ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن در تامین منابع مالی مدیریت شهری : نمونه موردی شهر سبزوار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده شهرداری وظیفه تامین محیطی مناسب برای زندگی شهروندان را برعهده دارد. شهروندان همواره عملکرد شهرداری را با خواسته ها و نیازهای خود مقایسه می کنند، این مقایسه بیانگر مفهوم رضایتمندی است. اگر شهروندان از عملکرد شهرداری راضی باشند انگیزه بیشتری جهت مشارکت با آن را دارند. از این رو می توان رضایت از عملکرد شهرداری را فاکتور مهمی در توسعه شهری دانست. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است که میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری سبزوار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی شهرداری(از طریق مشارکت مالی شهروندان) مورد بررسی قرار گیرد. رویکرد کلی تحقیق، توصیفی – تحلیلی و نوع تحقیق پیمایشی، می باشد. ابزار گردآوری داده های میدانی، پرسشنامه است که در سه منطقه منتخب کم درآمد، پردرآمد و متوسط درآمد شهر سبزوار با توجه به حجم نمونه هر منطقه به صورت تصادفی توزیع شده است. این تحقیق نشان می دهد که سطح رضایت در مناطق پر درآمد بیشتر از مناطق کم درآمد و متوسط درآمد است و این تفاوت از نظر آمار استنباطی معنادار می باشد. یافته بعدی تحقیق این است که رضایت افراد از عملکرد شهرداری تاثیر معناداری بر میزان مشارکت مالی آنان دارد. به این معنی که میزان تمایل به مشارکت مالی شهروندانی که رضایت بالاتری از عملکرد شهرداری دارند به طور معنی داری بیشتر است. بنابراین شهرداری می تواند با بهبود عملکرد خود، سطح رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد که این در نهایت به ارتقاء وضعیت منابع مالی شهرداری از طریق مشارکت شهروندان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of citizens’ satisfaction with municipality performance and its role in financing of urban management. Case study: Sabzevar city

چکیده [English]

Abstract The evaluation of citizens’ satisfaction with municipality performance and its role in financing of Urban Management. Case study: Sabzevar city. ‌The municipality is responsible for providing an appropriate environment for citizens Citizens compare the municipality's performance with their wants and needs, This comparison suggests that the notion of satisfaction. If citizens are satisfied with the performance of municipality they have a greater incentive to participate with it. Henc the satisfaction with municipality performance can be seen as an important factor in urban development. Given the importance of the issue, this article has attempted to investigate citizens' satisfaction with the performance of Sabzevar Municipality and its impact on financing of municipality. General approach to research is analytical – descriptive. survey type is field study. Tools for field data collection is questionnaire that it is distributed in selected areas of low-income, high-income and middle-income of Sabzevar according to sample size of each area in a random method. This research shows that satisfaction levels in high income areas is more than low and middle income areas and this difference is statistically significant. Next research finding indicate citizens' satisfaction with the municipality performance has significant influence on the amount of their financial participation .This means that citizens are more satisfied with the performance of municipalities, have a greater incentive to financial participation. The municipality can increase the level of satisfaction of citizens by improving its performance that this improves municipal finances through citizen participation ultimately. Keywords: Satisfaction with municipality performance, Financing, Financial participation, Sabzevar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction with municipality performance
 • Financing
 • Financial participation
 • Sabzevar
 1. برک‌پور، ناصر. حامد گوهری‌پور و مهدی کریمی. 1389. ارزیابی عملکرد شهرداری بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات  شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران).
 2. پرهیزگار، اکبر. علی فیروزبخت. 1390. چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هشتم، شماره 32. تهران. صفحات 67-43.
 3. تقوایی، علی اکبر. رسول تاجدار. 1388. درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23. تهران. صفحات 58-45.
 4. حسین‌زاده دلیر، کریم. محمد اکبرپور سراسکانرود و محمد حسین حسینی. 1391. مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران، فصلنامه  فضای جغرافیایی، شماره 37. اهر. صفحات 181-159.
 5. حکمت‌نیا، حسن. میرنجف‌موسوی. 1386. سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری، مطالعه موردی: شهر یزد. مجله جغرافیا و توسعه. زاهدان. صفحات 196-181.
 6. رجب صلاحی، حسین. 1381. ساختار حکومت ملی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسایل نظری و چالش‌های تجربی. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. تهران.
 7. رسولی، رضا. علیرضا کریمیان. علی صالحی. 1389. بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی  عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 26. تهران. صفحات 40-27.
 8. زنگنه، یعقوب. داود سمیعی‌پور. 1391. مهاجرت، تحرک سکونتی و ساخت اجتماعی – فضایی شهر سبزوار. فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری منطقه‌ای، دوره 3، شماره 12. اصفهان. صفحات 118-101.
 9. سعیدی، عباس. 1388. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تهران.

10. کاظمیان، غلامرضا. ابوالفضل مشکینی. شادی بیگلری. 1390. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای ناحیه دو شهرداری منطقه 4 تهران (محله‌های مجیدیه، شمس‌آباد و کالاد). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 18، شماره 21 . تهران. صفحات 28-7.

 1. مرکز آمار ایران. 1390. سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 2. مهندسین مشاور پرداراز. 1388. طرح جامع شهر سبزوار. وزارت مسکن و شهرسازی.
 3.  وردی‌نژاد، فریدون. سارا امینی. 1387. مدل ارزیابی متوازن و عملکرد شهرداری تهران. فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، شماره اول. تهران.

14. Daniel, M. 2009. Citizen Satisfaction with Municipal Services, Americas Barometer Insights, (18): 1-6.

15. Mokhlis, S. 2011. Municipal Service Quality and Citizen Satisfaction in Southern Thailand, Journal of Public Administration and Governance, 1(1): 127-132.

16. Montalvo, D. 2009. Citizen Satisfaction with Municipal Services, Americas Barometer Insights, (18).

 1. 17.  Mouritzen, E. and Universitet, S. 2011. Citizen satisfaction with municipal performance, http://www.spa.gu.se.

18. Van, G G., Douglas, M., Stephen, I., Lisa, G. and Martinez, E. 2004a. “Drivers and Consequences of Citizen Satisfaction: An Application of the American Customer Satisfaction Index Model to New York City,” Public Administration Review, 64 (3): 331-341.

19. Van Ryzin, Gregg G., Douglas, M. and Stephen, I. 2004. “Explaining the race gap in satisfaction with urban services,” Urban Affairs Review, 39 (5): 613-632.

20. Lolle, H. 2002. Tilfredshedsmålinger. En undersøgelse om tilfredshed og effektivitet i danske kommuner samt om målingens gyldighed.

21. Van Ryzin, G., Douglas M. and Stephen Immerwahr. 2004. “Explaining the race gap in satisfaction with urban services,” Urban Affairs Review 39(5): 613-632.