بررسی ارتباط میان ساختار فضایی منطقه‌ای، پراکنده رویی و الگوی سفر بین‌شهری در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای معتقدند، توسعه چندمرکزی، می‌توانند تعادلی میان رشد، پراکندگی و فشردگی ایجاد کنند و ضمن حفاظت از اراضی، با کاهش سفرهای وسایل نقلیه موتوری از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن بکاهند. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی ارتباط میان چند مرکزیتی یا تک مرکزیتی 31 استان کشور، الگوی سفر و پراکنده رویی، درک تصمیم سازان را نسبت به کاربست آن تقویت کند. بدین ترتیب، منطق پژوهش حاضر قیاسی و مبتنی بر روش‌های توصیفی و همبستگی است. ابتدا با استفاده از دو معیار توزیع اندازه شهرها و پراکنش فضایی مراکز، میزان چند مرکزیتی استان‌های کشور تعیین شد. سپس با استفاده از همبستگی پیرسون، ارتباط میان شاخص‌های ساختار فضایی و متغیرهای پراکنده رویی و الگوهای سفر در سطح استان‌های کشور موردبررسی شد. نتایج نشان می‌دهد، استان‌های چند مرکزی‌تر، به ازای هر نفر (شخصی و عمومی) سفرهای بیشتری تولید می‌کنند. همچنین بین پراکنش فضایی شهرها، میزان چند مرکزیتی استان‌ها و مصرف انرژی ناشی از حمل‌ونقل، پیوندی مثبت و معنادار (825/0) وجود دارد. اگرچه، در نگاه اول، افزایش سهم سفرها با خودرو شخصی، می‌تواند تهدیدی در مناطق چندمرکزی به نظر آید اما با توجه به تقاضای سفر می‌تواند توجیهی اقتصادی برای تقویت حمل‌ونقل عمومی و فرصتی برای کاهش آلودگی‌ها به‌خصوص در مناطق کلان‌شهری چندمرکزی باشد. به‌علاوه، بین توزیع اندازه شهرها، تعداد و مساحت پروانه‌های ساختمانی پیوندی معکوس (به ترتیب، 37/0- و 36/0-) برقرار است که می‌تواند حاکی از تضعیف محرک‌های اقتصادی برای پراکنده رویی در شهرها باشد. در نهایت، به نظر می‌رسد الگوی چندمرکزی- فشرده می‌تواند ساختار مناسب‌تری برای توسعه پایدار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Regional Spatial Structure, Dispersion and the Pattern of Intercity Travel in the Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Lotfi 1
  • Mojtaba shahabi shahmiri 2
  • Sasan Roushenas 2
1 Deaprtment of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Baolsar, Iran
2 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many experts and regional planners believe that multicenter development can create a balance between growth, dispersion, and compression, and while protecting land, reduce greenhouse gas emissions by reducing motor vehicle trips. Based on this, this article seeks to strengthen the decision makers' understanding of its application by examining the relationship between polycentricity or monocentricity in 31 country provinces, the travel pattern and scattered behaviour. Thus, the logic of the current research is comparative and based on descriptive and correlational methods. First, using two criteria of city size distribution and spatial distribution of centres, the degree of polycentricity of the country's provinces was determined. Then, using Pearson's correlation, the relationship between the spatial structure indicators and topographically dispersed variables and travel patterns at the level of the country's provinces was investigated. The results show that more polycentric provinces generate more trips per person (personal and public). Also, there is a positive and significant link (0.825) between the spatial distribution of cities, the degree of polycentricity of provinces and energy consumption caused by transportation. Although, at first glance, the increase in the share of trips by private car can appear as a threat in multi-centred areas, but according to the travel demand, it can be an economic justification for strengthening public transportation and an opportunity to reduce pollution, especially in multi-centred metropolitan areas. In addition, there is an inverse relationship between the size distribution of cities, and the number and area of building permits (respectively, -0.37 and -0.36), which can indicate the weakening of economic incentives for urban sprawl. Finally, it seems that the polycentric-intensive model can be a more suitable structure for sustainable development.
