تعیین حدود گستره دریاچه پلویال پلایای دامغان براساس پادگانه‌های دریاچه‌ای در کواترنری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بازسازی شرایط آب‌وهوایی، تغییرات اقلیمی هولوسن و مکانیسم ردیابی آن در شواهد رسوب‌شناسی و ژئومورفولوژیکی دریاچه‌های عرض‌های جغرافیایی مختلف از جمله موضوعات موردتوجه پژوهشگران است. شواهد اقلیمی به‌جای مانده از این دوره‌ها کلیدی برای حل ابهامات تحولات آب‌وهوایی، فرم‌ها و فرآیندهای ژئومرفیک مناطق مختلف است. این پژوهش بر اساس اهداف آن به بررسی شرایط اقلیمی و تأثیرگذاری آن بر گستره دریاچه‌ها بر اساس شواهد مرفولوژیکی (پادگانه‌ها) پرداخته است. این پژوهش در پلایای دامغان واقع در استان سمنان در جنوب شرقی شهر دامغان واقع در نیمه شمالی کشور انجام‌شده است. در این راستا از داده‌ها و منابع نوشتاری، آماری، سنجش‌ازدور، رسوبی و شواهد مرفولوژیکی با استفاده از ابزارها و روش‌های گوناگون علمی و تخصصی استفاده‌شده است و در نهایت با جامع‌نگری موضوع را تحلیل‌شده است. پس از بررسی منطقه برای اولین بار پادگانه‌های دریاچه‌ای در منطقه شناسایی گردید، در مرحله بعد نمونه‌های برداشت‌شده از این سطوح مورد آنالیز آزمایشگاهی قرار گرفت و دریاچه‌ای بودن آن‌ها تأیید شد سپس با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور و نقشه‌کشی بر اساس ارتفاع پادگانه‌های دریاچه‌ای ثبت‌شده سطوح گستره دریاچه تعیین و نهایتاً حدود این سطوح با توجه به سایر عوامل طبیعی مانند شیب، جهت شیب، شبکه زهکشی و بررسی‌های زمین‌شناسی تصحیح گردید. نتایج حاکی از آن است در پلایای دامغان 2 سطح پادگانه‌ای وجود دارد که در محدوده جنوب شرقی چاله، تراس دریاچه‌ای ازنظر ارتفاعی با تراس‌هایی در دامنه جنوب پلایا همخوانی دارند و بازسازی حد آن‌ها حد دریاچه یکسانی را مشخص می‌کند که نشان‌دهنده اولین سطح دریاچه با عمق حدود 22-24 متر است. همچنین تراس‌های دریاچه‌ای در دامنه جنوب غربی پلایا نیز دریاچه‌ای با عمق حدود 14-15 متر را در کواترنری نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Extent of Pluvial Lake of Damghan Playa Based on the Lake Terraces in the Quaternary

نویسندگان [English]

