عوامل تشویقی و دلسردی بر استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل مطالعه موردی: شهر گنبد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

افزایش استفاده از اتومبیل در شهرها، منجر به ترافیک و مشکلاتی در شبکه معابر شهری، آلودگی‌های زیست‌محیطی و هوا می‌شود و این مسئله تمایل افراد جامعه به استفاده از دوچرخه را بیشتر نموده است. هدف از این پژوهش، کشف و توصیف دلایل تشویق و دلسردی در استفاده از دوچرخه در بین دوچرخه‌سواران، همراه با دلایل سفر آنها و ارتباط این عناصر با پیشینه تصادف است. این پژوهش، توصیفی تجربی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه‌ای و از ابزارهای پرسش‌نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. این تحقیق با انجام یک نظرسنجی الکترونیکی در مورد دلایل و انگیزه‌های دوچرخه‌سواری بین 405 دوچرخه‌سوار گنبدی صورت پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که سلامت جسمی و تناسب‌اندام، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش هزینه تهیه، تعمیر و نگهداری بیشترین عوامل مؤثر در تشویق به دوچرخه‌سواری و نبود امنیت جانی (احتمال سرقت)، ایمنی فرد کمتر دوچرخه‌سوار نسبت به سایر وسایل نقلیه و نبود فرهنگ دوچرخه‌سواری مهم‌ترین عوامل دلسردکننده می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش شکاف جنسیتی قابل‌ملاحظه‌ای در میان دوچرخه‌سواران را نشان داد که علت آن محدودیت‌های فرهنگی عنوان شد. به‌علاوه، شرکت‌کنندگانی که اصلی‌ترین عوامل تشویقی خود را استقلال، صرفه‌جویی در زمان و تفریح مطرح کردند و نیز کسانی که اصلی‌ترین عوامل دلسردی خود را شرایط آب‌وهوایی، نبود فرهنگ دوچرخه‌سواری و امنیت جانی بیان نمودند، به‌احتمال زیاد دچار سوانح و تصادفات دوچرخه‌سواری می‌شوند. باتوجه‌به اینکه دوچرخه‌سواری عموماً با هدف تفریح و با زمان سفر کم صورت می‌گیرد، نیاز به رشد دوچرخه‌سواری با هدف‌های کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Encouraging and Discouraging Factors on Bicycle Use as a Transport Mode the Case Study of Gonbad City

نویسندگان [English]

 • Seyed Rasoul Davoodi 1
 • Nooraddin Dabiri 2
 • Mahnaz Ostadi 1
 • Ali Gholami 1
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Golestan, Gorgan, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Golestan, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Increased use of cars in cities has led to traffic and problems in the urban road network and environmental and air pollution, and this issue has increased the desire of people in the community to use bicycles. The objective of this study was to explore and describe the encouraging and discouraging reasons behind the use of bikes among cyclists, together with the reasons behind their journeys and the relationship of these elements with their crash history. This research is an experimental description and field and library methods and questionnaire, interview and observation tools have been used to collect information. This research was conducted by conducting an electronic survey on the reasons and motivations for cycling among 405 of the Gonbad cyclists. The results show that physical health and fitness, Reduce shipping costs, and Reduce the cost of preparation, maintenance and were the most frequent factors which encouraged cycling. On the other hand, Lack of security (possibility of theft), Less cyclist safety than other means of transportation and Lack of cycling culture were found to be the most relevant discouraging factors. The results also showed that there is a significant gender gap among cyclists and most participants, especially women, mentioned the existing cultural restrictions as an important and effective factor in not wanting to ride a bike. In addition, participants who cited independence and freedom, time savings, recreation, and entertainment as their main motivators, as well as those whose main disincentives were weather conditions, lack of cycling culture. And they expressed safety, they are more likely to suffer from cycling accidents. Due to the fact that cycling is generally done for fun and entertainment and with a short travel time, there is a need to develop cycling with practical purposes. Also, in order to enhance the engagement of the population in this mode of transportation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bicycle
 • Bicycle Accidents and Incidents Encouraging and Discouraging Factors of Bicycle Use
 • جعفرپور، امیر. (1390). مسائل ایمنی و ترافیکی گسترش استفاده از دوچرخه و ارائه راه‌حل. اولین کنفرانس بین‌المللی دوچرخه شهری، تهران، ستاد، 1-21.
 • حبیبیان، میقات. هامونی، پرهام و حق‌شناس، پریسا. (1396). تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه‌سواری با رویکرد حمل‌ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز). مهندسی عمران امیرکبیر، 49 (3)، 593-602.
 • شعبان پور، زهرا و زارع، سپیده. (1398). عوامل مؤثر بر استفاده شهروندان از دوچرخه به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل (مطالعه موردی: شهر رشت). فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 14 (1) (پیاپی 46)، 259-273.
 • نبی‌زاده، مهدی؛ تفضیلی، محمد سروش و نراقی، مهشاد. (1390). امکان‌سنجی ترویج استفاده از دوچرخه در حمل‌ونقل شهری. اولین کنفرانس بین‌المللی دوچرخه شهری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، 1-15.

