ارزیابی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های شهر هوشمند در تناسب بافت معاصر شهرهای ایران مطالعه موردی: شهر بابل

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران

چکیده

ارزیابی بافت کالبدی شهر بابل با توجه به ویژگی‌های محلی و ساختار فضایی شهر و دلایل نیازمندی آن به بازساخت فضایی از منظر رویکرد شهر هوشمند ضروری است، چراکه مدیریت شهری می‌تواند حوزه‌های تعریف‌شده‌ای برای مناطق شهر در نظر بگیرد که باید همراه با استانداردهای تکنولوژیک و سیاست‌های متناسب باززنده‌سازی اقتصادی و اجتماعی روز در قالب توسعه فناورانه به مدد شهر هوشمند باشد. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام‌گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش خبرگان، که تعداد 20 نفر بر اساس نمونه‌گیری در دسترس و ساکنان شهر بابل مبتنی بر فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی می‌باشد. برای داده‌ها از دو روش سوارا، تعیین میزان اهمیت شاخص‌ها، و واسپاس، رتبه‌بندی مناطق شهری بهره گرفته شد. همچنین از آزمون‌های تی، تحلیل واریانس (ANOVA)، همبستگی، رگرسیون و آزمون تعقیبی شفه در نرم‌افزار SPSS و معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos استفاده‌شده است. مطابق نتایج، شاخص‌های اقتصاد هوشمند، دولت هوشمند، زندگی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط‌زیست هوشمند و جابه‌جایی هوشمند، به ترتیب، در تحقق شهر هوشمند دارای اهمیت هستند. همچنین بر اساس نتایج واسپاس، منطقه یک شهر بابل از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. لذا ضروری است تا متولیان امر توجه ویژه و برنامه‌ای کاربردی برای منطقه 2 و به‌طورکلی بافت شهر بابل در راستای هوشمند سازی و تحقق توسعه پایدار داشته باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Feasibility of Smart City Indicators in the Contemporary Context of Iranian Cities the Case study of Babol City

نویسندگان [English]

  • Kourosh Rezapourgatabi 1
  • bakhtyar ezatpanah 2
  • Bashir Beyghbabaei 1
1 Department of Geography and urban planning, Marand Branch, Islamic Azad university, Marand, Iran
2 Department of Geography and urban planning, Marand Branch, Islamic Azad university, Marand, Iran
چکیده [English]

It is necessary to evaluate the physical texture of Babol according to the local characteristics and the spatial structure of the city and the reasons for its need for spatial reconstruction from the perspective of the smart city approach because urban management can consider defined areas for the city areas that should be accompanied by With technological standards and appropriate policies, the economic and social revitalization of the day in the form of technological development will help the smart city. This research is applied research done with analytical methods and a quantitative approach. The statistical population of the current research includes two sections of experts, whose number is 20 based on available sampling and Babol city residents based on Cochran's formula and random sampling. Two methods of SWARA, determining the importance of indicators, and WASPAS, ranking urban areas, were used for the data. Also, t-tests, analysis of variance (ANOVA), correlation, regression and Scheffe's post hoc test were used in SPSS software and structural equations in Amos software. According to the results, the indicators of a smart economy, smart government, smart life, smart citizen, smart environment and smart mobility are important in realizing a smart city. Also, based on the results of WASPAS, one area of Babol has a more favorable situation. Therefore, it is necessary for those in charge to pay special attention and have an application program for Region 2 and the context of the city of Babol in general in order to make it smart and achieve sustainable development.
 
Extended Abstract
Introduction
In the new paradigm of urban management, new roles and functions, such as the smart city have been included to lead the urban management system and citizens in correct policy-making, planning, supervision, guidance, and rational control of urban life. The context of the city of Babylon in terms of spatial information infrastructure and the smart city, which is increasing relatively, and every day must gain its ability to respond to the needs of a new life more and more and be filled with life and habitation, and be upgraded in terms of biological order to be able to People's participation and supervision should be increased to improve the quality of spaces and practically do not hinder the achievement of other sustainable development goals. Urban planners are always looking for a way to improve urban interactions by searching for new models to provide various types of urban services and cultural events in various ways. In the first step, the current research tries to evaluate the physical fabric of the city of Babylon according to the local characteristics and the spatial organization of the city and the region and the reasons for its need for spatial reconstruction from the perspective of the smart city approach because urban management can consider defined areas for urban areas, which technological standards and appropriate policies for the economic and social revitalization of the day in the form of technological development with the help of a smart city should accompany.
 
