مورفولوژی یخچالی کوهستان مساحیم و ارتباط آن با لیتولوژی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس

2 دانشگاه باهنر کرمان

10.30488/gps.2023.37205.1789

چکیده

توسعه اشکال فرسایش یخچالی در ارتفاعات و دامنه‌های مختلف کوهستان‌ مساحیم تحت تأثیر ویژگی‌های لیتولوژیکی ، چینه‌شناسی، ناهمواری‌های اولیه وشرایط اقلیمی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر شرایط سنگ شناسی در تشکیل و تکامل سیرک‌ها به‌عنوان لندفرم‌های شاخص یخچالی در کوهستان مساحیم هست. به این منظور، از روش‌های توصیفی، مطالعه‌ی کتابخآن‌های و بازدیدهای میدانی برای شناسایی اشکال و درنهایت روش تحلیلی استفاده شده است. نقشه‌های توپوگرافی1:25000 ، عکس‌های هوایی منطقه به مقیاس 1:20000 سال 1344 ، نقشه و اطلاعات زمین‌شناسی، و نرم افزار Arc GIS 10,ابزارها و داده‌های مورد استفاده در پژوهش هستند. در این راستا، با استفاده از عکس‌های هوایی و بازدیدهای میدانی، تعداد 27سیرک در منطقه شناسایی شد. به‌منظور بررسی تأثیر لیتولوژی در تشکیل لندفرم های یخچالی منطقه، نیمرخ طولی و عرضی چند سیرک شاخص با لیتولوژی و توالی لایه‌ها در سیرک‌ها طی مشاهدات میدانی و با تحلیل عکس‌های هوایی مورد مطالعه قرار گرفت. درنهایت با توجه به چینه‌شناسی و توالی لایه‌ها در سیرک‌ها، مدل تکامل سیرک‌های منطقه در ارتباط با لیتولوژی ارائه گردید. نتایج نشان می‌دهد یکی از دلایل مهم تشکیل یخچال‌ها در این کوهستان، خصوصیت آتشفشانی و پوشش واریزه‌ای ضخیم در سطح یخچال‌ها بوده است. همچنین اغلب سیرک‌هایی قابل شناسایی می‌باشند که حداقل در یک سمت، دیواره مشرف به سیرک از گدازه‌های مقاوم تشکیل شده ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glacial Morphology Related to Lithology in Masahim Mountain

چکیده [English]

Development of various forms of glacial erosion in Masahim Mountain affected by lithological, stratigraphy, climatic conditions and initial roughness features. Glacial morphology and landforms shows height relationship to lithology in this mountain. So the aim of this study was to evaluate the impact of rock formation in evolution of the cirque as glacial landforms index in the Masahim Mountain.

For this purpose , the descriptive method , library study and field visits to identify shapes and analytic method are used . Topographic maps of 1 : 25,000, aerial photographs to a scale of 1 : 20,000 in 1344 , geological maps and information , and Arc GIS 10 software, are tools and data used in the research.

Analytical methods are hired to analysis lithological effect on glacial morphology. In this regard , using aerial photographs and field visits , 27 cirques were identified in this region. In order to evaluate the impact of lithology on glacial landforms in the area, longitudinal and transverse profiles of cirque related with lithology and sequence of layers were used during field observations and the analysis of aerial photos.

Finally, with regard to sequence stratigraphic layers in the cirque, model of regional cirque development in connection with the lithology was presented.

The results show that one of the important reasons for the formation of glaciers in this mountain is volcanic characteristics and debris covering the ice surface. Also, many circuses have at least on one side, overlooking the cirque walls is formation of resistant lava.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glacial Morphology
  • Lithology
  • Masahim Mountain