نقش گردشگری در تحولات هویت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: محور ارتباطی دزلی- هجیج، بخش اورامان- شهرستان سروآباد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

گردشگری به‌عنوان یک فعالیت اجتماعی- اقتصادی نقش مؤثری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی سکونتگاه‌های روستایی ایفا می‌کند که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی را بر روی هویت کالبدی روستایی برجا بگذارد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثرات گردشگری در تحولات هویت سکونتگاه‌های روستایی در منطقه اورامان شهرستان سروآباد در استان کردستان است. ازاین‌رو، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق 7 روستای واقع در محور ارتباطی دزلی- هجیج در بخش اورامان است که بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن 1395 دارای 1572 خانوار بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 306 خانوار به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری در روستاهای نمونه در بعد تداوم در زمان از قبیل کیفیت ساخت‌وساز مسکن (67/3)، بهداشت و پاکیزگی محیط روستا (39/3) و تغییرات کاربری اراضی (78/3) و بعد وحدت و کثرت از قبیل طرح و شیوه معماری مساکن (01/3) و معماری و سیمای معابر عمومی (23/3) و بعد تمایز و تشابه از قبیل تناسب با زندگی روستایی (58/3) و روستاگرایی یا همخوانی با مکان (43/3) تأثیر مثبتی بر روی ابعاد کالبدی سکونتگاه‌های روستایی منطقه داشته است. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که توسعه گردشگری نقش مهمی در تحولات هویت کالبدی روستایی منطقه دارد. به‌طوری‌که عامل تناسب با زندگی روستایی منطقه با مقدار ویژه 6/13 و 27 درصد از واریانس کل بیشترین تأثیر را در بین عوامل به خود اختصاص داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism in the Physical Identity Changes of Rural Settlements The Case Study of Dezley-Hajij Communication Road, Oraman District, Sarvabad Township

نویسندگان [English]

 • Jamshid Einali 1
 • Ismaeil Rahmanpour 2
1 Department of Geography and Rural Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Geography and Tourism Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Tourism as a socio-economic activity plays an essential role in the economic, social, physical, and cultural dimensions of rural settlements in developing countries, which can have significant impacts on rural physical identity. The purpose of this study was to evaluate the impact of tourism on the identity changes of rural settlements in Oraman area of Sarvabad Township in Kurdistan province. Therefore, the present study questions 1. What is the relationship between tourism development and rural identity changes in the study area? What are the most critical factors influencing the physical development of rural settlements? He answers. The present study is a descriptive-analytical based on data collection using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of 7 villages located in the Dezli-Hajij communication axis in Oraman District based on population and housing census data of 1395 with 1572 households and 306 households were selected using Cochran formula. One-sample t-test and factor analysis were used for data analysis. The findings of the study showed that tourism development in the sample villages in terms of continuity over time such as housing construction quality (3/67), sanitation (3/39) and land-use changes (3/78) and unity and plurality such as Design and style of housing architecture (3/01) and public transit architecture (3/23) and then differentiation and homogeneity such as proportionality with rural life (3/58) and rurality or location (3/43) have a positive impact on the physical dimensions of rural settlements in the region. The results of the exploratory factor analysis showed that tourism development plays a vital role in the development of rural physical identity in the region. So that the proportion of rural life with a specific amount of 13/6 and 27% of the total variance had the most influence among the factors
Extended Abstract
Introduction 
As an important socio-economic activity in local and regional development, tourism has a high potential for political, social, and economic changes in communities. Scholars widely regard it as the engine of development. Today, rural areas in developing countries face various economic, social, and environmental challenges. Planners need to pay more attention to complementary sectors of agricultural activities such as the development of handicrafts, food industries, and tourism because agriculture is now retreating from its hegemonic position in some rural areas. Therefore, tourism as one of the essential approaches to rural development has multiple effects on the socio-economic dimensions of rural areas. Tourism can play a vital role in shaping spaces, reconfiguring and rebuilding processes, creating new socio-economic opportunities in less-developed rural areas,  and leads to changes in the physical dimensions and physical identity of the villages.
 