 • Arefe Shabani Eraghi
 • Mojtaba Yamani
Department of Natural Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reconstruction of climatic conditions, Holocene climate change, and its tracking mechanism in sedimentological and geomorphological evidence of lakes of different latitudes are among the topics of interest to researchers. This study aimed to investigate the climatic conditions and their impact on the lake area based on morphological evidence (terraces). This research has been done in Damghan Playa, located in Semnan province in the southeast of Damghan city, located in the northern half of the country. In this research, written and statistical data and sources have been used, sedimentation and morphological evidence using various scientific tools and methods, and finally have analyzed the issue comprehensively. After visiting the area for the first time, lake terraces were identified in the area. In the next step, the collected samples were subjected to laboratory analysis, and the lake environment was confirmed. Then, using remote sensing and mapping techniques based on the height of the recorded lake terraces, the lake area levels were determined, and finally, their boundaries were corrected according to other natural factors such as slope, Aspect, drainage pattern, and geological studies. The results show that there are two terrace levels in Damghan Playa, which in the southeastern part of the lake terrace hole are in height with the terraces on the southern slope of the Playa, and the reconstruction of their boundary shows the same garrison. Eventually, findings show that the first level of the lake with a depth of about 22-24 meters. Also, the lake terraces on the southwestern slope of Playa show a lake with a depth of about 14-15 meters in the Quaternary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Playa
 • Lake Terrace
 • Ancient Lake
 • Quaternary
 • Damghan Hole
 • جعفری، غلام حسن و محمدی، شیوا. (1397). برآورد ارتفاع خط تعادل آب و خشکی کواترنری مطالعه موردی (دریاچه مهارلو)، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، 18(64)، 141-157.
 • رامشت، محمدحسین و سیف، عبدالله. (1388). بررسی کاربرد تصاویر ETM لندست و تکنیک GIS در بررسی قلمروهای دیرینه پلایای گاوخونی. مجله جغرافیا و توسعه، 2 (4)، 190-171.
 • کرینسلی، دانیل. (1370). کویرهای ایران و خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئوکلیماتولوژی، مترجم عباس پاشایی، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • کیانی، طیبه. (1389). ژئومورفولوژی تاریخی ماهیدشت در کواترنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدحسین رامشت، دانشگاه اصفهان.
 • سبک‌خیز، فاطمه؛ سیف، عبدالله؛ رامشت، محمدحسین و جمالی، مرتضی. (1389). بازسازی تغییرات اقلیمی دریاچه مهارلو از هولوسن تا عهد حاضر با تأکید بر ردیابی دوره‌های گرم و سرد. مجله کواترنری ایران، 5 (2)، 143-161.
 • شرفی، سیامک. (1394). زمین‌باستان‌شناسی حوضه رودخانه سیمره در قلمرو پادگانه‌های دریاچه‌ای هولوسن، رساله دکتری به راهنمایی مقصودی و یمانی، رشته جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران .
 • شعبانی عراقی، عارفه؛ یمانی، مجتبی؛ گورابی، ابوالقاسم و لک، راضیه. (1400). بازیابی سکانس‌ها و گستره دریاچه دیرینه در پلایای جازموریان بر اساس پادگانه‌های دریاچه‌ای در کواترنری. فصلنامه پژوهش‌های فرسایش محیطی، 11 (۲)، ۲۷ -۴۶.
 • صالحی‌پور میلانی، علیرضا. (1394). بازسازی شرایط مورفودینامیکی پادگانه‌های هولوسن در دریاچه ارومیه. به راهنمایی مجتبی یمانی و ابراهیم مقیمی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • صمدزاده، رسول. (1376). تغییرات آب‌وهوایی کواترنری پسین با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیک در حوضه دریاچه نیور. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 4 (16)، 36-19.
 • معتمد، احمد. (1376). نگاهی به شرایط آب‌وهوایی ایران مرکزی در کواترنر. مجله علوم دانشگاه تهران، 17 (4 -3)، 12-1.
 • مقصودی، مهران؛ شعبانی عراقی، عارفه و بنی‌صفار، معصومه. (1395). تعیین گستره دریاچه پلوویال لوت با استناد به شواهد رسوبی و ژئومورفولوژیکی. فصلنامه کواترنری ایران، 2 (3)، 229-241.
 • موسوی حرمی، رضا. (1377). رسوب‌شناسی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 • مقیمی، ابراهیم. (1389). ژئومورفولوژی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 • هدایی آرانی، مجتبی. (1390). شواهد مورفولوژیکی گسترش دریاچه نمک در کواترنری پسین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مجتبی یمانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • یمانی، مجتبی؛ شعبانی عراقی، عارفه؛ زمانزاده، سید محمد؛ گورابی، ابوالقاسم و اشتری، نفیسه. (1399). بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین بر اساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی سپهر، 29 (116)، 89-114

 

