بررسی عواملِ موثر در موفقیتِ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در زمینه برگزاری تورهای داخلی در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد.پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و دانش آموخته دکتری جغرافی و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو پاره وقت جهاددانشگاهی مشهد و دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان حلقه نهایی ارتباط دهنده محصولات گردشگری با مصرف کنندگان، نقش مهمی در موفقیت صنعت گردشگری دارند. با اینحال موفقیت این دفاتر نیز بسته به یکسری عوامل داخلی و خارجی است. عوامل خارجی آن دسته عواملی را شامل می‏شود که مدیریت و کنترل آن خارج از توان دفاتر و عمدتا به سیاستهای دولت و قانونگذای وابسته است. لذا تاثیر یکسانی برای تمامی دفاتر دارد. از سوی دیگر عوامل داخلی در ارتباط با سیاستها و برنامه‏های هر دفتر وضعیت متفاوتی را نشان می‏دهد. این مطالعه به شکل ویژه به بررسی عوامل داخلی موثر در موفقیت برگزاری تورهای داخلی در شهر مشهد می‏پردازد. در شرایط فعلی وجود 209 دفتر خدمات مسافرتی در این شهر، قابلیتهای آن را در خصوص فعالیتهای گردشگری نشان می‏دهد، اما از سوی دیگر فروش انواع بلیت به عنوان مهمترین فعالیت دفاتر، بیانگر عدم موفقیت آنها در راستای اهداف و وظایف محوله است. براین اساس در این مطالعه ضمن تشکیل مدل مفهومی تحقیق از عوامل داخلیِ موثر در برگزاری تورهای داخلی، اقدام به تکمیل پرسشنامه از 62 دفتر خدمات مسافرتی در شهر مشهد گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار Spss با استفاده از جداول ترکیبی و مدلهای لجستیک بویژه رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط فعلی تنها 45.2% از دفاتر در خصوص برگزاری انواع تور در شهر مشهد فعالیت دارند. از سوی دیگر در میان 20 متغیر مستقل مورد بررسی، تنها عقد تفاهمنامه با سایر دفاتر به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در موفقیت برگزاری تورهای داخلی شناسایی شد. که نشان می‏دهد تورگردانی در شهر مشهد به عنوان یک حرفه تحصصی به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the success of travel agencies and tourism on local tours in Mashhad

نویسندگان [English]

 • mostafa amirfakhriyan 1
 • alireza moeini 2
1
2
چکیده [English]

Travel service offices as the ultimate provider relationship rings tourism products with consumers, have an important role in the success of the tourism industry. However, the success of these offices as well as depending on a number of internal and external factors. The external factors include those factors that are outside of its control and management offices and Government policies and related mainly to qanoongazai. Therefore the same effect for all offices. On the other hand the internal factors in relation to policies and programs in each State shows a different Office. This was a special form of internal factors influencing the success of domestic tours in the city of Mashhad. In the current conditions of the travel office 209, its features regarding tourism activities, but on the other hand buy ticket types as the most important activity of the offices, they failed to represent the goals and tasks assigned. On the basis of this study during the formation of the conceptual model research of factors affecting domestic tours, داخلیِ proceeded to complete a questionnaire of 62 Office of the travel services in Mashhad. Information collected upon entering the Spss software using logistic models, especially tables and logistic regression analysis. The results of this study showed that in the current circumstances only 45.2% of the offices regarding the holding of a variety of tours in the city of Mashhad have activity. On the other hand among the 20 independent variables used, only signing MOU with other offices as the most influential factor in the success of domestic tours were identified. Which shows torgerdani in the city of Mashhad as a real place to your online career
Key Word: Travel and tourism agencies, interior tours, Mashhad City

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Word: Travel and tourism agencies
 • interior tours
 • Mashhad City
 1. پاپلی، محمدحسین. 1385. گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران، انتشارات سمت.
 2. تولایی, سیمین. 1386. مروری بر صنعت گردشگری. تهران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
 3. دیناری، احمد. 1384. گردشگری شهری در ایران وجهان. مشهد، انتشارات واژگان خرد.
 4. رضوانی، علی‌اصغر. 1374. جغرافیا و صنعت توریسم. تهران، انتشارات پیام نور.
 5. رمضانیان محمدرحیم، حیدری کهن، پدرام. 1389. عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آژانس ‏های مسافرتی شهر تهران. فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره14.
 6. رنجبریان, بهرام. زاهدی، مجید. 1389. خدمات صنعت گردشگری. اصفهان: انتشارات چهارباغ.
 7. رنجبریان، بهرام. 1387. برنامه ریزی و سرپرستی گشتها. اصفهان، انتشارات چهارباغ.
 8. رهنـما، محمد رحیم. 1376. حسینیه‌ها در بافت تاریخی مشهد. مجله مشکات، شماره 56 و57.
 9. رهنــما، محمدرحیم. 1375. بافت قدیم و توسعه شهری، نمونه بافتهای مسکونی مرکز شهر مشهد. تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

10. رهنما، محمدرحیم. امیرفخریان، مصطفی. 1391. تحلیل توزیع فضایی آژانس‌های مسافرتی در شهر مشهد. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی. دوره 16. شماره 41-صص. 129-152.

 1. سازمان‏ میراث ‏فرهنگی. 1388.
 2. شرفی، ابوالفضل. 1388. دسته‌بندی نیازهای زائران خارجی در شهر مشهد. مشهد: مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد.
 3. طرح ‏جامع‏ شهر مشهد. 1346.
 4. غمامی، مجید. 1372. طرح جامع مشهد. فصلنامه آبادی سال سوم شماره 9.

15. فاضل نیا، غریب. معصومی،مهدی 1394. بررسی نگرش روستائیان نسبت به تاثیرات اجتماعی-اقتصادی گردشگری دریاچه ای (مورد مطالعه دریاچه های استان فارس). مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 14.(دوره4). 131-153.


16. قره بیگلو، حسین. دیزجی، شادی، 1390. بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه فضای گردشگری، شماره 1، صص: 145-161.

 1. لومسدن، لس. 1386. بازاریابی گردشگری. ترجمه: گوهریان، محمد ابراهیم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  1. Badnjevic, J., and Padukoval, L. 2006. Ict Awareness in Small Enterprises in the Indian Tourism. Guttnberg Universities Germani.
  2. Erdogan, K. 2003A an Analysis of Behavior in the Turkish Domestic Tourism Market. Univercities Dergisi.
  3. Lickorish, L., and Jenkins, S. 1997. Introduction to Tourism an Great Britain. Butter Worth -Heinemann, UK.
  4. Negi, J. 2004. Intenational tourism&travel, India, S chand  & company.
  5. Santos, J. 1998. The Role of Tour operators Promotional Material In the Information of Destimation Image and Consumer Exceptions.
  6. Travel-industry-dictionary. 2010. http://www.travel-industry-dictionary.com/travel-agent.html.
  7. Oroian, M., and Gheres, M. 2012.  Developing a risk management model in travel agencies activity: An empirical analysis. Tourism Management. 33, 1598-1603.
  8. Quintana, T.A., Moreno-Gil, S., and Picazo-Peral, P. 2016. How could traditional travel agencies improve their competitiveness and survive? A qualitative study in Spain. Tourism Management Perspectives. 20, 98-108.
  9. Tsai, Y.-H. 2017. Travel agency managers' perceptions of tourism industry employability. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 20, 122-133.
  10. WTO, 2016.

28. Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P., and Topsakal, Y. 2014. A research on innovation in small and medium-sized enterprises in tourism industry: case of travel agencies operating in Antalya. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 150, 735-743.