تدوین مکانیزم کنترل ساخت‌و‌سازهای شهری به‌ منظور حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،‌ ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران، ایران

10.30488/gps.2024.435865.3718

چکیده

چالش‌های متعدد صنعت ساخت‌و‌ساز به عدم‌ تحقق طرح‌ها و برنامه‌های شهری شده و نهایتا چیزی جز گذر و استمرار زمان و افزایش شتاب‌دار فرسودگی نبوده است. اقدامات سه دهة اخیر شهرسازی، حتی فاقد الگوهای فکری و براساس نگرش اقتضایی به‌صورت تلویحی و برداشت‌های شخصی مجریان انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای و بررسی‏های میدانی شامل پیمایش و ارزیابی دلفی انجام گرفته است. مطابق نظرات کارشناسان، معیارهای کالبدی، قانونی و محیط‌زیست از معیار اقتصاد و سپس از اجتماع ارجح‌تر بوده‌اند. براساس نتایج بدست آمده کیفیت زندگی شهری براساس مکانیزم ساخت‌و‌ساز به‌ترتیب نواحی 1، 2، 6، 4، 3 و در نهایت ناحیه 5 وضعیت مطلوبی دارند. در بین مؤلفه‌های مربوط به تدوین مکانیزم‌های کنترل ساخت‌و‌ساز، تغییر کاربری زمین در بعد کالبدی با ضریب 887/0، ارزش زمین و ساختمان که شدیدا توسط دلالان و بورس بازان زمین و املاک کنترل می‌شود؛ در بعد اقتصادی با ضریب 788/0 و مؤلفه فروش تراکم مربوط به اثرات قانونی با ضریب 801/0 بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی منطقه 3 شهرداری تهران دارند. مطابق نتایج، ناحیه 6 در معیار اقتصادی از سایر نواحی دیگر و ناحیه 2 در معیار اجتماعی و ناحیه 1 در محیط‌زیست نسبت به سایر معیارهای دیگر ارجح‌تر هستند. در مجموع تغییرات کاربری زمین منطقه 3 را به منطقه‌ای فشرده مبدل ساخته است. بررسی روند تغییرات کاربری زمین در منطقه نشانگر افزایش ساخت‌وساز است که ادامه این روند منجر به کاهش سرانه‌های کاربری فضای سبز و کاربری‌های خدماتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a Control Mechanism for Urban Constructions in order to the Life Quality maintain and improve (Case Study: District 3 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Majid Sabouri 1
  • Arash Baghdadi 2
1 PhD Candidate, Department of Urbanism, Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urbanism, Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Examining construction actions and decisions reveals that various issues and problems in the field have resulted in the failure to fulfill urban plans and programs. Ultimately, this has only led to the passage of time and an accelerated increase in wear and tear. The actions of the last three decades of urban development have been carried out based on implicit attitudes and personal perceptions of the executors, even without intellectual models. This research is applied in terms of purpose. It was conducted using a descriptive-analytical method and relied on library studies and field investigations, which included a Delphi survey and evaluation. According to experts, physical, legal, and environmental criteria have been deemed more preferable than economic criteria and societal factors. According to the obtained results, the quality of urban life, based on the construction mechanism, is favorable in areas 1, 2, 6, 4, 3 and finally in area 5. Among the various components related to the development of construction control mechanisms, the component of land use change, related to the physical dimension with a coefficient of 0.887, the value of land and buildings, which is strictly controlled by land and real estate brokers and stock exchanges, related to the economic dimension with a coefficient of 0.788, as well as the density sales component related to legal effects with a coefficient of 0.801, have the greatest impact on the quality of life in District 3 of Tehran Municipality. According to the results, District 6 is more preferable than other districts in terms of economy, District 2 in social criteria, and District 1 in environmental aspects compared to other districts. In total, land use changes have transformed Region 3 into a more compact area. Examining the trend of land use changes in the region reveals an increase in construction, which is consistently resulting in a decrease in the per capita utilization of green spaces and service facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Construction
  • Quality of Life
  • High-rise Construction
  • District 3 of Tehran Municipality