واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق‌پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد‌پژوهی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه شهرسازى، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

تحقق‌پذیری شهرهای هوشمند مبتنی بر فرآیندهای پیچیده‌ای است که در آن، مجموعه‌ای از کنشگران و تصمیم‌سازان اقدام به سیاست‌گذاری و اجرای آن میکنند. از سویی دیگر هارمونی به‌عنوان هدفی برای شهرهای هوشمند و ایجاد هماهنگی و تعادل در پیچیدگی‌های شهرهای هوشمند مطرح است. این پژوهش باهدف شناسایی و تحلیل شبکه کنشگران شهر هوشمند در تهران و سنجش میزان اثرگذاری هریک از کنشگران شهر هوشمند، تلاش داشته است تا چارچوبی هنجاری برای تحقق هارمونی با استفاده از نظریه شبکه کنشگران، برای شهر هوشمند در تهران ارائه کند. در همین راستا از روش‌شناسی آمیخته و چارچوب نظری شبکه کنشگران به‌عنوان ساختار فکری و چارچوب تحلیلی استفاده کرده است. استفاده از این روش‌شناسی به‌منظور شناسایی روابط و تعاملات در بین کنشگران شهر هوشمند در تهران که لازمه شناسایی پیچیدگی‌های موجود در شبکه کنشگران شهر هوشمند است انجام‌شده است. این پژوهش در قدم اول با استفاده از پرسشنامه به شناسایی کنشگران اصلی، اهداف و میزان اهمیت و هم پیوندی آن‌ها در شبکه با سایر کنشگران پرداخته است. سپس با استفاده از نرم‌افزار ucinet6 شاخص‌های هم پیوندی کنشگران اصلی در تحقق‌پذیری شهر هوشمند در تهران را مورد کنکاش قرار داده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش سه سطح از کنشگران بر اساس میزان اثرگذاری تعریف‌شده که شامل کنشگران کلیدی، کنشگران وابسته، کنشگران نادیده گرفته‌شده می‌باشد. همچنین به‌منظور ارتقاء هارمونی و هماهنگی با تعمیم فرآیند ترجمه شبکه کنشگران، چارچوب تحقق‌پذیری هارمونی برای شهر هوشمند در تهران ارائه‌شده است. این چارچوب مشتمل بر چهار بخش اصلی مسئله‌سازی، علاقه‌مندسازی، به-عضویت درآوردن و بسیج منابع می‌باشد که با ارائه اصول تحقق هارمونی بخشی به شبکه کنشگران شهر هوشمند در شهر تهران بتوان موقعیت هریک از این کنشگران را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی تثبیت، ارتقاء و یا بازتعریف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Position of Activists in the Realization of the Concept of Harmony in a Smart City the Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

 • Laleh Tavanaei Marvi 1
 • Mostafa Behzadfar 2
 • Seyed Majid mofidi shemirani 1
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology ,Tehran, ,Iran
چکیده [English]

Smart cities are realized through complex processes in which actors and decision-makers make policy and implement it. Meanwhile, harmony is another goal for smart cities, as is creating balance and harmony within their complexities. To identify and analyze the smart city actors in Tehran and to assess their effectiveness, one of the methods of conducting this study was to apply actor-network theory to the smart city in Tehran to develop a normative framework for the realization of harmony. A mixed methodology has also been utilized in this research, in addition to the theoretical framework of the actor-network serving as a conceptual framework for analyzing the social relations and interactions among activists in the smart city in Tehran, which provides the framework for identifying the network's complexity. The first step, using questionnaires and interviews, was to identify the main actors, their goals and importance, and their connections with other actors in the network. Then, ucinet6 software was used to explore the correlation indicators of the actor-network in Tehran. In this regard, measuring indicators and criteria of actor-network connection, including Betweenness Centrality, Centrality Degree, Closeness Centrality, and Proximity Prestige, have been used to determine the effectiveness and importance of each of the actors. In addition, the translation of actor-network theory has been applied to the analysis of constant transformation to show changes resulting from present and past social and material conditions. Therefore, the paper enables urban planners and designers to propose solutions to the transformation of smart cities based on understanding reality as a set of network connections. Finally, by providing a model of effective solutions in the realization of the Harmonious smart city in Tehran, the position of each of these actors can be stabilized, promoted, or redefined by identifying three levels of actors based on their level of influence

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart city
 • Harmony
 • Activist network
 • Realizability
 •  

  • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل و جهانی دولت‌آباد، رحمان. (1400). اثر سنجی پروژه‌های هوشمند سازی شهرداری منطقه 2 تهران. فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 6(17)، 59-94.
  • خداپناه، کیومرث. (1399). تحلیل شبکه گردشگری در کانون‌های گردشگری ناحیه اردبیل. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 10(38)، 259-270.
  • رضائی، میثم و زنگی‌آبادی، علی. (1399). ارزیابی و تحلیل نقش کنشگران مدیریت شهری در مدیریت یکپارچه بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز با استفاده از مدل ANP.مجله آمایش جغرافیایی فضا،10(36)، 179-196.
  • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. (1398). مدل بومی شهر هوشمند تهران.
  • شریف‌زاده، رحمان و مقدم حیدری، غلامحسین. (1394). از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، 21(83)، 93-120.
  • معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا. (1388).  برنامه عملیاتی سوم شهرداری تهران هوشمند سازی.

