بررسی تطبیقی محله‌های امیریه و پای‌توپ شهر بجنورد از نظر میزان رضایتمندی ساکنان از محل سکونت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30488/gps.2024.396073.3641

چکیده

رضایتمندی به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد برای ارزیابی موفقیت برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری مطرح است و ابزاری برای سنجش اینکه در حال حاضر کدام نوع مسکن و محیط سکونت نیازها، انتظارات و آرزوهای ساکنان خود را برطرف می‌کنند، به شمار می‌آید. هدف این مقاله، مقایسه محلات امیریه و پای‌توپ شهر بجنورد به لحاظ میزان رضایت ساکنان از سکونت و زندگی در این محلات است. داده‌های مورد تحلیل، پیمایشی هستند و با ابزار پرسشنامه از 229 سرپرست خانوار نمونه ساکن در شهر بجنورد کسب‌شده‌اند. 26 متغیر شامل شاخص‌های مربوط به خانه و محله با توجه به ادبیات تحقیق انتخاب‌شده و اطلاعات پیمایشی مربوط به آن‌ها به نرم‌افزار SPSS واردشده‌اند تا آزمون تی‌تک نمونه‌ای اجراشده و پارامترهای آماری دیگر محاسبه گردند. تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی با تعیین و ورود مختصات نقاط موقعیت پاسخگویان به سیستم اطلاعات جغرافیایی و تهیه یک‌لایه نقطه‌ای واجد اطلاعات ارزیابی پاسخگویان از گویه‌ها، صورت گرفته است. رضایت از سکونت در مجموع در محلات موردمطالعه در سطح پایین‌تر از متوسط قرار داشته و در محلة پای‌توب اندکی بالاتر از محله امیریه است. رضایت پاسخگویان در مورد شاخص‌های مربوط به خانه، پایین‌تر از شاخص‌های مربوط به محله است. در نقشة پهنه‌بندی، بیش از 90 درصد از سطح پهنة مطالعاتی به لحاظ کلی سطح رضایت متوسط از سکونت را نمایان ساخته و اندک قسمت‌هایی نیز سطح رضایت کم را نشان می‌دهند که بیشتر منطبق بر شمال شرق محله امیریه و جنوب غرب محلة پای توپ هستند. آنچه بیشتر سبب تنزل رضایت گردیده، شاخص‌های با ماهیت کالبدی هستند تا شاخص‌های اجتماعی. در خصوص امکانات و خدمات زندگی، بیش از آنکه کمیت و صرف وجود خدمات در جلب رضایت تأثیرگذار باشد، کیفیت خدمات مؤثر هستند. برای ارتقاء رضایت سکونتگاهی توجه به بازآفرینی محلات و بهبود کیفیت مسکن ضروری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Amiriyeh and Pay-eToop Neighborhoods of Bojnord City, Iran in terms of Residents' Satisfaction with the Place of Living

نویسندگان [English]

 • Habibollah Fasihi
 • Taher Parizadi
 • Sepideh Talebi
Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Satisfaction is considered one of the effective methods for evaluating the success of urban development plans and projects, and it is a tool to measure which type of housing and residential environment meets the needs, expectations, and aspirations of residents. This article aims to compare Amiriyeh and Pay-eToop neighborhoods in Bojnord city in terms of residents' satisfaction with living in these neighborhoods. Using a questionnaire, the data was obtained by a survey from 229 heads of sample households living in Bojnoord city. The residents' satisfaction is analyzed by 26 indicators set as home and neighborhood indices. The data is entered into SPSS software to run the One Sample T-Test and calculate statistical parameters. Also, the data is entered in Arc GIS in accordance with the UTM coordinates of the responder's locations to provide a GIS point layer to use zoning maps to be drawn. Residential satisfaction is lower than average and slightly higher in Pay-eToop than in Amiriyeh. Also, the average score of the indicators that are set as home indices is lower than those for neighborhood indices. The zoning maps indicate that most parts of the neighborhoods show an average level of satisfaction with housing, and the maps of different indicators are not much different from each other. The role of physical indicators in low satisfaction is much more significant than social indicators. To improve satisfaction, paying attention to the neighborhood regeneration and improving the housing quality is necessary
Extended Abstract
Introduction
Satisfactory housing is one of the most valuable aspects of life and one of the main elements of people's living standards. The higher the level of satisfaction with a place, the more people will feel a sense of belonging to that place and feel more relaxed about being there. The feeling of satisfaction from a place can cause the positive effects of the place in the process of relationships in which the environment is being formed and carried out. On the one hand, satisfaction measurement is considered one of the effective methods of evaluating the success of urban programs and plans. On the other hand, it is a tool to measure which type of housing and residential environment currently meets its residents' needs, expectations, and aspirations.
