دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 1-200 
تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

صفحه 35-46

سعید ملکی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مصطفی امیرفخریان؛ معصومه توانگر


مکانیابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین

صفحه 87-98

جواد عیاس نژاد؛ زهرا یارمرادی؛ فاطمه سرافروزه


امنیت غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی

صفحه 113-130

داود جمینی؛ عباس امینی؛ حامد قادرمرزی؛ جعفر توکلی


بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام

صفحه 143-152

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی