to the morphology of these areas. The study of these landforms and the effective factors in their formation is considered a necessity in terms of regional development. According to the studies, various factors play a role in the formation of inselbergs, and the role of lithology seems to be more prominent. In this research, which was conducted with the method of field and library studies, we identified 18 inselbergs in Safi Abad plain and by studying them, we came to the conclusion that the inselbergs of this plain are mainly formed in sedimentary rocks such as limestone, conglomerate and sandstone. Among the geological formations, the largest and most diverse inselbergs in the Safiabad plain are formed in the mass conglomerate formation with good hardening because this formation is the most widespread in this plain. But the most typical inselbergs of this plain are formed in thick layered limestone. Because this formation is more resistant to erosion. Lar Formations including Limestone and Thick Limestone’s to Mass Dolomite and Delichai Formations have also played an important role in the formation of inselbergs in this plain. Although the extent of these formations is not significant, but due to their significant resistance to erosion and being far from these processes, they have caused the formation of evolved inselbergs in this plain
Extended Abstract
Introduction
Inselbergs are ridges with a height of less than 500 meters formed with a steep slope in the plains. Their resistance to erosion has caused them to be considered capable players in the morphology of arid and semi-arid regions. Due to their uniqueness in desert areas, these areas are of interest to tourists, and the economic situation of these areas can be improved by attracting tourists. The prominence of inselbergs in desert areas has caused researchers to pay attention to their studies, the most important of which are the studies of Pye in Kenya (1984), Nenonen in Finland (2018), Luiza in Brazil (2021), Laetitia in Africa (2019), and Mashaal in Egypt (2020). Although the conditions for inselberg formation are available in some areas of Iran, and these landforms have given a particular face to the morphology of this country, no significant study has been done on them so far. This research attempts to investigate the role of lithology in inselberg formation in Safi Abad Plain by using library and field studies.
 
Methodology
Safi Abad plain in the northeast of Iran and North Khorasan province and in terms of geographical coordinates between 36-˚ 48-05 to 36-22-55˚ North and 37-57˚ East to 36-˚ 37-08 It is located at 57-58-11 east. Field and library studies were used to study the inselbergs of this plain. The entire region was surveyed in 2 years in the field studies, and 18 inselbergs were identified. Then, the location and extent of their expansion were determined. In the morphometry that was done as a survey, the minimum height, length-to-width ratio of inselbergs, and their distance from each other were measured with GPS. The study of the concepts, definitions, and effective processes in inselberg formation was done with the library method. The maps of this research were drawn with Adobe Illustrator software.
 
Results and discussion
Inselbergs are diverse in terms of morphology; in the studied area, 18 inselbergs were identified, most of which are mixed. Most of them are rocky and have less vegetation. Regarding lithology, inselbergs are particular forms of igneous and metamorphic rocks, but some are also formed in other rocks. Although lithology plays an essential role in inselberg morphology, it cannot be claimed that inselbergs formed in the same formation have the same shape. Although the dominant lithology of the Safi Abad plain is formed from sedimentary rocks, due to the different resistance of its formations, the height, shape, and slope of the inselbergs of this plain are different in different parts of the region. The difference in these characteristics has caused the different shapes of the land in this plain. According to the studies of the most resistant formations of Safi Abad plain against erosion, limestone is a thick layer of chert mass formed due to the resistance against the erosion of the complete inselbergs.
After this formation, the Lar formation consists of fine-grained uniform dolomitic limestone with thick to massive layering, which is more resistant; that is why many inselbergs in the region have formed in it. The third formation in terms of resistance is the Apsin-Albin unit, which includes orbitolinate limestone and thick limes to a mass of dolomite. Although this unit has a small area, its inselbergs are closer to typical inselbergs. In terms of area, most of the area is composed of mass conglomerates with good hardening. Due to the different effects of this formation from different processes, its inselbergs do not have the same morphology. The inselbergs formed in this formation are in the middle part of the high area, low in the southern part, incomplete in the western part, and incomplete mushrooms in the path of the Gerati River. After this formation, gray shales are the most resistant to erosion. This formation, which belongs to the Jurassic period, has formed a large part of the northeastern inselbergs. The alternation of limestone and marl in the Delichai formations in the middle part of the region provides the basis for the formation of mushroom-shaped inselbergs in the future.
