تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین عوامل موثر بر تاب‌آوری در مواجهه با خشک‌سالی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کنگاور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

با توجه به روند روزافزون بلایای طبیعی، در صورت ترکیب رویکرد تاب‌آوری با چرخه مدیریت بلایا می‌توان به رویکرد جامعی برای مدیریت خشک‌سالی دست‌یافت. ازآنجایی‌که ظرفیت‌های موجود نقشی متفاوت در این فرایند ایفا می‌کنند، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا میزان تأثیر عوامل بر وضعیت تاب‌آوری بر اساس رویکرد سرمایه‌های اجتماعی موردبررسی قرار گیرد. این پژوهش با هدف کاربردی –توسعه‌ای، در قالب مطالعه اسنادی (کتابخانه‌ای) و پیمایشی از نوع همبستگی کانونی انجام‌گرفته است. با توجه به اینکه هدف از تحقیق بررسی وضعیت تاب‌آوری جامعه بر اساس متغیرهای مستقل «سرمایه‌های اجتماع» می‌باشد، از روش تحلیل همبستگی کانونی برای بررسی رابطه بین مجموعه یا ابعاد سرمایه‌های اجتماع با مجموعه یا ابعاد چرخه مدیریت بلایا با استفاده از نرم‌افزار spss22 استفاده گردید. حجم نمونه برآورد شده بر اساس فرمول کوکران، 494 و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی نفر برآورد گردید. داده‌های موردنظر با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. بررسی پایایی داده‌های به‌دست‌آمده نشان از تأیید پایایی در سطح عالی (91/0) بود. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل کانونی نشان داد کانون اول با مقدار ویژه 92/0 بیشترین توضیح را درباره مدل می‌دهد، مقدار ضریب تعیین 48/0 محاسبه‌شده کانون اول نشان می‌دهد که 48 درصد از واریانس کل جامعه توسط آن تبیین می‌شود. کانون‌های دوم و سوم نیز به ترتیب حدود 7 و 1 درصد از تغییرات مدل را توضیح می‌دهد. همچنین در مرحله آمادگی، سرمایه انسانی، بیشترین اثربخشی با ضریب کانونی 25/0 دارد، به ترتیب سرمایه مالی، سیاسی و فرهنگی و نهایتاً سرمایه اجتماعی و طبیعی و فیزیکی که معنادار نمی‌باشند. همچنین در مرحله کاهش سرمایه مالی بیشترین تأثیرگذاری را در تاب‌آور سازی جامعه با ضریب کانونی 28/0 بر عهده دارد. در مرحله بازیابی نیز که ناظر بر دوره پس از خشک‌سالی می‌باشد، سرمایه فرهنگی بیشترین نقش را با ضریب کانونی 21/0 ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Focal Correlation Analysis of the Relationship between Factors Affecting Resilience in the Face of Drought The Case Study of Villages of Kangavar City

نویسندگان [English]

 • ahmad malekan 1
 • saed Ali Hosseini 2
 • Seyyed Amir Fatahian 3
 • Mohammad Amin Khorasani 1
1 Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Department of Urban Planning, Edalat University, Tehran, Iran
چکیده [English]