Extended Abstract
Introduction
Today, the role of urban structure has been revealed as an essential factor in facilitating travel, as it provides a framework for locating homes and businesses. After the publication of the European spatial development vision document (1999), polycentric development became a promising tool to achieve the macro goals of spatial policies, such as promoting social cohesion, economic competitiveness, and environmental sustainability. Since such political goals are often set on a large scale, they are also easily accepted on smaller scales. Regarding the relationship between a polycentric city and environmental sustainability, some authors refer to polycentric development as a middle ground for the spatial organization of monocentric/compact areas and scattered areas. According to them, this model can allow the regions to benefit from the benefits of spatial expansion without paying the cost of the scattered development mentioned in the literature. Even in terms of traffic, polycentric development can facilitate shorter distances and the use of public transport. Therefore, a more sustainable movement pattern in terms of time and pollution emissions. In this way, considering the country's political system, the lack of multi-level governance, and policies on local features and characteristics, the provincial scale and the morphological dimension is the most important point of intersection. Also, conducting comparative studies examining the relationships between polycentric indicators and environmental sustainability in different contexts and comparing them with other countries' findings can resolve ambiguities. Based on this, the present article examines the relationship between the polycentric city, dispersion indicators, and energy consumption caused by travel flows.
 
Methodology
Considering the nature of the topic and the hypotheses raised about the relationship between polycentric cities, travel patterns, and dispersion, the correlation method has
 
been used in this research. In this regard, firstly, the degree of the polycentric city or monocentric of the provinces was measured based on the components of the size distribution of the cities and their spatial distribution and compared with each other.  For this purpose, urban primate city index was exerted to measure the size distribution of cities and their spatial distribution. Also, hot spots analysis in GIS was exploited. After calculating the indices, the obtained values were standardized and combined to define the degree of the polycentric city of the provinces between 0 and 1. The number 1 indicates a completely polycentric spatial structure. The data in this section have been collected from the statistical yearbook of 2015. Then, using Pearson's correlation, the relationship between spatial structure indicators and dispersion variables and travel patterns at the level of the provinces was investigated.
 
Results and discussion
The results show that Mazandaran, Golestan, and Kurdistan are the most balanced provinces of the country in terms of population size distribution. On the other hand, the provinces of Qom, Tehran, Alborz, Yazd, Khorasan Razavi, and Isfahan, respectively, have a higher level of urban importance. In terms of spatial distribution, Mazandaran's natural and geographical features have formed a completely decentralized spatial area, which defines this province as a completely polycentric region from this point of view. Thus, Mazandaran is at the top of this list, and after that, Kerman, Khuzestan, and Fars provinces are known as the most decentralized provinces of the country. On the other hand, Qom, Tehran, and Alborz provinces should be introduced as the most concentrated provinces of the country in terms of space. Finally, from the sum of the standardized scores of the two components of center size distribution and their spatial distribution, the degree of the polycentric city of the country's provinces was determined. The results of this section show that the provinces of Mazandaran, Kerman, Khuzestan, and West Azarbaijan are the most polycentric. On the contrary, the provinces of Qom, Tehran, Yazd, and Alborz are the most monocentric provinces of the country. An important point in this evaluation is the intermediate structures so that the main parts of the country's provinces are located in one of the forms of a scattered monocentric region or a centralized a polycentric region. For example, Ilam and Semnan provinces can be introduced as examples of relatively polycentric but concentrated regions. One of the first assumptions related to the benefits of polycentric region is its support for public transportation and reducing dependence on private cars. Examining the analysis findings among the 31 provinces of the country shows an inverse relationship between the rank-size index and the share of public trips.
 
Conclusion
In recent years, many researchers believed that polycentric spatial structures could balance economic growth, territorial cohesion, and environmental sustainability. This has caused many studies on the effectiveness and efficiency of these areas in different spatial scales. While most studies focus on economic and social goals and metropolitan or national scales, examining the relationship between spatial structure indicators and environmental sustainability at the regional scale has been largely neglected. In this regard, the present study seeks to examine this assumption in the provinces of the country by measuring the polycentric city of the spatial structure and emphasizing the two components of the pattern of intercity travel and dispersion. In examining the relationship between dispersion and polycentric city indicators, the findings indicate an inverse and positive link between the rank-size index and the spatial distribution of cities with the increase in permits and the area of ​​construction of residential units, respectively. In other words, a set of small and medium-sized cities that are close can avoid the increase of residential construction as an indicator of dispersion. These findings somehow support polycentric urban areas. However, when the number of households is considered in the number of constructions, there is no intermediate link between population balance and the increase and area of ​​constructions; instead, this link with spatial distribution is still established.
 
Funding
There is no funding support.
 
Author’s Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycentric City
  • Travel Pattern
  • Sprawl
  • Iran
تقوایی، مسعود و موسوی، میر نجف. (1389)، نقدی بر شاخص‌های تعیین نخست شهری و ارائه شاخصی جدید، با نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های نخست شهری در ایران. جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(1)، 25-34.
