بررسی شاخص‌های سرزندگیِ فضاهای شهری تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی در محله خواجه خضر کرمان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد شهید حاج قاسم سلیمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، واحد شهید حاج قاسم سلیمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

موضوع فضای شهری از جمله مباحث پرجاذبه‌ای است که بسیاری از اندیشمندان مسائل شهری به آن توجه داشته و ظرفی برای شکل‌گیری رفتار هستند. در خصوص جنبه‌های اجتماعی یک فضای شهری کارآمد از سوی اندیشمندان سخن بسیار رفته است. فرهنگ در زندگی روزمره مردم امری تأثیرگذار است و اهمیت آن را اساساً به جهت رابطه‌ای می‌دانند که با راهبردهای اجتماعی، پالایش ساخت اجتماعی، تولید کیفیت انسانی-عاطفی در جامعه، بیان زندگی فعال مردم، زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. صاحب‌نظران بسیاری به فرهنگ از دریچه اجتماعی نگاه کرده و به بررسی سرزندگی به‌عنوان یک جنبه کیفی در فضای شهری محلات سنتی و همچنین تأثیر مضامین فرهنگ اجتماعی ساکنین در آن توجه نموده‌اند. پژوهش پیش رو به دنبال یافتن شاخص‌های تأثیرگذار فرهنگ اجتماعی در سرزندگی فضاهای شهری محله‌های قدیمی و استفاده از آن در محله‌های امروزی از طریق مدل زمینه‌ای و مدل IHWP است. روش پژوهش کمی-کیفی است. داده در این تحقیق با انتخاب 29 نفر از ساکنین محله به روش گلوله برفی و به‌وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه به‌دست‌آمده است. نتایج نشان می‌دهند فرهنگ اجتماعی در سرزندگی فضاهای شهری محله خواجه خضر کرمان تأثیرگذار بوده و چگونگی آن در یک مدل زمینه‌ای شامل مقوله‌های شرایطی، تعاملی، پیامدی به تصویر درآمده است. در شاخص سرزندگی و بقا، معیار وجود فضاهای مختلف برای تعاملات اجتماعی بین ساکنین و در شاخص هویت مندی و اشتراک دل‌بستگی‌ها، معیار اشتراک در هویت اجتماعی و شاخص پیوستگی اجتماعی، معیار انسجام و مشارکت در ساکنین و در شاخص ارتباطات جمعی، معیار آیین‌های مختلف جمعی و در شاخص کیفیت زندگی، معیار اعتماد و همدلی و در شاخص جامعه بانشاط، معیار انجام رسوم سنتی در فضاهای محله و در شاخص روحیه جمع‌پذیری، معیار انجام فعالیت‌های مشترک بالاترین تأثیرگذاری را در بحث سرزندگی در نمونه موردمطالعه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Indicators of Vitality of Urban Space Influenced by the Social Culture in Khajeh Khezr Neighborhood of Kerman

نویسندگان [English]

 • mahdieh farahbakhsh 1
 • koorosh afzali 1
 • javad moeinaddini 2
1 Department of Urban Planning, Shahid Haj Ghasem Soleimani Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Sociology, Shahid Haj Ghasem Soleimani Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Many experts have considered culture from a social perspective and have paid attention to the study of vitality as a qualitative aspect in urban space of traditional neighborhoods and also the impact of peoples’ social culture themes in it. Today, urban spaces are devoid of human aspects, whereas urban construction is purely a physical and quantitative view, and there is no quality of liveliness in space caused by the social culture of the residents. The research method is quantity-qualitative. The required data were obtained by selecting 29 residents of the neighborhood using snowball method and by semi-structured interviews. The criterion of the existence of different spaces for social interactions between residents and in the index of identity and sharing of attachments, the criterion of sharing in social identity and the index of social cohesion, the criterion of cohesion and participation among residents and in the index of collective communication, the criterion of different rituals collective and in the index of quality of life, the criterion of trust and empathy, and in the index of lively society, the criterion of performing traditional customs in neighborhood spaces, and in the index of the spirit of collectivity, the criterion of performing joint activities have the highest influence in the discussion of vitality in the studied sample. The grounded model and theory have been in the inquiry of participants' perceptions of living conditions and use of urban spaces in Khajeh Khezr neighborhood and reflect what has happened in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Space
 • Vitality
 • Social Culture
 • Khajeh Khezr Neighborhood of Kerman
 • احمدی، فرشته و نیکبخت، بهناز. (1394). طراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس تحلیل رابطه بین فرم شهر و سرزندگی مطالعه موردی: محله همت‌آباد. سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 56-75.
 • اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1391). اصول تحقیق کیفی (شیوه‌ها و رویه‌های توسعه گراندد تئوری). ترجمه دهقان نیاری، فخر موحدی، اسماعیلی، صادقی، طیبی زهرا. ویرایش سوم، تهران: انتشارات اندیشه رفیع.
 • امامی، سیده فاطمه؛ دربان آستانه، علیرضا؛ رضوانی، محمدرضا و قدیری معصوم، مجتبی. (1401). تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 12 (43)، 81-67.
 • امانی، حمیدرضا؛ عزت پناه، بختیار و شمس، مجید. (1401). واکاوی نواحی شهری از منظر مؤلفه‌های تاب‌آوری،
  مطالعه موردی: نواحی منطقه 11 کلان‌شهر تهران. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 12 (43)، 113-97.
 • پاکزاد، جهانشاه. (1393). راهنمای طراحی فضاهای شهری. چاپ هفتم، تهران: انتشارات شهیدی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری.
 • پامیر، سای. (۱۳94). آفرینش مرکز شهری سرزنده. ترجمه: مصطفی بهزادفر؛ امیر شکیبامنش. چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران.
 • جیکوبز، جین. (1399).مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. ترجمه: آرزو افلاطونی؛ حمیدرضا پارسی. چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • حاتمی، یاسر و ذاکرحقیقی، کیانوش. (1399). تأثیرگذاری فضاهای کالبدی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری. مطالعه موردی: شهر همدان. مجله آمایش جغرافیایی فضا. 10 (36)، 218-197.
 • حبیبی، عبدالله؛ جاهد قدمی، محمد و هدایت نژاد کاشی، سیدمصطفی. (1399). بررسی کیفیت فضای شهری با تأکید بعد اجتماعی از طریق تکنیک (ANP) نمونه موردی: محله دارآباد تهران. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 10 (35). 256-239.
 • مقصود، مهرنوش و ذاکرحقیقی، کیانوش. (1398). سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی‌عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن. مجله باغ نظر، 16، 18-5.
 • ذوعلم، علی. (۱۳۷۹). مقدمه‌ای در باب تعریف فرهنگ عمومی، فصلنامه فرهنگ عمومی، ۱۵، 53–
 • راپاپورت، ایماس. (1391). فرهنگ معماری و طراحی. ترجمه: مجید یوسف‌نیا پاشا؛ ماریا برزگر. چاپ اول، تهران: انتشارات شلفین.
 • رفیق، مژده و نورتقانی، عبدالمجید. (1399). ارزیابی تعلق مکانی و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در محلات شهری بافت تاریخی گرگان. مجله آمایش جغرافیایی فضا. 10 (35)، 50-35.
 • سیف‌الدینی، فرانک. (1388). مبانی برنامه‌ریزی شهری. چاپ چهارم، تهران: انتشارات آییش.
 • فردرو، محسن؛ حمیدی، سهراب؛ یعقوبی، رضا و روزبهانی، روح‌انگیز. (۱۳۸۰). جامعه و فرهنگ (مجموعه مقالات) (جلد اول)، تهران: انتشارات آرون.
 • قربان‌پور، مریم؛ زالی، نادر؛ یوردخانی، مختار و آزاده، سیدرضا. (1397). ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیاده شهری مطالعه موردی: پیاده راه علم‌الهدی شهر رشت. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی. 13 (42)، 123-105.
 • کالن، گوردون. (1395). گزیده منظر شهری. ترجمه منوچهر طبیبیان، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • کریمی‌دهکردی، فروغ و عبداللهی، علی‌اصغر. (1396). ایجاد پیاده راه برای ارتقاء نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری نمونه موردی: خیابان ملت شهرکرد، حدفاصل میدان 12 محرم تا چهارراه بازار. فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی جغرافیا، 7 (24)، 99-81.
 • گلکار، کوروش. (1386). مفهوم کیفیت سر زندگی در طراحی شهری. نشریه صفه، 16 (44)، 75-66.