Methodology
The current research is in the applied research category, which was conducted using the case-analytical and quantitative approaches. In order to collect and prepare the required information, field and library methods have been exerted. The statistical population of this research, using the SWARA method, includes a group of experts in urban studies, 20 of whom were selected by convenience sampling. The WASPAS method includes the residents of Babol, 384 people using the Cochran method and random distribution. In the first
 
step, the indicators of the smart city were identified by reviewing the theoretical foundations and previous sources. The indicators in the form of a questionnaire, which had a 5-point Likert scale, were distributed among the statistical samples. SWARA multi-indicator weighting method was used to analyze the obtained information and evaluate the degree of importance of each index. Also, the WASPAS method has been used to determine the benefit of each studied region from the investigated indicators. In the following, one-sample t-tests, one-way analysis of variance (ANOVA), Pearson correlation, multiple linear regression, and Scheffe's post hoc test were used in SPSS software to analyze the data. In the final part, in order to model structural equations in AMOS software, the most important indicators of the smart city were studied in evaluating the texture of Babol.
 
Results and discussion
In the first part, the evaluation results of the t-test show that the average indices of the representative elements of the city of Babol compared to the ideal values of each index show that the average of both regions is more than 3, a higher level than the average. In general, Region 1 is in a better situation; the results of the Q value ranking show that Region 1 has a favorable situation than Region 2. According to the results, the relationship and correlation of the general index of the representative elements of the Babol city texture and its 12 evaluated indicators with the smart city approach were confirmed at a confidence level of 99%, and an error level of less than 0.001, all of them were positive and directly significant. According to the evaluation results of the correlation test, the strongest relationship among the investigated indicators is the social culture index and then the naturalness index, sustainable urban environment, balance, interconnectedness from the inside, compatibility of systems, the relationship between components and components with the whole (hierarchy of science), safety and security, similarity or diversity, holism, interaction between the user and the environment and urban facilities respectively with the smart city approach. Based on beta values, the effect of all independent variables except the urban facilities index is statistically significant. The results also show that the highest beta values are respectively related to naturalness indicators, the interaction between user and environment, connection between parts and parts with the whole (hierarchy of knowledge), interconnectedness from within, social culture, safety and security, the sustainable urban environment balance, compatibility of systems, similarity or diversity, holism, and urban facilities.
 