 
Methodology
The residents' satisfaction is analyzed by 26 indicators set as home and neighborhood indices. A questionnaire gathers the data. Household heads in the studied neighborhoods (Amirieh and Pay-e Toop) are randomly selected as 229 sample people. The sample people evaluate the items in the questionnaire in a 5-range of the Likert scale from very high to very low. The qualified range was then changed to quantified scores from 5 to 1. Afterward, they were entered into SPSS software to run the One Sample T-Test and calculate other statistical parameters. The address of each respondent is included in the questionnaires, and based on the address, the UTM coordinates of the respondent are determined using Google Earth. Then, the information from the questionnaires is entered into the GIS according to the coordinates to provide a GIS point layer for drawing zoning maps.
 
Results and discussion
The score of 2.75, which is the average figure of the evaluation scores for all the indicators of both neighborhoods, indicates that residential satisfaction is lower than the assumed average score (3). The average scores are 2.90 and 2.57 for Pay-e Toop and Amirieh neighborhoods, respectively, and they indicate that the residential satisfaction in the first is slightly higher than the other. Pay-e Toop is the oldest neighborhood in Bojnoord, which accommodates the traditional complex of shops (Bazar) and essential physical elements of historical eras, such as the city's citadel. In addition to the high proportion of immigrants, it also includes deep-rooted and native families that have strong social relationships. Also, the average score for the neighborhood indices is slightly higher than for the home indices. The average figure for all 26 indicators is lower than the assumed average score (3) and indicates a lower residential satisfaction. Five indicators with the higher satisfaction score are as follows: relationship with neighbors, living in the ancestral neighborhood, the situation of streets and ways, living with relatives, and the quality of wastewater disposal. On the contrary, lower satisfaction scores belong to the indicators of access to shopping centers, healthcare service centers, the size of homes, and access to public transportation, respectively. Despite the fame of the gardens of Bojnord in previous centuries, in recent decades, most of the gardens disappeared, especially in the city's central business district, which corresponds to the two studied neighborhoods; there is a small area of land covered by parks and green spaces. Green spaces are mainly the small green strips on the edge or in the middle of the streets. For Amiriye and Pay-e Toop neighborhoods, the Pearson correlation coefficient between the respondents' education levels and their scores of residential satisfaction are -0.36 and -0.23, respectively. It implies that residential satisfaction has an inverse relationship with education. Also, the correlation coefficient between the residence length in the neighborhood and residential satisfaction scores are +.001 and -0.29, respectively (for Amirieh and Pay-e Toop neighborhoods). It also indicates no relation for the first neighborhood and an inverse relation for the other.
The zoning map of all the indicators shows that in more than 90% of the neighborhood area, the level of satisfaction is in the medium range. In Amirieh, the parts with low satisfaction are scattered. It can be said that the northeastern edge of the Amirieh neighborhood and the southwestern edge of the Pay-e Toop neighborhood have lower satisfaction.