 
Conclusion
Safiabad Plain is in the northeast of Iran, and in terms of geomorphological units, it is part of central Iran. Inselbergs form part of the morphology of this plain. In this study, 18 inselbergs were identified in this plain, and their detailed study showed that their primary skeleton was established by tectonic activities in the Devonian to Miocene period with the formation of Posht Bahram mountains. It was formed when the tectonic activities calmed down and in opposition to the lithology and erosion of the inselbergs of this plain. In terms of lithology, the well-hardened conglomerate formation covers nearly 47% of this plain, and due to its large size and different distances from erosion processes, various inselbergs have been formed in it. The southern inselbergs formed in this formation have a regular shape due to wind and blue erosion. In contrast, the middle inselbergs have an incomplete shape due to the distance from higher erosion, and the western inselbergs have an incomplete shape due to the superiority of blue erosion. Another formation that plays a vital role in this field is Lar Mei Formation. Although this is the second formation in terms of size and strength, many inselbergs have formed in it. The Shemshak formation is placed after the Lar formation in terms of resistance. This formation has caused the formation of chain inselbergs in the northeast of the region. The most typical inselbergs of the region are observed in the thick layered limestones of the formation (Maastrichtian). Also, this research found that inselbergs may be formed in all flat areas of the world and even in sedimentary formations. However, the inselbergs formed are far from those formed in tropical regions' igneous and metamorphic formations.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
The authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approthe contenttent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
The authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inselberg
 • Lithology
 • Sedimentary rocks
 • Kal Grati River
 • Safiabad plain
 1. ابراهیمی مقدم، هادی. (1382). مکان‌یابی مناسب جهت تغذیه آبخوان‌ها در حوضه رودخانه کال ولایت با استفاده از Rs و.gis پایان‌نامه کارشناسی ارشد. جغرافیای طبیعی، به راهنمایی کرامت الله زیاری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت‌معلم (خوارزمی تهران).
 2. آسایش، حسین و مشیری، رحیم. (1381). روش‌شناسی و تکنیک‌های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا. چاپ اول، تهران، انتشارات قومس.
 3. آسیایی، مهدی و جوانمرد، سهیلا. (1383). فرهنگ و اصطلاحات ژئومورفولوژی. چاپ اول، انتشارات سخن‌گستر، مشهد.
 4. ماکس، دریو. (1370). ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی. ترجمه مقصود خیام، انتشارات نیا (نیما سابق)، تبریز.
 5. خیام، مقصود. (1371). اصطلاحات مصور ژئومورفولوژی. چاپ اول، انتشارات نیا (نیما سابق)، تبریز.
 6. حریریان، محمود. (1369). کلیات ژئومورفولوژی ایران. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 7. حسین زاده، محمدمهدی؛ صدوق، سید حسن؛ متش بیرانوند، سعیده و اسماعیلی، رضا. (1398). برآورد میزان فرسایش کناری رودخانه با استفاده از مدل پایداری کناره و فرسایش پای کرانه. مطالعه موردی: رودخانه لاویج- شهرستان نور. مجله آمایش جغرافیایی فضا،9(33)، 265-278. doi:10.30488/GPS.2019.56759.2120
 8. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی (1999)، نقشه 1:100000 زمین‌شناسی صفی‌آباد
 9. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی 1:50000 منطقه (برگ‌های، قاسم خان (7463I)، بام (7563I)، صفی‌آباد)7563(II و گراتی (7563IV) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 10. مقامی مقیم، غلامرضا. (1393)، بررسی تأثیرات آب‌وهوای عصر حاضر در مخروط افکنه‌های دامنه‌های جنوبی آلاداغ در شمال شرق ایران. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 4 (13)، 129-147.
 11. مقامی مقیم، غلامرضا و اسلامی، سعید رضا. (1401) تأثیر فعالیت‌های تکتونیکی در شکل‌گیری اینسلبرگ‌های دشت صفی‌آباد در شمال شرقی ایران. مجله زمین‌ساخت،5(20)، 30-15. doi:10.22077/JT.2022.4760.1125
 12. مقامی مقیم، غلامرضا. (1401). بررسی نقش آب‌وهوا در تغییرات ایجادشده در اینسلبرگ‌های دشت صفی‌آباد در شمال شرق ایران. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای،20(1)،214-187. doi: 10.22067/jgrd.2022.72041.1063
 13. Asaish, H., & Moshiri, R. (2000). Scientific Research Methodology and Techniques in Human Sciences with Emphasis on Geography. First edition, Tehran: Qomes publications. [In Persian]
 14. Asiay, M., & Javanmard, S. (2013). Geomorphological Culture and Terms. first edition, Mashhad: Sokhon Gostar Publishing. [In Persian]
 15. Bednarik G.R. (2017). Scientific investigations into Saudi Arabian rock art. A review Mediterranean­­ Archaeology and Archaeometry, 17(4), 43-59. doi:10.5281/zenodo.893192
 16. Bourman, R. P., Ollier, C. D., & Buckman, S. (2015). Inselbergs and monoliths: A comparative review of two iconic Australian landforms, Uluru (Ayers Rock) and Burringurrah (Mount Augustus). Zeitschrift Fur Geomorphologi, 59(2), 197-227. doi: 10.1127/0372-8854/2014/0148
 17. Bourne, J. A., & Twidale, C. R. (2002). Morphology and origin of three bornhardt inselbergs near Lake Johnston, Western Australia. Journal of the Royal Society of Western Australia85(2), 83-102.
 18. Ebrahimi Moghadam, H. (1382). Appropriate location for the feeding of aquifers in the Kal Velayat basin of the province using Rs and.gis master's thesis. Natural Geography, under the guidance of Karamatullah Ziari, Faculty of Humanities, Tarbiat Moalem University (Khwarizmi, Tehran). [In Persian]
 19. Geographical Organization of the Armed Forces, topographic map 1:50000 of the region (Bargai, Qasim Khan (7463I), Bam (7563I), Safiabad (7563II) and Gerati (7563IV)) Geographical Organization of the Armed Forces. [In Persian].