 

References

 • Börjesson, M., & Jonas, E. (2012). The Value of Time and External Benefits in Bicycle Appraisal. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(4), 673-683. Doi: 10.1016/j.tra.2012.01.006.
 • Carse, A., Anna Goodman, R. L., Mackett, J. P., & David, O. (2013). The Factors Influencing Car Use in a Cycle-Friendly City: The Case of Cambridge. Journal of Transport Geography, 28, 67-74. Doi: 10.1016/j.jtrangeo.2012.10.013.
 • Fishman, E., Paul, S., & Carlijn Barbara, M. K. (2015). Dutch Cycling: Quantifying the Health and Related Economic Benefits. American Journal of Public Health, 105(8),13–15. Doi: 10.2105/AJPH.2015.302724.
 • Goodman, A., Judith, G., & James, W. (2014). The Role of Bicycle Sharing Systems in Normalising the Image of Cycling: An Observational Study of London Cyclists. Journal of Transport and Health, 1(1):5–8. Doi: 10.1016/j.jth.2013.07.001.
 • Habibian, M., Hamouni, P., & Haghshenas, P. (2017). Determining the Best Path for Bicycle Lane Construction Using Sustainable Transportation Approach (Case Study: District 1 of Shiraz). Amirkabir J. Civil Eng, 49(3), 593-602. DOI: 10.22060/ceej.2016.683. [in Persian].
 • Jafarpour, Amir. (2011). Safety and traffic issues, expanding the use of bicycles and providing solutions. The first international urban bicycle conference, Tehran,1-21. [in Persian]
 • Johan De Hartog, J., Hanna, B., Gerard, H., Hans, N., & Mount, S. (2011). Toxins: a global threat with a Special Screening of Gasland Academy Award 2011 Nominee for Best Documentary Feature Winner at the 2010 Sundance Film Festival and Webcast Q&A with Director. Environmental Health Perspectives, 119 (48). doi: 10.1289/ehp.1003227
 • Karanikola, P., Thomas, P., Stilianos, T., & Georgios, T. (2018). Cycling as a Smart and Green Mode of Transport in Small Touristic Cities. Sustainability, 10(1), 1-18. Doi: 10.3390/su10010268.
 • Nabizadeh, M., Tafadili, M. S., & Naraghi, M. (2011). Feasibility of promoting the use of bicycles in urban transportation. The first international urban bicycle conference, Tehran, Islamic Azad University, South Tehran branch, 1-15. [in Persian]
 • Pooley, Colin G., Dave Horton, G. S., Caroline, M., Tim, J., Miles, T., Ann, J., & Alison, Ch. (2013). Policies for Promoting Walking and Cycling in England: A View from the Street. Transport Policy, 27, 66-72. Doi: 10.1016/j.tranpol.2013.01.003.
 • Raza, W., Bertil, F., Christer, J., & Johan, N. S. (2018). Air Pollution as a Risk Factor in Health Impact Assessments of a Travel Mode Shift towards Cycling. Global Health Action, 11(1), 1-13.
 • Shabanpoor, Z, & Zaree, S. (2019). Factors affecting citizens use bicycles as a means of transportation (case study: Rasht City). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 14(1), 259-273. [in Persian]
 • Trent, James T., Angela N. Hvitved, and Mark S. Hargrove. (2001). A Model for Ligand Binding to Hexacoordinate Hemoglobins. Biochemistry, 40(20),6155–63. Doi: 10.1021/bi0100790.
 • Useche, Sergio A., Francisco, A., Luis, M., & José, M. Tomas. (2019). When Age Means Safety: Data to Assess Trends and Differences on Rule Knowledge, Risk Perception, Aberrant and Positive Road Behaviors, and Traffic Crashes of Cyclists. Data in Brief, 22, 627–34. Doi: 10.1016/j.dib.2018.12.066.
 • Useche, Sergio A., Luis, M., Jaime, S., & Francisco, A. (2019). Healthy but Risky: A Descriptive Study on Cyclists’ Encouraging and Discouraging Factors for Using Bicycles, Habits and Safety Outcomes. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 62, 587–98. Doi: 10.1016/j.trf.2019.02.014.
 • Yang, L., Shannon, S., Alison, M., Simon, J. G., & David, O. (2010). Interventions to Promote Cycling: Systematic Review. BMJ (Online), 341(c5293), 1-10. Doi:10.1136/bmj.c5293.