 
Conclusion
The role of physical indicators in low satisfaction is much more significant than social indicators. The physical components of the neighborhoods caused a low level of satisfaction. On the contrary, higher satisfaction is revealed from the socio-cultural components. Households prefer the quality of services more than the availability of services. In medium-sized cities such as Bojnoord, neighborhood relations, closeness to relatives, and living in neighborhoods where the ancestors lived are still decisive in creating residential satisfaction. To improve life satisfaction, paying attention to housing quality and the regeneration of both neighborhoods is necessary. Also, improvement, retrofitting, enhancing the quality of the building, and improving the quality of urban services, especially healthcare services, public transportation, and commercial services, should be considered.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfiction
 • Residing
 • Evaluation
 • Bojnoord
 1. آروین، محمود؛ فرجی، امین و آزند، مرتضی. (1399). تأثیر رضایتمندی سکونتی بر ماندگاری جمعیت در طرح‌های مسکن مهرشهر بهبهان. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(41)، 98-83.
 2. احمدی، محمد؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد و زیاری، کرامت اله. (1399). بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری (محدوده موردمطالعه: شهر بجنورد). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 10(38)، 196-173. https://doi.org/10.30488/gps.2021.182562.3037
 3. ایزدی، حسن؛ برزگر، سپیده؛ پاک‌شیر، عبدالرضا و حاجی‌پور، خلیل. (1393). سنجش ارزش‌های محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت، موردشناسی: محدوده معالی آباد شیراز. جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، 4(11)،66-49.
 4. خاموشی، زهره؛ جلالیان، سارا و سروش، محمدمهدی.) (1402). ارزیابی مؤلفه‌های ساختار فضایی مؤثر بر اجتماع‌پذیری مجتمع‌های مسکونی در شهر کرمانشاه. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 13(3)،.67-87 http://doi.org/10.30488/GPS.2023.389227.3630
 5. خلخالی، سیده زهرا و آیوازیان، سیمون. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی ساکنان از مجتمع‌های مسکونی، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی دانشگاهیان الهیه. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، شماره 23، 81-67. DOI: 10.22034/AAUD.2020.120055
 6. خوش فر، غلامرضا؛ معقولی، رضا، خوش فر، ساناز و میرزاخانی، شهربانو. (1402). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با پایداری مسکن مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر گرگان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 13 (3) 29-17. http://doi.org/10.30488/GPS.2023.333740.3518     
 7. دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی، معاونت بهداشت و درمان بجنورد (1397). آمار کاربری‌های بهداشتی-درمانی.
 8. درویشی، یوسف. (1397). بررسی نقش مهاجرت روستائیان در شکل‌گیری محلات اسکان غیررسمی (مطالعه موردی محله میراشرف اردبیل). مجلة بررسی آمارهای رسمی، 29(2)، 149-133.
 9. درویشی، یوسف؛ سرخانی، فائقه و فلاح برندق، رقیه. (1395). سنجش میزان رضایت از محیط مسکونی در سکونتگاه‌های غیررسمی
 10. (مطالعه موردی: منطقه سلمان آباد شهر اردبیل). مجله رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، 4(13)، 207-194.
 11. رسول نازی، سمیه؛ نقیبی، فریدون و خسرونیا، مرتضی. (1401). بررسی نقش ظرفیت‌های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده ارومیه). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 54(1)، 154-131. DOI: 10.22059/JHGR.2020.305401.100813
 12. رزاقی‌اصل، سینا و خوش‌قدم، فرزانه. (1396). سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان (مطالعه موردی: محله شیوا تهران). فصلنامه مطالعات شهری، شماره 22، 74-59.
 13. رضایی، محمدرضا؛ مؤذن، سهراب و نفر، نرگس. (1393). تحلیل رضایتمندی از شاخص‌های کیفیت محیط در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید پرند). پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، 2(1)، 47-31.
 14. رفعیان، مجتبی؛ مسعودی‌راد، ماندا؛ رضایی، مریم و مسعودی‌راد، مونا. (1393). سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، مورد شناسی مهرشهر زاهدان. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره،12، 150-135.
 15. سهم‌پور، حسن و معروف‌نژاد، عباس. (1400). واکاوی میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی با استفاده از مدل کداس  نمونه موردی: شهر بندر امام خمینی. جغرافیا و مطالعات محیطی، 40، 40-21.