زیاری، کرامت الله؛ حاجی بابایی سعید و ذاکر حقیقی، کیانوش. (1400). تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص‌های رشد هوشمند، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 11(4)، 142-127. Doi: 10.30488/GPS.2020.227234.3227
ساسان پور، فرزانه؛ حیدری، سامان؛ پیری، اسماعیل و احمدی، باقر. (1397). تحلیل عدالت فضایی در استان کرمان (مطالعه موردی: بخش شبکه‌های ارتباطی استان کرمان)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 8(30)، 18-1. doi: 10.30488/gps.2019.85829
لطفی، صدیقه؛ شهابی شهمیری، مجتبی و روشناس، ساسان. (1394). بررسی ارتباط بین ساختار فضایی و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان‌های کشور، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 6 (21)، 15-29.
لطفی، صدیقه و شهابی شهمیری، مجتبی. (1401) بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقه شهری چندمرکزی تک مرکزی، موردپژوهش: مجموعة شهری رشت و منطقه شهری مازندران مرکزی، دو فصلنامه مطالعات محیط انسان‌ساخت، 1(1)، 54-31. Doi:10.30487/HMES.2022.251390
 
References
Aguilera, A. (2005). Growth in Commuting Distances in French Metropolitan Areas-The case of Paris. doi.org/10.1080/00420980500185389
Aguilera, A., & Mignot, D. (2004). Urban sprawl, polycentrism and commuting. A comparison of seven French urban areas. Urban Public Economics Review, 1, 93-113.
Alpkokin, P., Yoshitsugu, H., Black, J., & Gercek, H. (2005). Polycentric employment growth and impacts on urban commuting patterns: Case study of Istanbul. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, 3835-3850. Doi:10.11175/easts.6.3835
Bassens, D & Van Meeteren, M., (2015). World cities under conditions of financialized globalization: Towards an augmented world city hypothesis. Progress in Human Geography, 39 (6), 752-775. DOI: 10.1177/0309132514558441
Bento, A. M., Goulder, L. H., Jacobsen, M. R., & Von Haefen, R. H. (2009). Distributional and Efficiency Impacts of Increased US Gasoline Taxes. American Economic Review, 99 (3), 667-699. DOI: 10.1257/aer.99.3.667
Boussauw, K., & Witlox, F. (2009). Introducing a Commute-energy Performance Index for Flanders. Transportation Research Part A Policy and Practice, 43 (5), 580-591. doi.org/10.1016/j.tra.2009.02.005
Burgalassi, D., & Luzzati, T. (2015). Urban spatial structure and environmental emissions: A survey of the literature and some empirical evidence for Italian NUTS 3 regions. Cities, 49, 134-148. doi.org/10.1016/j.cities.2015.07.008
Burger, M. J., Meijers, E. J., & Van Oort, F. G. (2014). Regional spatial structure and retail amenities in the Netherlands. Regional studies, 48 (12), 1972-1992. DOI: 10.1080/00343404.2013.783693
Camagni, R., Capello, R., & Caragliu, A. (2015). Static vs. dynamic agglomeration economies. Spatial context and structural evolution behind urban growth. Papers in Regional Science, 95 (1), 133-158. DOI: 10.1111/pirs.12182
Camagni, R., Gibelli, M. C., & Rigamonti, P. (2002). Urban Mobility and Urban Form: The Social and Environmental Costs of Different Patterns of Urban Expansion. Ecological Economics, 40 (2), 199-216. DOI: 10.1016/S0921-8009(01)00254-3
Cervero, R., & Wu, K. L. (1998). Sub-centring and commuting: evidence from the San Francisco Bay area, 1980-90. Urban studies, 35 (7), 1059-1076. doi.org/10.1080/0042098984484
Chen, X., Zhang, S., & Ruan, S. (2021). Polycentric structure and carbon dioxide emissions: Empirical analysis from provincial data in China. Journal of Cleaner Production, 278, 123411. doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123411
Denant-Boemont, L., Gaigné, C., & et Gaté, R. (2018). Urban spatial structure, transport related emissions and welfare. Journal of Environmental Economics and Management, 89, 29-45. doi.org/10.1016/j.jeem.2018.01.006
ESDP. (1999). European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Gemenetzi, G. (2017). Exploring the relationship between urban sprawl and the urban system. Evidence from Thessaloniki, 1991-2011. Spatium, 37, 1-11. DOI: 10.2298/SPAT1737001G
