بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران،

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری شهرسازی دانشگاه عدالت

10.30488/gps.2022.351914.3565

چکیده

روند فزآینده ای در بروز بلایای طبیعی وجود دارد، روندی که در طول زمان افزایش یافته و بلایای مرتبط با تغییر اقلیم از جمله خشکسالی شایع ترین آنها بوده است. به نظر می‌رسد با وارد کردن رویکرد تاب آوری به فعالیت های چرخه مدیریت بلایا می توان به رویکرد جامعی برای مدیریت خشکسالی دست یافت. در این راستا پژوهش مورد نظر به دنبال تبیین روابط فرایندی مدیریت بلایا با تاکید بر رویکرد تاب‌آوری مبتنی بر سرمایه‌های اجتماع می‌باشد. با این تفاوت که ظرفیت‌های موجود می‌تواند نقشی متفاوت در این فرایند ایفا کنند، از این رو هدف روشن کردن میزان تاثیر عوامل بر وضعیت تاب‌آوری است.

این پژوهش در قالب تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی کانونی انجام گرفته است. زیرا هدف پی بردن به وضعیت تاب‌آوری جامعه در چرخه بلایا بر اساس متغیرهای مستقل«سرمایه‌های اجتماع» می‌باشد. بنابراین از روش تحلیل همبستگی کانونی برای بررسی رابطه بین مجموعه یا ابعاد سرمایه‌های اجتماع با مجموعه یا ابعاد چرخه مدیریت بلایا با استفاده از نرم افزار spss22 استفاده گردید. جامعه هدف روستاهای شهرستان کنگاور(استان کرمانشاه) با تاکید بر سرپرستان خانوار بوده است. حجم نمونه برآورد شده بر اساس فرمول کوکران، 494 نفر از ساکنان روستایی بوده‌است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و افراد به صورت تصادفی انتخاب شد.

نتایج بدست‌آمده از تحقیق نشان داد از ۳ کانون شناسایی شده کانون اول با مقدار ویژه 92/0 بیشترین توضیح را درباره مدل می‌دهد، مقدار ضریب تعیین 48/0 محاسبه شده بیانگر آن است که 48 درصد از واریانس کل جامعه توسط کانون اول تبیین می-شود. از سویی یافته‌های حاصل از آزمون تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر آمادگی در برابر خشکسالی، نشان می‌دهد که سرمایه انسانی در مرحله آمادگی بیشترین اثربخشی را دارد، به ترتیب سرمایه مالی، سیاسی و فرهنگی و نهایتا سرمایه اجتماعی و طبیعی و فیزیکی که معنادار نمی‌باشند. در مرحله کاهش سرمایه مالی بیشترین تاثیرگذاری را در تاب‌آور‌سازی جامعه بر عهده دارد. در مرحله بازیابی نیز که ناظر بر دوره پس از خشکسالی می‌باشد، یافته‌های بدست آمده نشان داد سرمایه فرهنگی بیشترین نقش را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting resilience in the face of drought (case study: villages of Kangavar city)

نویسندگان [English]

  • ahmad malekan 1
  • saed Ali Hosseini 2
  • Mohammad Amin Khorasani 3
  • Seyyed Amir Fatahian 4
1 Tehran
2 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD in Urban Planning, Adalat University
چکیده [English]

There is an increasing trend in the occurrence of natural disasters, a trend that has increased over time, and climate change-related disasters, including drought, have been the most common. It seems that by introducing the resilience approach to the activities of the disaster management cycle, a comprehensive approach to drought management can be achieved. In this regard, the intended research seeks to explain the process relationships of disaster management with an emphasis on the resilience approach based on community capital. This research has been conducted in the form of a focal correlation survey. Because the goal is to find out the state of community resilience in the cycle of disasters based on the independent variables of "community capitals". Therefore, the focal correlation analysis method was used to investigate the relationship between the set or dimensions of community capital with the set or dimensions of the disaster management cycle using spss22 software. The target community was the villages of Kangavar city (Kermanshah province) with emphasis on household heads. The estimated sample size based on Cochran's formula was 494 rural residents who were randomly selected by multi-stage cluster sampling method.

The results obtained from the research showed that out of the 3 centers identified, the first one with an eigenvalue of 0.92 explains the most about the model, the value of the coefficient of determination calculated at 0.48 indicates that 48% of the total variance of the community is accounted for by the center. It is explained first. On the other hand, the findings of the test of the effect of independent variables on the variable of preparation against drought show that human capital is the most effective in the preparation stage, respectively financial, political and cultural capital and finally social, natural and physical capital which They are not meaningful. In the stage of financial capital reduction, it has the most impact on the resilience of the society. In the recovery phase, which refers to the post-drought period, the findings showed that cultural capital plays the most important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community capital؛ resilience؛ drought؛ Kangavar city
  • Focal analysis