It seems that by introducing the resilience approach to the activities of the disaster management cycle, a comprehensive approach to drought management can be achieved. In this regard, the intended research seeks to explain the process relationships of disaster management, emphasizing the resilience approach based on community capital. This research has been conducted in the form of a focal correlation survey. The focal correlation analysis method was used to investigate the relationship between the set or dimensions of community capital with the set or dimensions of the disaster management cycle using spss22 software. Based on Cochran's formula, the sample size was 494 rural residents randomly selected by the multi-stage cluster sampling method. The results obtained from the research showed that out of the 3 centers identified, the first one with an eigenvalue of 0.92 explains the most about the model; the value of the coefficient of determination calculated at 0.48 indicates that 48% of the total variance of the community is accounted for by the center. Human capital is the most effective factor in the preparation stage. In the stage of financial capital reduction, it has the most impact on the resilience of society. In the recovery phase, which refers to the post-drought period, the findings showed that cultural capital plays the most important role.
Extended Abstract
Introduction
One of the most traumatic disasters is drought, resulting from climate change and human activities, which has affected Kangavar city, especially rural areas. In a way, that has made Kangavar villages face a more serious crisis in recent years. To the extent that it has led to a decrease in production and an increase in costs, unemployment and a decrease in income sources. In this regard, knowledge of the capacities and bottlenecks of the discussed rural areas and their analysis becomes very important in facing drought. In this regard, a new approach called resilience is proposed, in which the important issue is to pay attention to the talents and capabilities of the local community. Since the crisis management approach emphasizes actions based on government interventions after the event, it seems that the local capacities to face the crisis are being ignored. Based on this, the intended research seeks to analyze the process relationships of disaster management with an emphasis on the resilience approach based on community capital in an integrated manner. This is because management, based on existing capacities, considers residents and the local community as the axis of planning in the management process.
It seems that by introducing the resilience approach to the activities of the disaster management cycle, a comprehensive approach to drought management can be achieved, in which the adverse effects of drought can be minimized by using the capacities of the rural community. Also, this approach emphasizes capacities, participation, empowerment, and learning of the rural community to deal with disasters.
 
Methodology
The present research is practical-developmental and documentary (library)-survey (descriptive-analytical) in terms of goal and research implementation, respectively. According to the nature of the data, it is a quantitative research type. The method of collecting data and information
is both library and field. The estimated sample size based on Cochran's formula was 494 rural residents with an emphasis on household heads, which were identified by multi-stage cluster sampling method. In the next stage, people were selected from among the selected villages. Randomly selected and finally, the questionnaire was distributed among people. In order to analyze the obtained data, the basic or focal correlation method was used. Focal correlation analysis allows the discovery of complex relationships between independent and dependent variables considering the shortcomings of research in the field of drought and resilience in an integrated manner.
 
Results and discussion
The analysis of the data obtained from the questionnaire showed that human capital is the most effective in the preparation stage, followed by financial, political, and cultural capital, and finally, social, natural, and physical capital, which are not significant. Since people's decision-making in facing critical situations is based on their perception of risk. One of the important factors in promoting resilience is a rational understanding of the current situation. In the stage of financial capital reduction, it has the most impact on the resilience of society. Considering that resilience in new approaches is the capacity to respond to change in an adaptive manner, instead of returning to the stage before the crisis, it seeks transformation and change to a newer state that is more stable in the current situation. Therefore, access to relatively sufficient financial resources has provided enough motivation to enter a newer and more favorable path. The findings also showed that people with relatively favorable financial capital and receiving bank facilities had replaced the traditional irrigation methods with the optimal irrigation methods, which has emerged as the most important measure in reducing the effect of drought. Also, the change in the common cultivation patterns has increased significantly among the villagers. Cultural capital plays the most important role in the recovery phase, which refers to the post-
drought period. Considering that cultural capital is a representation of non-economic forces such as family background, values, beliefs, social class, formal education, commitments to education, etc., based on the type of people's vision, people's tendencies, individual and social behavior, and manners are used to regulate interactions with the surrounding environment and provide the ground for mobilizing community resources and collective action to ultimately lead to a compatible dealing with risks through physical and mental resistance in order to achieve acceptable levels of functioning. The findings showed that the cultural and political capital could also provide the basis for improving the level of awareness and knowledge regarding the upcoming phenomena, considering the strengthening of vertical communication between people and rural management institutions, as well as holding training classes.
 
Conclusion
The findings of the research showed that the resilience approach has the necessary capacity to be combined with the disaster management approach. That is, by introducing the resilience approach to the activities of the disaster management cycle, a comprehensive approach to drought management can be achieved, in which the adverse effects of drought can be minimized by using the capacities of the rural community. Also, this approach emphasizes capacities, participation, empowerment, and learning of the rural community to deal with disasters. By emphasizing both stages in disaster management and combining them with the resilience approach, a comprehensive approach to dealing with disasters can be achieved.
 
Funding
There is no funding support.
 
