ارزیابی کاربست مفهوم پایداری در محتوای طرح‌های توسعه شهری با تکنیک تحلیل گفتمان (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز

2 معاونت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کرج

10.30488/gps.2021.299305.3435

چکیده

باتوجه به سیر تحول مفهوم پایداری از دهه 1980 تاکنون، تقاضا برای دستیابی به توسعه پایدار شهری به یکی از مهمترین اهداف و ابزاری مناسب برای مدیران و برنامه‌ریزان شهری در قرن 21 بدل گردیده‌است. در این رابطه، کلان‌شهر کرج با تجربه تغییر و تحولات سریع شهرنشینی و علی‌رغم اجراء پنج دهه انواع طرح‌های توسعه شهری و مواجه با بحرانها در ابعاد گوناگون به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده‌است.

در این پژوهش کمی ـ کیفی، در گام نخست با استفاده از تکنیک تحلیل سیستماتیک از 143 منبع تعداد 6000 شاخص استخراج گردید. پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته ها تعداد 47 شاخص پایداری احصاء گردید. سپس جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با تعداد 12 نفر کنشگر معرفی گردید. کنشگران با استفاده از تکنیک تحلیل‌انطباقی با بهره‌گیری از روش‌شناسی "کتاب‌سبز"(دفتر تحقیق ‌و توسعه)، اقدام به بومی-سازی شاخص‌های یادشده نمودند و با تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی شاخص‌ها سطح‌بندی گردیدند. سپس با تکیه بر تکنیک تحلیل محتوا اقدام به تدقیق انتظارات کنشگران از شاخص‌های توسعه پایدار در طرح‌های توسعه شهری پرداخته شد. در گام بعدی به ارزیابی شاخصهای بومی توسعه پایدار در محتوای طرح‌های توسعه شهری(با تکنیک تحلیل گفتمان انتقادی) پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت کاربست شاخص‌های توسعه پایدار در محتوای طرح‌های توسعه شهری در شرایط قابل قبولی قرار ندارد. لذا ضروری است در فرایند تهیه و محتوای طرح‌های توسعه شهری به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه و تدوین برنامه توسعه‌ همه‌جانبه و برقراری تعادل میان ابعاد مختلف توسعه، بازنگری اساسی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the application of the concept of sustainability in the content of urban development plans with discourse analysis technique (Case study; Karaj metropolis)

نویسندگان [English]

  • varaz moradi.masihi 1
  • behzad araghikazaz 2
1 Faculty of Islamic Azad University of Markaz
2 Deputy of Karaj Urban Development and Reconstruction Organization
چکیده [English]

Due to the evolution of the concept of sustainability since the 1980s, the demand for sustainable urban development has become one of the most important goals and a suitable tool for urban managers and planners in the 21st century. In this regard, Karaj metropolis as a case example with experience of rapid urbanization changes and despite the implementation of five decades of urban development plans in it is faced with crises in different dimensions. Failure to explain the appropriate development pattern can lead to irreparable damages for such cities in developing countries.

In this qualitative quantitative research, in the first step, in order to statistics of native indicators of sustainable urban development, while reviewing the approach and related experiences, using systematic analysis technique, 6000 indicators were extracted from 143 sources. After analyzing and combining the findings, 47 stability indices were calculated.

Then, the statistical population was introduced using snowball sampling method in combination with purposeful selection with 12 activists. Activists attempted to localize the mentioned indicators using adaptive analysis technique using the methodology of "Green Book" (EDRD Research and Development Office) and were leveled by analytical hierarchy hierarchy system. Then, relying on content analysis technique, activists' expectations of sustainable development indicators in urban development plans were investigated.

In the next step, the local indicators of sustainable development in the content of urban development plans (with critical discourse analysis technique) were evaluated. The results show that the applied status of sustainable development indicators in the content of urban development plans is not in favorable and acceptable conditions. Therefore, it is necessary to revise the process of preparing and content of urban development plans as one of the tools for achieving development and developing a comprehensive development plan and balancing different aspects of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Urban Development Plan
  • Localization
  • Karaj