Methodology
This study aims to investigate the role of tourism development in the physical identity of  rural settlements located in the Dezley-Hajij road axis in Oraman County (Sarvabad Township- Kurdistan province) in western Iran. This applied study methodology of research was based on analytical– descriptive methods using questionnaires. After the survey of theoretical bases, the questionnaire was set using a Likert spectrum and distributed randomly among the sample. The statistical population of this study consisted of 1572 households residing in the villages of Daraki (Dezli County), Veisiyan and Kamaleh (Oraman County), Belbar, Jivar, Celin, and Novin (Shalyar County), with a sample of 306 was selected by Cochran formula. A questionnaire was further validated by an academic panel of experts in the field of research. Cronbach's alpha determined its reliability, which was up to 0.890 for measured indexes. The data were analyzed by One sample T-test and Factor
 
analysis tests in the SPSS software package. 
 
Results and discussion
To investigate the role of tourism activities in the physical identity change of rural settlements, the research indices in terms of three components of time continuity (quality of constructions, health, and environmental cleanliness and land-use transformations), unity/multiplicity (Landscape of free passages and the type of architectural style), and differentiation/similarity (proportional to rural life and Compliance with the physical environment) were classified. The results of the one-sample t-test showed that assuming numerical utility (3 mean spectra), the components of continuity in time, variance, multiplicity, and differentiation and similarity with numerical mean values (3.62), (3.35), and (3.27), respectively. The effect of tourism development is affected, and the difference is positive and means between upper and lower boundaries. There is a significant difference at the 95% level between the components. Evaluation of the importance of tourism in the physical development of rural settlements from the viewpoint of the respondents using factor analysis statistical test showed that the relevant data according to the KMO coefficient (0.812) is appropriate, and the Bartlett's test is 99% significant. Therefore, 50 variables extracted from the questionnaire were classified into six main factors, namely rural planning and architecture, beautification and environmental hygiene, privacy and road improvement, rural livelihoods, cultural regeneration, and physical security.
 
Conclusion
Findings based on the utility analysis of indicators indicate the positive impact of tourism development on the development of physical identity changes in rural settlements in the study area. Thus, the development of tourism in the villages under study has been able to positively influence the three dimensions of identity, such as continuity in time, unity and plurality, and differentiation and similarity. Therefore, it can be concluded that tourism development due to its social and economic impacts on the villages has also led to changes in rural physical identity. Moreover, hygiene and cleanliness of the rural environment were observed with a numerical mean (3.81) and (3.67), respectively, both of which are indices in the continuity component over time.
The results of the data analysis using factor analysis showed that the studied variables had 6% of the total variance in 5% of total variance. Based on the results of this analysis, it can be concluded that tourism development in two factors in terms of continuity in time has the most impact on the physical identity of rural settlements at 41%. Thus, planning and architecture of rural housing with 27% of the total variance and beautification and sanitation of the physical environment with 14% of the total variance have a significant impact on the physical changes and, consequently, the physical identity of the rural settlements.
Based on the research findings, the following suggestions can be considered:

Strengthening local institutions, such as the Islamic Council and the local managers, in order to promote the use of local patterns in the construction of new instruments to conform to the physical structure and function of the villages in the region;
Management of land use changes on the edge of the village in order to prevent unnecessary physical changes in the way of preservation and environmental beauty;
Prevent the accumulation of pesticides in public passages due to tourism in the area;
Improving public beauties and beautifying them using the social and cultural elements of the region.