 16. شمس‌الدینی، علی؛ ملکی، سعید و امیری فهلیانی، محمدرضا. (1392). تحلیلی بر میزان رضایتمندی شهروندان از پایداری و سرزندگی محیط‌زیست شهری با تأکید بر دسترسی به خدمات شهری (نمونه موردی: شهر نورآباد ممسنی). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، 1(4)، 70-53.
 17. صابری‌فر، رستم و خزاعی، آمنه. (1395). سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر). کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی، 3(2)، 72-47.
 18. ضرغامی، اسماعیل؛ قنبران، عبدالحمید و سعادتی‌وقار، پوریا. (1398). مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود رضایتمندی سکونتی در مجموعه‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد مطالعه موردی مجتمع‌های مسکونی مهر غدیر، مهر فرهنگیان و مهر کوی رضا در شهر همدان. مطالعات شهری، 33، 108-93.
 19. طاهر طلوع‌دل، محمدصادق؛ ضرغامی، اسماعیل؛ حیدیری‌پور، امید و کمالی‌تبریزی، کمال. (1401). بررسی تأثیر ابعاد فضاهای داخلی مسکن معاصر بر رضایتمندی و اقامت ساکنین. آمایش محیط، 56، 110-88.
 20. علی‌مندگاری، ملیحه؛ بی‌بی رازقی نصرآباد، حجیه و محمودی، آرزو. (1400). نقش شبکه‌های مهاجرتی در شکل‌گیری جریان مهاجرت از شهرکرد به اصفهان. دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، 7(1)، 192-155. DOI: 10.22034/jips.2021.278872.1101
 21. غفاری، غلامرضا (1388). منطق پژوهش تطبیقی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 3(4)، 0-0.
 22. غفوربان، میترا و حصاری، الهام (1395). بررسی عوامل و متغیرهای زمینه‌ای مؤثر بر رضایتمندی ساکنان از محیط مسکونی. فصلنامه مطالعات شهری، 18، 102-91.
 23. فرهاد، شراره؛ مقصودی تیلکی، محمدجواد و هدایتی مرزبانی، معصومه. (1399). ارزیابی نقش رضایتمندی سکونتگاهی بر دل‌بستگی به مکان با تأکید بر مؤلفه‌های هویت‌ساز در محلات سنتی، مورد مطالعاتی: محله آقازمان شهر سنندج. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 32، 267-255. DOI: 10.22034/AAUD.2019.163953.1760
 24. فرهادی‌خواه، حسین؛ حاتمی‌نژاد، حسین و شاهی، عارف. (1398). بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونه موردی: کلان‌شهر مشهد. اقتصاد شهری، 4(1)، 40-25. https://doi.org/10.22108/ue.2020.115485.1115
 25. فصیحی، حبیب‌اله (1399). تحلیل دسترسی به مکان‌های ورزشی در منطقه 20 شهرداری تهران. جغرافیا (نشریه انجمن جغرافیای ایران)، 18(67)، 94-81.
 26. فصیحی، حبیب‌اله (1400). تحلیل برخورداری و دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (موردمطالعه: منطقۀ 20 شهرداری تهران). جغرافیا و توسعه، 19(65)، 276-257. https://doi.org/10.30488/gps.2021.182562.3037
 27. مرکز آمار ایران (1395). شیپ فایل بلوک‌های آماری شهر بجنورد.
 28. مظفری، زانا؛ فرازمند، حسن و امیدی، زهرا. (1401). اثر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان‌های ایران. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 23(1)، 86-54
 29. موسوی، سیدسعید؛ باسخا، مهدی و نصرتی‌نژاد، فرهاد. (1398). عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکن مهرشهر پرند. فصلنامه رفاه اجتماعی، 73، 63-39.
 30. مهندسین مشاور نقش‌جهان پارس (1389). طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد، جلد دوم: بررسی و شناخت شهر. سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی.