Gordon, P., & Richardson, H. W. (1996). Beyond polycentricity: the dispersed metropolis, Los Angeles, 1970-1990. Journal of the American planning association, 62 (3), 289-295.  doi.org/10.1080/01944369608975695
Gordon, P., & Wong, H. L. (1985). The Costs of Urban Sprawl: Some New Evidence. Environment and Planning A: Economy and Space. 17 (5), 661-666. doi.org/10.1068/a170
Grunfelder, J., Nielsen, T. A., & Groth, N. B. (2015). Changes to urban form and commuting patterns: trends in two Danish city regions. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography115 (2), 73-87. DOI: 10.1080/00167223.2015.1060864
Hajrasouliha, A. H., & Hamidi, S. (2017). The typology of the American metropolis: mono-centricity, polycentricity, or generalized dispersion? Urban geography, 38 (3), 420-444. DOI: 10.1080/02723638.2016.1165386
Hamidi, S., & Ewing, R. (2014). A longitudinal study of changes in urban sprawl between 2000 and 2010 in the United States. Landscape and urban planning, 128, 72-82. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2014.04.021
Heitz, A., Dablanc, L., & Tavasszy, A. L. (2017). Logistics sprawl in monocentric and polycentric metropolitan areas: the cases of Paris, France, and the Randstad, the Netherlands. Region, 4 (1), 93–107. DOI: 10.18335/region.v4i1.158
Hickman, R., & Banister, D. (2007). Looking over the horizon: Transport and reduced CO2 emissions in the UK by 2030. Transport policy, 14 (5), 377-387. doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.04.005
Hu, L., Sun, T., & Wang, L. (2018). Evolving urban spatial structure and commuting patterns: A case study of Beijing, China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 59, 11-22. doi.org/10.1016/j.trd.2017.12.007
Iommi, S. (2013). Polycentric Patterns and Housing Affordability: Does a Relationship Exist? Scienze Regionali, 12 (3), 5-22. DOI: 10.3280/SCRE2013-003001
Jun, M. J. (2020). The effects of polycentric evolution on commute times in a polycentric compact city: A case of the Seoul Metropolitan Area. Cities, 98, 102587. DOI: 10.1016/j.cities.2019.102587
Kwon, K., & Seo, M. (2018). Does the Polycentric Urban Region Contribute to Economic Performance? The Case of Korea. Sustainability, 10 (11), 4157. DOI: 10.3390/su10114157
Lee, S., & Lee, B. (2014). The influence of urban form on GHG emissions in the US household sector. Energy policy, 68, 534-549. doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.024
Li, Y., Xiong, W., & Wang, X. (2019). Does polycentric and compact development alleviate urban traffic congestion? A case study of 98 Chinese cities. Cities, 88, 100-111. DOI: 10.1016/j.cities.2019.01.017
Li, Y., Zhu, K., & Wang, S. (2020). Polycentric and dispersed population distribution increases PM2. 5 concentrations: Evidence from 286 Chinese cities, 2001–2016. Journal of Cleaner Production, 248, 119202. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119202
Lotfi, S. & Shahabi Shahmiri, M. (2022) A comparative study of the potential of complementary relations between a multi-centered and a single-centered urban area, case study: Rasht urban group and central Mazandaran urban area. Journal of Human Built Environment Studies, 1 (1), 31-54. Doi:10.30487/HMES.2022.251390 [In Persian].
Lotfi, S., Shahabi Shahmiri, M. & Roshanas, S. (2015). Investigating the relationship between spatial structure and regional inequalities in the provinces of the country, Geographical Studies of Arid Regions, 6 (21), 15-29. [In Persian].
Malý, J. (2019). Polycentric urban systems and territorial cohesion. In Territorial Cohesion (pp. 69-89). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-03386-6_4
Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2010). Spatial structure and productivity in US metropolitan areas. Environment and planning A, 42(6), 1383-1402. DOI: 10.1068/a42151
Meijers, E. J., Hoogerbrugge, M., & Hollander, K. (2012). A strategic knowledge and research agenda on polycentric metropolitan areas. European Metropolitan network Institute.