 • گل، یان. (1391). فضاهای عمومی و زندگی جمعی شهر آدلاید، ترجمه محمدصادق سهیلی پور؛ علی غفاری. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • لندری، چارلز. (1394). شهر خلاق. ترجمه محمود عبدالله زاده، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • لینچ، کوین. (1395). تئوری شکل شهر. ترجمه سید حسین بحرینی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • لطفی، سهند. (1390). بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بن‌مایه‌های فرهنگی و کُنش بازآفرینی. نشریه هنرهای زیبا، 3 (45)، 62-49.
 • لک، آزاده. (1393). کاربرد نظریه زمینه‌ای در پژوهش‌های طراحی شهری، نشریه صفه، 24 (64)،60-44.
 • مدنی‌پور، علی. (1387). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی مکانی. مترجم: فرهاد مرتضایی، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 • مرعشی، سید جعفر. (1376). پیرامون فرهنگ عمومی کشور. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • مظفر، فرهنگ؛ نقره‌کار، عبدالحمید؛ حمزه نژاد، مهدی و معین مهر، صدیقه. (1398). اولویت‌بندی راهبردهای پایداری حیات و سرزندگی در محله با رویکرد اسلامی. فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی، 2 (7)، 86-69.

 

 • Abdel-Hadi, A. (2018). Urban regeneration through cultural creativity and social inclusion: Culture Quality of life, Globalization and Beyond. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 50(11), 20-45.
 • Ahmadi, F., & Nikbakht, B. (2014). Designing urban public spaces based on the analysis of the relationship between city form and vitality, case study: Hemmat Abad neighborhood. The 3rd International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Shahid Beheshti University, 56-75. [In Persian].
 • Amani, H., Ezatpanah, B., & Shams, M. (2022). Analysis of Urban Areas from the perspective of Resilience Components Case Study: Areas of District 11 of Tehran Metropolitan. Geographical planning of space journal, , (43), 67-81. [In Persian].
 • Asghari Zamani, A. & Zadvali Khajeh, Sh. (2022). The empowerment model of informal settlements based on participation and facilitation approach, case study: Tabriz metropolis. Geographical planning of space journal, 12 (43), 135-150. [In Persian].
 • Bontje, M., & Musterd, S. (2009). Creative Industries, Creative Class and Competitiveness: Expert Opinions Critically Appraised. Geoforum, 40(5), 843–852.
 • Chen, F., Lin, J. Q., Wang, Y. S., Yu, Z., & Tang, S. L. (2014). Evaluation Method Research on Vitality of Urban Leisure Space-Case Study of Chang Chun Culture Square. In Advanced materials research, Trans Tech Publications Ltd. (831), 232-235.
 • Cullen, G. (1998). The Concise Townscape. Translated by Manouchehr Tabibian, Tehran: University of Tehran, first edition. [In Persian].
 • Emami, S. F., Darban Astaneh, A., Rezvani, M., & Ghadiri Masoom, M. (2022). Spatial analysis of community-based tourism status Case study: rural areas of Guilan province. Geographical planning of space journal, 12 (43), 97-113. [In Persian].
 • Evans, G. (2009). Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy. Urban Studies. 46(5&6), 1003–1040.
 • Fardrou, M., Yaqoubi, R., Rozbahani, R., & Hamidi, S. (2001). Culture (A collection of articles). Tehran, Arvan, 1st edition. 170-124. [In Persian].
 • Gehl, J. (2002). Public spaces and public life. Translated by Ali Ghafari and Sadegh Soheilipour, Tehran: Shahid Beheshti University, 2010. [In Persian].
 • Ghurbanpour, M., Zali, N., Yurdkhani, M., & Azadeh, S. R. (2018). Evaluation of the effective components on strengthening vitality in urban pedestrian paths, a case study: Alam-Al-Hoda pedestrian path in Rasht city. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 13 (42), 105-123. [In Persian].
 • Golkar, K. (2006). The concept of quality of life in urban design. Sofeh Magazine, 16 (44), 75-66. [In Persian].
 • Habibi, A., Jahed Gadami, M., & Hedayat Nejad Kashi, S. M. (2020). Investigating the quality of urban space with an emphasis on the social dimension through ANP technique, Case study: Darabad neighborhood of Tehran. Geographical planning of space journal, 10 (35), 239-256. [In Persian].
 • Hatami, Y., & Zaker Haqiqi, K. (2020). The impact of physical spaces on the feeling of social security in urban neighborhoods. Case study: Hamadan city. Geographical planning of space journal, 10 (36), 197-218. [In Persian].
