طالعه تطبیقی سرمایه های اجتماعی وکیفیت زیستی کانون های کوچک شهری ( مورد پژوهشی : شهرهای کوچک استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده : سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات انسانی و شهری است اما این مفهوم ریشه در روابط نوع بشر دارد. امروزه این امر مسلم است که رسیدن به توسعه،جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. هدف اصلی این مطالعه به دنبال یافتن رابطه میان اندازه جمعیتی شهرهای کوچک و تولید سرمایه اجتماعی و نقش آن ها در کیفیت زیستی مردم آنها می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده از منابع کتابخانه ای و پیمایشی(پرسشنامه) برای سنجش کیفیت زیستی ساکنان شهرهای کوچک استان گیلان می باشد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار Spss شده و سپس برای تعیین رابطه میان سرمایه های اجتماعی با ارتقاء کیفیت زیستی شهروندان از آزمون های توصیفی نظیر میانگین و آزمون های استنباطی پیرسون و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی آن است که اولاً شهرهای کوچک استان از لحاظ تشکیل سرمایه های اجتماعی متفاوت بوده و در بعضی از معیارها دارای وضعیت خوب و در بعضی دیگر وضعیت ضعیف حاصل شدند. همچنین سرمایه های اجتماعی رابطه معناداری با اندازه های جمعیتی آنها داشته و میزان این سرمایه های در شهرهای پرجمعیتی آنها چون آستانه، رضوانشهر و فومن دارای وضعیت مطلوب و در شهرهای کم جمعیتی چون ماسال، املش و سیاهکل وضعیت نامطلوب بوده است. ثانیاً ارتباط متقابل و معناداری میان سرمایه های اجتماعی و ارتقاء کیفیت زیستی ساکنان با توجه به اندازه های جمعیتی درشهرهای کوچک وجود دارد. واژه های کلیدی : سرمایه اجتماعی، کیفیت زیستی، شهرهای کوچک، استان گیلان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

( ComparativeEffects of SocialCapitalinEnvironmentalQuality in SmallCitiesUrban (Case Study: Small CitiesGilan Province)

چکیده [English]

Although social capital is a new concept and new urban areas and human studies, but this concept is rooted in human relationships. Today, it is clear that the development of civil society, including the international standards for environmental and social context is formed only by the existence of social capital. The main objective of this study was to find the relationship between population size of small cities and their role in generating social capital and quality of life of their people. The research method is descriptive-analytical use of library resources and survey (questionnaires) for measuring the quality of life of resident's small cities is Gilan province. Data collection software, and then to determine the relationship between social capital Spss to improve the quality of life of citizens, such as average test descriptive and inferential test, Pearson and cluster analysis were used. The results indicate that the first small Cities according to population size of the province in terms of social capital formation is different, and in some measures have produced good condition, while others were poor. Social capital also significantly correlated with the size of their population and in the densely populated capital cities of Astana and appreciable those with favorable and less populated cities like Masal, Amlash and Siahkal were unfavorable. Secondly, a significant interaction between social capital and improve the quality of life of residents in small cities there, according to population size Data collection software, and then to determine the relationship between social capital Spss to improve province in terms of social capital formation is different, and in some measures have produced good condition, while others were poor. Social capital also significantly correlated with the size of their ion between social capital and improve the quality of life of residents in small cities there, according to population size.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • quality oflife
 • small Cities
 • Gilan Province
 1. الوانی، سیدمهدی و علیرضا شیروانی، 1380. اصلاحات اداری و سرمایه اجتماعی، تنگناها و راه‏چاره‏ها، مدیریت و توسعه؛ شماره 10، صفحات 19-9.
 2. زاهدی‌اصل، محمد و جواد فرخی، 1389: بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ باکیفیت‌ زندگی‌ سرپرستان خانوارهای‌ ساکن‌ تهران‌، فصلنامه علوم اجتماعی، تابستان، شماره 49: 1-29. 
 3. سالنامه آماری استان گیلان 1390. استانداری گیلان، معاونت و برنامه‌ریزی، دفتر آمار و اطلاعات.
 4. شریفیان‌ثانی، مریم، 1380. سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 1 شماره 2، محل انتشار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 5. غفاری، غلامرضا و محمد اونق ناز 1385. سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، انجمن جامعه شناسی ایران، شماره ۱، بهار.
 6. فنی، زهره. 1388. شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
 7. فنی، زهره و همکار، 1394. شهرهای کوچک و میانی (برنامه‌ریزی و توسعه)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
 8. مهدیزاده، جواد، 1381. معیارها و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 9. معصوم، جلال، 1380. مشکلات مدیریت شهرهای کوچک ، ماهنامه شهرداریها، سالسوم، شماره 28، صفحات 5-13.

10. ماجدی، سیدمسعود و لهسایی‌زاده، عبدالعلی، 1385. بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی، تهران، فصل نامه روستا و توسعه، سال 9، شماره 4، صفحات 91-135.

11. نوغانی، محسن، مهدی کرمانی، شیما صفا و احمدرضا اصغرپور. 1388. کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 1386، شماره 11.

12. Adler, PauL, S. and Seok-woo kwon. 2002. "Social Capital: Prospects for a new Concept"; Academy of management Review, 27(1): 17-40.

13. Bourdieu, 1985. The Social Space and the Genesis of Groups, Theory and Society, 14 (6): 723-744.

14. Babaei, H., Zomorrodian, A.H., Sarjit, S.G., Nobaya, A. and Falahati, L. 2011. Social Capital and Human Development: A Meta-Analysis in Iran, Journal of American Science, 7(6): 194-197.

15. Rehm, John and Wendy, Rahn. 1977. "Individual level Evidence for Causes & Consequences of Social Capital"; American Journal of political science, 41(3): 999-1023.

16. Bolino, Mark C., William H., Turnley and James, M., Blood good 2002. "Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations"; Academy of management review, 27 (4): 505-522.

17. Carbó-Ramírez, P.  and Zuria, I. 2011.”The value of small urban greens paces for birds in a Mexican city”, Landscape and Urban Planning, pp: 213-222.

18. Francis, P. 2002. “Social capital at World Bank: strategic and operational Implications of the concept” social development strategy, World Bank.

19. Vilanova and Iosa 2003. "Social Capital as a Managerial phenomenon; Department of Industerial Engineering and Management; Tampere Unversity of Technology.

20. Wallis, Joe and Paul killerby and Brian Dollery 2004. "Social Economics and Social capital; International Journal of social Economics, 31(3): 239-258.

21. Yaghoubzadeh, N. 2011. Investigate the Correlation between Social Capital and Economic Development in Provinces, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 3160-3163.