تأثیر برند شهر خلاق خوراک بر توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهررشت)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.30488/gps.2023.405100.3659

چکیده

خلاقیت و نوآوری از عناصر مهم موفقیت شهرها و جزء سرمایه‌های انسانی خلاق تلقی می‌شود. شهر رشت نیز با توجه به وضعیت مناسب جغرافیایی، انواع خوراک‌های متعدد و داشتن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گوناگون در جایگاه شهرهای خلاق قرار گرفته و در آذر ماه 1394 عنوان برند شهر خلاق خوراک را کسب کرده و شهر خوراکی‌ها لقب گرفت. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تأثیر برند شهر خلاق خوراک بر توسعه گردشگری شهری است. این پژوهش از نوع توصیفی- کمی و از نظر ماهیت کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات، تعداد 57 پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان شهرداری، شورای شهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی شهر رشت تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های T، آزمون دوجمله‌ای، فریدمن، همبستگی و رگرسیون در SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص مشارکت در میان شاخص‌ها پایین‌ترین میانگین (04/2) را دارد. سطح مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های شهری در سطح پایینی است و عملکرد مدیریت شهری نیز در این زمینه ضعیف است. بالاترین میانگین هم مربوط به شاخص جاذبه ها (03/3) می باشد. شهر رشت از نظر جاذبه های طبیعی، تاریخی، هنری، فرهنگی و جاذبه های انسان ساخت در وضعیت مطلوبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Creative Food City Brand On The Development Of Urban Tourism (Rasht City)

نویسندگان [English]

  • fereshteh cheraghipur
  • mehdi hesam
guilan
چکیده [English]

The Impact of Creative Food City Brand On The Development Of Urban Tourism

(Rasht City)

Tourism and creative city are mutually related. Tourism development creates creative cities and creative cities lead to tourism development. Creativity and innovation are considered important elements of the success of cities and part of Creative human capital. The city of Rasht has also been placed in the position of creative cities due to its favorable geographical situation, numerous types of food, and various natural and historical attractions, and in December 2014, it won the title of creative city of food and was nicknamed the city of foods. Threrfore, the main goal of this research is to investigate the impact of the creative food city brand on the development of urban tourism. This research is descriptive - quantitative and it is practical in nature. To Data collection, 57 questionnaires have been completed between university professors and experts from the municipality, the city council, the Islamic Revolution Housing Foundation and the Cultural Heritage Organization of Rasht. To analize the data, T- test, binomial test, Friedman, correlation and regression were used in SPSS. The results showed that the participation index has the lowest average (2.04) among the indicies. The level of peoples participation in urban plans and projects is at a low level, and the performance of urban management is also week in this field. The highest average is related to the attractiveness index (3.03). The city of Rasht is in a favorable condition in terms of natural, historical, artistic, cultural and man- made attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Urban Tourism development
  • Creative Food city
  • Rasht city
  • Food Tourism