Conclusion
The results of this research, while agreeing with the results of previous ones, show that in addition to the richness of theory and methodology, it opens a new epistemology around the smart city, which is recently mentioned in the foreign literature with titles such as smart livable cities, smart and creative urban places SRUP), Smart City Tech project or smart city model to accelerate smart transformation based on information and communication technology (ICT) and sustainable smart city regeneration approach (Smart-SUR) with innovative "institutional", "project", and "budget" components in projects. The intelligence of big cities is mentioned. According to the findings of the two SWARA and WASPAS methods, the creation of communication infrastructure and the achievement of a transportation network, advanced and integrated traffic, and the improvement of road network safety, the increasing use of smart city elements and equipment in the empowerment and employment creation of local businesses and the implementation of experiences and successful projects implemented in other urban areas and the creation of facilities to encourage the renovation of historical contexts and create opportunities for social interactions based on the smart city approach should be put on the agenda.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development
  • Urban Policy
  • Smart City
  • Structural Equations
  • Babol City
آنا مراد نژاد، رحیم بردی؛ نیک پور، عامر و حسنی، سید زهره. (1397). تحلیل کالبدی فضایی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر بابل). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. 9 (34)، 30-19.  Dor: 20.1001.1.22285229.1397.9.34.2.3
اسماعیل‌زاده، حسن؛ فنی، زهره و عبدلی، سید فاطمه. (1398). هوشمند سازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: منطقة 6 تهران). پژوهش‌های جغرافیای انسانی. 51 (1)، 157-145. Doi: 10.22059/jhgr.2017.236917.1007491
افضلی ننیز، مرضیه؛ مدیری، مهدی و فرهودی، رحمت ا.. (1398). تحلیل ملزومات فرآیندیِ مدیریتی در هوشمند سازی شهر (مطالعه موردی: شهر کرمان). جغرافیای اجتماعی شهری. 6 (1)، 15-28. Doi: 10.22103/jusg.2019.1975
حاتمی، افشار؛ ساسان‌پور، فرزانه؛ زیپارو، آلبرتو و سلیمانی، محمد. (1400). شهر هوشمند پایدار: مفاهیم، ابعاد و شاخص‌ها. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. ۲۱ (۶۰)، ۳۱۵-۳۳۹. Doi: 10.52547/jgs.21.60.315
حیدری، محمدجواد و لطفی، فاطمه. (1394). واکاوی ویژگی‌های کالبدی بافت‌های کهن شهری در ایران و راهکارهای مطلوب مداخله در آن (مطالعه موردی: زنجان). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس. 7 (24)، 39-67.
رهنما، محمدرحیم و حسینی، سید مصطفی. (1400). ارزیابی وضعیت پایداری در کلان‌شهر اهواز با استفاده از روش جای پای اکولوژیک. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 23 (7)، 267-280. Doi: 10.30495/jest.2021.10237
رهنما، محمدرحیم و خوشاب، علی. (1397). بازطراحی بافت مرکزی شهر جیرفت با تأکید بر ابعاد اکولوژیک. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 10 (37)، 49-76.
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، حکیمه. (1397). تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه‌های زیرساختی آن در مدیریت شهری، (موردشناسی: شهرداری تبریز). فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‌ای. 8 (26)، 197-216. Doi: 10.22111/gaij.2018.3634
زیاری، کرامت اله؛ حاجی بابایی، سعید و ذاکر حقیقی، کیانوش. (1400). تحلیل کالبدی ـ فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص‌های رشد هوشمند. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 11 (42)، 127-142. Doi: 10.30488/gps.2020.227234.3227
شهبازی، میثم. (1397). تحلیلی بر قابلیت تحقق‌پذیری شهر هوشمند. موردپژوهی: شهر اصفهان. رساله دکتری شهرسازی، به راهنمایی محمد مسعود و مهین نسترن، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان.
علی عباس شهیر، نسیم؛ حسین‌زاده دلیر، کریم و نظم‌فر، حسین. (1401). آینده‌پژوهی رشد شهری کلان‌شهر تبریز با تأکید بر رویکرد شهر هوشمند. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 13(49)،46- 31. Doi: 10.30495/jupm.2022.5540
لطفی، صدیقه؛ نیک‌پور، عامر و مهدوی، سحر. (1396). ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌ونقل عمومی در شهر ساری. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای. 7 (24)، 38 ـ 21. Doi: 10.22111/gaij.2017.3374
محمدی، علیرضا؛ غفاری گیلانده، عطا؛ یزدانی، محمدحسن و محمدی، جلیل. (1396). تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی دوربین‌های CCTVs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر زنجان). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری. 5 (4)، 607- 624. Doi: 10.22059/jurbangeo.2018.240951.773
مرکز آمار ایران (1335 ـ 1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. شهر بابل.
نسترن، مهین و پیرانی، فرزانه. (1398). تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص‌های توسعه شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه سه شهر اصفهان). جغرافیا و توسعه فضای شهری. 6 (1)، 147-164. Doi: https://doi.org/10.22067/gusd.v6i1.60475
نیک‌پور، عامر؛ رضازاده، مرتضی و الهقلی تبار نشلی، فاطمه. (1399). تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های فقر شهری در شهر بابل. جغرافیا و برنامه‌ریزی. 24 (71)، 418-319. Doi: 10.22034/gp.2020.10545
نیک‌پور، عامر؛ رضازاده، مرتضی و الهقلی تبار نشلی، فاطمه. (1398). الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 9 (31)، 175-190. Doi: 10.30488/gps.2019.90125
 
