تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

از اوایل سال 2020 میلادی، همه‌گیری جدیدی با عنوان کووید-19، فضاهای شهری را تحت تأثیر خود قرار داد و به دنبال خود موجی از تحولات در ابعاد کالبدی، فضایی و اقتصادی شهر ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که از یک پدیده پزشکی به پدیده اجتماعی، اقتصادی و در پی آن شهر و شهرنشینی تبدیل شد. از سوی دیگر در طول سال‌های 2021-2020، فاصله فیزیکی تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌ربط به‌عنوان اولین راه‌حل پاسخگویی به بحران و به‌منظور جلوگیری از ابتلا به کووید-19 به‌شدت دسترسی افراد به فضاهای شهری را تحت تأثیر قرار داد. ازاین‌رو این پاندمیک موجب ترغیب و به تحرک واداشتن خرق عادت و نوآوری‌های کوتاه‌مدت و راهکارهای سریع به مشکلات فوری شد، به‌طوری‌که همه‌گیری فرصت‌های واقعی برای بازنگری در فضای شهری ارائه کرد. دراین‌بین کشور ایران و بالأخص کلان‌شهر تهران از این بحران مصون نبوده و با توجه به‌جایگاه کلان‌شهر تهران به‌عنوان پایتخت سیاسی-اداری و تصمیم‌گیری کشور به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تعیین عامل‌های اصلی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 40 گزاره تحقیق در خصوص تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری تهران به لحاظ داشتن بار عاملی مساوی یا بیشتر از 6/0 (معیار مبنا) در 3 حیطه اصلی (بازطراحی، هوشمند سازی، چندمنظوره سازی) دسته‌بندی شدند. ازاین‌رو با توجه به بار عاملی، قرارگیری آن‌ها در هر عامل و ارتباط بین گزاره‌ها، 3 عامل اصلی، بازطراحی با 29 گزاره (167/41 درصد از واریانس کل)، هوشمند سازی با 7 گزاره (192/15 درصد) و چندمنظوره با 4 گزاره (196/9 درصد) شناسایی و به‌عنوان عامل‌های اصلی تأثیرگذار در بازتعریف فضاهای شهری شهر تهران شناخته شدند.
د.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of pandemic crisis (Covid-19) on redefining urban spaces The Case study of Tehran City

نویسندگان [English]

 • saeed Amini Varaki
 • Farzaneh Sasanpour
 • Tahmoores Behrouzinia
 • Habibollah Fasihi
Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

From the beginning of 2020, a new epidemic called Covid-19 affected urban spaces and creating a wave of changes in the physical, spatial and economic dimensions of the city; In a way, it changed from a medical phenomenon to a social and economic phenomenon, followed by the city and urbanization. On the other hand, during the years 2021-2020, the physical distance set by the relevant authorities as the first way to respond to the crisis and to prevent Covid-19 severely affected people's access to urban spaces. Thus, this pandemic encouraged and mobilized the breaking of habits and short-term innovations and quick solutions to urgent problems, so that the epidemic provided real opportunities for rethinking the urban space.  In the meantime, Iran and especially the metropolis of Tehran have not been immune from this crisis Due to the position of Tehran metropolis as the political-administrative capital and decision-making of the country was selected as a case study. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical research method and in order to analyze the data and determine the main factors, exploratory factor analysis has been used. Therefore, conducting a study aimed at analyzing the effects of pandemic crisis (Covid-19) in redefining Urban spaces of Tehran in order to identify the factors and components affecting it and improve the ability to deal with pandemic crises in the field of urban spaces is doubly necessary. Results of exploratory factor analysis of 40 research propositions regarding the Analyzing the effects of pandemic crisis (Covid-19) on redefining urban spaces in terms of having a factor load equal to or greater than 0/6 (base criterion) in 3 main areas (redesigning, make smart, multipurpose) Were categorized. Therefore, according to the factor load, their placement in each factor and the relationship between propositions, 3 main factors, redesigning with 29 propositions (41/167% of the total variance), make smart with 7 propositions (15/192%) and multipurpose construction with 4 propositions (9/196%) were identified and identified as the main influential factors in redefining Urban spaces of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban space
 • Redesign
 • Pandemic
 • Covid-19
 • Tehran City
 • آمارنامه شهر تهران. (1400). سالنامه آماری شهر تهران. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. چاپ اول.
 • امینی ورکی، سعید. (1393). ارزیابی آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از GIS (نمونه موردی: ساری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
 • قاسمی، ایرج. (1399). پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده. فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی (ویژه‌نامه پیامدهای شیوع کووید-19)، 1 (2)، 253-227.
 • مدرسه معماری دانشگاه جنوب شرق چین. (2020). راهبرد پاسخ‌دهی کارکردی-فضایی شهری به اپیدمی (کتابچه راهنما درباره مدیریت وضع اضطراری شهری). ترجمه زهره دودانگه (1399). مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، دانش شهر 554
 • مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران. (1399). اهم اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلان‌شهرهای ایران در مقابله با ویروس کرونا. تهران

