مکانیابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 دانشگاه لرستان

چکیده

امروزه مدیربت پسماندها و مواد زائد شهرها جهت آسایش شهروندان و حفظ سلامتی و رفاه آنان و حفظ محیط زیست امری ضروری به شمار می‌رود. هدف تحقیق حاضر یافتن محل مناسب برای دفن مواد زائد و پسماندهای شهری در شهر ماکو با استفاده از روش فازی و منطق بولین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشد. بدین منظور از لایه‌های متعددی از جمله نقشه توپوگرافی، نقشه شیب، نقشه آبهای زیرزمینی، نقشه راهها،نقشه مناطق شهری و روستایی، نقشه کاربری اراضی و ... استفاده گردید. سپس تک تک این لایه ها در محیط نرم فزار ساخته شده تا مناطق مستعد برای دفن پسماندها مشخص شود. نتایج نشان داده از روش های بولین و فازی، بیانگر مکان بهینه در قسمت شمال شرقی شهرستان ماکو در ارتفاع مابین 700 الی 900 متر واقع شده است. در منطق بولین میزان مساحت برآورد شده 24528متر مربع و در منطق فازی نیز این مساحت برابر است از 14957 مترمربع می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection of waste disposal in Maku city By Fuzzy and Boolean

چکیده [English]

The waste landfill and principles requires management-wise, as in the case of improper waste disposal, many losses to the environment and consequently it will be for health. The site selection for urban waste disposal in order to comfort and protect the health and welfare of their citizens and the protection of the environment is necessary. The purpose of this paper is to find a suitable location for waste disposal of Maku city using GIS and fuzzy and Boolean techniques. Therefore multiple layers including topographic maps, slope maps, groundwater maps, road maps, urban and rural areas, land use were used to determine suitable areas for landfill. By integrating the maps and convert them to optimize the best place to locate a landfill in the city of Maku has been achieved is shown in Figure 3. In the form, the color blue is the right place. The most important features and benefits found in the following locations:
1. The vegetation coverage is low.
2. away from the water about 500 meters high.
3. away from the airport (urban infrastructure, slaughterhouses, military centers) have an average of 400 meters.
4. height of 1851 meters above sea level on average.
5. Frequency of the wind direction and other areas of low intensity.
-6 Of land for construction type is inappropriate.
-7 Type of agricultural land for almost inappropriate.
-10 Of Nzrkhak of a group of clay soils.
-11 Of urban development than other areas of the building and there around the city.
-12 Of the main limitations in the area of soil salinity and drainage is difficult.
-13 Of 1015 meters away from the roads
The mean distance of the legal limit of -14 to 3000 m
-15 Average of around 98 meters away from the main fault.
The results showed that the optimum location is located in the southeastern part of the city at an altitude of between 700 to 900 meters. The estimated area of 24,528 square meters in Boolean logic and fuzzy logic is also an area of 14,957 square meters

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location
 • Waste disposal
 • Fuzzy
 • Boolean
 • Maku
 1. اصغری مقدم، محمدرضا. 1378. جغرافیای شهری 1 (ژئومورفولوژی)، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، انتشارات مسعی، صص 154-1.
 2. امیراحمدی، ابوالقاسم. رضایی،سمیرا. پورهاشمی، سیما. شکاری بادی، علی. 1393. مکان‌یابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با استفاده از مدل AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه علمی پژوهشی سپهر، دوره 23، شماره 91، صص 19-32.
 3. ایلدرومی، علیرضا. نوری، حمید. میرزایی، رضا. دیانت، لیلا. 1394. مکان یابی دفن بهداشتی زباله با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شهر زرین دشت، فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست، سال دوم، شماره 4، صص 48-33.
 4. ایلانلو، مریم. 1395. کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی دفن زباله‌های شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال سیزدهم، شماره 49، صص 45-29.
 5. امیدی‌خواه دیلمی، مجید. منوری، مسعود. عمرانی، قاسمعلی. 1392.  مکان‌یابی جایگاه دفن زباله در شرق گیلان بر اساس روش غربال منطقه‌ای و محلی، دو فصلنامه علمی پژوهشی آمایش سرزمین، دوره پنجم، شماره اول، صص 132-101.
 6. پوراحمد، احمد. حبیبی، کیومرث. محمدزهرائی، سجاد. نظری عدلی، سعید .1386. استفاده از الگوریتم­های فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری مطالعه موردی محل دفن زباله شهر بابلسر، محیط شناسی 33 (42): 42-31.
 7. حیدر زاده، نیما. 1380. مکان یابی محل دفن مواد زاید جامد شهری با استفاده از GIS برای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست، استاد راهنما: احمد بادکوبی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 8. سرشماری عموم و نفوس مسکن ماکو. 1390. صص 88-93.
 9. شهرداری ماکو. 1394. صص 22-49.
 10. شکوهی، علی. 1383.  نقش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و فازی در مکان یابی بهترین کاربری‌های شهری، دانشگاه تهران، صص 100-1.

