دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 1-222 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی تغییر دمای بیشینه و کمینه فصلی ایران

صفحه 1-10

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی؛ محمود سلطانیان


حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

صفحه 105-122

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ فاطمه صالحی طالشی؛ علیرضا خواجه شاهکویی