 
 
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Community Capitals
 • Resilience
 • Drought
 • Focal Analysis
 • Villages of Kangavar City
 1. امانی، حمیدرضا؛ عزت‌پناه، بختیار و شمس، مجید. (1401)، واکاوی نواحی شهری از منظر مؤلفه‌های تاب‌آوری، مطالعه موردی: نواحی منطقه 11 کلان‌شهر تهران. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 12(4)، 81-67.    DOI:10.30488/gps.2022.337408.3522
 2. توسلی، داریوش. (1395). تحلیل کانونی روابط بین رهبری اخلاقی، خودکارامدی، و پاسخگویی غیررسمی با ظرفیت انطباق‌پذیری سازمان (موردمطالعه» اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی شهید چمران، علوم پزشکی و پیام نور اهواز). رساله دکتری، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی.
 3. قندی حسین‌آباد، مهناز. (1395) بررسی نقش برنامه‌ریزی کاربری اراضی در بهبود تاب‌آوری جوامع شهری در برابر زلزله (موردمطالعه: منطقه دو شهر مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی.
 4. غلامی، مصیب و علی بیگی، امیرحسین. (1393). شناسایی روش‌های بومی مدیریت خشک‌سالی، مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب. پژوهش‌های روستایی، 3 (3) ، 611- 638. DOI:10.22059/JRUR.2014.53183
 5. فرجی، امین و صحنه، فریبا. (1400). تحلیل فضایی و پهنه‌بندی تاب‌آوری شهری، مطالعه موردی: شهر آق‌قلا. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 11(4)، 125-107.  DOI:10.30488/GPS.2021.218543.3183
 6. کردمیرزا نیکوزاده، عزت‌الله. (1392). تاب‌آوری (مفاهیم، نظریه‌ها، مد­­­ل­ها-کاربردها). تهران: انتشارات آبژ.

 