11. صمدی، مهدی. لشکری انباردان، سمیه. حسنعلی و فرجی سبکبار. 1389.  استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت مکانیابی دفن پسماندهای شهری، دومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر، 30 آبان ماه، ص 107.

12. عبدلی، محمدعلی. 1379.  مدیریت دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری در ایران، تهران، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداری­­ها.

13. قراگوزلو، علیرضا. پیروتی، علی. شهابی، هیمن. 1389. ارزیابی روش‌های بولین،تحلیل سلسله مرلتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زائد شهر سقز با تاکید بر عوامل ژئومورفیک، هفدهمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک، اردیبهشت ماه.

14. فتائی، ابراهیم. آل‌شیخ، علی. 1388. مکان‌یابی دفن مواد زائدجامد شهری شهری با استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مجله علوم محیطی، شماره سوم، صص 145 تا 158.

15. کریمی­پور، هدی. 1390. مکان‌یابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری ساوه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، محیط زیست و توسعه، 2(4): 40-25.

16. کوره­پزان، امیر. 1387. اصول تئوری مجموعه­های فازی و کاربردهای آن در مدل­سازی مسایل مهندسی آب، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم، 261 ص.

17. مجلسی، منیره. دامن افشان، حجت. 1388. مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهری در دزفول با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت.

 1. An, P., Moon, W.M., and Rencz, A. 1991, "Application of fuzzy set theory for integration of geological, geophysical and remote sensing data", Canadian Journal of Exploration Geophysics, Vol. 27 (1): 1-11
 2. Chang, N.B., Parvathinathan, G., Breeden, J.B. 2008. Combining GIS with fuzzy multicriteria decision-making for landfill siting in a fast-growing urban region, Journal of Environmental Management 87 (1): 139-153.
 3. de Gruijter J.J., Walvoort D.J.J. and Bragato G. 2011. "Application of fuzzy logic to Boolean models for digital soil assessment", Journal of Geoderma, 166(1): 15–33.
 4. Hubina, T., and Ghribi, M. 2008. GIS-based decision support tool for optimal spatial planning of landfill in Minsk region, Belarus, Proceedings of 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science, (ICGIS'08), University of Girona, Spain, pp: 1-4.
 5. Hendrix, W. and B.D. 1992. Use of GIS for selection of sites for land application of sewage waste, journal of soil and water conservation 47(3):271-275.
 6. Lee, A.H.I., Chen, W.C., and Chang, C.J. 2008. A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan, Expert Systems with Applications 34: 96–107.
 7. Novriadi, H.P.M., Darijanto, T. 2006. "Applying Fuzzy Logic Method in mineral potential mapping for epithermal gold mineralization in the Island of flores, East Nusa Tenggara using geographical information systems (GIS)", Proceeding of 9th International Symposium on Mineral Exploration: 62-68.
 8. Siddiqui, M.Z., Everett, J.W., and Vieux, B.E. 1996. Landfill siting using geographic information systems: a demonstration, Journal of environmental engineering 122(6): 515-523.
 9. Tangestani, M. 2009. "A comparative study of Dempster–Shafer and fuzzy models for landslide susceptibility mapping using a GIS: An experience from Zagros Mountains, SW Iran", Journal of Asian Earth Sciences, 35 (1): 66–73.