 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
The authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
The Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
The authors appreciate to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Physical Identity
 • Rural Tourism
 • Kurdistan Province
 1. Ahmad, R., & Hertzog, A. (2016). Tourism, memory and place in a globalizing world. Tourism and Hospitality Research, 16(3), 201–205
 2. Ahmet, B. O. Z., & SERÇEK, S. (2016). The Role of Tourism in Regional Development and Its Effects on Economic Development. PROCEEDINGS E-BOOK II, 41.
 3. Alhowaish, A. (2016). Is tourism development a sustainable economic growth strategy in the long run? Evidence from GCC countries. Sustainability, 8(7), 605. https://doi.org/10.3390/su8070605
 4. Anabestani, A., & Moeini, A. (2021). The Effect of Place Identity on the Livability of Peri-Urban Villages of Mashhad Metropolis. Geographical planning of space quarterly journal, 11(39), 69-90. Doi:10.22108/SPPL.2017.81534.0 [In Persian]
 5. Anabestani, A., Javanshiri, M., & Kaviani, S. (2018). Reviewing the effects of promoting the second-home tourism on physical development of rural settlements (Case study: Kelardasht County). Geographical planning of space quarterly journal, 7(3), 1-24. Doi:10.30488/GPS.2019.183416.3038 [In Persian]
 6. Bayraktar, A., & Uslay, C. (Eds.). (2016). Strategic place branding methodologies and theory for tourist attraction. IGI Global. https://www.igi-global.com/book/strategic-place-branding-methodologies-theory/147129
 7. Cai, L., Qiu, S., Huang, Z., & Lehto, X. (2018). Back-to-trueself as an identity element of Indiana rural tourism. Journal of Rural and Community Development, 13(3).
 8. Chen, B., Qiu, Z., Usio, N., & Nakamura, K. (2018). Tourism’s impacts on rural livelihood in the sustainability of an aging community in Japan. Sustainability, 10(8), 1-17.  https://doi.org/10.3390/su10082896
 9. Chang, K., Chien, H., Cheng, H., & Chen, H. I. (2018). The Impacts of Tourism Development in Rural Indigenous Destinations: An Investigation of the Local Residents’ Perception Using Choice Modeling. Sustainability10(12), 4766.  https://doi.org/10.3390/su10124766
 10. Chen, Z., Ryan, C., & Zhang, Y. (2021). Cross-generational analysis of residential place attachment to a Chinese rural destination. Journal of Sustainable Tourism, 1-20. https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1890095
 11. Costin, L. (2014). The restructuring impact of the national economy of rural development. In Agrarian Economy and Rural Development-Realities and Perspectives for Romania. 5th Edition of the International Symposium (pp. 13-19). Bucharest, Romania.
 12. Dinis, I., Simões, O., Cruz, C., & Teodoro, A. (2019). Understanding the impact of intentions in the adoption of local development practices by rural tourism hosts in Portugal. Journal of Rural Studies, 72, 92-103. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.002
 13. Drăgulănescu, I. V., & Druţu, M. (2012). Rural tourism for local economic development. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 196-203.
 14. Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism management28(2), 409-422. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.04.002
 15. Einali, J. (2014). The Assessment of the Role of Second Homes Tourism in Rural Economic Diversification (Case Study: Hesar-e-Valiasr Dehestan of Avaj County). Journal of Research and Rural Planning, 3(1), 97-107. [In Persian]
 16. Einali, J., & Romyani, A. (2015). Analysis of the effect of second homes tourism in rural areas, Case Study: Hesar e Valiasr County- Buein Zahra Township. Geographical Space, 15(49), 136-115. [In Persian]
 17. Einali, J., Mohammadi Yeganeh, B., & Ghasemlou, H. (2019). The role of creative tourism in sustainable development of rural areas (Case study: historic-cultural villages in north-west of Iran). Journal of Research and Rural Planning, 8(2), 19-39.
 18. Elisabete, F. (2011). One rural, two visions—Environmental issues and images on rural areas in Portugal. Eurorural’08 Investigating European Countryside, 1(1), 9-21
 19. Eusébio, C., Carneiro, M. J., Kastenholz, E., Figueiredo, E., & da Silva, D. S. (2017). Who is consuming the countryside? An activity-based segmentation analysis of the domestic rural tourism market in Portugal. Journal of hospitality and tourism management, 31, 197-210. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.12.006