 1. Arbon, P., Arbon, P, Steenkamp, M., Steenkamp, M., Cornell, V., Cornell, V., & Gebbie, K. (2016). Measuring disaster resilience in communities and households: pragmatic tools developed in Australia. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 7(2), 201-215. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-03-2015-0008
 2. Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: toward an integrated approach. Society & Natural Resources, 26(1), 5-20. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605
 3. Carrao, H., Naumann, G., & Barbosa, P. (2016). Mapping global patterns of drought risk: An empirical framework based on sub-national estimates of hazard, exposure and vulnerability. Global Environmental Change, 39, 108-124. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.04.012
 4. Cretney, R. M. (2016). Local responses to disaster: The value of community led post disaster response action in a resilience framework. Disaster Prevention and Management, 25(1), 27-40. https://doi.org/10.1108/DPM-02-2015-0043
 5. Dunno, C. H. (2011). Measuring social vulnerability to natural hazards: an examination of the United States Virgin Islands. (Doctoral Dissertation). University of North Carolina – Greensboro.
 6. Flood, S., & Schechtman, J. (2014). The rise of resilience: Evolution of a new concept in coastal planning in Ireland and the US. Ocean & Coastal Management, 102, 19-31. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.08.015
 7. Folke, C., Carpenter, S., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., & Rockström, J. (2010). Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and society, 15(4), 1-12.
 8. Frankenberger, T., Mueller, M., Spangler, T., & Alexander, S. (2013). Community resilience: conceptual framework and measurement feed the future learning Agenda. Rockville, MD: Westat, 1.Furedi, F. (2007). The changing meaning of disaster. Area, 39(4), 482-489.
 9. Furedi, F. (2007). The changing meaning of disaster. Area, 39(4), 482-489.
 10. MacQueen, K. M., McLellan, E., Metzger, D. S., Kegeles, S., Strauss, R. P., Scotti, R., & Trotter, R. T. (2001). What is community? An evidence-based definition for participatory public health. American journal of public health, 91(12), 1929-1938. DOI: 10.2105/ajph.91.12.1929
 11. Marsh, G. (2001). Disaster management and the role of community in a post-modern age. In 5th Conference of the European Sociological Association (Vol. 28).
 12. Maguire, B., & Cartwright, S. (2008). Assessing a community’s capacity to manage change: A resilience approach to social assessment. Canberra: Bureau of Rural Sciences.
 13. Matyas, D., & Pelling, M. (2015). Positioning resilience for 2015: the role of resistance, incremental adjustment and transformation in disaster risk management policy. Disasters, 39(s1). https://doi.org/10.1111/disa.12107
 14. Mayunga, j. S. (2007). understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capital –based approach, a draft working paper prepared for the summer academy for social vulnerability ang resiliencd building. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.32.051807.090348
 15. Nakagawa, Y., & Shaw, R. (2004). Social capital: A missing link to disaster recovery. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 22(1), 5-34. https://doi.org/10.1177/028072700402200101
 16. Quarantelli, E. (2000). Disaster Planning, Emergency Management and Civil Protection: The Historical Development of Organized Efforts to Plan for and to Respond to Disasters. University of Delaware Disaster Research Center, preliminary paper No. 301. http://udspace.udel.edu/handle/19716/673
 17. -Panjaitan, B. S. P. (2017). Understanding Tsunami hazard knowledge and preparedness: before and after the 2010 Tsunami in Mentawai (Indonesia). (Thesis). University of Canterbury.
 18. Paul, B. K. (2011). Environmental hazards and disasters: contexts, perspectives and management. John Wiley & Sons.
 19. Perera, S., Adeniyi, O., & Babatunde, S. O. (2017). Analysing community needs and skills for enhancing disaster resilience in the built environment. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 8(3), 1-12.  https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2015-0046
 20. Reddy, M. (2010). An integrated model for disaster risk assessment for local government in South Africa. (Thesis). North-West University.
 21. Smith, K., & Petley, D.N. (2009). Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster. Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster, Routledge (Ed. 5).
 22. Reddy, M. (2010). An integrated model for disaster risk assessment for local government in South Africa. (Thesis). North-West University.
 23. Roberts, E., Anderson, B. A., Skerratt, S., & Farrington, J. (2016). A review of the rural-digital policy agenda from a community resilience perspective. Journal of Rural Studies. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.03.001
 24. Sharifi, A. (2016). A critical review of selected tools for assessing community resilience. Ecological Indicators, 69, 629-647. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.05.023
 25. Tasic, J., & Amir, S. (2016). Informational capital and disaster resilience: the case of Jalin Merapi. Disaster Prevention and Management, 25(3), 395-411. https://doi.org/10.1108/DPM-07-2015-0163
 26. Zarafshani, K., Sharafi, L., Azadi, H., Hosseininia, G., De Maeyer, P., & Witlox, F. (2012). Drought vulnerability assessment: the case of wheat farmers in western Iran. Global and Planetary Change, 98, 122-130. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.08.012
 27. Wilhite, D. A., Botterill, L., & Monnik, K. (2005). National drought policy: lessons learned from Australia, South Africa, and the United States. Drought and water crises, 137.
 28. Amani, H., Ezzat Panah, B., & Shams, M. (2022). Analyzing urban areas from the perspective of resilience components, a case study: the areas of the 11th district of Tehran metropolis. Space Geographic Analysis Quarterly, 12(1), 67-81. DOI:10.30488/gps.2022.337408.3522 [In Persian]
 29. Farji, A., & Sahneh, F. (2021). Spatial analysis and urban resiliency zoning, case study: Aqqola city. Space Geographical Research Quarterly, 11(4),107-125. DOI:10.30488/GPS.2021.218543.3183 [In Persian]
 30. Kurdmirza Nikozadeh, E. (2012). Resilience (concepts, theories, models-applications). Tehran: Obje Publications. [In Persian]
 31. Ghandi Hossein Abad, M. (2015). Investigating the role of land use planning in improving the resilience of urban communities against earthquakes (case study: two cities of Mashhad). Master's thesis Hakim Sabzevari University, Faculty of Geography and Environmental Sciences. [In Persian]
 32. Gholami, M., & Ali Beigi, A. (2014). Identification of indigenous methods of drought management, case study: Sarpol Zahab city. Rural Research, 5(3), 611-638. DOI:10.22059/JRUR.2014.53183 [In Persian]
 33. Tausli, D. (2016). A focal analysis of the relationship between ethical leadership, self-efficacy, and informal accountability with the organization's adaptability capacity (case study of "Faculty members of Shahid Chamran, Medical Sciences and Payam Noor State Universities of Ahvaz). PhD thesis, Urmia University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Educational Sciences. [In Persian].