بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

شهرها به عنوان کانون اجتماع انسان ها گسترشی پیوسته از مراکز شهر به سمت حومه دارند. در این راستا تامین مسکن کافی و قابل قبول همواره به عنوان مهمترین چالش، برای جمعیت رو به تزاید در کشورهای در حال توسعه بوده و است. رشد شهری مسلط قرن بیستم به شکل افقی پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به همراه داشت. توسعه و تغییر و تحول در شهرها امری اجتناب ناپذیر است اما با یک برنامه ریزی مناسب و با استفاده از شاخصهایی می توان تغییر و تحولات را در راستای توسعه درون زا پیش برد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاست های جاری توسعه شهری شهر زنجان انجام شده و اینکه آیا در راستای توسعه درون شهری بوده است یا نه. در پژوهش حاضر از هر دو روش پیمایشی و توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شده است. برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مراجعه مستقیم به مراکز آماری و استفاده از نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور اقدام شده است. سنجش توسعه شهر با استفاده از شاخص های متعدد نشان داد که توسعه شهر زنجان بسیار پراکنده و بی قواره بوده و توسعه شهر از درون انجام نپذیرفته است. در شهر زنجان، به واسطه وجود اراضى درون بافتى، گسترش بهینه کالبدی- فضایی و تامین مسکن در چارچوب توسعه درونی شهر امکانپذیر بوده و حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندی بسیار کند و بطئی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of physical development for zanjan city, with emphasis on indicators of endogenous development

نویسندگان [English]

 • jalil mohammadi 1
 • alireza mohamadi 2
1 payame noor university
2
چکیده [English]

Cities as centers of the city center to the outskirts of society, human beings are continuously evolving. In this regard, the provision of adequate housing has been accepted as the most important challenge for the population in developing countries has been increasing. Urban development dominates the landscape of the twentieth century the adverse consequences of social, economic and environmental yielded. Urban development and change is inevitable, But with proper planning and the use of indicators can be changed in order to carry endogenous development. Development within the existing urban plan of action to prevent the spread of undeveloped land on the urban and Green areas, both rural and urban areas is the development of vacant land and abandoned an appeal and sponsor to urban life. The present study was conducted to evaluate current policies of urban development for the city and whether or not the development of the city. In this study both the survey and descriptive - analytic study was used. To collect data for this study the results of the last general census of population and housing, as well as a direct reference to the center of the country's regions. Using multiple indicators to measure the development of botanical drug development is very sparse and ugly city, and the development of the not been done. In the city, due to the presence of Land within the tissue, improving the physical environment and housing development within urban development is possible but it started moving very, very slowly and is slow.

کلیدواژه‌ها [English]

 • endogenous development
 • urban development housing
 • Urban Development
 • Zanjan
 • indexes
 1. آرمانشهر مهندسین مشاور معمار و شهرساز، 1386. طرح تفصیلی زنجان، جلد اول، سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان.
 2. آمار نامه شهر زنجان 1392. انتشارات شهرداری زنجان، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه.
 3. آیینی، محمد. 1388. ارتقای بهره وری زمین شهری، ره آورد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ی شهری، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 39.
 4. آیینی، محمد و اردستانی، زهرا سادات. 1388. هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه‌های توسعه درونزای شهری، هویت شهر، سال سوم، شماره 5، صص 58 – 47.
 5. احدنژاد روشتی، محسن 1388. مدلسازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، نمونه موردی شهر زنجان، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.
 6. احمدی، قادر. 1389. تبیین علل پراکنده روی شهرهای میانی ایران، رساله دکتری به راهنمایی دکتر محمدمهدی عزیزی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
 7. پریزادی، طاهر. 1391. بررسی توسعه درونی شهر با تأکید بر مسکن، مورد مطالعه شهر سنندج، پایان‌نامه دکتری به راهنمایی دکتر حمیدرضا وارثی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
 8.  پورمحمدی، محمدرضا، 1389. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،  سمت، تهران.
 9. حکمت‌نیا، حسن، 1389. کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، انتشارات علم نوین، تهران.
 10. حیدری، جهانگیر و سلیمانی، محمد، 1391. توسعه درون شهری، انتشارات آذرخش.
 11. زیاری، کرامت ا... 1388. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
 12. سعیدی رضوانی، نوید و کاظمی، داود. 1390. بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن. نمونه موردی: شهر نطنز، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75، صص 132–113.
 13. شیعه، اسماعیل، 1391. مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 14. صارمی، حمیدرضا. 1392. بررسی توسعه از درون شهر بروجرد، مدیریت شهری، شماره 32، صص 310 – 299.
 15. عزیزی، محمدمهدی. 1388. نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری، مجموعه مقالات اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت.
 16. کمالی اصل، آرش و ناصر اسدی، کیارش. 1391. مطالعه آماری اشکالات سازه ای و اجرایی ساختمان‌های موجود شهر زنجان ، دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله – ژئوتکنیک، آذر ماه، مازندران.
 17. مرکز آمار ایران. 1393. سرشماری عمومی نفوس و مسکن دوره 1385 و 90.
 18. مهدوی، مسعود. 1388. اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، نشر قومس، تهران.

19. Adams, D., and Watkins, C. 2002. Greenfield, brownfield Housing Development European urban and regional research center, Black wall publishing.

20. EPA (Enviroment Protecting Agency), 1999. Parking Alternative: Making Way for Urban Infill and Brownfield Redevelopment, Wahington DC: Urban and Economic development division.

21. Erickson, and David, J. 2009. The Housing Policy Revolution: Networks and Neighborhoods, Paperback: 260 pages, Publisher: Urban Inst.

22. Farris, J.T. 2001. The Barrier to Using Urban Infill Development to Achieve Smart Growth, Housing Policu Debate 12(1): 1-30.

23. Gardiner, G. 1999. The Infill and Redevelopment Code Handbook, NewYork: Oregon Department of Transportation.

24. Heberler, L.C. 2006. Connecting Smart Growth and Brownfield Redeveloment, Louisville: Center of Enviroment policy and management, University of Louisville.

25. Kienitz, R. 2001. Managing Maryland’s Growth: Models and Guidelines for Infill Development, Maryland, Maryland Department of Planning.

26. RCI Consulying Gsp group. 2006. Brownfield redevelopment strategy.

27. Roth, M.E. 2005. The Impact of Design Upon Urban Infill Development, M.Sc. Thesis, Virginia, Virginia Polythecnic Institue and State University.

28. Sendich, E. 2006. Planning and Urban Design Standard, Newyork, American planning Association, John Willey & Sons.

29. Shannon, Van Zandt. 2010. Brown fields Redevelopment for Affordable Housing. Plan 656 Housing and Community pratik mhatre.

Wheeler, S. 2003. Smart Infill: Creating More Livable Communities the Bay Area; A Guide for Bay Area Leader, San Francisco: Greenbelt Allian