References

 • Bobec, H. (1953). Klima and landschaft Iran. Wine
 • Bond, G., Showers, W., Cheseby, M., Lotti, R., Almasi, P., Priore, P., Bonani, G. (1997). A pervasive millennial-scale cycle in North Atlantic Holocene and glacial climates. science, 278, 1257-1266.
 • Dansgaard, W., Johnsen, S. J., Clausen, H. B., Dahl-Jensen, D., Gundestrup, N. S., Hammer, C. U., & Bond, G. (1993). Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr ice-core record. Nature, 364(6434), 218-220.
 • Goudie, A.S. (1991). Global Enviomental Change: Applied Geography,Voloume11 Issue4 404pp Melvin (Editor), Eviporites,retroleum and mineral resources. Elsevier Amesterdam pp.189-347
 • Gupta, A.K., Anderson, D.M., & Overpeck, J.T., (2003). Abrupt changes in the Asian southwest monsoon during the Holocene and their links to the North Atlantic Ocean. Nature421(6921), p.354.
 • Hedin, S. A. (1910). Zu Land nach Indien Durch Persian, Seistan, Belutschistan: Leipzig, F. A. Brockhaus, 2 v.
 • Hodaei Arani, M. (2013). Morphological Evidences of Salt Lake Expansion in the Late Quaternary. Master's Thesis, under the guidance of Mojtabi Yamani, Faculty of Geography, University of Tehran. [in persian].
 • Hong, Y. T. (2003). Correlation between Indian Ocean summer monsoon and North Atlantic climate during the Holocene, Earth Planet. Sci. Lett, 211, 371–380.
 • Jafari, Gh. H., & Mohammadi, Sh. (2017). Estimation of the height of the Quaternary land and water balance line of a case study (Maharlo Lake). Geographical Space Scientific Research Quarterly, 18(64),141-157. [in persian].
 • Keigwin, L. D. (1996), The little ice age and medieval warm period in the Sargasso Sea. Science, 274, 1504–1508.
 • Kiyani, T. (2009). Mahidasht historical geomorphology in the Quaternary. master's thesis, under the guidance of Mohammad Hossein Ramsht, Isfahan University. [in persian].
 • Krinsley, D. (1970). Iran's deserts and geomorphological and paleoclimatological characteristics. translated by Abbas Pashaei, Geographical Organization of the Armed Forces. [in persian].
 • Mackay, A., Battarbee, R., Birks, J., & Oldfield, F., (2005). Global change in the Holocene. Oxford University Press Inc., New York.
 • Maqsoodi, M., Shabani eraghi, A., & Bani-Safar, M. (2015). Determining the extent of Lut Pluvial Lake based on sedimentary and geomorphological evidence. Quaternary Quarterly, 2 (3), 229-241. [in persian].
 • Moghimi, Ebrahim, (2010). Geomorphology of Iran. Tehran: Tehran University Press. [in persian].
 • Morrison, R. B., (1968). Mean of time-stratigraphic division and long-distance correlation of quaternary successions. Assoc Quaternary Research, 7th Cong.
 • Motadem, A. (1988). a look at the climatic conditions of central Iran in the Quaternary. Journal of Sciences, 17(3/4), 1-12.[in persian].
 • Mousavi Harami, R. (1998). Sedimentology. Astan Quds Razavi Publications. [in persian].
 • Ramsht, M. H., & Saif, A. (2013). investigation of the use of ETM Landsat images and GIS technique in the investigation of the ancient territories of Gavkhoni playa. Journal of Geography and Development,2 (4), 171-190. [in persian].
 • Sabak Khaiz, F., Seif, A., Ramsht, M. H., & Jamali, M. (2018). Reconstructing the climate changes of Maharlo Lake from the Holocene to the present era with an emphasis on tracking hot and cold periods. Iran Quaternary Journal, 5 (2), 143- 161. [in persian].
 • Salehipour Milani, A. (2014). reconstruction of morphodynamic conditions of Holocene terraces in Lake Urmia. under the guidance of Mojtaba Yamani and Ebrahim Moghimi, Faculty of Geography, University of Tehran. [in persian].
 • Samad-zadeh, R. (2006). Late Quaternary climate changes using geomorphological evidence in the Nior Lake Basin. Journal of Geogeographical Journal of the land, 4 (16), 1-12. [in persian].
 • Shabani eraghi, A., Yamani, M., Gourabi, A., & Lak, R., (2020). Recovery of ancient lake sequences and extent in Jazmurian playa based on lake defenses in the Quaternary. Journal of Environmental Erosion Research, 11(2), 46-27. [in persian].
 • Sharfi, S. (2014). Geoarchaeology of the Symareh River Basin in the Holocene Lake Terraces, PhD Thesis under the guidance of Maqsoodi and Yamani, Faculty of Geography, Department of Natural Geography. Tehran University. [in persian].
 • Terasmaa, J. (2011). Lake basin development in the Holocene and its impact on thesedimentation dynamics in a small lake (southern Estonia). Estonian Journal of Earth Sciences, doi: 10.3176/earth.2011.3.04
 • Yamani, M., Shabani eraghi, A., Zamanzadeh, S. M., Gourabi, A., Ashtri, N. (2019). reconstruction of Miqan playa extension limits in the late Quaternary based on sedimentary and geomorphic evidence, Sepehr Geographic Information Research Quarterly, 29 (116), 89-114. [in persian].