 • Jacobs, J. (2020). The Death and Life of Great American Cities. Translated by: Hamidreza Parsi; Arzoo Aflatoni, Tehran: University of Tehran. [In Persian].
 • Karimi Dehkordi, F., & Abdullahi, A. (2017). Creating sidewalks to improve vitality and liveliness in urban spaces, case study: Mellat Street of Shahrekord, between 12 Moharram Square and Bazar. Geographical planning of space journal, 7 (24), 75-96. [In Persian].
 • Karras, J. (2015). The 10 Traits of VIBRANT Cities. Ebook, access in https://urbanscale.com/ebook/ 26/10/2019.
 • Lak, A. (2013). The application of contextual theory in urban design research. Sofeh Magazine, 24 (64), 44-60.
 • Landry, Ch., & Bianchini, F. (2018). The Creative City. Translated by: Mahmoud Abdullahzadeh. Tehran: Cultural Research Office. [In Persian].
 • Lotfi, S. (2011). A culture-based urban regeneration: a reflection on cultural foundations and the act of regeneration, Honarhaye ziba Journal, 3 (45), 62-49. [In Persian].
 • Lynch, K. (1997). A theory of good city form. Translated by: Hossein, Bahraini. Tehran: Tehran University Press. 1st Edition. [In Persian].
 • Madanipour, A. (2008). Designing urban space: a perspective on a social-spatial process. translated by: Farhad Mortezaei, Third edition, Urban Planning and Processing Company Publications. [In Persian].
 • Maqsood, M., & Zakirhaghiqi, K. (2019). Measuring the level of vitality in Valiasr intersection of Tehran city based on the analysis of existing activity patterns. Bagh-e Nazar Magazine, 16, 5-18. [In Persian].
 • Marashi, S. J. (1997). About the general culture of country. Tehran: Industrial Management Organization. [In Persian].
 • Masayuki S. (2010). Rethinking creative city theory through a Japanese case study. Cities: 27, S3–S9.
 • McGuirk, H., Lenihan, H. & Hart, M. (2014). Measuring the impact of innovative human capital on small firms’ propensity to innovate. Research Policy, 44, 965–976.
 • McGuirk, P., Dowling, R., Gibson, C. R., Iveson, K., & Mee, K. (2007). Urban vitality, culture and the public realm. Faculty of Social Sciences.
 • Montgomery, J. (1995). Editorial urban vitality and the culture of cities. Planning Practice & Research, 10(2), 101-110.
 • Muzafar, F., Noghrekar, A., Hamzenejad, M., & Moein Mehr, S. (2019). Prioritizing strategies for the sustainability of life and vitality in the neighborhood with an Islamic approach. Islamic Architecture Research Quarterly, 2 (7), 69-86. [In Persian].
 • Pakzad, J. (2014). A guidance for Urban space design. Tehran. Payam Sima design and publishing company of the Ministry of Housing and Urban Development and Architecture. [In Persian].
 • Paumier, C. (2015). Creating a vibrant city center. Translated by: Mustafa Behzadfar, Amir Shakibamanesh. Tehran: University of Science and Technology Publications. 4th edition. [In Persian].
 • Rafiq, M., & Nurtaqani, A. (2020). Evaluation of spatial belonging and the effect of demographic variables in the urban neighborhoods of the Gorgan historical context. Geographical planning of space journal, 10 (35), 35-50. [In Persian].
 • Rapoport, A. (2012). Culture, architecture and design. Translation: Majid Yusef Nia Pasha; Maria Barzegar. First edition, Tehran: Shelfin Publications. [In Persian].
 • Seifaddini, F. (2002). Basics of urban planning. Tehran: Ayish Publications. [In Persian].
 • Shaffer, D. R. (2008). Social and Personality Development. Edition 6, Cangage Learning.
 • Stern, M. J. (2001). Urban vitality, diversity, and culture: population growth and ethnic change in Philadelphia: 1990-2000. University of Pennsylvania.
 • Strauss C., & Corbin, G. (2012). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Translated by: Dehghan Nayari N, Fakhr Movahedi A, Esmaili M, Sadeghi T, Tayebi Z. Tehran: Andisheh Rafi Publications. [In Persian].
 • Zbranca, R. M. (2017). From Cultural Vitality to Culture as Sustainable Urban Development in Cluj-Napoca. In Transylvanian International Conference in Public Administration, (547).
 • Zuelm, A. (2000). An introduction to the definition of general culture. General Culture Quarterly, 15, 42-53. [In Persian].