References
Afzali Naneez, M., Modiri, M., & Farhoudi, R. (2019). Prioritization of indicators in the process of smartening cities (Case study: Kerman city). Urban Research and Planning, 9(35), 11-30. Doi: 10.22103/jusg.2019.1975  [In Persian].
Akhtar, I., & Kirmani, S. (2021). Impact of sustainable design on India’s smart cities development. Materials Today: Proceedings, 46, 11020-11022. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.131
Ali Abbas Shahir, N., Hosainzadeh Dalir, K., & Nazmfar, H. (2022). Future Study of Tabriz metropolitan urban growth with emphasis on smart city approach. jupm, 13(49), 31-46. Doi: 10.30495/jupm.2022.5540 [In Persian].
Anamoradnejad, Rahim Bardi; Nikpour, Amer; Hassani, Seyed Zohreh. (2018). Physical analysis of spatial areas based on urban smart growth indicators (Case study: the city of Babol). Urban Research and Planning, 9(34), 19-30. Dor: 20.1001.1.22285229.1397.9.34.2.3 [In Persian].
Anthopoulos, L., Janssen, M., & Weerakkody, V. (2019). A Unified Smart City Model (USCM) for smart city conceptualization and benchmarking. Smart cities and smart spaces: Concepts, methodologies, tools, and applications, 247-264. DOI:10.4018/IJEGR.2016040105
Asongu, S. A., Agboola, M. O., Alola, A. A., & Bekun, F. V. (2020). The criticality of growth, urbanization, electricity and fossil fuel consumption to environment sustainability in Africa. Science of the Total Environment, 712, 136376. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136376
Azmi, D. I., & Karim, H. A. (2012). Implications of walkability towards promoting sustainable urban neighbourhood. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50, 204-213. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.028
Barrett, B. F., DeWit, A., & Yarime, M. (2021). Japanese smart cities and communities: Integrating technological and institutional innovation for Society 5.0. In Smart Cities for Technological and Social Innovation (pp. 73-94). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818886-6.00005-8
Bettencourt, L. M. (2020). Urban growth and the emergent statistics of cities. Science Advances, 6(34), eaat8812. DOI: 10.1126/sciadv.aat8812
Bibri, S. E. (2018). Backcasting in futures studies: a synthesized scholarly and planning approach to strategic smart sustainable city development. European Journal of Futures Research, 6(1), 1-27.https://doi.org/10.1186/s40309-018-0142-z
Cobbinah, P.B., & Niminga-Beka, R. (2017). Urbanization in Ghana: Residential and use under siege in Kumasi central. Cities, 60, Part A, 388-401. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.10.011
Esmaeilzadeh, H., Fanni, Z., & Abdoli, S. F. (2019). Making Smart; an Approach for Attaining Sustainable Urban Development (Case Study: District 6 Tehran). Human Geography Research, 51(1), 145-157. Doi: 10.22059/jhgr.2017.236917.1007491 [In Persian].
Ferretti, V., & Grosso, R. (2019). Designing successful urban regeneration strategies through a behavioral decision aiding approach. Cities, 95, 102386. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.06.017
Habitat, U. (2016).Urbanization and development: emerging futures. World cities report, 3(4), 4-51.
Hatami, A., sasanpour, F., ziparo, A., & soleymani, M. (2021). Smart Sustainable City: Concept, Aspects and Indices. Jgs, 21 (60), 315-339. Doi: 10.52547/jgs.21.60.315 [In Persian].
Heydari, M. J., & Lotfi, F. (2015). Analyzing the physical characteristics of old urban tissues in Iran and the optimal solutions for intervention in it (case study: Zanjan). Zagros Landscape Geography and Urban Planning Quarterly, 7 (24), 39-67. [In Persian].
Lima E. G., Chinelli C. K., Guedes A. L. A.; Vazquez E. G., Hammad A. W. A., Haddad A. N. and Soares C. A. P., (2020). Smart and Sustainable Cities: The Main Guidelines of City Statute for Increasing the Intelligence of Brazilian Cities. Sustainability, 12(3), 1-26. https://doi.org/10.3390/su12031025
Lotfi, D., Nikpoor, D., & Mahdavi, S. (2017). Assessing The Relationship Between Smart City and Reducing Public Transportation Problems in Sari. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 7(24), 21-38. Doi: 10.22111/gaij.2017.3374 [In Persian].
