دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 1-233 
بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزی در شمال ایران

صفحه 187-206

حسن حاجی محمدی؛ محمد باعقیده؛ غلامعباس فلاح قالهری