Meijers, E., Hoogerbrugge, M., & Cardoso, R. (2018). Beyond polycentricity: Does stronger integration between cities in polycentric urban regions improve performance?. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 109 (1), 1-21. DOI: 10.1111/tesg.12292
Ouwehand, W. M., van Oort, F. G., & Cortinovis, N. (2022). Spatial structure and productivity in European regions. Regional Studies, 56 (1), 48-62. DOI: 10.1080/00343404.2021.1950912
Parr, J. (2004). The polycentric urban region: A closer inspection. Regional studies, 38(3), 231-240. DOI: 10.1080/003434042000211114
Salvati, L. (2014). Towards a Polycentric Region? The Socio‐economic Trajectory of Rome, an ‘Eternally Mediterranean’ City. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 135(3), 268-284. DOI: 10.1111/tesg.12054
Salvati, L. (2016). The ‘Sprawl Divide’: Comparing models of urban dispersion in mono-centric and polycentric Mediterranean cities. European Urban and Regional Studies, 23 (3), 338-354. DOI: 10.1177/0969776413512843
Sarzynski, A., Galster, G., & Stack, L. (2014). Typologies of sprawl: investigating United States metropolitan land use patterns. Urban Geography, 35 (1), 48-70. DOI: 10.1080/02723638.2013.826468
Sasanpour, F., Heydari, S., Piri, I. & Ahmadi, B. (2018). Analysis of spatial justice in Kerman province (case study: Kerman province's communication networks department). eographical Planning of Space Quarterly Journal, 8 (30), 1-18.  doi: 10.30488/gps.2019.85829  [In Persian].
Sat, N. A. (2018). Polycentricity in a developing world: A micro-regional analysis for morphological polycentricity in Turkey. GeoScape, 12 (2), 64-75. DOI: 10.2478/geosc-2018-0007
Schmitt, P. (2013). Planning for polycentricity in European metropolitan areas—challenges, expectations and practices. Planning Practice & Research, 28 (4), 400-419. DOI: 10.1080/02697459.2013.780570
Schmitt, P., Volgmann, K., Munter, A., & Reardon, M. (2015). Unpacking polycentricity at the city-regional scale: Insights from Dusseldorf and Stockholm. European Journal of Spatial Development, 13 (4), 1-26.
Schwanen, T. (2002). Urban Form and Commuting Behavior: A Cross-European Perspective. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93 (3), 336-343. DOI: 10.1111/1467-9663.00206
Schwanen, T., Dieleman, F., & Dijst, M. (2003). A multilevel analysis of the impact of metropolitan structure on commute behavior of urban residents in the Netherlands. 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington D.C.
Sohn, C., Licheron, J., & Meijers, E. (2022). Border cities: Out of the shadow. Papers in Regional Science, 101 (2), 417-438. DOI: 10.1111/pirs.12653
Sun, B., Han, S., & Li, W. (2020). Effects of the polycentric spatial structures of Chinese city regions on CO2 concentrations. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 82, 102333. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102333
Susilo, Y., & Maat, K. (2007). The influence of built environment to the trends in commuting journeys in the Netherlands. Transportation, 34 (5), 589-609. DOI: 10.1007/s11116-007-9129-5
Tagvai, M. & Mousavi, M. N. (2009), a critique on the indicators of the first urban determination and presenting a new index, with an analytical view on the first urban indicators in Iran, Geography and Environmental Studies, 1 (1), 25-34. [In Persian].
Tsai, Y. H. (2001).  Travel efficient urban form: A nationwide study of small metropolitan areas (Ph. D. dissertation). Ann Arbor, MI: University of Michigan.
Veneri, P. (2010). Urban Polycentricity and the Costs of Commuting: Evidence from Italian Metropolitan Areas. Growth and Change, 41 (3), 403-429. DOI: 10.1111/j.1468-2257.2010.00531.x
Veneri, P., & Burgalassi, D. (2012). Questioning Polycentric Development and its Effects. Issues of Definition and Measurement for the Italian NUTS2 Regions. European Planning Studies, 20 (6), 1-21. DOI: 10.1080/09654313.2012.673566
Yin, Y., Mizokami, S., & Aikawa, K. (2015). Compact development and energy consumption: Scenario analysis of urban structures based on behavior simulation. Applied Energy, 159, 449-45. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.09.005
Yusop, M., & Sugandi, P. (2016). Spatial Pattern, Transportation and Air Quality Nexus: The Case of Iskandar Malaysia. International Journal of Built Environment and Sustainability, 3 (3), 199-208. DOI: org/10.11113/ijbes.v3.n3.144
Ziari, K., Hajibabaei S., & Zaker Haghighi, K. (2021). Physical-spatial analysis of urban areas of Hamadan based on the integration of smart growth indicators. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 11 (4), 127-142. Doi: 10.30488/GPS.2020.227234.3227 [In Persian].