 20. Farahani, H., Einali, J. & Abdoli, S. (2013). Evaluation of The Role of Social Capital in Rural Area Development Case Study: Mashhad Maighan County in Arak Township. Journal of Geographical Sciences, 13(29), 27-50. [In Persian]
 21. Fazelunia, Gh., Asghari, S. and Masoumi Jeshni, M. (2017). Physical effects of tourism on rural settlements, Case: Fars Province, Space Economics and Rural Development, 6(1), 133-154. [In Persian]
 22. Fountain, J., Charters, S., & Cogan-Marie, L. (2020). The real Burgundy: negotiating wine tourism, relational place and the global countryside. Tourism Geographies, 1-21. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1713880
 23. Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management63, 223-233. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003
 24. Ghadirimasoom, M., Motiei langeroodi, S., Mehrpouya, H. (2013). Explain the Impact of Tourism on Rural Areas Case Study: The East District of Klardasht. Journal of Tourism Planning and Development, 2(5), 33-49. [In Persian]
 25. Golmohammadi, A. (2001). Globalization, Culture, Identity. Tehran: Ney Publishing. [In Persian]
 26. Habibi Kushkoohi, H., Monshizadeh, R. & Razavian. M. T. (2021). Investigating the situation of rural tourism and its role in rural development. Case study: Amlash and Rudsar villages. Geographical planning of space quarterly journal, 11 (39), 239-260. Doi: 10.30488/GPS.2020.200679.3097  [In Persian]
 27. Hajimirrahimi, S., Esfahani, E., Van Acker, V., & Witlox, F. (2017). Rural second homes and their impacts on rural development: A case study in East Iran. Sustainability9(4), 531. https://doi.org/10.3390/su9040531
 28. Hallak, R., Brown, G., & Lindsay, N. J. (2012). The Place Identity–Performance relationship among tourism entrepreneurs. Tourism Management, 33(1), 143-154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.02.013
 29. Hammitt, W. E., Backlund, E. A., & Bixler, R. D. (2006). Place bonding for recreation places: Conceptual and empirical development. Leisure studies, 25(1), 17-41. https://doi.org/10.1080/02614360500098100
 30. Ibănescu, B. C., Stoleriu, O., Munteanu, A., & Iațu, C. (2018). The impact of tourism on sustainable development of rural areas: Evidence from Romania. Sustainability, 10(10), 3529. https://doi.org/10.3390/su10103529
 31. Jiven, G., & Larkham, P. J. (2003). Sense of place, authenticity and character: a commentary. Journal of urban design8(1), 67-81. https://doi.org/10.1080/1357480032000064773
 32. Kaplan, A., & Garner, J. K. (2017). A complex dynamic systems perspective on identity and its development: The dynamic systems model of role identity. Developmental psychology, 53(11), 2036. DOI:10.1037/dev0000339
 33. Kapur, S. (2016). Rural Tourism in India: Relevance, Prospects and Promotional Strategies. International Journal of Tourism and Travel, 9(1/2), 40-49.
 34. Khartishvili, L., Muhar, A., Dax, T., & Khelashvili, I. (2019). Rural Tourism in Georgia in Transition: Challenges for Regional Sustainability. Sustainability, 11(2), 410. https://doi.org/10.3390/su11020410
 35. Lamopia, I. W. G. (2019). Tourism Based Cultural Identity Construction in Penglipuran Village of Bangli. The 5th International Conferences on Cultural Studies, 29 September, Udayana University, Kuta Selatan, Indonesia. 260-267. https://ojs.unud.ac.id/index.php/iccs/article/view/53392
 36. Lee, C. K. C., Yap, C. S. F., & Levy, D. S. (2016). Place identity and sustainable consumption: implications for social marketing. Journal of strategic marketing, 24(7), 578-593. https://doi.org/10.1080/0965254X.2016.1148758
 37. Long, H., Tu, S., Ge, D., Li, T., & Liu, Y. (2016). The allocation and management of critical resources in rural China under restructuring. Journal of Rural Studies47, 392-412. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.03.011
 38. Magnani, E. (2014). Culture and tourism? Limits and potential of sustainable tourist development in Gorée, Senegal and Moçambique, Mozambique. Via. Tourism Review, (4-5).
 39. https://doi.org/10.4000/viatourism.978
 40. Mason, P. (2015). Tourism impacts, planning and management. Routledge
 41. Mayes, R. (2010). Doing cultural work: Local postcard production and place identity in a rural shire. Journal of Rural Studies26(1), 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.06.002
 42. McComb, E. J., Boyd, S., & Boluk, K. (2017). Stakeholder collaboration: A means to the success of rural tourism destinations? A critical evaluation of the existence of stakeholder collaboration within the Mournes. Tourism and Hospitality Research, 17(3), 286-297. https://doi.org/10.1177/1467358415583738