 

 

References

 • Afrin, S., Chowdhury, F, J,. & Rahman, M, M. (2021). COVID-19 Pandemic: Rethinking Strategies for Resilient Urban Design, Perceptions,and Planning. Sustain. Cities, 3, 1-13.
 • Aiswarya Raj, S., et al. (2021(. I.mpact of Covid-19 in shaping new resilient urban planning approach. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1114 012040.
 • Amini Varki, S. (2014). Assessing the vulnerability of cities against environmental hazards using GIS (case example: Sari). master's thesis in the field of passive defense, Malik Ashtar University of Technology, Tehran. [In Persian].
 • Antràs, P., Redding, S, J., & Rossi-Hansberg, E. (2020(. Globalization and Pandemics. National Bureau of Economic Research: Cambridge, MA,
 • Burrowes, K., & Schilling, J. (2021). From Streets to Citizen Spaces Positioning Parks and Green Spaces in an Equitable COVID-19 Recovery. Urban Institute
 • Carus, W, S. (2017). A Short History of Biological Warfare: From Pre-History to the 21st Century. National Defense University Press, Washington, D.C.
 • Crosby, A. W. (2003). America's forgotten pandemic: the influenza of 1918. Cambridge University Press
 • De Yong, S., Rachmawati, M., & Defiana, I. (2021). Rethinking territoriality concept on public space after pandemic COVID-19. International Journal of Public Health Science (IJPHS), 10 (4), 856-864
 • Editors, H. C. (2020). Pandemics That Changed History. Updated: Dec 21, 2020 Original: Jan 30, 2020 Available from: https:/ /www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline.
 • Eltarabily, S., & Elgheznawy, D. (2020). Post-Pandemic Cities - The Impact of COVID-19 on Cities and Urban Design. Scientific & Academic Publishing, 10 (4), 75-84.
 • Farr, D., John, W., & Sons. A. (2011). Sustainable urbanism: urban design with nature. https://www.wiley.com/en-us/Sustainable+ Urbanism%3A+Urban+Design+With+Nature-p-9780471777519
 • Ghasemi, I. (2020). Consequences of Corona on the city and future urban development. journal of social impact assessment (special issue of the consequences of the outbreak of covid-19), 1 (2), 227-253. [In Persian]
 • Hays, J, N. (2005). Epidemics and pandemics: their impacts on human history. Abc-clio.
 • Honey-Rosés, J., Anguelovski, I., Chireh, V.K., Daher, C., Konijnendijk van den Bosch, C., Litt, J, S., & Sánchez, U. (2020). The impact of COVID-19 on public space: An early review of the emerging questions–design, perceptions and inequities. Cities Health, 1–17. [CrossRef]
 • Hoskins, D., & Cohen, A. (2021). Re Connect design strategies for post-covid world. gensler design forecast. https://www.smithgroup.com/perspectives/2020/cities-at-the-front-line-public-space-in-the-time-of-the-covid-19 -pandemic
 • Iveson, K. (2020). We Don’t Know WhatWe’ve Got Till It’s Gone—We Must Reclaim Public Space Lost to the Coronavirus Crisis. The Conversation., Available online: https://theconversation.com/we-dont-know-what-weve-got-till-its-gone-we-mustreclaim-public-space-lost-to-the-coronavirus-crisis-135817
 • Kakderi, C., Komninos, N., Panori, A., & Oikonomaki, E. (2021). Next City: Learning from Cities During COVID-19 to Tackle Climate Change. Sustainability, 16, 3158. [CrossRef]
