به‌گزینی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری با استفاده از تکنیک ارزیابی چند معیاره و ماتریس لئوپولد ایرانی (مورد: شهر بردسکن استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی آب - مرکز آموزش عالی کاشمر

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 عضو انجمن بین المللی هیدروژئولوژی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری. دانشگاه بیرجند

5 کارشناس پایش اداره محیط زیست شهر بردسکن

10.30488/gps.2024.437829.3725

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی محل مناسب دفن زباله شهر بردسکن واقع در غرب استان خراسان رضوی و نیز بررسی میزان تناسب لندفیل موجود با توان محیط است. به این منظور ابتدا معیارهای محیط زیستی مؤثر بر انتخاب مکان مناسب توسعه لندفیل شناسایی، نقشه‌سازی و با استفاده از فرآیند AHP وزن‌دهی شدند. نتایج وزن‌دهی نشان داد معیارهای زمین شناسی، فاصله از چاه شرب و فاصله از شهر بردسکن به ترتیب با وزن‌های 173/0 و 172/0 و 124/0 دارای بیشترین میزان اهمیت در شناسایی مناطق مناسب دفن زباله هستند. بعد از اعمال وزن‌های بدست آمده، مکانیابی محل دفن، با استفاده از ارزیابی چندمعیاره به شیوه WLC انجام گردید. نقشه قابلیت حاصل از WLC، در پنج طبقه شامل قابلیت خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه‌بندی و براین اساس پهنه‌های مستعد محل دفن شناسایی شدند. مطابق نتایج، حدود پنج درصد از حوضه از تناسب خیلی زیاد و حدود 32 درصد از سطح منطقه قابلیت زیادی برای توسعه سایت لندفیل برخوردار بودند. همچنین، بررسی انطباق اکولوژیکی لندفیل موجود بر مبنای نقشه تناسب حاصل از اجرای MCE نشان دهنده قرارگیری آن در طبقه خوب هست. در مرحله بعد، به منظور به‌گزینی محل دفن پسماند، ماتریس لئوپولد ایرانی تهیه و برای هر یک از پهنه‌ها تکمیل شد. نتایج ارزیابی نشان داد، از میان گزینه‌های مورد بررسی، لندفیل فعلی- با انجام اقدامات اصلاحی- بهترین تناسب را برای دفن پسماند در این حوضه دارد. مجاورت با منابع آبی (آبراهه‌ها و قنات)، فاصله زیاد از شهر بردسکن، نامناسب بودن خاک منطقه از مهم‌ترین دلایل حذف سایر پهنه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sanitary Landfill Site Selection for Municipal Waste based on Environmental Approach (Case Study: Bardaskan City of Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • somayeh galdavi 1
  • Hadi Memarian 2
  • Ataollah Joodavi 3
  • Marzieh Sobhani 4
  • mahdi Jomepoor 5
1 Assistant Professor of Water Sciences and Engineering Department of Water Sciences and Engineering Kashmar Higher Education Institute
2 Assistant Professor Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Member of International Association of Hydrogeologists
4 M.Sc of Natural Resources Engineering in Watershed Management. Birjand University
5 Monitoring expert of Bardskan Environment Department
چکیده [English]

Landfill development can affect a place's physical, biological, economic, and social factors. This study aims to identify the appropriate landfill in Bardaskan city, located in the west of Khorasan Razavi province, and to investigate the existing landfill's suitability for this use. To do this, first, environmental criteria affecting the selection of suitable landfill development sites were identified, mapped, and weighed using the AHP process. Weighing results showed that geological criteria, distance from drinking wells, and distance from Bardaskan city with weights of 0.173, 0.172, and 0.124, respectively, are the most important in identifying a suitable site. Afterward, landfill site selection was performed using Multi-Criteria Evaluation using the WLC method. The WLC suitability map was classified into five categories, including very low to very high suitability, and based on this, potential landfill sites were identified. According to the results, 5% of the basin had very high suitability, and 32% had high suitability for developing landfill sites. Also, based on the suitability map, the existing landfill site indicates that it is in a good category. In the next step, in order to choose the best site for the landfill, the Iranian Leopold matrix was prepared and completed for each of the selected zones. The evaluation results showed that among the investigated areas, the current landfill - with remedial measures - is the best place for landfill sites in this basin. The proximity of water resources (rivers and aqueducts), the long distance to the city of Bardaskan, and unsuitable soil were the most important reasons for removing other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landfill
  • Multi-Criteria Evaluation (MCE)
  • Environmental Impact Assessment
  • Iranian Leopold Matrix