 43. Mirmoghtadaei, M. (2004). Criteria for recognizing and evaluating the physical identity of cities. Honar-ha-ye-Ziba (19), 29-38. [In Persian]
 44. Nooripoor, M., Khosrowjerdi, M., Rastegari, H., Sharifi, Z., & Bijani, M. (2020). The role of tourism in rural development: Evidence from Iran. GeoJournal 86, 1705–1719 (2021). https://doi.org/10.1007/s10708-020-10153-z
 45. Norberg-Schulz, C. (2013). The phenomenon of place (pp. 292-304). Routledge.
 46. Owens, T. J., Robinson, D. T., & Smith-Lovin, L. (2010). Three faces of identity. Annual Review of Sociology, 36, 477-499.
 47. Panyik, E., Costa, C., & Rátz, T. (2011). Implementing integrated rural tourism: An event-based approach. Tourism Management, 32(6), 1352-1363. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.01.009
 48. Piñeiro, M. V., de Salvo, P., & Giommi, F. (2019). Rural Tourism and Territorial Development in Italy. In Sustainability Assessment at the 21st century. IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.85774
 49. Randelli, F., & Martellozzo, F. (2019). Is rural tourism-induced built-up growth a threat for the sustainability of rural areas? The case study of Tuscany. Land Use Policy, 86, 387-398. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.018
 50. Rifaioğlu, M. N., & Güçhan, N. Ş. (2007). The Concept of Identity and Its Identification Process in Urban Conservation Projects. International Conference of CSAAR on Regional and Identity in the Age of Globalization, 12-13 November, Tunis, Tunisia, pp: 1099-1111.
 51. Saner, R., Yiu, L., & Filadoro, M. (2019). Tourism Development in Least Developed Countries: Challenges and Opportunities. In I. Management Association (Ed.), Sustainable Tourism: Breakthroughs in Research and Practice (pp. 94-120). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7504-7.ch006
 52. Sang, S. (2020). A study on tourists’ perceived authenticity in Gala Village, Nyingchi Prefecture. Journal of Tourism and Cultural Change, 18(2), 150-163. https://doi.org/10.1080/14766825.2018.1535601
 53. Santos, C. A., & Yan, G. (2008). Representational politics in Chinatown: The ethnic other. Annals of Tourism Research35(4), 879-899. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.06.006
 54. Saxena, G., Clark, G., Oliver, T., & Ilbery, B. (2007). Conceptualizing integrated rural tourism. Tourism Geographies, 9(4), 347-370. https://doi.org/10.1080/14616680701647527
 55. Sharpley, R., & Telfer, D. J. (Eds.). (2015). Tourism and development: Concepts and issues (Vol. 63). Channel view publications.
 56. Silva, L., & Leal, J. (2015). Rural tourism and national identity building in contemporary Europe: Evidence from Portugal. Journal of Rural Studies, 38, 109-119. https://doi.org/10.1080/14616680701647527
 57. Torkington, K. (2012). Place and lifestyle migration: The discursive construction of ‘glocal’place-identity. Mobilities, 7(1), 71-92. https://doi.org/10.1080/17450101.2012.631812
 58. UNWTO (2017). 2016 Tourism Annual Report. United Nations World Tourism Organization. Madrid, Spain.
 59. Väisänen, H-M. & Laapio, T-A. (2018). Place identity: sustainability performance relationship among rural tourism entrepreneurs. International Conference on Tourism Research, 22 - 23 March 2018, JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finland, pp: 159–166
 60. Vuorinen, M., & Vos, M. (2013). Challenges in joint place branding in rural regions. Place Branding and Public Diplomacy9(3), 154-163. https://doi.org/10.1057/pb.2013.18
 61. Woods, M. (2014). Family farming in the global countryside. Anthropological notebooks, 20(3), 31–48.
 62. Xue, L. (2015). Rural tourism and the reconstruction of rural identity in China. Tourism Management, 46, 444-453.
 63. Xue, L., Kerstetter, D., & Hunt, C. (2017). Tourism development and changing rural identity in China. Annals of Tourism Research, 66, 170-182. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.016
 64. Yu, C. Y. (2018). An application of sustainable development in indigenous people’s revival: The history of an indigenous tribe’s struggle in Taiwan. Sustainability, 10(9), 3259. https://doi.org/10.3390/su10093259
 65. Zaheri, M., Kargar, N., Rahimipour, B. (2012). A Research on Second Houses and their Role in Rural Area Land Use Changes (Case Study: East Azerbaijan Lighvan Valley). Geography and Planning, 17(43), 123-144. [In Persian]