 31. نجفی، مریم؛ زنگنه، یعقوب و سلمانی مقدم، محمد. (1400). تحلیلی بر چگونگی و دلایل اقامت مهاجرین روستایی واردشده به شهر در بدو ورود و تحرک سکونتی آن‌ها در مراحل بعد از سکونت اولیه (مطالعه موردی: شهر بجنورد). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری،12 (14)، 122-109.
 32. Abdul Mohita, M., & Azim, M. (2012). Assessment of residential satisfaction with public housing in Hulhumale, Maldives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 50, 756 – 770
 33. Aigbavboa, C.O., & Thwala, W.D. (2012). Ann appraisl ofhousin satisfaction in South Africa low income housing scheme. The International Journal of Construction Management, 12(1), 1- 21.
 34. Biswas, B., Ahsan, N., & Mallick, B. (2021). Analysis of residential satisfaction: An empirical evidence from neighbouring communities of Rohingya camps in Cox’s Bazar, Bangladesh. PLoS ONE, 16(4), e0250838. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250838
 35. Bodur, A., & Keskin, K. (2021). Housing satisfaction via post occupancy evaluation: A case study in Samsun. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 11 Say. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1840639
 36. Darvishi, Y.,Sorkhani, F., & Fallah Barandagh, R. (2016). Measuring the level of satisfaction with the residential environment in informal settlements (Case study: Salman Abad area, Ardebil city). Scientific Journal of Research Approaches in Social Sciences, 4(13), 207-194. [in Persian]
 37. Diaz-Serrano, L. (2006). Housing satisfaction, homeownership and housing mobility: A panel data analysis for 12 EU countries. The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn.
 38. Ezgi, Z. (2013). Dimensions of housing satisfaction: a case study based on perception of rural migration living in Dikmen. METU JFA, 30(1), 1-27. DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.1.1
 39. Fasihi, H. (2020). Analyzing access to sport places in District 20 of Tehran Municipality. Geography, 18(67), 82-94. Dor:20.1001.1.27172996.1399.18.4.6.7. [in Persian]
 40. Fasihi, H. (2021). Analyzing the availability and access to urban parks vieved from spatial justice (case study: District 20 of Tehran Municipality). Geography and Development, 19(65), 276-257. https://doi.org/10.30488/gps.2021.182562.3037. [in Persian]
 41. Forte, F., & Russo, Y. (2017). Evaluation of user satisfaction in public residential housing: A case study in the outskirts of Naples, Italy. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 245052063
 42. Galster, G.C., & Hesser, W. (1981). Residential satisfaction compositional and contextual correlates. Environment and Behavior, 13, 735-158.
 43. Galster, G.C. (1987). Evaluating indicators for housing policy: residential satisfaction vs marginal improvement priorities. Social Indicators Research, 16(4), 415-448.
 44. Ghafurian, M., & Hesari, E. (2016). Investigating factors and contextual variables affecting residents' satisfaction with the residential environment. Urban Studies Quarterly, 18, 102-91. [in Persian]
 45. Ginsberg, Y., & Churchman, R. (1984). Housing satisfaction and intention to move: Their explanatory variables. Soc-Econ. Plan. SC, 18(6), 425-43.
 46. Glencoe Salleh, A.G. (2008). Neighborhood factors in private low-cost housing in Malaysia. Habitat International, 32(4), 485-494.
 47. Heidenheimer, A.J., Hugh, H., & Carolyn, T.A. (1983). Comparative public policy. St. Martin's PressNetwork Analysis and Mining, 11(1), 1–25.
 48. Hosseini, F., Iravani, H., & Parva, M. (2023). A comparative study of the level of residential satisfaction of residential complexes with post occupancy evaluation dimensions (A case study: Shiraz). Creative City Design, 6(3): 1-15. DOI: 10.30495/ccd.2023.1984880.1209
 49. Hussein, Z.A., & Uzunoğlu, K. (2020). Evaluation of the residents’ satisfaction with high rise housing in new Eskan/Erbil–Iraq as a gated community. International Journal of Advanced and Applied Science, 7(11), 25-36.