 • Khavarian-Garmsir.A.R, Sharifi.A, Moradpour.N (2021). Are high-density districts more vulnerable to the COVID-19 pandemic?. Sustainable Cities and Society, 70, 1-13
 • Law, L., Azzali, S., & Conejos, S. (2021). Planning for the temporary: temporary urbanism and public space in a time of COVID-19. Town Planning Review, 92 (1), 65-74.
 • Low, S. (2020). How Cafes, Bars, Gyms, Barbershops and Other ‘Third Places’ Create Our Social Fabric. The Conversation. Available online: https://theconversation.com/how-cafes-bars-gyms-barbershops-and-other-third-places-create-our-social-fabric-135530 (accessed on 20 November 2020)
 • Madhav, N., Oppenheim, B., Gallivan, M., Mulembakani, P., Rubin, E., & Wolfe, N. (2017). Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation, 315–345.
 • Mahoney, E., & Nardo, D. (2016). The Black Death: Bubonic Plague Attacks Europe. Greenhaven Publishing LLC.
 • Marian, A. N., Dina, S., & Khalifa, S, I. (2021). Urban Markets Redesign for safe operation in the age of covid-19, case study: Tablita market, Cairo, Egypt. HBRC journal, 17(1), 255-287.
 • Martínez, L., Short, J, R. (2021). The Pandemic City: Urban Issues in the Time of COVID-19. Sustainability, 13 (6),1-10.
 • Mehaffy, M., Elmlund, P., Haas, T. (2019). Public spaces and private conflicts in the New Urban Agenda. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 238, 87-96.
 • Mehaffy, M., Haas, T., & Elmlund, P. (2020). What Still Matters in a City. The COVID-19 Pandemic Offers a “Teachable Moment” Illustrating that Public Spaces Must Simultaneously Connect us, and Protect us too. The Journal of Public Space, 5 (3), 1-12.
 • Nieuwenhuijsen, M., Khreis, H., & Verlinghieri, E. (2019). The role of health impact assessment for shaping policies and making cities In Integrating Human Health into Urban and Transport Planning., Springer: New York, NY, USA, pp. 609–624.
 • Nooren, L. (2020). Supporting Community Well-Being: Reconsidering The Role Of Public Spaces In Current And Future Pandemics. University WATERLOO
 • Rinde, M. (2020). How Philly’s neighborhoods can help us understand pandemics. WHYY, Coronavirus Pandemic. Available from: https://whyy.org/articles/how-phillys-neighborhoods-can-hel p-us-understand-pandemics/.
 • Sarkin, G. (2020). Cities at the Front Line: Public Space in the Time of the COVID-19 Pandemic. CIDOB: Barcelona, Spain.
 • (2021). Impacts -the future of global real estate. Issue 04. Available at: https://www.savills.com/impacts/Impacts3_pdfs/SavillsImpacts2021.pd
 • School of Architecture, Southeast China University (2020). Urban Functional-Spatial Response Strategy to Epidemic (Manual on Urban Emergency Management), translated by Zohra Dodangeh (2020). Center for Studies and Planning of Tehran City, Danesh Shahr 554. [In Persian]
 • Statistics of Tehran city (2021). Statistical yearbook of Tehran city. Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality, first edition. [In Persian]
 • Study and planning center of Tehran city. (2020). the most important actions of major cities in the world and Iranian metropolises in dealing with the corona virus. [In Persian]