ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 - استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

10.30488/gps.2023.375357.3603

چکیده

امروزه تمامی مسئولان درگیر با چالش‌های پایداری شهر، ایده‌ شهر هوشمندتر، استفاده از فناوری‌های بیشتر، ایجاد شرایط زندگی بهتر و حفاظت از محیط‌زیست برای کیفیت زندگی بهتر را پذیرفته‌اند. بخش مرکزی کلانشهر تبریز منطق بر منطقه ۸ و بخشی از منطقه 10، محدوده‌ای تاریخی ـ ‌فرهنگی با مساحت ۲۸۶ هکتار و جمعیتی حدود 40 هزار نفر در ۸ محله است. تلفیق سیاست‌های بازآفرینی و رویکرد رشد هوشمند نمونه‌ای از سیاست‌های مبتنی بر مکان است که باهدف بهبود کیفیت زندگی از طریق مداخلات یکپارچه که تأمین منابع فردی و جمعی درزمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی را با رعایت اصول 10گانه ترکیب می‌کند. این پژوهش، با هدف ارزیابی و تبیین بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند و در راستای توسعه پایدار محلات مسئله‌دار منطقه ۸ کلانشهر تبریز تدوین شده است. بررسی حاضر از نظر روش‌شناختی، کاربردی است که با هدف توصیف و تحلیل اهداف بازآفرینی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و افراد ساکن در بافت مرکزی است. در بخش نخست با نظرخواهی از خبرگان از روش دلفی استفاده شده است. در بخش دوم از روش معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. مطابق نتایج بهره‌گیری از مقیاس‌های طراحی، پیاده‌محوری، عدالت بین نسلی در وضعیت بالفعل و 3 شاخص مدیریت و بهره‌وری، مشاغل پایدار و ارزش‌آفرین در وضعیت بالقوه قرار دارند. همچنین دو شاخص زیست‌محیطی با بیشترین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم، و شاخص فرهنگی در بازآفرینی با رویکرد رشد هوشمند در بخش مرکزی شهر تبریز تعیین کننده بوده‌اند. لذا در بازآفرینی بخش مرکزی باید شاخص‌های مورد مطالعه بطور همزمان و یکپارجه در پروژهای بازسازی بافت مرکزی شهر بکارگرفته شوند تا منجر به پایداری هوشمند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tabriz city Central District Regeneration Using the smart growth approach

نویسندگان [English]

  • Ali amin Heihati azar 1
  • Bakhtyar Ezatpanah 2
  • Karim Hosseinzadeh Dalir 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran
3 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Today, all officials involved with the challenges of city sustainability have accepted the idea of a smarter city, using more technologies, creating better living conditions and protecting the environment for a better quality of life. The central part of the Tabriz metropolis is located in Region 8 and part of Region 10, a historical-cultural area with an area of 286 hectares and a population of about 40 thousand people in 8 neighborhoods. The integration of regeneration policies and the smart growth approach is an example of place-based policies that aim to improve the quality of life through integrated interventions that combine the provision of individual and collective resources in various political, social, health, and economic fields by observing the 10 principles. This research has been compiled with the aim of evaluating and explaining the regeneration of the central part of Tabriz city with the approach of smart growth and in line with the sustainable development of problematic neighborhoods in District 8 of Tabriz metropolis. The present study is methodologically practical, with the aim of describing and analyzing the goals of regeneration based on library studies. The statistical population of the research includes experts and people living in the central context. In the first part, the Delphi method was used by asking experts. In the second part, the structural equation method of SPSS and AMOS software is used. According to the results of using the scales of design, pedestrian orientation, intergenerational justice in the actual situation and 3 indicators of management and productivity, sustainable and value-creating jobs are in the potential situation. Also, two environmental indicators with the most direct and indirect effects, and a cultural index have been decisive in regeneration with a smart growth approach in the central part of Tabriz city. Therefore, in the regeneration of the central part, the studied indicators should be used simultaneously and integrally in the reconstruction projects of the central fabric of the city in order to lead to smart sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban regeneration
  • smart growth
  • sustainability
  • central context
  • Region 8 of Tabriz City