Macke, J., Casagrande, R. M., Sarate, J. A. R., & Silva, K. A. (2018). Smart city and quality of life: Citizens’ perception in a Brazilian case study. Journal of Cleaner Production, 182, 717-726. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.078
Markus, G. B., & Krings, A. (2020). Planning, participation, and power in a shrinking city: The Detroit Works Project. Journal of Urban Affairs, 42(8), 1141-1163. https://doi.org/10.1080/07352166.2020.1779009
Meschede, C. (2019). "Information dissemination related to the Sustainable Development Goals on German local governmental websites". Aslib Journal of Information Management, 71 (3), 440-455. https://doi.org/10.1108/AJIM-08-2018-0195
Miller, J.D., & Hutchins, M. (2017). The impacts of urbanization and climate change on urban flooding and urban water quality: A review of the evidence concerning the United Kingdom. Journal of Hydrology: Regional Studies, 12, 345-362. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2017.06.006
Mohammadi, A., Ghaffari Gilandeh, A., Yazdani, M. H., & Mohammadi, J. (2017). Selection of Suitable Sites for Installing CCTVs to Realize Smart City (Case Study: Zanjan City). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 5(4), 607-628. Doi: 10.22059/jurbangeo.2018.240951.773 [In Persian].
Nastaran, M., & Pirani, F. (2019). Compiling the Criteria and indicators of Smart City (Case Study: The Third Zone of Isfahan). Geography and Urban Space Development, 6(1), 147-164.  https://doi.org/10.22067/gusd.v6i1.60475  [In Persian].
Nedučin, D., Krklješ, M., & Gajić, Z. (2019). Post-socialist context of culture-led urban regeneration–Case study of a street in Novi Sad, Serbia. Cities, 85, 72-82. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.11.024
Nikitas, A., Michalakopoulou, K., Njoya, E. T., & Karampatzakis, D. (2020). Artificial intelligence, transport and the smart city: Definitions and dimensions of a new mobility era. Sustainability, 12(7), 2789. https://doi.org/10.3390/su12072789
Nikpour, A., Rezaazdeh, M., & Allahgholitabar, F. (2019). Amol city's physical expansion pattern with urban smart growth approach. Geographical Planning of Space, 9(31), 175-190. Doi: 10.30488/gps.2019.90125 [In Persian].
Nikpour, Amer; Rezazadeh, Morteza; Al-Haqli Tabar Nashli, Fatemeh. (2020). Analysis of the Spatial Pattern of Urban Poverty Indicators in the City of Babel. Geography and Planning, 24 (71), 418-319. Doi: 10.22034/gp.2020.10545  [In Persian].
Peponi, A., & Morgado, P. (2022). Correction: Peponi, A.; Morgado, P. Transition to Smart and Regenerative Urban Places (SRUP): Contributions to a New Conceptual Framework. Land 2021, 10, 2. Land, 11(3), 318. https://doi.org/10.3390/land10010002
Pons, A., & Rullan, O. (2014). The expansion of urbanization in the Balearic Islands (1956–2006). Journal of Marine and Island Cultures, 3 (2), 78-88. https://doi.org/10.1016/j.imic.2014.11.004
Rahnama, M. R., & Khoshab, A. (2018). Redesigning the central fabric of Jiroft city with an emphasis on ecological dimensions. Zagros Landscape Geography and Urban Planning Quarterly, 10 (37), 49-76. [In Persian].
Rahnama, M., & hosseini, S. (2021). Assessment of the Sustainability Situation in Ahvaz Metropolis City using the Ecological Footprint Method. Journal of Environmental Science and Technology, 23(7), 267-280. Doi: 10.30495/jest.2021.10237 [In Persian].
Roostaei, D., Poormohamadi, D., & Ghanbari, H. (2018). A theory of Smart Cities and Assessment its Infrastructure Components in Urban Management (Case Study: Tabriz Municipality). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 8(26), 197-216. Doi: 10.22111/gaij.2018.3634 [In Persian].
Shahbazi, M. (2018). An analysis of the feasibility of a smart city. Case study: Isfahan. thesis on urban planning, under the guidance of Mohammad Massoud and Mahin Nastaran, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan University of Arts. [In Persian].
Statistics Center of Iran (1335-1395). General Population and Housing Census. The city of Babul. [In Persian].
UNDESA/PD (2012). World urbanization prospects: The 2011 revision. New York: United Nations.
Zayyari, K., hajibabaei, S., & zakerhaghighi, K. (2022). Analysis of Smart Urban Growth Indicators Using Topsis Multi-Criteria Decision Making Model (Case Study: Hamadan City). Geographical Planning of Space, 11(42), 127-142. Doi: 10.30488/gps.2020.227234.3227 [In Persian].