برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم RTE و بررسی ارتباط آن با کاربری‌های زمین، مطالعه موردی: شهر کرج

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه محیط زیست، دنشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

10.30488/gps.2024.426023.3696

چکیده

دمای سطح زمین یک پدیده‌ی مهم در بسیاری از زمینه‌ها مانند تغییرات جهانی اقلیم، هیدرولوژیکی، کشاورزی و کاربری زمین محسوب می‌شود. ارتباط بین دمای سطح زمین و کاربری زمین به‌ویژه پوشش گیاهی، از جمله مسائل مورد توجه در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش معادلات انتقال تابشی و بررسی ناهمگنی مکانی آن در شهر کرج است. در این پژوهش، با تحلیل داده‌های ماهواره‌ا‌ی لندست 8، نقشه دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم معادله انتقال تابشی و نقشه پوشش زمین شهر کرج با روش ماشین‌بردار پشتیبان استخراج شد. نتایج نشان داد تصاویر ماهواره‌ای کارایی بالایی در برآورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با کاربری زمین و پوشش گیاهی دارد. بررسی سهم هر کاربری در طبقات دمایی سطح شهر کرج آشکار ساخت زمین‌های بایر با دمای 04/43 درجه سانتی‌گراد، بیشترین نقش را در افزایش دمای شمال و جنوب غرب شهر کرج و کاربری باغات و فضای سبز با دمای کمتر (31/30– 08/27 درجه سانتی‌گراد) بیشترین نقش را در کاهش دمای نواحی مرکزی داشتند. همچنین نتایج نشان داد مناطق مسکونی و انسان‌ساخت مرتفع و جاده‌ها با کمربند سبز درختی اطراف خود، وضعیت بهتری از نظر شرایط دمایی دارند. علاوه بر آن، نتایج به‌دست آمده اهمیت وجود فضاهای سبز شهری را در تعدیل دمای سطح زمین به ویژه در مناطق شهری آشکار ساخت. ‬بنابراین، با توجه به افزایش شهرنشینی و اهمیت دستیابی به شرایط دمایی مطلوب، ایجاد و توسعه فضاهای سبز در برنامه‌های توسعه شهری توسط برنامه‌ریزان و طراحان شهری می‌تواند پایداری شهر را بدنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Land Surface Temperature Using the RTE Algorithm and Investigating its Relationship with Land Use: A Case Study in Karaj City

نویسندگان [English]

  • atefeh tajabadi 1
  • Marjan Mohammadzadeh 2
  • sepideh saeidi 3
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences nd Natural Resources
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Land surface temperature is essential in many fields, such as global climate changes, hydrological, agricultural, and land use. The relationship between land surface temperature and land use, especially vegetation, is one of the important issues in this field. This research aims to estimate the land surface temperature using the method of Radiative Transfer Equations and to investigate its locative heterogeneity in the city of Karaj. In this research, by analyzing the Landsat 8 satellite data, the land surface temperature map was extracted using the Radiative Transfer Equation (RTE) algorithm, and the land use/ cover map was extracted using the Support Vector Machine method. Investigating the contribution of each land use in temperature classes in Karaj city showed that bare lands with 43.04°C had the highest role in increasing the temperature of the north and southwest of Karaj. The gardens and green spaces land use with lower temperatures (27.08-30.31 °C) had the highest role in decreasing the temperature of central areas. Also, the results showed that high residential areas and roads with tree green belts around them have better conditions in terms of thermal comfort. In addition, the results revealed the importance of urban green spaces in regulating the earth's surface temperature, especially in urban areas. Therefore, due to the increasing urbanization and the importance of achieving favorable temperature conditions, the creation and development of green space in urban development plans by urban planners and designers can lead to the city's sustainability.

Keywords:

Land surface Temperature,

Normalized Difference Vegetation Index,

Landuse/ cover,

Radiative Transfer Equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land surface Temperature
  • Normalized Difference Vegetation Index
  • Landuse/ cover
  • Radiative Transfer Equation