  References

  • Ahmed, M. B., & Boudhir, A. A. (2018). Innovations in Smart Cities and Applications. Proceedings of the 2nd Mediterranean Symposium on Smart City Applications, 37, Springer.
  • Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T.A., & Scholl, H. J. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework, in System Science (HICSS), 45th, Hawaii International Conference, 2289-2297.
  • Dameri, R. P. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. International Journal of computers & technology, 11 (5), 2544–2551.
  • Fan, C. Cindy. (2006-2010). China’s Eleventh Five-Year Plan: From “Getting Rich First” to Common Prosperity. Eurasian Geography and Economics, 47(6), 708-723.
  • Freeman, K., & Hermann, D. (1949). Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers. A Complete Translation of the Fragments in Diels’ Fragmente der Vorsokratiker. Cambridge: Harvard University Press.
  • Graham, S.  (1998). The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology. Progress in Human Geography, 22 (2), 165–185.
  • Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso books.‌
  • Hay, B. (2019). Smart Cities of Today and Tomorrow: Better Technology, Infrastructures and Society. Journal of Tourism Futures, 5(3), 303–304.
  • Healey, P. (1995). Managing cities: the new urban context. John Wiley & Sons Inc.‌
  • Hollands, R.G. (2020). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? Publisher Routledge.
  • Huang, W. J.  (2012). ICT-oriented urban planning strategies: a case study of Taipei City, Taiwan. Taiwan. Journal of Urban Technology, 19(3), 41-61.
  • Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality. (2019). The native model of the smart city of Tehran. [In Persian]
  • Jahani Daulatabadi, E. & Jahani Daulatabad, R. (2021). Evaluation of the effectiveness of the smartening projects of Tehran Region 2 municipality. Journals of Urban and Regional Development Planning, 6(17), 59-94. [In Persian]
  • khodapanah, K. (2021). Analysis of Tourism Network in Ardebil Tourism Centers. Geographical Planning of Space, 10(38), 259-270. [In Persian]
  • Kraeger, P. (2010). Organizational Profile: International Red Cross and Red Crescent Movement New York. International Encyclopedia of Civil Society. Publisher Springer
  • Kurebayashi, T., Masuyama, Y., Morita, K., Taniguchi, N., & Mizuki, F. (2011). Global Initiatives for Smart Urban Development. Hitachi Review, 60(2), 89-93.
  • Latour, Bruno. (1996). On actor-network theory: A few clarifications. Soziale welt, 369-381.
  • Leung, T.T.F. (2015). Harmony and Social Work Practice. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. Publisher Elsevier Inc.
  • Li, Ch. (2006). The Confucian Ideal of Harmony. Philosophy East and West, 56(4), 583–603.
  • NETEXPLO, & UNESCO. (2019). SMART CITIES SHAPING THE SOCIETY OF 2030. Publisher UNESCO.
  • Rezaei, M. & Zangi Abadi, A. (2020). Evaluation and Analysis of the Role of Urban Management Actors in the Integrated Management of the Historical Texture of Shiraz Metropolis using the ANP Model. Geographical Planning of Space, 10(36), 179-196. [In Persian]
  • Schaffers, H. Komninos, N. Pallot, M. Trousse, B. Nilsson, M. Oliveira, A. (2011). Smart cities and the future internet: Towards cooperation frameworks for open innovation. In The future internet assembly . Publisher Springer, Berlin, Heidelberg.‌
  • Sharifzadeh, R. & Moghadam Heydari, Gh. (2015). From the social construction of knowledge to the collective construction of reality: Latour vs. Bloor. Humanities Methodology Quarterly, 21(83), 93-120. [In Persian]
  • Söderström, O., Paasche, T., & Klauser, F.  (2020). Smart cities as corporate storytelling. In The Routledge companion to smart cities. Publisher Routledge.‌
  • Thomas, V., Wang, D., Mullagh, L., & Dunn, N. (2016). Where’s Wally? In search of citizen perspectives on the smart city. Sustainability, 8(3), 1-13.
  • UN-Habitat. (2008). State of the world’s cities : harmonious cities. Earthscan, Publisher Routledge.