 20. Goudie, A. S. (2016). Quantification of rock control in geomorphology. Earth-science reviews, 159, 374-387. doi:10.1016/j.earscirev.2016.06.012
 21. Haririyan, M. (1989). General Geomorphology of Iran. Tehran: Islamic Azad University Press. [In Persian]
 22. Hosein Zadeh, M. M., Sadogh, S. H., Matesh Beyranvand, S., & Esmaili, R. (2019). Predict the rate of bank erosion in Lavij river during a particular flow by using BSTEM. Geographical Planning of Space, 9(33), 265-278. doi:10.30488/GPS.2019.56759.2120  [In Persian]
 23. John T. Hunter, (2016) Differences in Functional Trait Distribution between Inselberg and Adjacent Matrix Floras. International Journal of Ecology, 45(3), 112-125. doi:10.1155/2016/6417913
  Kesel, R.H. (1973) Inselberg landform elements: definition and synthesis. Revue Geomorphologie Dynamique, 22, 97–108.
 24. Khayyam, M. (1991). illustrated terms of geomorphology. First edition, Tabriz:  Nia Publications (former Nima). [In Persian]
 25. Laetitia, C., Piers, M., Igshaan Samuels, M., Masubelele, L., & Lesego, K. (2019) Inselbergs persist as islands of diversity in a heavily grazed rangeland mosaic at the nexus of three arid biomes. African Journal of Range & Forage Science, 36(2), 125-128. doi:10.2989/10220119.2019.1568302
 26. Luiza, F. A., De Paula, R., Campostrini, F., Luísa, O., Azevedo, M. L., Bueno, Ricardo, R. C., Solar, B., Vanschoenwinkel, S. P. (2021). Climatic control of mat vegetation communities on inselberg archipelagos in south-eastern Brazil. Biological Journal of the Linnean Society, 133(2) 604–623. doi:org/10.1093/biolinnean/blaa196
 27. Maghami Moghim, G. (2022). Exploring the Role of Climate in Changes Created in the Inselbergs of Safi Abad Plain in the Northeast of Iran. Journal of Geography and Regional Development, 20(1), 214-187. doi: 10.22067/jgrd.2022.72041.1063 [In Persian]
 28. Maghami Moghim, G.R. (2013). investigating the effects of the current climate on the alluvial fans of the southern slopes of Aladagh in northeastern Iran. Journal of Geographical Survey of Space, 4 (13), 129-147. [In Persian]
 29. Maghami Moghim, G.R., & Eslami, S. R. (1400). The effect of tectonic activities on the formation of inselbergs in Safi Abad Plain in northeastern Iran.  Morph tectonic, 5 (20) 15-30. doi:10.22077/JT.2022.4760.1125 [In Persian]
 30. Mashaal, N.M., Sallam, E.S. & Khater, T.M. (2020). Mushroom rock, inselberg, and butte desert landforms (Gebel Qatrani, Egypt): evidence of wind erosion. Int J Earth Sci (Geol Rundsch), 109(10), 1975–1976. doi.org/10.1007/s00531-020-01883-z
 31. Max, D. (1891). Climatic Geomorphology and External Dynamics. translated by Maqsood Khayyam, Tabriz: Nia Publications (formerly Nima). [In Persian]
 32. Migoń, P., & Goudie, A. (2014). Sandstone Geomorphology of South-West Jordan, Middle East. Quaestiones Geographicae. The Journal of Adam Mickiewicz University, 33(3), 123-130. doi:10.2478/quageo-2014-0035
 33. Nenonen, K., Johansson, P., Sallasmaa, Olli., Sarala, P., Palmu, J-P. (2018). The inselberg landscape in Finnish Lapland: a morphological study based on the LiDAR data inter-pretation. Bulletin of the Geological Society of Finland, 10 (90), 239–256. doi:10.17741/BGSF/90.2.008
 34. Organization of Geology and Mineral Exploration. (1999). 1: 100000 geological map of Safiabad. [In Persian]
 35. Pinheiro, F., Cozzolino, S., & Draper, D.  (2014). Rock outcrop orchids reveal the genetic connectivity and diversity of inselbergs of northeastern Brazil. BMC Evol Biol, 14-49. doi: 10.1186/1471-2148-14-49
 36. Pye, K., Goudie, A.S. & Thomas, D.S.G. (1984). A test of petrological control in the development of bornhardts and koppies on the Matopos batholith, Zimbabwe. Earth Surface Processes and Landforms, 9, 67 – 455. doi:org/10.1002/esp.3290110106
 37. Pye, K., Goudie, A.S. & Watson, A. (1986). Petrological influence on differential weathering and inselberg development in the Kora area of central Kenya. Earth Surface Processes and Landforms, 11, 41–52. doi:org/10.1002/esp.3290110106
 38. Twidale, C.R. (1978). On the origin of Ayers Rock, central Australia, Zeitschrift fur Geomorphologie Supplementband N.F, 31, 177–20. doi:org/10.4000/geomorphologie.14036