 50. Jiboye, A.D. (2010). The correlates of public housing satisfaction in Lagos, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning, 3(2), 17-28. Available online at http://www.academicjournals.org/JGR
 51. Kaitilla, S. (1993), Satisfaction with public housing in Papua New Guinea: the case of West Taraka housing scheme. Environment and Behavior, 25(4), 514-545.
 52. Khamoushi, Z., Jalalian, S., & Soroush, M (2023). Evaluation of the Components of the spatial structure effective in the sociability of residential complexes in Kermanshah City. Geographical Planning of Space Quarterly, 13 (3), 67-87. http://doi.org/10.30488/GPS.2023.389227.3630. [in Persian]
 53. Khoshfar, Gh., Maghooli, R., Khoshfar S., & Mirzakhani, Sh. (2023). Examining the relationship between social capital and housing sustainability; a case ofstudy of residential complexes in Gorgan city. Geographical planning of space quarterly, 13 (3), 17-29. http://doi.org/10.30488/GPS.2023.333740.3518 [in Persian]
 54. Mekebo, T., & Dong, H. (2021). Evaluation of residents’ satisfaction levels with subsidized housing projects, Addis Ababa city, Ethiopi government. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAM), 5(7), 227-235.
 55. Mridha, M. (2015). Living in an apartment., Journal of Environmental Psychology. (43), 42-54. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.05.002
 56. Ogunbayo, Babatunde F., Ajao, Adekunle M., Alagbe, Oluwole, T., Ogundipe, Kunle E., & Patience, F. (2018). Residents’ facilities satisfaction in housing project delivered by public private partnership in Ogun State, Nigeria. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(1), 562-577.
 57. Ogu, V.I. (2002), Urban residential satisfaction and the planning implications in a developing world context: the example of Benin City, Nigeria. International Planning Studies, 7(1), 37-53.
 58. Riva, A., Rebecchi, A., Capolongo, S., Gola, M. (2022). Can homes affect well-being? A scoping review among housing conditions, indoor environmental quality, and mental
 59. health outcome. Int. J. Environ. Res.Public Health,19, 15975. https://doi.org/10.3390/ijerph192315975
 60. Rossi, P.H. (1955). Why families Move: A study in the social psychology of urban residential mobility. The Free Press.
 61. Sabrifar, R., & Khazaei, A. (2016). Measuring satisfaction with the quality of the residential environment in sensitive environmental conditions (a case study of Ferdous city on the edge of the desert). Geographical Explorations of Desert Regions, 3(2), 47-72. Dor:20.1001.1.2345332.1394.3.2.3.5. [in Persian]
 62. Sepawie, S., Voon, B. H., Leong, S. H., & Kasuma, J. (2022). Factors affecting the owner satisfaction in low-cost housing: A regional analysis for strategic segmentation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(9), 950 – 966.
 63.  Šiueg, S., Maric, I., & Cavric, B. (2018). Theories of housing quality satisfaction: an overvieiw. znanstveni časopis Hrvatskog geografskog društva, 23(1), 51-54. doi: 10.15291/geoadria.14
 64. Shamsoddini, A., Maleki, S., & Amiri Fahlyani, M.R. (2013). An analysis of citizens' satisfaction with the sustainability and vitality of the urban environment with an emphasis on access to urban services (the case: Noorabad Mamsani city). Quarterly Journal of Urban Planning Studies, 1(4), 53-70. [in Persian]
 65.  Short. J.R. (2006).Urban theory: A critical assessment. Routledge, NewYork.
 66. Weideman, S., Anderson, J. R., Battertield, D. I., & O’Donnell, D.M. (1982). Residents’ perception of satisfaction and safety. Environment and Behavior, 14, 695-724
 67. Żelazowski, K., Kucharska-Stasia, V., Miklaszewska. A., & Wieteska-Rosiak, B. (2022). The housing satisfaction of Polish households and its determinants. Critical Housing analysis, 9(2), 30-42. https://doi.org/10.13060/23362839.2022.9.2.547,
 68. Zhang, F., Zhang, Ch., Hudsond, J. (2019). Housing conditions and life satisfaction in urban China. Cities, https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.012.